สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
:: ข้อมูลองค์กร ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรกำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งสำนักงาน

::ข้อมูลกลางหน่วยงาน::
ฐานข้อมูลกลางสสจ.
Action Plan ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ข้อมูลสหกรณ์ย้อนหลัง ๕ ปี
ปฏิทินปฏิบัติงานสสจ.เพชรบุรี
คู่มือการใช้ปฏิทิน Google

::ข้อมูลการส่งเสริม::
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

:: เกี่ยวกับสหกรณ์::
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
คลังความรู้

::บริการของเรา::
ถาม-ตอบ
คำถามที่มักจะถามบ่อย (FAQ)
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้องเรียน
DOWNLOAD
E - mail
Sitemap
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ

::Link หน่วยงาน::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
ศูนย์สาธิตฯหุบกะพง
นิคมสหกรณ์ท่ายาง
นิคมสหกรณ์ชะอำ
สหกรณ์ในจังหวัด


  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำสั่งกรมฯ
  E-Mail กรมฯ
  หน่วยงานกรมฯ
  Intranet กรมฯ
  ข่าวกรมฯ
  สารสหกรณ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมฯ
  ห้องสมุด E-Book  กรมฯ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

  
 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :: ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
>>>> คำขวัญจังหวัดเพชรบุรี :: เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม <<<<
  สำเนารายงานการประชุมข้าราชการฯ :: ครั้งที่ 6/2557 (4 สิงหาคม 2557) 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
 ภาพข่าวและกิจกรรม
ประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรแก่งกระจาน จำกัด (09/09/2557)
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ภาคกลาง (29/08/2557)
เข้าร่วมประชุมสรุปงานโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรปี ๒๕๕๗ (29/08/2557)
เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (29/08/2557)
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานกระทรวงเกษตรฯ ร่วมใจ ครั้งที่ 2 (29/08/2557)
สหกรณ์และกลุ่มอาชีพร่วมจำหน่ายสินค้าในงานกระทรวงเกษตรฯร่วมใจ (29/08/2557)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯร่วมออกบู๊ธงาน "กระทรวงเกษตรฯร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" (29/08/2557)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออม (29/08/2557)
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน "กระทรวงเกษตรฯร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" (29/08/2557)
กระจายลำไยสดจากภาคเหนือ (28/08/2557)
งาน "คืนความสุขให้เกษตรกรไทย รวมใจคนปฏิรูป" (27/08/2557)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ (26/08/2557)
ประชุมกรรมการกลุ่มทำไร่บ้านไร่ใหม่พัฒนา (26/08/2557)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (23/08/2557)
งาน "เกษตรร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี คืนความสุขให้ประชาชน" (21/08/2557)
 Clip VDO
วันเครดิตยูเนี่ยน (27/12/2556)
เปิดอาคารใหม่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง (27/12/2556)
ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการสหกรณ์ (27/12/2556)
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (27/12/2556)
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์และคุณค่าสหกรณ์ (27/12/2556)
 บทความน่าสนใจ
การบริหารคน Generation Y ในสหกรณ์ (28/07/2557)
การส่งเสริมสหกรณ์เชิงคุณภาพชีวิต (24/02/2557)
รักพ่อ รักสหกรณ์ (11/12/2556)
บริหารเงินทุนอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่เสี่ยง (26/11/2556)
สหกรณ์นักเรียนมีคุณค่า ปฏิรูปการศึกษาพัฒนาเด็กไทย (22/10/2556)

 

 

 

 

 
การขับเคลื่อนค่านิยม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖


KM Supply Chain การเลี้ยงแพะ
Supply Chain
การเลี้ยงแพะ


คลิกเพื่ออ่าน
การส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตให้เข้มแข็ง

 วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

รายงานอบรม
เจ้าหน้าที่ธุการ

รายงานอบรม
การใช้ข้อมูลทางบัญชี


โครงการสัมมนาการบริหาร
หนี้ค้างชำระของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ภาคเกษตรและสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี
 

  
สารสนเทศโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินฯ
หนองพลับ-กลัดหลวง

  
การผลิตกล้วยหอมทอง
เพื่อการส่งออก
สกก.ท่ายาง จำกัด
  


ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
    สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๒๕๕๕
   สรุปคำวินิจฉัย เล่ม ๒     


คู่มือการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  

หลักการ  อุดมการณ์
วิธีการสหกรณ์

 

 นายโอภาส   กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์โทร. 08  9840 9976  
khamron@cpd.go.th

 


 

   การติดตามงานของ
ผู้ตรวจราชการกรม
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุม

 

   CPD Card
   ระบบ E-Project กรมฯ
   ระบบการติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
   ระบบหนี้สินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย
   Profile สหกรณ์
   Profile กลุ่มเกษตรกร
   Profile กลุ่มอาชีพ
   ระบบเงินเดือน
   INTRANET สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
   รับรองรายงานการประชุม
   โอนเงินรายวัน

  จัดซื้อ - จัดจ้าง สสจ.เพชรบุรี
  E-MAIL สหกรณ์ไทย
  สหกรณ์ไทย
    การจัดการความรู้
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
  
  Facebook สสจ.เพชรบุรี
  VDO Clip กิจกรรมต่างๆ
  ภาพกิจกรรม
  GES Survey Online

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน