===== Welcome =====
     Please wait..........

ระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :

อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ร่วมงานแสดงและจำหน่ายผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวปลอดภัย (18/07/2559)
ติดป้ายสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด (12/07/2559)
ประชุมวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (07/07/2559)
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน จำกัด (05/07/2559)
การประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (04/07/2559)
เข้ารับเกียรติบัตร นักส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (29/06/2559)
เพชรบูรณ์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินของสหกรณ์ ครั้งที่ 2 (25/06/2559)
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ฯ ณ อบต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก (15/06/2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บ้านมั่นคงหนองไผ่ จำกัด (15/06/2559)
7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (08/06/2559)
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (07/06/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (31/05/2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกต.ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด (31/05/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (31/05/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (31/05/2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกต.ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด (30/05/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ณ สอ."วัจนะรัตน์" เพื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (29/05/2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31ธ.ค. 58 ของสหกรณ์การเกษตร ลาดแค จำกัด (27/05/2559)
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ CDC (26/05/2559)
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาดสหกรณ์ประมง (25/05/2559)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (12/05/2559)
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (12/60/2559)
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน และร่วมกันทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ (31/03/2559)
โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 59 แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าเลา (12/12/2558)
โครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (16/03/2559)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ บูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ (16/03/2559)
โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ (15/01/2559)
พื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ศรีเทพและวิเชียรบุรี (12/01/2559)
โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 59 แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าเลา (24/12/2558)
จัดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารการจัดการยางพารา ให้กับสมาชิกสหกรณ์ยางพาราวังชมภู จำกัด (18/12/2558)
More detail