===== Welcome =====
     Please wait..........

ระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :

อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
จัดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารการจัดการยางพารา ให้กับสมาชิกสหกรณ์ยางพาราวังชมภู จำกัด (18/12/2558)
จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (17/12/2558)
ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"วันนี้ 11 ธค 58 (11/12/2558)
ติดตามการจัดเก็บข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ (17/11/2558)
ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพติดตามการใช้คูปองเดลินิวส์ (17/11/2558)
“สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (07/09/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 3 (03/09/2558)
ร่วมรับข้าวสารตามโครงการข้าวโครงการเพื่อชุมชน (01/09/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2 (01/09/2558)
โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมอบทุนการศึกษา มอบชุดนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน (29/08/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (24/08/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบูรณ์ จำกัด (21/08/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหะเพชรบูรณ์ จำกัด (10/08/2558)
จัดกิจกรรมสารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพลำ (06/08/2558)
ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด (04/08/2558)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด (29/07/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เลี้ยงสัตว์วิเชียรบุรี จำกัด (29/07/2558)
โครงการ Forum (28/07/2558)
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (14/07/2558)
จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (10/07/2558)
More detail