กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........

  • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547   Click    
          2. ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2548 Click  
          3. 
ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการเงิน และบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2548
               (ฉบับที่2 พ.ศ. 2549)   (ฉบับที่3 พ.ศ. 2552) Click
          4.
ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553 Click
          5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ Click 

         


กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร1 ชั้น5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพะยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2281 3106 โทรสาร 0 2281 3106 
e-mail :cpd_psd@cpd.go.th