===== Welcome =====
     Please wait..........


อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ 58 (27/02/2558)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 58 (26/02/2558)
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28/01/2558)
ร่วมทำบุญตั้งโรงทานวัดเพชรวราราม (27/01/2558)
หารือเรื่องการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (26/01/2558)
ให้คำแนะนำอุดมการณ์สหกรณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ (26/01/2558)
ส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (02/02/2558)
ให้คำแนะนำอุดมการณ์สหกรณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ (02/02/2558)
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (02/02/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด (02/02/2558)
กิจกรรมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ (02/02/2558)
สัมภาษณ์กับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (02/02/2558)
มอบข้าวสารสหกรณ์กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ (02/02/2558)
สวัสดีปีใหม่ 2558 ผวจ.เพชรบูรณ์ (02/02/2558)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 58 (02/02/2558)
"หนึ่งอำเภอ หนึ่งสหกรณ์" (02/02/2558)
ส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดทำบัญชี (02/02/2558)
ประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์การเกษตรหล่มสัก. จำกัด (02/02/2558)
เชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์ (02/02/2558)
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอน้ำหนาว (02/02/2558)
โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 3 (02/02/2558)
โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 (02/02/2558)
โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รุ่น 2 (02/02/2558)
กีฬาภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร (02/02/2558)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด (02/02/2558)
โครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 (02/02/2558)
จุดเทียนชัยถวายพระพร5 ธันวาคม 2557 (30/12/2557)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 5ธ.ค.57 (30/12/2557)
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงและนามถวายพระพร 5 ธันวาคม2557 (30/12/2557)
เพชรบูรณ์จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (30/12/2557)
More detail


 
 

ระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :