===== Welcome =====
     Please wait..........อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
43 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย (01/05/2558)
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (23/04/2558)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2558 (23/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร.กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด (20/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านโคก (23/04/2558)
ติดตามเร่งรัดหนี้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่มีหนี้ค้างชำระเงินกู้ (21/04/2558)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น (17/04/2558)
จัดโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (26/03/2558)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (07/04/2558)
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2558)
รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (10/04/2558)
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2558)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (03/04/2558)
ร่วมบริจาคโลหิตโครงการใจอาสาบริจาคโลหิต (17/04/2558)
ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม แก่เกษตรกร (17/04/2558)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนป่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (17/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง เพชรบูรณ์ (17/04/2558)
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (17/04/2558)
เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเพชรบูรณ์ (17/04/2558)
โครงการบริหารความเสี่ยง (17/04/2558)
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (17/04/2558)
สร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ (17/04/2558)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด (05/03/2558)
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (13/03/2558)
จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ครั้งที่ 1 (13/03/2558)
จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ 58 (27/02/2558)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 58 (26/02/2558)
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28/01/2558)
ร่วมทำบุญตั้งโรงทานวัดเพชรวราราม (27/01/2558)
หารือเรื่องการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (26/01/2558)
More detail


 
 

ระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :