===== Welcome =====
     Please wait..........อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ร่วมบริจาคโลหิตโครงการใจอาสาบริจาคโลหิต (17/04/2558)
ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม แก่เกษตรกร (17/04/2558)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนป่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (17/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง เพชรบูรณ์ (17/04/2558)
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (17/04/2558)
เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเพชรบูรณ์ (17/04/2558)
โครงการบริหารความเสี่ยง (17/04/2558)
ติดตามกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (17/04/2558)
สร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ (17/04/2558)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด (05/03/2558)
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (13/03/2558)
จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ครั้งที่ 1 (13/03/2558)
จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ 58 (27/02/2558)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 58 (26/02/2558)
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28/01/2558)
ร่วมทำบุญตั้งโรงทานวัดเพชรวราราม (27/01/2558)
หารือเรื่องการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (26/01/2558)
ให้คำแนะนำอุดมการณ์สหกรณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ (26/01/2558)
ส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (02/02/2558)
ให้คำแนะนำอุดมการณ์สหกรณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ (02/02/2558)
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (02/02/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด (02/02/2558)
กิจกรรมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมสหกรณ์ (02/02/2558)
สัมภาษณ์กับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (02/02/2558)
มอบข้าวสารสหกรณ์กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ (02/02/2558)
สวัสดีปีใหม่ 2558 ผวจ.เพชรบูรณ์ (02/02/2558)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 58 (02/02/2558)
"หนึ่งอำเภอ หนึ่งสหกรณ์" (02/02/2558)
ส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดทำบัญชี (02/02/2558)
ประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์การเกษตรหล่มสัก. จำกัด (02/02/2558)
More detail


 
 

ระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :