===== Welcome =====
     Please wait..........


อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” และ”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ” (06/10/2557)
ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (06/10/2557)
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี (29/09/2557)
โครงการโอท๊อปภูมิภาค ภาคเหนือ (23/09/2557)
โครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน (16/09/2557)
โครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน (02/10/2557)
บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบต.ห้วยใหญ่ (08/09/2557)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมคืนความสุขสู่ประชาชน (08/09/2557)
ร่วมกิจกรรม Business Matshing ผู้ผลิตข้าวจังหวัดแพร่ พบปะผู้ประกอบการผู้บริโภค (28/08/2557)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (24/08/2557)
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ (20/08/2557)
โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (22/08/2557)
โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (12/07/2557)
เพชรบูรณ์จัดงาน“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” (23/07/2557)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด (23/07/2557)
โครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (19/08/2557)
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (08/08/2557)
แสดงความยินดีกับสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด ครบรอบ 50 ปี (05/08/2557)
ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 57/58 (31/07/2557)
เพชรบูรณ์จัดงาน“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” (31/07/2557)
"ประชุมเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับบภาคครั้งที่ 2" (19/06/2557)
"โครงการโลกสวยด้วยมือเรา (Green Thumb) จ.เพชรบูรณ์" (23/06/2557)
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (11/06/2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดคืนความสุขให้กับประชาชน (06/06/2557)
กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน (07/06/2557)
ประชุมติดตามงาน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17-18 (05/06/2557)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์” (05/06/2557)
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมกลุ่มเกษตรในพื้นที่ (21/05/2557)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พื้นที่หนองแม่นา อ.เขาค้อ (26/05/2557)
ประชุมเครือข่ายเมเอียดเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว (23/05/2557)
More detailระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :