สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
:: ข้อมูลองค์กร ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองฯ

:: ข้อมูลกลางหน่วยงาน ::
ฐานข้อมูลกลางสสจ.
Action Plan ปี 2560
งานด้านบุคลากร

:: ข้อมูลการส่งเสริม ::
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

:: เกี่ยวกับสหกรณ์ ::
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

:: การจัดตั้งสหกรณ์ และคู่มือ ::
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คลังความรู้

:: บริการของเรา ::
Webboard
คำถามที่มักจะถามบ่อย (FAQ)
ร้องเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน/สหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป/ภาครัฐ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
e - Mail
Sitemap
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ

:: Link หน่วยงาน ::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
ศูนย์สาธิตฯหุบกะพง
นิคมสหกรณ์ท่ายาง
นิคมสหกรณ์ชะอำ


  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำสั่งกรมฯ
  E-Mail กรมฯ
  หน่วยงานกรมฯ
  Intranet กรมฯ
  สารสหกรณ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมฯ
  ห้องสมุด E-Book  กรมฯ
  สหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

  
 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :: ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
>>>> คำขวัญจังหวัดเพชรบุรี :: เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม <<<<
  สำเนารายงานการประชุมข้าราชการฯ :: ครั้งที่ 3/2560 (1 มีนาคม 2560) 

https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyngkj/_/rsrc/1372261843354/config/customLogo.gif?revision=3


 
 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสหกรณ์) (22/03/2560)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (22/03/2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (13/03/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) (20/02/2560)
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๗๘๖, ว๖๗๘๗ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๙ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (14/12/2559)
 ภาพข่าวและกิจกรรม
นักบริหารงานที่ดินระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 35 ศึกษาดูงาน (08/03/2560)
พิธีเปิดงานสหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ 60 (26/02/2560)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร งานสหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ 60 (26/02/2560)
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/02/2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด (16/02/2560)
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15/02/2560)
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 (14/02/2560)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20/01/2560)
จุดบริการประชาชน 3 มกราคม 2560 (03/01/2560)
จุดบริการประชาชน 2 มกราคม 2560 (02/01/2560)
 Clip VDO
ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ (01/08/2559)
รายการด้วยพระบารมี ตอน สหกรณ์การเกษตรท่ายาง พัฒนาตามแนวทางพระราชดำรัส (01/03/2559)
รายการด้วยพระบารมี ตอน ส่งเสริมระบบสหกรณ์ ตามแนวพระราชดำรัส (01/03/2559)
รายการด้วยพระบารมี ตอน ต้นกล้าสหกรณ์ พร้อมทำดีตามแบบในหลวง (01/03/2559)
เกษตรสร้างชาติ : กล้วยหอมทองท่ายาง เพชรบุรี จากสวนสู่มินิมาร์ท (01/03/2559)
 บทความน่าสนใจ
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในสหกรณ์ (14/11/2557)
การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ (14/11/2557)
สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง (14/11/2557)
ยึดมั่นอุดมการณ์ มุ่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง (14/11/2557)
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มเกษตรกร (14/11/2557)

 

   

 


รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 
การขับเคลื่อนค่านิยม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖


KM Supply Chain การเลี้ยงแพะ
Supply Chain
การเลี้ยงแพะ


คลิกเพื่ออ่าน
การส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตให้เข้มแข็ง

 วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

รายงานอบรม
เจ้าหน้าที่ธุการ

รายงานอบรม
การใช้ข้อมูลทางบัญชี


โครงการสัมมนาการบริหาร
หนี้ค้างชำระของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ภาคเกษตรและสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี
 

  
สารสนเทศโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินฯ
หนองพลับ-กลัดหลวง

  
การผลิตกล้วยหอมทอง
เพื่อการส่งออก
สกก.ท่ายาง จำกัด
  


ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
    สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๒๕๕๕
   สรุปคำวินิจฉัย เล่ม ๒     


คู่มือการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  

หลักการ  อุดมการณ์
วิธีการสหกรณ์

 

 


 
๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
สร้างสังคมไทยมั่นคง


ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายสุวัฒน์   ขันเชื้อ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 09 5372 4434
suwat_kc@cpd.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   การติดตามงานของ
ผู้ตรวจราชการกรม
   รายงานประจำปี
   รายงานการประชุม

 

   CPD Card
   ระบบ E-Project กรมฯ

 

 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบการติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
   ระบบหนี้สินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย
   Profile สหกรณ์
   Profile กลุ่มเกษตรกร
   Profile กลุ่มอาชีพ
   ระบบเงินเดือน
   INTRANET สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
   รับรองรายงานการประชุม
   เพิ่มทะเบียนครุภัณฑ์

 

 ค้นหา&แก้ไขทะเบียนครุภัณฑ์

 

 คู่มือประชาชน

  จัดซื้อ - จัดจ้าง สสจ.เพชรบุรี
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  Facebook สสจ.เพชรบุรี
  VDO Clip กิจกรรมต่างๆ
  GES Survey Online

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน