กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........

 

   พฤษภาคม 2555  
 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติ
ให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ลว ๒๘ ก.ค.๕๔
   
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติฯ
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(เพิ่มเติม) ลว ๑๕ ก.ย.๕๔
แบบตอบยืนยัน  หนังสือขอระงับ 

 
   

พนักงานราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)
ตัวอย่างคำสั่งจังหวัด  บัญชีรายละเอียด 
หนังสือกระทรวงการคลัง กค 0406.4/ว 69 ลว ๗ ก.ค.๕๑
แนวทางการประเมินผลพ
นักงานราชการ   
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (๑ ต.ค.๒๕๕๔)
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
แนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน  แนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
 

 
   กุมภาพันธ์ 2555  
   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เรื่อง
ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ
พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  
บันทึกข้อความ 


แบบฟอร์ม ใบลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา
       ในช่วงวิกฤตอุทกภัย 


ตรวจสอบประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ   

 
 เมษายน 2554  
   ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว12 ลว 29 มีนาคม 2553)
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ
 
2550  2551
 
การกำหนดโครตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค
แนบ 1 แนบ 2 
  หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102-ว143ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของลูกจ้างประจำ แบบ ลปจ.1  
 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
    - รายละเอียด  
    - ใบสมัคร  
    - รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP
 
   รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา    เอกสารหมายเลข 1     เอกสารหมายเลข 2             
   มีนาคม 2554  
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา        เอกสารแนบท้าย       
  ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายละเอียด  
 
   ตอบกระทู้เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   ( คำสั่งกรมฯที่ 17/2554 การกำหนดที่ตั้งหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 12 มกราคม 54   บัญชี สสพ.1-2  ส่วนภูมิมิภาค  แนวทางการปฏิบัติ )    

 

 

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด ที่  กษ 1102/65  ลงวันที่  9  มีนาคม  2554  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง    รายละเอียด 1  2  
     
  กุมภาพันธ์ 2554   
  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๔   ใบสมัคร  
  หนังสือ ที่ กษ 1102/ว44 ลงวันที่ 8 ก.พ. 54  เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผุ้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา    ตำแหน่งว่างเอกสารแนบ1   ตำแหน่งมีผู้ครองเอกสารแนบ2    กำหนดหลักเกณฑ์     
   มกราคม 2554  
   รับสมัครผู้มีคุณสมบัตรเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา        ตำแหน่งว่างเอกสารแนบ1     ตำแหน่งคนครองเอกสารแนบ2         
  หนังสือ กษ ๑๑๐๒/ว ๒๙  ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลฯ     
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ตำแหน่งระดับชำนาญการลงมา   ,   แนบท้าย     
  หลักสูตรการจัดการเอกสารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (การฝึกอบรมทางไกล)  
  หลักสูตร Public Administration และ หลักสูตร Public Policy ของ Lee Kuan Yew School of Public Policy ,National University of Singapore  
   ขอเชิญเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  รายละเอียด  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  กษ  ๐๒๐๒/ว ๑๒๗  ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๔  แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จำนวน  ๒  คำสั่ง  มาเพื่อโปรดทราบ  ดังนี้
     - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๗๕๔/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม) 
       -
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๑๑/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม) 

 

 

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร  ๑๐๐๘.๑/ว ๑  ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔  รายละเอียด

 
  โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) สถาบันเกษตราธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คลิ๊ก  ใบสมัครเรียน คลิ๊ก  คู่มือการเรียนระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) คลิ๊ก   ชุดวิชา-กำหนดการรับสมัคร ๑ ม.. ๕๔ - ๒๑ ก.. ๕๔ คลิ๊ก  
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล  

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  กษ  0202.01/ว4424  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2553  แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  707/2553  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2553  เรื่อง  มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาเพื่อโปรดทราบ  
     
  ธันวาคม 2553  
 
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล.pdf      รายละเอียดแนบท้ายตำแหน่งข้าราชการ.pdf      กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ  
 
การจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 75 จังหวัด และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1-20 ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่่ กษ 1102/2386 ลว 16 ธค 53 ,เอกสารแนบ1 ,เอกสารแนบ2 ,คำสังกรม ที่ 560/2553,รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง, แจ้งจังหวัด,แจ้งศูนย์ การมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ::: คู่มือสรรหา :: สมรรถนะ :: คู่มือคุมสอบ :: คำบรรยายลักษณะงานพนักงานราชการแยกตามหน่วยงานที่สังกัด            

 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ    
 
 โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันรับทุนศึกษา ฝึกอบรม และดูงานของกระทรวงต่างประเทศ , โครงการ ,แบบตอบรับการสมัคร  
   พฤศจิกายน 2553  
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท โท - เอก และเอก ประจำปี 2554  
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่บุตรหลานเกษตรกร ประจำปี 2554  
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2554  
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาตรี - โท - เอก ประจำปี 2554  

แต่งตั้งที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม)  

 

 

 

 - เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเมื่อตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 30 พย.53   Power point   , สรุปจำนวนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพื้นที่ตั้ง , กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ลงระยะทาง

- ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเมื่อตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในเบื้องต้น เอกสาร1 , เอกสาร2

 
      - ประกาศรับสมัคร   
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมปศุสัตว์    
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมประมง    
     

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  กษ  ๐๒๐๒.๐๑/ว ๓๙๕๓  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จำนวน  ๘  คำสั่ง  มาเพื่อโปรดทราบ  ดังนี้  
      - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๙๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ 
   -
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๙๐/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๘๙/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ
    - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๘๘/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ
   - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๘๗/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ
   - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๘๖/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ  
   -
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๘๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ 
   -
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๘๔/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ
 
 
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ     
      - ประกาศรับสมัคร   
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมส่งเสริมการเกษตร     
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมชลประทาน     
   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ       

 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  กษ  ๐๒๐๒.๐๑/ว ๓๖๖๗  ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓  แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  ๕๓๔/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่  กษ  ๐๒๐๒.๐๑/ว ๓๖๑๐  ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓  แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๕๐๘/๑๘๘๓๒  ลงวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง   
   ตุลาคม 2553  

 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว3318  ลงวันที่  30  กันยายน  2553  แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/17146  ลงวันที่  27  กันยายน  2553  (คำสั่งแต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)   
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และระเบียบการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ       

 
 

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที่  กษ  1102/ว.375  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2553  เรื่อง  ขอส่งเอกสาร    

 
   1.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ที่  กษ  0202.01/ว 3378  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2553   ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงฯ  จำนวน  3  คำสั่ง  ดังนี้             
  
- ที่  461/2553  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2553  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 

   - ที่  462/2553  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2553  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   
   - 
ที่  463/2553  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2553  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการใน

ตำแหน่ง

 
  2.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว 3386  ลงวันที่ 

5  ตุลาคม  2553   ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงฯ  จำนวน   6   คำสั่ง    ดังนี้
    -  ที่  464/2553  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2553   เรื่อง  มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่ง

 และปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    -  ที่  465/2553  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2253   เรื่อง  มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

    -  ที่  466/2553  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2553   เรื่อง  มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   -  ที่ 467/2553  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2553  เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

    -  ที่  468/2553  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2553  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   -  ที่ 469/2553  ลงวันที่   5   ตุลาคม   2553   เรื่อง   มอบหมายเขตตรวจราชการ

และตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

 
  3.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ที่  กษ  0202.01/ว 3419  ลงวันที่

7  ตุลาคม  2553  

   -  คำสั่งกระทรวงฯ  ที่  483/2553  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2553   เรื่อง  มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

 
   4.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว 3409  ลงวันที่  ตุลาคม  2553  
   - 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/17618  ลงวันที่  30  กันยายน  2553   เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 
 
  5.  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว 3444  ลงวันที่  ตุลาคม  2553  
   - 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  482/2553   ลงวันที่  6  ตุลาคม  2553
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 

 

 

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ที่  กษ  1102/ว.374  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2553  เรื่อง  ขอส่งเอกสาร    

 
 

1. หนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1003/ว 42  ลงวันที่  30  กันยายน  2553  เรื่อง  ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 
  2.  หนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1008/ว 46  ลงวันที่  30  กันยายน  2553  เรื่อง  การดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.  มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
 

3. หนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1006/1640    ลงวันที่   1   ตุลาคม   2553  ส่งหนังสือ สำนักงาน  ก.พ. จำนวน  2  ฉบับ   ดังนี้ 
   -
ที่  นร  1006/ว 36  ลงวันที่  29  กันยายน  2553  เรื่อง  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

   - ที่  นร  1006/ว 37  ลงวันที่  29  กันยายน  2553  เรื่อง  การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 
 

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่  กษ  1102/ว.365  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2553  เรื่อง  การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
 

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่  กษ  1102/ว.347  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2553  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับสูง  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์      
 

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่  กษ  1102/ว.346  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2553  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับสูง  กรมการข้าว      
 

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่  กษ  1102/ว.345  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2553  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับสูง  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ      
 

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่  ด่วนที่สุด  ที่  กษ  1102/ว.344  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2553  เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับสูง  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม      
   กันยายน 2553  
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป รายละเอียด  
   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     แนบท้าย           
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และระเบียบการสอบ วัน เวลา และสถานที่  
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา      เอกสารแนบท้าย         
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   กรกฎาคม  2553
   รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา      เอกสารแนบท้าย       
  รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 
   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     แนบท้าย     
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      

 

 

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งบุคลากร  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

  แนวทางในการปฏิบัติการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง
   ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอาย
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553   บันทึกข้อความ  ประกาศกระทรวงฯ
ประกาศข้าราชการ ประกาศลูกจ้าง 
  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

ใบสมัคร
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรอบสั่งสมประสบการณ์
  เอกสาร 1   เอกสาร 2  
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   แนบท้ายประกาศ   
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา    แนบท้ายประกาศ       
   ที่นังสอบพนักงานราชการตำแหน่งบุคลากรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      แผนที่สถานที่สอบ       
  มิถุนายน  2553
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งบุคลากรและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งบุคลากร       ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล      
   รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
  การสำรวจการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ/ค่าขนย้ายของข้าราชการ  แบบ 1 , แบบ 2 , แบบ 3 
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    เอกสารแนบท้าย     

 

 

ขยายเวลาการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2553จนถึงวันที่  4 มิ.ย.53 พร้อมปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมและกลุ่มที่ไปฝึกอบรม เอกสารแนบ 1 และ2 
   พฤษภาคม  2553
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการสหกรณ์ 
   เมษายน  2553
  สำรวจความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 
   มีนาคม  2553
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลานำเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รับสมัครระหว่างวันที่  9-19 มีนาคม 2553  
  ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

-รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา แนบท้าย     -หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

 

กุมภาพันธ์ 2553

  ประกาศรายชื่อผลการทดสอบลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 และชั้น 4 
 

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

   สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รายละเอียด

 

 

การกรอกแบบสำรวจผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อนำมาประกอบการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นเป็นอำนวยการระดับสูง  บันทึก    แบบฟอร์ม
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 และชั้น 4   วัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 และชั้น 4 
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา   รายละเอียดแนบท้าย 
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล   กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก   ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

รายละเอียด ประกอบกับคำสั่งที่ 22/2553 ( รายละเอียดของภารกิจเกี่ยวกับโครงสร้าง  ,ผังโครงสร้างกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด)

   มกราคม 2553
   คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 22/2553 การตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด    บัญชีแนบ
   การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ข้าราชการไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    รายละเอียดโครงการ      ใบสมัคร
   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 5 ก.พ. 53 รายละเอียด
  เชิญร่วมประชุมสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ /สมัครเป็นสมาชิกสมาคม รายละเอียด
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนิติกร  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/6 ลงวันที่ 7 มกราคม 2553 (ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ดำเนินการตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ดังกล่าว)       
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (14 - 22 ธันวาคม 52 และ 17 - 25 ธันวาคม 52)    รายละเอียดแนบท้าย 
  ขอความร่วมมือมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์.....พื้นที่......  ตัวอย่าง 

 ธันวาคม 2552

   

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะ และการเลื่อนเงินเดือน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
คำนำ บทที่ 1-2 บทที่ 3-4 ภาคผนวก 
ว20 ว20(1) ว20(2) ว27 ว28 ว28(1) ว28(2) (File PDF)
ว20 ว27 ว28 ว28(1) ว28(2)  (File Word)
พจนานุกรรมสมรรถนะ
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการฯ
                      ระดับต้น ระดับสูง อัตราร้อยละของฐาน
 

   
หนังสือเวียนส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
ใบสมัครเข้าร่วม  หนังสือขอระงับการลาออก
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลาออก/คำสั่งเลื่อนเงินเดือน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อฯ
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
ผู้ได้รับอนุมัติฯ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  เพิ่มเติม 
 

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร  ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มกราคม  2553   
 
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  695/2552  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2552   เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/23161  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 

รับสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ใบสมัคร 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว3922  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2552  เรื่องมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน  
        รายละเอียด 1     รายละเอียด 2 
 
รับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ

 

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว3814  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2552  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง  
        รายละเอียด 1     รายละเอียด 2 

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
   รายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(16-24พ.ย.52)     รายละเอียดแนบท้าย
   รายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(9-11 พ.ย.52)     รายละเอียดแนบท้าย
  พฤศจิกายน 2552
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  645/2552  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ   รายละเอียด 
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  593/2552  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   


 

 

 

 

 

 

การแบ่งเขตพื้นที่การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อตั้งเป็นสำนักงานสหกรณ์อำเภอ
      -  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      -  ตัวอย่าง 1 คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกลับ
ต้นสังกัดเดิม
      -  ตัวอย่าง 2 คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บัญชีแนบท้าย
      -  ตัวอย่าง 3 คำสั่งให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บัญชีแนบท้าย 
      -  ตัวอย่าง 4 คำสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บัญชีแนบท้าย  
      -  คำสั่งกรมฯ ที่ 304/2552 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เรื่อง ตั้งสำนักงานสหกรณ์อำเภอเพิ่มเติม 
  การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  แบบ พ.ต.ก. 1-1, 1-2  

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล  แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน  แบบ พ.ต.ก. 1-1, 1-2  แบบ พ.ต.ก. 2-1, 2-2 

  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจตราชการกระทรวง  รายละเอียด

 

 

 

 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล   กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์            นักจัดการงานทั่วไป   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารสู่ความเป็นเลิศ

 

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

ขอรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจาณาแต่งตั้ง (เลือ่น) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)) ระดับสูง)  

 

ตุลาคม 2552

  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/19396  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  

 

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  528/2552  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2552  เรื่อง  มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กษ  0202.01/ว3169  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2552  เรื่อง ขอส่งเอกสาร  
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  516/2552  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2552  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  517/2552  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ  

 

 

 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        รายละเอียด 1     รายละเอียด 2 

   โครงการฝึกอบรมภายใต้งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2553 ของ ม. เกษตรศาสตร์  (22 หลักสูตร ระหว่างเดือน พ.ย.52-พ.ย.53)
   ประชุมวิชาการ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้า งานส่งเสริมการเกษตรไทยในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด่วนที่สุด ที่  กษ  0202.01/ว3022  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง ขอส่งเอกสาร  
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  494/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  495/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  496/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  497/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  498/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/17994  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง  

 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/17495  ลงวันที่  28  กันยายน  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  แจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมาส่งไฟล์เอกสารหมายเลข 4 และหมายเลข 5 
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ครบรอบ 50 ปี  
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     แนบท้ายประกาศ  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ วัน เวลา และสถานที่สอบ

 

กุมภาพันธ์ 2553


  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกาศ(PDF)  ประกาศ(Word)
แบบสรุปการประเมิน  แบบประเมิน 
พจนานุกรมสมรรถนะ  Powerpoint  

 ธันวาคม 2552
 

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร  ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มกราคม  2553   
 
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  695/2552  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2552   เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/23161  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 

รับสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ใบสมัคร 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว3922  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2552  เรื่องมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน  
        รายละเอียด 1     รายละเอียด 2 
 
รับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  ใบสมัครเข้ารับการทดสอบ

 

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ  0202.01/ว3814  ลงวันที่  1  ธันวาคม  2552  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง  
        รายละเอียด 1     รายละเอียด 2 

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
   รายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(16-24พ.ย.52)     รายละเอียดแนบท้าย
   รายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(9-11 พ.ย.52)     รายละเอียดแนบท้าย
 

พฤศจิกายน 2552

  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ
ประจำปี พ.ศ.2552
        ประกาศกระทรวงเกษตรฯ (ระดับสูง) | กษ 1102/ว109
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ :
ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ

   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  645/2552  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  ย้ายข้าราชการ   รายละเอียด 
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  593/2552  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   


 

 

 

 

 

 

การแบ่งเขตพื้นที่การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อตั้งเป็นสำนักงานสหกรณ์อำเภอ
      -  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      -  ตัวอย่าง 1 คำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกลับ
ต้นสังกัดเดิม
      -  ตัวอย่าง 2 คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บัญชีแนบท้าย
      -  ตัวอย่าง 3 คำสั่งให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บัญชีแนบท้าย 
      -  ตัวอย่าง 4 คำสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บัญชีแนบท้าย  
      -  คำสั่งกรมฯ ที่ 304/2552 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เรื่อง ตั้งสำนักงานสหกรณ์อำเภอเพิ่มเติม 
  การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  แบบ พ.ต.ก. 1-1, 1-2  

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล  แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน  แบบ พ.ต.ก. 1-1, 1-2  แบบ พ.ต.ก. 2-1, 2-2 

  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจตราชการกระทรวง  รายละเอียด

 

 

 

 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล   กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์            นักจัดการงานทั่วไป   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารสู่ความเป็นเลิศ

 

การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

ขอรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจาณาแต่งตั้ง (เลือ่น) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสหกรณ์)) ระดับสูง)  

 

ตุลาคม 2552

  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/19396  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  

 

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  528/2552  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2552  เรื่อง  มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กษ  0202.01/ว3169  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2552  เรื่อง ขอส่งเอกสาร  
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  516/2552  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2552  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  517/2552  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการ  

 

 

 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
        รายละเอียด 1     รายละเอียด 2 

   โครงการฝึกอบรมภายใต้งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2553 ของ ม. เกษตรศาสตร์  (22 หลักสูตร ระหว่างเดือน พ.ย.52-พ.ย.53)
   ประชุมวิชาการ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้า งานส่งเสริมการเกษตรไทยในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด่วนที่สุด ที่  กษ  0202.01/ว3022  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง ขอส่งเอกสาร  
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  494/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  495/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  496/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  497/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
     -  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  498/2552  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2552  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/17994  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง  

 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0508/17495  ลงวันที่  28  กันยายน  2552  เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
  แจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมาส่งไฟล์เอกสารหมายเลข 4 และหมายเลข 5 
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานวันคล้ายสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ครบรอบ 50 ปี  
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา     แนบท้ายประกาศ  
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ วัน เวลา และสถานที่สอบ
    กันยายน 2552
  การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 

 

 

ขอข้อมูลบุคคลและผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  หนังสือเวียน
ส่วนกลาง
  หนังสือเวียนจังหวัด 
แบบฟอร์ม 
  ขอข้อมูลบุคคลและผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง(เลื่อน)ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการสหกรณ์) ระดับสูง  หนังสือเวียนส่วนกลาง  หนังสือเวียนจังหวัด 
แบบฟอร์ม 

 

 

 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 350/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานการตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน และการยุบเลิกตำแหน่งในกรมส่งเสริมสหกรณ์

(บัญชีแนบท้าย 1)   (บัญชีแนบท้าย 2) 

 

 

 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 349/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งในกรมส่งเสริมสหกรณ์ประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไป และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ
ต่ำลงในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 (บัญชีแนบท้าย 1)   (บัญชีแนบท้าย 2)
   คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 351/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552
เรื่อง เพิ่มเติมการมอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน
  สำรวจความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
แบบฟอร์มขอย้าย
 
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 

 

หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการ การปรับโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์  
     -  หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     -  หนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย
     -  หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง   

    สิงหาคม 2552
   การส่งร่างคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 283/2552 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์อำเภอและหน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขตในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล   กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก   ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์   นักจัดการงานทั่วไป   นักทรัพยากรบุคคล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
   เอกสารหมายเลข 1  เอกสารหมายเลข 2

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 ในขั้นตอนที่ 2 ที่สำนักงาน ก.พ. คัดเลือกของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคำสั่งให้ปฏิบัติราชการอำเภอ
    1.  กรณีสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ  บัญชีรายละเอียดแนบ
    2.  กรณีสั่งให้ข้าราชการในสังกัดนิคมสหกรณ์ หรือหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด บัญชีรายละเอียดแนบ
    3.  กรณีสั่งให้พนักงานราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ  บัญชีรายละเอียดแนบ
    4.  กรณีสั่งให้ลูกจ้างประจำในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ  บัญชีรายละเอียดแนบ 

 

 

 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารหมายเลข 1   เอกสารหมายเลข 2  เอกสารหมายเลข 3  เอกสารหมายเลข 4  เอกสารหมายเลข 5  เอกสารหมายเลข 6  เอกสารหมายเลข 7  เอกสารหมายเลข 8        
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (รายละเอียดหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552)
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  และวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  และวัน เวลา และสถานที่สอบ  

มิถุนายน 2552

  บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินค่างานให้สูงขึ้นและจะต้องดำเนินการ
กรอกแบบฟอร์มประเมินค่างานเพื่อนำส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2552
(บัญชีรายชื่อ) แบบฟอร์มประเมินค่างานสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อแบบฟอร์มดาวน์โหลด  
 

การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น
- หนังสือที่ กษ 1102/ว99 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 แจ้งเวียนเพื่อทราบหลักเกณฑ์และ
แบบฟอร์ม โดยข้าราชการไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มและนำส่งเพื่อขอรับการประเมิน ข้าราชการหน่วยงานใดมีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินค่างานของตำแหน่งให้สูงขึ้น กองฯ จะส่งบัญชีรายชื่อเพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มในคราวต่อไป

  ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
(PowerPoint กรอบ) (แบบฟอร์มการกำหนดกรอบสั่งสมประสบการณ์ 2552)
(แบบฟอร์มการกำหนดกรอบการสั่งสมประสบการณ์ สหกรณ์จังหวัด 2552)
สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการนี้จะได้แจ้งในโอกาสต่อไป

พฤษภาคม 2552
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   ก.พ.ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหาร จำนวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานบริหารงานปกครอง และสายงานตรวจราชการกระทรวง โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  www.ocsc.go.th
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  และระเบียบการสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ 
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

    เมษายน  2552
 

ผลการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 255 1 

การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี 2552 
          กษ 1102/ว126  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ

 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2549 ครั้งที่ 1
          ( ที่ กษ 1102/ว9  ลว 15 มกราคม 2552)

มีนาคม 2552

  ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุประจำปี พ.ศ.2551
       
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ (ระดับสูง) | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ 
              
                  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ
  
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 382/2551 ลงวันที่ 15 กย.2551 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตราการ
        ปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552)
 

 เปลี่ยนแปลงวันยื่นหนังสือขอลาออก(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
 ขอแก้ไขระยะเวลายื่นหนังสือขอลาออกและถอนหนังสือขอลาออก(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 
 ประกาศ หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการมาตรการฯ  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
          แบบหนังสือขอลาออก
          แบบหนังสือขอระงับการลาออก
          ผู้ว่าราชการจังหวัด
          หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2552 ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานการวิจัยการเกษตร จำนวน 5 ทุน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่เวปไซค์ของสถาบันเกษตราธิการ www.kst.go.th  และประสานกับกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 22828807

ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 4 

 

  ณ ขณะนี้เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีวงเงินคงเหลือสำหรับให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบสวัสดิการกรม ฯ ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  หากมีผู้สนใจ  ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการและ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์  โทร 0 2628 5512  


 
 กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ
คลังปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
   
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

กุมภาพันธ์ 2552

   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2, ชั้น 3
   ระเบียบการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในการทดสอบลูกจ้างประจำเพื่อแต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2, ชั้น 3    
   สรุปผลการประเมินสมรรถนะออนไลน์ รอบ 2 (เมษายน - กันยายน 2551)
   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ตำแหน่ง 
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล //แผนที่สถานที่สอบ
   ขอสำรวจความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

ตุลาคม 2551
   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
   การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ชั้น 3  และชั้น 4   ใบสมัคร  
   แนวทางเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน   แนบท้ายประกาศ 
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล)   แนบท้ายประกาศ 
   รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.                                
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน

รายงานผลการสัมมนาการจัดตั้งสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน(ตำแหน่งเลื่อนไหล)  ประกาศ  แนบท้ายประกาศ 

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน  ประกาศ  แนบท้ายประกาศ 
กันยายน 2551
 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานในตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.)  สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ตำแหน่งเลขที่ 5
    เอกสารประกอบหมายเลข 1  เอกสารประกอบหมายเลข 2  เอกสารประกอบหมายเลข 3 
เอกสารประกอบหมายเลข 4

 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน 
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน
  รายละเอียด 
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
สหกรณ์ 9ชช. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 9ชช.
 
 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
| หนังสือที่ กษ 1102/4655 | | รายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง |
 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริม
การศึกษา ประจำปี 2551| รายละเอียด |

 การพิจารณาบำเหน็จความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2551) (หนังสือที่ กษ 1102/11110 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด)

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2551
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน สามารถตรวจสอบรายงานผลการฝึกอบรมได้ใน Website
ของกรมพัฒนาที่ดิน
(ดูที่นี่)
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน
 
แนบท้ายประกาศ 
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล)

แนบท้ายประกาศ 
 การจัดจ้างพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สิงหาคม 2551
 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
 ขอให้ส่งข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (นวส. 9 บส.) 
           -  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
           -  หนังสือถึงเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1-2 
           -  รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
           -  แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (นวส. 9บส.) เอกสารหมายเลข 1  เอกสารหมายเลข 2  เอกสารหมายเลข 3
 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  9  ชช.
           -  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ (นวส. 9ชช.) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (ตำแหน่งเลขที่ 403)
           -  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาธุรกิจโคนมสหกรณ์ (นวส. 9ชช.) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (ตำแหน่งเลขที่ 427)
           -  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการสหกรณ์ (นวส. 9ชช.) สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (ตำแหน่งเลขที่ 428)
           -  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ (นวส. 9ชช.) สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (ตำแหน่งเลขที่ 490)
           -  แบบใบสมัครเขียนผลงานทางวิชาการระดับ 9ชช.  เอกสารหมายเลข 1  เอกสารหมายเลข 2  เอกสารหมายเลข 3  เอกสารหมายเลข 4
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน
  แนบท้ายประกาศ 
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
แนบท้ายประกาศ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 ทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2551 |
ประกาศ | คำขอรับทุน |
 
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6

 บัญชีรายชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติกรอบเพิ่มเติม | ว 422 | บัญชีแนบท้าย|สมรรถนะกลุ่มบริการ|

กรกฎาคม 2551
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบการสอบ วัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน
   รายละเอียดแนบท้าย
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
  รายละเอียดแนบท้าย

มิถุนายน 2551

 การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 3
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
  รายละเอียดแนบท้าย  

 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน 

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบัน AIT) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
     สำหรับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2551
| รายละเอียด |
 ประกาศระเบียบการสอบ  วัน  เวลา  และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 
     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
  
 การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6 
    
แบบประเมินบุคคล  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 3 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ6  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
     และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6

 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 [ 1 2 ] .pdf
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 5  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 .pdf
หนังสือ ที่ กษ 1102/ว56 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 .pdf

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  | รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  | รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบการสอบ วัน เวลา สถานที่  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ |แผนที่ 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปีงบประมาณ 2551      
      "การเสริมสร้างทักษะทางภาษา (Language Proficiency)" 
     |
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ | โครงการฝึกอบรม | ใบสมัคร |
 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) 
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นระดับเริ่มต้นของสายงาน (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
 เอกสารแนบท้าย  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  แนบท้ายประกาศ
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน  เอกสารแนบ1 | เอกสารแนบ2   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
   และ ระเบียบการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและแผน 3
 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและระเบียบการสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3
 ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 และ ชั้น 3
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 ประเภทของบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ปรากฎตามเอกสารการทะเบียนราษฎร
 ประกาศระเบียบการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ชั้น 3และชั้น4  | เอกสารประกอบหมายเลข1|
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น4 แนบท้ายประกาศรายชื่อ
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งข่าว กบข.
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย "โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข."
 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน   เอกสารแนบ 1 | เอกสารแนบ 2 | เอกสารแนบ 3
 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     -  รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมปศุสัตว์ | เอกสาร 1 | เอกสาร 2 | ใบสมัคร  
     -  รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | เอกสาร 1 | เอกสาร 2 | ใบสมัคร 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.
     -  เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานในตำแหน่งนักวิชาการ  สหกรณ์ 9ชช.
รายละเอียดตำแหน่ง  
     -  เรื่อง รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
(นักวิชาการสหกรณ์ 9 ชช.) |  รายละเอียดตำแหน่ง 
      
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ในหัวข้อ... แบบฟอร์มดาวน์โหลด) 

 การสำรวจมาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ
>> หนังสือที่ กษ 1102/ว 382 <<
    ::: >>
แบบสำรวจมาตรการ <<

 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการสหกรณ์ 3-5 หรือ 6ว (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (รายละเอียด)
 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (สำเนาหนังสือ) (รายละเอียด)
 แก้ไขผลการคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2550 (รายละเอียด)
 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2550 (รายละเอียด)
 เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 24 กันยายน 2550 (รายละเอียด)
 การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด (รายละเอียดแนบ)
 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (รายละเอียดแนบ) 
 ขอสำรวจความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551(รายละเอียดแนบ)
 สำรวจข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งระดับ 7 และระดับ 8 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียดแนบ)
 รับสมัครผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2550 :: ประกาศฯ :: คำขอรับทุน ::
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ประกาศรับสมัคร : รายละเอียดแนบท้าย)
 เอกสารอธิบายขั้นตอนและกำหนดการการประเมินสมรรถนะกลุ่มนำร่อง :: เอกสาร.pdf
 ประกาศข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2550
 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.2549 ::: หนังสือ นร 1012/994 
     :::
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 การปรับปรุงการแบ่งงานภายในและการตัดโอนตำแหน่ง (หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม) ::: (รายละเอียดการตัดโอน
 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวทาง HR Scorcand (
มาตรฐานความสำเร็จ :::
     ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์)

 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งที่ 1 >>>ตรวจสอบรายชื่อ<<<
 
การรับเข็มที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงครองสิริราขสมบัติครบ 60 ปี (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ)

  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2550 

   คำสั่งกรมฯที่ 546/2550 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 544/2550 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 543/2550 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 539/2550 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 538/2550 ย้ายข้าราชการ  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 532/2550 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 50  รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 531/2550 ให้โอนข้าราชการ   ลงวันที่ 11 ธันวาคม 50 รายละเอียดแนบ   
   คำสั่งกรมฯที่ 530/2550 เลื่อนข้าราชการ  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
  คำสั่งกรมฯที่ 517/2550 ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 3 ธันวาคม 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 507/2550 เลื่อนข้าราชการ 30 พฤศจิกายน 50   รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 496/2550 เลื่อนข้าราชการ 21 พฤศจิกายน 50   รายละเอียดแนบ

   คำสั่งกรมฯที่ 488/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 50  รายละเอียดแนบ
   คำสั่งกรมฯที่ 468/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 50 รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 462/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 50  รายละเอียดแนบ   
   คำสั่งกรมฯที่ 459/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 454/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 453/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 452/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 441/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 434/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 433/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 430/2550 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 50  รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 428/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 50  รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 418/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 50 รายละเอียดแนบ   
   คำสั่งกรมฯที่ 413/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 404/2550 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 403/2550 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 389/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 388/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 387/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 367/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 364/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 309/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 50  รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 361/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 7 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 353/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 351/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 3 กันยายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 340/2550 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 50 รายละเอียดแนบ   
   คำสั่งกรมฯที่ 337/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 335/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 332/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 329/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 50  รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 323/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 322/2550 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 321/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 320/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 319/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 318/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 317/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 316/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 310/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 304/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 303/2550 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 289/2550 เลื่อนข้าราชการ รายละเอียดแนบ 6 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 285/2550 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 284/2550 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 283/2550 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 282/2550 ย้ายข้าราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 281/2550 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 276/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 272/2550 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 262/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 252/2550 แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 248/2550 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 244/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 238/2550 ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 50  รายละเอียดแนบ  
   คำสั่งกรมฯที่ 235/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 234/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 227/2550 การตัดโอนตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง และแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่ส่วนราชการใหม่ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 226/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 224/2550 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 222/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 221/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 218/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 217/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 203/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 202/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 199/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 198/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 197/2550 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 194/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 181/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 179/2550 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 167/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 เมษายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 164/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 23 เมษายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 155/2550 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 18 เมษายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 150/2550 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 5 เมษายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 149/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 5 เมษายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 142/2550 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 2 เมษายน 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 139/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 137/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 136/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 129/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 29 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 126/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 27 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 124/2550 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 26 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 119/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 117/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 114/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 113/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 106/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 105/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 14 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 103/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 13 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 99/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 95/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 94/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 1 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 92/2550 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 1 มีนาคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 90/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 89/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 86/2550 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 82/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 81/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 78/2550 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 82/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 50 รายละเอียดแนบ   
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 81/2550 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 73/2550 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 70/2550 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 69/2550 เลื่อนข้าราชการ รายละเอียดแนบ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 66/2550 เลื่อนข้าราชการ รายละเอียดแนบ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 65/2550 เลื่อนข้าราชการ รายละเอียดแนบ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 64/2550 เลื่อนข้าราชการ รายละเอียดแนบ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 63/2550 ย้ายข้าราชการ รายละเอียดแนบ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 62/2550 ให้โอนข้าราชการ รายละเอียดแนบ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 58/2550 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 55/2550 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 54/2550 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 50/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 49/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 48/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 45/2550 ให้โอนข้าราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 37/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 36/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 26 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 33/2550 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ลงวันที่ 23 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 28/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 26/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 22 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 25/2550 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 22 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 17/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 16/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ 12 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 15/2550 ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ 12 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 8/2550 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 10 มกราคม 50   รายละเอียดแนบ 
   คำสั่งกรมฯที่ 3/2550 เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่  4 มกราคม 50 รายละเอียดแนบ 

    กันยายน 2552
  สำรวจความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
แบบฟอร์มขอย้าย
 
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 

หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการ การปรับโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     -  หนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     -  หนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย
     -  หนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง   

    สิงหาคม 2552
   การส่งร่างคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 283/2552 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์อำเภอและหน่วยส่งเสริมสหกรณ์เขตในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   ตำแหน่งข้าราชการที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคล   กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก   ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์   นักจัดการงานทั่วไป   นักทรัพยากรบุคคล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
   เอกสารหมายเลข 1  เอกสารหมายเลข 2
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 ในขั้นตอนที่ 2 ที่สำนักงาน ก.พ. คัดเลือกของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ตัวอย่างคำสั่งให้ปฏิบัติราชการอำเภอ
    1.  กรณีสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ  บัญชีรายละเอียดแนบ
    2.  กรณีสั่งให้ข้าราชการในสังกัดนิคมสหกรณ์ หรือหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด บัญชีรายละเอียดแนบ
    3.  กรณีสั่งให้พนักงานราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ  บัญชีรายละเอียดแนบ
    4.  กรณีสั่งให้ลูกจ้างประจำในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอ  บัญชีรายละเอียดแนบ 

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา   เอกสารหมายเลข 1   เอกสารหมายเลข 2  เอกสารหมายเลข 3  เอกสารหมายเลข 4  เอกสารหมายเลข 5  เอกสารหมายเลข 6  เอกสารหมายเลข 7  เอกสารหมายเลข 8        
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (รายละเอียดหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552)
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  และวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  และวัน เวลา และสถานที่สอบ  
   กรกฎาคม 2552
  การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
(รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ รุ่นที่ 8  คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียด)
  คำสั่งกรมฯที่ 220/2552 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร
  คำสั่งกรมฯที่ 221/2552 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจการกำกับดูแลสหกรณ์แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

มิถุนายน 2552

  บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินค่างานให้สูงขึ้นและจะต้องดำเนินการ
กรอกแบบฟอร์มประเมินค่างานเพื่อนำส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2552
(บัญชีรายชื่อ) แบบฟอร์มประเมินค่างานสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อแบบฟอร์มดาวน์โหลด  
 

การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น
- หนังสือที่ กษ 1102/ว99 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 แจ้งเวียนเพื่อทราบหลักเกณฑ์และ
แบบฟอร์ม โดยข้าราชการไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มและนำส่งเพื่อขอรับการประเมิน ข้าราชการหน่วยงานใดมีคุณสมบัติที่จะขอรับการประเมินค่างานของตำแหน่งให้สูงขึ้น กองฯ จะส่งบัญชีรายชื่อเพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มในคราวต่อไป

  ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
(PowerPoint กรอบ) (แบบฟอร์มการกำหนดกรอบสั่งสมประสบการณ์ 2552)
(แบบฟอร์มการกำหนดกรอบการสั่งสมประสบการณ์ สหกรณ์จังหวัด 2552)
สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการนี้จะได้แจ้งในโอกาสต่อไป
  พฤษภาคม 2552
   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   ก.พ.ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหาร จำนวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานบริหารงานปกครอง และสายงานตรวจราชการกระทรวง โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.  www.ocsc.go.th
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  และระเบียบการสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ 
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ดูข้อมูลเก่า >>> 


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th