===== Welcome =====
     Please wait..........

ระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :


รวมลิ้งค์...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ (21/02/2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ (21/02/2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน (15/02/2560)
เครือเซ็นทรัล ให้การสนับสนุนอาคารแปรรูปผัก แก่สหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด (12/02/2560)
ประชุมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลนายม (30/01/2560)
ประชุมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านติ้ว (26/01/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24/01/2560)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ 2 และเข้าตรวจสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จก. (23/01/2560)
ประชุมถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตมันสำปะหลัง (11/01/2560)
ประชุมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลนายม (30/01/2560)
ประชุมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านติ้ว (23/01/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24/01/2560)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่ 2 และเข้าตรวจสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จก. (23/01/2560)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง (11/01/2560)
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จำกัด (30/01/2560)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด (05/01/2560)
ออกพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจหลัก อบต.บ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก (30/01/2560)
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ (16/12/2560)
ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรง ตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ (14/12/2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (11/11/2559)
เข้าตรวจสอบสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด (25/11/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำนาสระประดู่ (24/11/2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ์ประมง (17/11/2559)
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของทาง สหกรณ์ซึ่งมีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ (16/11/2559)
ร่วมโครงการรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 59/60 (15/11/2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ์ประมง (11/12/2559)
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของทาง สหกรณ์ซึ่งมีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ (19/12/2559)
ร่วมโครงการรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 59/60 (15/11/2559)
ประชุมตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (08/11/2559)
การประชุมแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 (08/11/2559)
More detail