===== Welcome =====
     Please wait..........

ระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :

อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
“สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (07/09/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 3 (03/09/2558)
ร่วมรับข้าวสารตามโครงการข้าวโครงการเพื่อชุมชน (01/09/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2 (01/09/2558)
โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมอบทุนการศึกษา มอบชุดนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน (29/08/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (24/08/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบูรณ์ จำกัด (21/08/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหะเพชรบูรณ์ จำกัด (10/08/2558)
จัดกิจกรรมสารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพลำ (06/08/2558)
ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด (04/08/2558)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด (29/07/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เลี้ยงสัตว์วิเชียรบุรี จำกัด (29/07/2558)
โครงการ Forum (28/07/2558)
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (14/07/2558)
จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (10/07/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของ สก.เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด (06/07/2558)
ดำเนินการจัดประชุมการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14/07/2558)
ประชุมแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี (02/07/2558)
ดำเนินการจัดประชุมการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14/07/2558)
วังโป่ง อบรม-ศึกษาดูงาน พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (30/06/2558)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (24/06/2558)
จัดชั้นมาตรฐานสหกรณ์ (23/06/2558)
กลุ่ม กพส.เร่งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในไตรมาตร 3 (22/06/2558)
ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (12/06/2558)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคก (12/06/2558)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรับซื้อใบยาสูบ (12/06/2558)
โครงการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (12/06/2558)
เพชรบูรณ์เร่งประชาสัมพันธ์ (10/06/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ (14/05/2558)
จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (11/06/2558)
More detail