สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
:: ข้อมูลองค์กร ::
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรกำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งสำนักงาน

::ข้อมูลกลางหน่วยงาน::
ฐานข้อมูลกลางสสจ.
Action Plan ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ข้อมูลสหกรณ์ย้อนหลัง ๕ ปี
ปฏิทินปฏิบัติงานสสจ.เพชรบุรี
คู่มือการใช้ปฏิทิน Google

::ข้อมูลการส่งเสริม::
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

:: เกี่ยวกับสหกรณ์::
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
การจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
คลังความรู้

::บริการของเรา::
ถาม-ตอบ
คำถามที่มักจะถามบ่อย (FAQ)
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้องเรียน
DOWNLOAD
E - mail
Sitemap
ติดต่อ Webmaster
สำหรับผู้ดูแลระบบ

::Link หน่วยงาน::
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
ศูนย์สาธิตฯหุบกะพง
นิคมสหกรณ์ท่ายาง
นิคมสหกรณ์ชะอำ
สหกรณ์ในจังหวัด


  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำสั่งกรมฯ
  E-Mail กรมฯ
  หน่วยงานกรมฯ
  Intranet กรมฯ
  ข่าวกรมฯ
  สารสหกรณ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมฯ
  ห้องสมุด E-Book  กรมฯ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

  
 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ :: ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์
 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ :: มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
>>>> คำขวัญจังหวัดเพชรบุรี :: เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม <<<<
  สำเนารายงานการประชุมข้าราชการฯ :: ครั้งที่ 8/2557 (5 พฤศจิกายน 2557) 

 

 «ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ»   

   «ข้าราชการการเมือง»       

 «ประชาชนทั่วไป»   

   «องค์กร/หมู่คณะ»


 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (09/12/2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (19/11/2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ภาพข่าวและกิจกรรม
อบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย (17/12/2557)
ประชุมเครือข่ายสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี (17/12/2557)
กสส.2 ข่าวตรวจเยี่ยมโรงสี (17/12/2557)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (17/12/2557)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (17/12/2557)
ร่วมปลูกต้นไม้วันพ่อ (17/12/2557)
กาแฟยามเช้า สานสัมพันธ์สหกรณ์ (15/12/2557)
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล (12/12/2557)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ สหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด (12/12/2557)
กพส.จัดอบรมการผลิตกล้วยหอมทองให้ได้มาตรฐาน (12/12/2557)
โครงการประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ (12/12/2557)
ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ (12/12/2557)
ลงนามถวายพระพร (03/12/2557)
เคารพธงชาติ (03/12/2557)
กฎหมายการค้ำประกันและจำนองฉบับใหม่ (03/12/2557)
 Clip VDO
วันเครดิตยูเนี่ยน (27/12/2556)
เปิดอาคารใหม่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง (27/12/2556)
ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการสหกรณ์ (27/12/2556)
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (27/12/2556)
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์และคุณค่าสหกรณ์ (27/12/2556)
 บทความน่าสนใจ
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในสหกรณ์ (14/11/2557)
การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ (14/11/2557)
สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง (14/11/2557)
ยึดมั่นอุดมการณ์ มุ่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง (14/11/2557)
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มเกษตรกร (14/11/2557)
หนี้ค้างชำระปัญหาใหญ่ สหกรณ์ไม่ควรมองข้าม (14/11/2557)
สหกรณ์การเกษตร 4/2558 (31/10/2557)
เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ในการประชุมกลุ่มสมาชิก 3/2558 (31/10/2557)
การประชุมกลุ่มบันไดก้าวสู่ความสำเร็จ 2/2558 (31/10/2557)
การบริหารคน Generation Y ในสหกรณ์ 1/2558 (31/10/2557)

 

 

 

 
การขับเคลื่อนค่านิยม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖


KM Supply Chain การเลี้ยงแพะ
Supply Chain
การเลี้ยงแพะ


คลิกเพื่ออ่าน
การส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มผู้ผลิตให้เข้มแข็ง

 วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

รายงานอบรม
เจ้าหน้าที่ธุการ

รายงานอบรม
การใช้ข้อมูลทางบัญชี


โครงการสัมมนาการบริหาร
หนี้ค้างชำระของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ภาคเกษตรและสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี
 

  
สารสนเทศโครงการ
จัดพัฒนาที่ดินฯ
หนองพลับ-กลัดหลวง

  
การผลิตกล้วยหอมทอง
เพื่อการส่งออก
สกก.ท่ายาง จำกัด
  


ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
    สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๒๕๕๕
   สรุปคำวินิจฉัย เล่ม ๒     


คู่มือการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  

หลักการ  อุดมการณ์
วิธีการสหกรณ์

 

 นายโอภาส   กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์โทร. 08  9840 9976  
khamron@cpd.go.th

 


 

   การติดตามงานของ
ผู้ตรวจราชการกรม
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุม

 

   CPD Card
   ระบบ E-Project กรมฯ
   ระบบการติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
   ระบบหนี้สินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย
   Profile สหกรณ์
   Profile กลุ่มเกษตรกร
   Profile กลุ่มอาชีพ
   ระบบเงินเดือน
   INTRANET สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
   รับรองรายงานการประชุม
   โอนเงินรายวัน

  จัดซื้อ - จัดจ้าง สสจ.เพชรบุรี
  E-MAIL สหกรณ์ไทย
  สหกรณ์ไทย
    การจัดการความรู้
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
  
  Facebook สสจ.เพชรบุรี
  VDO Clip กิจกรรมต่างๆ
  ภาพกิจกรรม
  GES Survey Online

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน