===== Welcome =====
     Please wait..........


   โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด จัดงานโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด มีการจำหน่ายสินค้าสุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาด ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมซื้อสินค้าราคาถูกจำนวนมาก..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   เพชรบูรณ์จัดงาน“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” มีสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำนม และไข่ไก่ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จำเป็น ต่อการครองชีพ ตลอดจนสินค้าจากกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภคโดยตรง ในราคายุติธรรม ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ วัดแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่สถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

โครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบรอบ 60 พรรษา กิจกรรมส่งเสริมการออมในโรงเรียน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและความรู้เกี่ยวกับบสหกรณ์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแจกกระปุกออมสิน แจกสมุดบันทึกการออม และแจกอาหารกลางวันกับน้อง ๆนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

ขอบคุณ สกต.ธกส.เพชรบูรณ์ จำกัด ทีมอบอุปกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ สกต.ธกส.เพชรบูรณ์ จำกัด ที่มอบอุปกรณ์ ได้แก่ ตู้เย็น 1 เครื่อง พัดลม 2 เครื่อง และเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ .... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
บุคคลากร
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด .... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

แสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ครบรอบ 50 ปี
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส
สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงาน ร่วมงานแสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ครบรอบ 50 ปี โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเชาวฤิทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 รวมกิจกรรมในงานฯ ด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สาขาตลาดกลาง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 57/58
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 57/58 แก่ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ การปริมาณรวบรวมข้าวของสหกรณ์ ในฤดูการผลิต ปี 57/58 และชี้แจงแผนการรวบรวมข้าวของสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและดำเนินงานตามนโยบาย คสช. เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2557 .... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

เพชรบูรณ์จัดงาน“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” .... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประชุมวางแผนจัดงานโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน

นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อวางแผนจัดงานโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   "ประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับบภาคครั้งที่ 2"
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ื 2/2557 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2557ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ .... (
รายละเอียดเพิ่มเติม)
   "โครงการโลกสวยด้วยมือเรา (Green Thumb) จ.เพชรบูรณ์"
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกต้นไม้ตาม "โครงการโลกสวยด้วยมือเรา (Green Thumb) จ.เพชรบูรณ์" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา จำกัด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์..... (
รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
2 ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยกองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดคืนความสุขให้กับประชาชน
ซึ่งก็สร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

นายศรีรัตน์ สุบรรณภา สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์หวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสหกรณ์การการเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมจัดเต้นบริการนำสดและขนมปัง แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม คืนความสุขให้กับประชาชน เมื่อเย็นวันที่
7 มิถุนายน 2557 ที่บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1 และทุกภาคส่วนในจังหวัด..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน
7 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการแสดงนิทรรศการประวัติและความเป็นมาของสหกรณ์ การเสวนาเรื่องการสหกรณ์ของนักเรียน การประกวดการเรียงความ เรื่อง การสหกรณ์ในโรงเรียน ประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   ประชุมติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17-18

นายศรีรัตน์ สุบบรรณภาสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมการติดตามงาน นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17-18 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์”
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์” โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์”
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์” โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมกลุ่มเกษตรในพื้นที่

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินจัดการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับอำเภอ ครั้ง ที่ 3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อ.บึงสามพัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกลางจาก 6 อำเภอ คืออำเภอชนแดน/อำเภอวังโป่ง/อำเภอหนองไผ่/อำเภอบึงสามพัน/อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ. รวม 35 ราย ในการนี้มีสำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เลิกประชุมเวลา 13.10 น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พื้นที่หนองแม่นา อ.เขาค้อ

นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา จำกัด ร่วมโครงคิลนิคเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 23 พ.ค. 2557 โดยมีนายวิศิษฎ์ชัย นุใหม่ เกษตรและจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิด เยี่ยมชมหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์..... (รายระเอียดเพิ่มเติม)

   ประชุมเครือข่ายเมเอียดเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเครือข่ายเชื่อมโยงเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยมีผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก เป็นต้น และสหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดอู่เรือ หมู่ที่
12 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนฯ ให้บริการประชาชนซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนจำนวนมาก วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปี 2557 “ CPD Sport Day 2014 ” ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเจราจาการค้าข้าวหอมมะลิ
นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจราจาการค้าข้าวหอมมะลิ ณ ห้องประชุม อาฟเตอร์ยู โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2557 โดยมีพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับคณะ.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี
นายเอกไท สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลหนองแจง ร่วมกันจัดงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

โครงการศูนย์กระจายสินค้า สกก.หนองไผ่ จำกัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ หรือ ศูยน์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เป็นจุดกระจายสินค้าของสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น น้ำมันพืช น้ำปลา สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำดื่มตราสหกรณ์ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายและกระจายให้สมาชิก และสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการศูนย์กระจายสินค้านี้จะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในราคายุติธรรม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการกระจายสินค้า กับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เมื่อวันที่
25 เมษายน 57.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานงานกับส่งเจ้าหน้าที่ประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว สัมภาษณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และสัมภาษณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปีการผลิต 56/57 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 57..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่สถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   กิจกรรม 5 ส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในหน่ายงาน โดยทำกิจกรรม 5 ส.เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.13 น.โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรดดำหัวเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับน้อย
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมกิจกรรมวันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่ วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธี..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   จังหวัดเพชรบูรณ์งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปกติจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์
ผ.อ.พัชรีพร สุวรรณหิตาทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด จังหวัดพิจิตร
ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด.....(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

จังหวัดเพชรบูรณ์เร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์สนองนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.57...... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดเพชรบูรณ์
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ได้ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่ประชาชนที่ร่วมงานในกิจกรรมดังกล่าวด้วย พร้อมกับเยี่ยมชมบูธที่ทางหน่วยงานราชการ ออกมาให้บริการประชาชน โดยมีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557...... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดเพชรบูรณ์
นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ร่วมงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี ๒๕๕๗”
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี ๒๕๕๗ พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี ๒๕๕๗ และนำกลุ่มอาชีพเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดเข้าร่วมจำหน่ายในงานด้วย โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ...(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2557 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงาน...(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานเปิด โครงการการจัดขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมี ดร.วิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนา การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์(ภาคเหนือ) และพิธีลง
.....(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ภาคเหนือครั้งที่ 1
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน โครงการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ระดับภาคเหนือครั้งที่ 1 โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   “มหกรรมสินค้าเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์”
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงาน“มหกรรมสินค้าเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษฎี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ยินดีต้อนรับสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับ นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดและคณะด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติ่ม)
   "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุง สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดเพชรบูรณ์
ผวจ.เพชรบูณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา และความต้องการของราษฎร พร้อมทั้งร่วมกันหาวิธีแก้ไข ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายโอภาส กลั่นบุตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สอบถามปัญหาและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยมีดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายโอภาส กลั่นบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่
17 18 และสหกรณ์จังหวัดในเขตภาคเหนือร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ซึ่งอาคารอเนกประสงค์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง1 เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
   วิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เบื้องต้น ให้กับเกษตรกรในสังกัดของสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เบื้องต้น ในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชเพื่อการค้าในตลาดชุมชน จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 9 มกราคม 2557 และวันที่ 21 มกราคม 2557 (รายละเอียดเพิ่มเติม.....)
   

การอบรมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000.-บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000.-บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 16 , 21 และ 23 มกราคม 2557 ณ เมธาวดีรีสอร์ท อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม.....)

   วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2557
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนายคณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ จากส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และข้าราชการจากส่วนอำเภอ , ส่วนท้องถิ่น , สมาชิกลุ่มพลังมวลชน , ครู อาจารย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม....)
   

ร่วมทำบุญปีใหม่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.
2557 พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกข้าราชการทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมฟังเทศนาเพื่อน้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในการทำงาน ณ ลานอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 และ นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมดังกล่าวด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

การแข่งขันกีฬาสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรภาคราชการ จ.เพชรบูรณ์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรภาคราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สี สีส้ม สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว ทีม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในทีมสีเขียว โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในทีมสีเขียว รวม 28 หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 2 ประเภท คือ กีฬาพื้นบ้านวิ่ง กระสอบ กีฬาพื้นบ้าน วิ่งอุ้มแตงโม และมีกีฬาสากลคือ ฟุตบอลทีมชาย ประเภททั่วไป 11 คน . ฟุตบอลทีม ชาย ประเภทอาวุโส 11 คน และมีการประกวดกองเชียร์ และ ขบวนพาเหรดด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปีการผลิต 2556/57 นี้ ส่งเสริมให้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พิษณุโลก 2 และ กข.41 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นายเสรี ฉิมพลี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายแสงสุรีย์ คำลา นักวิชาการมาตรฐานสินค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ในสถาบันเกษตรกรและมอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯให้แก่สมาชิกสหกรณ์ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายคณีธิป บุณยเกตุ) เป็นประธานเปิดหน่วยบำบัดทุกข์ ฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านผาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนฯ ให้บริการประชาชนซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนจำนวนมาก วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 09.09 น. โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
3 มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์ และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ มีส่วนราชการเข้าร่วมหลายหน่วยงาน มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
นายวิศิษฏ์ชัย นุใหม่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (9 ธันวาคม 2556) เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์ และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ มีส่วนราชการเข้าร่วมหลายหน่วยงาน มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เย็นวันนี้(5 ธ.ค.) 19.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลาง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนได้เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่ง ยืนนาน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การประดับไฟติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติ ธงตรา และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลของทุกส่วนราชกา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.45 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 87 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พ่อที่มีคุณงามความดี สำหรับในช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่ม 17.00 น. ตั้งขบวนแห่สายเหนือตั้งขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่พุทธอุทยานเพชบุระ สายใต้ตั้งขบวนที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณงาน เวลา 18.00 น.ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เริ่มวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในเวลา 19.09 นาที (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 โดยมีนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นประธานในที่ประชุม มีการติดตามผลงานโครงการต่าง ๆ รวมถึง
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง
นายสมชาย ชาญณรงค์กูล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง และวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในโอกาสนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียน จำนวน 363,000 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์ และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ มีส่วนราชการเข้าร่วมหลายหน่วยงาน มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เย็นวันนี้(5 ธ.ค.) 19.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลาง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนได้เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่ง ยืนนาน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การประดับไฟติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติ ธงตรา และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลของทุกส่วนราชกา(รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.45 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 87 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พ่อที่มีคุณงามความดี สำหรับในช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่ม 17.00 น. ตั้งขบวนแห่สายเหนือตั้งขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่พุทธอุทยานเพชบุระ สายใต้ตั้งขบวนที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณงาน เวลา 18.00 น.ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เริ่มวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในเวลา 19.09 นาที (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 โดยมีนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นประธานในที่ประชุม มีการติดตามผลงานโครงการต่าง ๆ รวมถึง
พิจารณาประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง
นายสมชาย ชาญณรงค์กูล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง และวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในโอกาสนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียน จำนวน 363,000 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและพัฒนาสินค้าสหกรณ์
นายปริญญา
เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและพัฒนาสินค้าสหกรณ์ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพและเพิ่มทักษะ ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาสินค้าสหกรณ์สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ระชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พ.ศ.2557
นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เข้าร่วมการประชุมขี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พ.ศ.2557 วันที่
21 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนายวีรชัย ศิริวรรณางกูล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,9 เป็นประธานในที่ประชุม และผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ชี้แจงเรื่อง TOR และขั้นตอนการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเข้าสู่โครงการฯต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติ่ม)
   วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์ และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีส่วนราชการเข้าร่วมหลายหน่วยงาน มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงอบรมวิทยาการการผลิตและการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิทยาการการผลิตและการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว วันที่
12 พฤศจิกายน 2556 ณ เมธาวดี รีสอร์ท อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน ได้รับความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวอย่างถูกต้องโดยมีนางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธารในการอบรม และมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   การประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปีการผลิต
2556/2557 มีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวของสมาชิกเสียหายบางส่วน โดยคณะทำงานได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โรงเรียนต้นแบบด้านการสหกรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
3 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดนโยบาย ให้มีการจัดอบรมโครงการครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ รับโล่และเกียรติบัตรรางวันชนะเลิศฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติ่ม)
   เพชรบูรณ์เข้ม CPS พัฒนาระบบส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้มีวิธีการทำงานที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีเป้าหมาย และมีประเด็นการส่งเสริมสหกรณ์ที่ชัดเจนในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   วันปิยะมหาราช
ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยราชการต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูป ร.5 หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไปและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ ๆมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในประเทศ และสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีนี้ถือได้ว่า มีปัญหาในทุกพื้นที่ เช่น ปัญหาราคาข้าวโพด ผู้รับซื้อข้าวโพด ฯลฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดจุดรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สกก.หนองไผ่ จำกัด,สกก.วิเชียรบุรี จำกัด,สกก.ศรีเทพ จำกัด,สกก.บึงสามพัน จำกัด,สกก.ลาดแค จำกัด สกต.ธกส เพชรบูรณ์ จำกัด เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่นำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจำหน่าย โดยผลผลิตออกมากในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 56/57
สำนักงานสหกรณณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อลงพื้นที่ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสมาชิก วันที่ 15 -22 ตุลาคม 2556 เพื่อสำรวจพื้นที่เสียหายในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ โดยได้รับข้อมูลจากสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่เสียหายเนื่องจากในช่วงเดือนที่สมาชิกหว่านถั่วเขียวมีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำขังในแปลง ส่งผลให้เมล็ดถั่วเขียวที่กำลังจะงอก เน่าเสียและยุบตาย ทำให้สมาชิกที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวบางรายมีพื้นที่เสียหายประมาณ 3/4 ของพื้นปลูก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ฯ
สำนักงานสหกรณณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556 โดยมีนายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดจากอาจารย์วีรพล สวรรค์พิทัก วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายพิเศษแก่ขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการเข้าร่วมงานจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตรกัชนแดน จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีสินค้าสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายด้วย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการรับรู้ รับทราบปัญหา การเข้าไปแก้ไขปัญหา และกระจายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด วันที่
10 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์ฯ
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคิลนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยสำนักงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ประชาชนผู้สนใจ ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก และมีการจัดจำหน่ายสินค้า งานฝีมือของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
   ข้าวโพดครบวงจร 
         โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง"การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสำหรับธุรกิจข้าวโพดครบวงจร ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวโพดแบบยั่งยืน โดยมีการหารือในการแก้ปัญหาระยะสั้นถึงระยะยาวร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวโพด นักวิชาการเกษตร และเครือข่ายสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ รีสอรท์ ไอเลิฟ เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย
         โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจานสหกรณ์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด การขยายสินเชื่อให้กับสหกรณ์เพื่อรองรับ AEC โดย สำนักงาน ธ.ก.ส. การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์เพื่อเข้าสู่การค้าแบบเสรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงิน โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมพัชรสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ AEC
         บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ้นสุดโครงการฯเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยทำให้บุคลากร สำนักงานสหกรณ์มีความรู้พื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
   

โครงการบริการวิชาการ การสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี
         นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 1,000 คน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนำโดย นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเที่ยนถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   ตรวจเยี่ยม สกก.น้ำหนาว และ สกก.ตำบลหลักด่าน
        นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรน้ำหนาว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหลักตำบลด่าน จำกัด ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแนะนำส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อให้สหกรณ์ในพื้นที่่เป็นสหกรณ์ที่เข็มแข็ง อีกทั้งให้สหกรณ์ปฏิบัติตามหลักการวิธีการ อุดมการสหกรณ์อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 
        นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดเพชรบรณ์ ปลูกป่าในโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี โดยปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหา 2556 และเพื่อฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
        นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวินัย พรพฤติพันธุ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

ข้าราชการใหม่ ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น 2
        นายศุภชัย นุกูลกิจสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร "ปลูกจิตสำนึกการเปิดข้าราชการที่ดี รุ่น 2" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

    โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดฯ เข้าร่วมหลายหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแจกนมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม มีสินค้าสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายด้วย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการรับรู้ รับทราบปัญหา การเข้าไปแก้ไขปัญหา และกระจายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   รับโล่ประหยัดพลังงานดีเด่นระดับจังหวัด

            นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งการรับโล่ครั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕ อยู่ในระดับดีเด่น (คะแนน ๕,๐๐๐ คะแนน) โดยมีหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านการประเมินอยู่ระดับดีเด่นเพียง ๓ หน่วยงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

CQA พัฒนาสหกรณ์ที่เพชรบูรณ์

            นายศุภชัย นุกุลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช้กลไกแนวทางการบริหารคุณภาพโดยรวม เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ สามารถใช้ในกระบวนการตัดสินรางวัลสหกรณ์คุณภาพแหงชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ตรวจประเมิน ให้มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์อื่นนำไปปะยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จได้  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   เปิดกระปุกออมสิน โครงการส่งเสริมการออม 
       กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 โดยมีเป้าหมายนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 200 คน ซึ่งมีกิจกรรมการเขียนเรียงความสุดยอดคนออมและกิจกรรมเด็กดีมีเงินออม ซึ่งสรุปยอดการออมของนักเรียนได้ 49,070 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ อบต.นายม หมู่ที่ 1 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สกต.ธกส เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแจกนมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม มีสินค้าสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายด้วย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการรับรู้ รับทราบปัญหา การเข้าไปแก้ไขปัญหา และกระจายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพชรบูรณ์
        นางพัชรีพร สุวรรณหิตาทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์ และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพฯ เพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมบริการคลินิกเกษตรเต็มรูปแบบ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การจัดนิทรรศการ และแจกนมฟรีแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   สวนอัมพรจัดยิ่งใหญ่ จำหน่ายสินค้าสหกรณ์
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี
2556 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยมีสหกรณ์ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งสหกรณ์ กลุ่มอาชีพสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่ม โดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำจังหวัดเช่น มะขามหวานฝักและแปรรูป กระยาสารท ขนมทองม้วน ผ้าห่มนวม เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   กลุ่ม กบส.ติวเข้มเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
        นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ร้านอาหารกิ้ก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพและอำเภอชนแดน เข้าร่วมประชุม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อ วัตถุประสงค์การให้กู้เป็นต้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สหกรณ์สามารถใช้ในการประกอบการพิจารณาขอกู้เงินฯได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
        นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ โรงแรมณัฐติรัตน์แกรน โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาวและอำเภอเขาค้อ เข้าร่วมประชุม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อ วัตถุประสงค์การให้กู้เป็นต้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สหกรณ์สามารถใช้ในการประกอบการพิจารณาขอกู้เงินฯได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
    

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพญาวัง หมู่ที่ 1 ตำลบพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแจกนมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม มีสินค้าสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายด้วย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการรับรู้ รับทราบปัญหา การเข้าไปแก้ไขปัญหา และกระจายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   อาจารย์ต่างชาติสอนทักษะภาษาอังกฤษ รองรับอาเซียน
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 50 ชั่วโมง เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาจารย์โอลิเวอร์ อุ่นละม้าย อาจารย์ชาวต่างชาติ(ประเทศอังกฤษ) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีโดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 และคณะ
       สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 คณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรเข้าค้อพัฒนา จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   สัมมนาสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

       สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา โครงการสัมมนาสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักสูตร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัด ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานด้านการจัดการ การพัฒนาสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดก้าวสู่ AEC โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมสัมมนา ในกิจกรรมดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  สนง.สหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์      
       บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกัน สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเลี้ยงอาหาร และสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมพัชรสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ประชุมข้าราชการพนักงานราชการเดือนเมษายน 2556
       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ และและเข้าสู่วาระการประชุม ได้ติดตามงานของกลุ่มส่งเสริมและกลุ่มงานทุกกลุ่ม พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 50 ชั่วโมง เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  โครงการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ (โคนม) และ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีศักยภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์โคนมในจังหวัดเพชรบูรณ์
4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์โคนมซับไม้แดง จำกัด สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ จำกัด และสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมพัฒนา Smart Famer แก่สมาชิกสหกณณ์โคนม"
      
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมพัฒนา Smart Famer แก่สมาชิกสหกณณ์โคนม" ณ ห้องประชุมนกยูงทอง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2556 โดยมีคณะวิทยากรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรโคนมในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 แห่ง รวม 80 ราย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 17,18 ติดตามงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับนายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 ที่เข้าตรวจติดตามงานระบบติดตามงาน โดยมีนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยนายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด และได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  โครงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
         เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมบริการคลินิกเกษตรเต็มรูปแบบ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การจัดนิทรรศการ และแจกนมฟรีแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติ่ม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ แจกเอกสารด้านสหกรณ์ แจกขนมและนมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม และมีสินค้าสหกรณ์มาร่วมจำหน่ายด้วย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการรับรู้ รับทราบปัญหา การเข้าไปแก้ไขปัญหา และกระจายความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติ่ม)
    วันสหกรณ์แห่งชาติ 2556
      
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่มวมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของขบวนการสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในงานวันสหกรณ์แห่งชาตินำโดยนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกับถวายพานพุ่มดอกไม้ สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ ในช่วงเช้ามีกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุกร่วมกันเป็นไปอย่างสนุกสนาน และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 2 อำเภอ เป็นเงินจำนวน 50,000  บาท และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   จัดประชุมโครงการ(สพก.)และCDC
       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (สพก.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (CDC) และได้เชิญประธานกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ละ 2 คน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรูบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้   รายละเอียด 
   เครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับภาคเหนือครั้งที่ 1
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเจ้าหน้าที่และเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับภาพเหนือ ครั้งที่ 1/2556 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีสหกรณ์จังหวัด17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกมีความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการรวมกลุ่มร่วมมือกันพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยมีนายนิมิต   วันไชยธนวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้   รายละเอียด
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
       
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา หมู่ที่ 8 ตำลบศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ แจกเอกสารด้านสหกรณ์ แจกขนมและนมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   กีฬากรมฯ ปี 56 จัดยิ่งใหญ่
        
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดแข่งขันกีฬานำโดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว จัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม มีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศและสาวนกลางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 1 ประเภท คือ กีฬามหาสนุกกินวิบาก คือนายสุเมธ ชูรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ชนะเลิศคว้าเหรียญทองมาครอง กีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ทำให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นการพัฒนาคน พัฒนาชาติต่อไปใ นอนาคต    (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 

ระบบโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านดงขวาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดนิทรรศการ ให้คำแนะนำด้านสหกรณ์ แจกเอกสารด้านสหกรณ์ แจกขนมและนมฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม
 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  ระบบติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมฯ
         เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนรับท่านเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่1,2และส่วนกลาง ที่เข้าตรวจติดตามงาน โดยได้ให้ตรวจสอบงานและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างมาในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
         วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีถือว่าเป็น
วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มึต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขบวนแห่สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  โครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ 2556 มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และประโยชน์ของการออม พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และและแจกกระปุกออมสินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมโดยกำหนดเปิดประปุกในเดือนพฤษภาคม 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  ประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมการปฏิบัติงาน 2556

       เขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ จัดการประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิสัย กสิรักษ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  สวัสดีปีใหม่ 2556 สภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์

    นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงานสวัสดีปีใหม่ สภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้จัดสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย การร่วมมือประสานงานของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ก็จัดงานสวัสดีปีใหม่ ร่วมอวยพร ขอพร จากผู้บริหารระดับจังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  สวัสดีปีใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

    นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณลานหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าทีกรมฯเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

    นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 18 ธันวาคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเปิดบริการคลินิกเกษตรแบบเต็มรูปแบบ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีการจัดนิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่ผุ้มาร่วมงาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง(รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

 การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา จำกัด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง(รายละเอียดเพิ่มเติม)

   

เปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้สู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

    นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่
น้ำก้อ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากผู้มีประสบการณ์, ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างการอบรม
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่น้ำหนาว
       ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำส่วนราชการให้บริการ และนำสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มีราษฎรจำนวนมากเข้ารับบริการ พร้อมเปิดเวทีประชาคมแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณโรงเรียนบ้านโคกมน ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 / 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 

รองผู้ว่าฯตรวจความคืบหน้าโครงการสร้างโกดังเก็บข้าวสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ 

    นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างโกดังเก็บข้าวและเครื่องอบความชื้นของสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ สาขาดงมูลเหล็ก พร้อมกับ นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวินัย พรพฤฒิพันธ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ ต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2555 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ประชุมชี้แจง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต
      
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจง และซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะห์ฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จำนวน 14 จังหวัด โดยมีนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในที่ประชุม ในการครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

      เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
    5 ธ.ค. 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมงานเทิดพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
85 พรรษา 5 ธันวา มหาราช โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงช่วงเย็น มีกิจกรรมการตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การลงนามถวายพระพร และการถวายราชสดุดีของหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  กาฬสินธุ์สานสัมพันธ์ Walk Rally ที่เขาค้อ
        27 พ.ย. 2555  สำนักงานสหหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับ คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สถานีทดลองเเกษตรที่สูงเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ โดยมี ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมจัดกิจกรรม Walk Rally และได้รับเกียรติจาก นายนำโชค ศิลกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวิทยากร นายศุภชัย  นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   กฐินพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมใจกรมส่งเสริมสหกรณ์
      
 23 พ.ย. 2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์  แม่ค้า ประชาชน ร่วมอนุโมทนา
บุญถ้วนหน้า  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอเมืองเขาค้อ
      
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำส่วนราชการให้บริการ และนำสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีราษฎรจำนวนมากเข้ารับบริการ พร้อมเปิดเวทีประชาคมแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 / 2556 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 55
      
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีนายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุมได้มอบนโยบายและติดตามแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมฯ และได้แนะนำการแก้ไขปัญหา ให้แนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมฯ ในการนี้กลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมฯ ได้นำเสนอแผนงานและปัญหาต่าง ๆให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 ต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดและคณะศึกษาดูงานจาก จ.ลพบุรี
      
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตอนรับท่าน ศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยท่านสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สักการะสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและให้การปฏิบัติงานราบรื่น หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ ห้องประชุมพัชรสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในการนี้คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 

 

 
   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสงบ ศรีสมบูรณ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
และสหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด ร่วมโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ” เมื่อวัน 22 สิงหาคม 2557 ณ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
            นางสาวสุวภางค์ แสงลา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
และสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวัน 20 สิงหาคม 2557 ณ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน

             นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และร่วมงานโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาดงมูลเหล็ก มีการจำหน่ายสินค้าสุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาด ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมซื้อสินค้าราคาถูกจำนวนมาก..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน

           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด จัดงานโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด มีการจำหน่ายสินค้าสุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาด ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมซื้อสินค้าราคาถูกจำนวนมาก..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)  

   เพชรบูรณ์จัดงาน“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” มีสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำนม และไข่ไก่ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จำเป็น ต่อการครองชีพ ตลอดจนสินค้าจากกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายให้กับประชาชนผู้บริโภคโดยตรง ในราคายุติธรรม  ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ วัดแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด
           นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่สถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในที่ประชุม และคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2557..... (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 

โครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
            
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบรอบ 60 พรรษา กิจกรรมส่งเสริมการออมในโรงเรียน วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและความรู้เกี่ยวกับบสหกรณ์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแจกกระปุกออมสิน แจกสมุดบันทึกการออม และแจกอาหารกลางวันกับน้อง ๆนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ขอบคุณ สกต.ธกส.เพชรบูรณ์ จำกัด ทีมอบอุปกรณ์
     
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ขอขอบคุณ สกต.ธกส.เพชรบูรณ์ จำกัด ที่มอบอุปกรณ์ ได้แก่ ตู้เย็น 1 เครื่อง พัดลม 2 เครื่อง และเครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายประสิทธิ์ พูลนาค นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ .... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ      
            บุคคลากร
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2557 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด .... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

แสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ครบรอบ 50 ปี 
             
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส
สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงาน ร่วมงานแสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ครบรอบ 50 ปี โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเชาวฤิทธิ์ ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17,18 รวมกิจกรรมในงานฯ ด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด สาขาตลาดกลาง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์.... (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
 ระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :