===== Welcome =====
     Please wait..........

ระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :


รวมลิ้งค์...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ สร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง (11/01/2560)
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จำกัด (30/01/2560)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด (05/01/2560)
ออกพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจหลัก อบต.บ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก (30/01/2560)
ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ (16/12/2560)
ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรง ตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ (14/12/2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (11/11/2559)
เข้าตรวจสอบสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด (25/11/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำนาสระประดู่ (24/11/2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ์ประมง (17/11/2559)
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของทาง สหกรณ์ซึ่งมีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ (16/11/2559)
ร่วมโครงการรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 59/60 (15/11/2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและเสนอแผนธุรกิจของสหกรณ์ประมง (11/12/2559)
เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของทาง สหกรณ์ซึ่งมีการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ (19/12/2559)
ร่วมโครงการรวบรวมข้าวฯ ปีการผลิต 59/60 (15/11/2559)
ประชุมตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (08/11/2559)
การประชุมแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 (08/11/2559)
เพชรบูรณ์เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร (04/11/2559)
โครงการกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ (20/11/2559)
โครงการกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ( 1 อำเภอ 1 โรงเรียน) (13/09/2559)
ร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและเศรษฐ์กิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์70ปี(9 มิ.ย.59) ณ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขากกกล้วยนวน (13/09/2559)
โครงการกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ( 1 อำเภอ 1 โรงเรียน) (26/08/2559)
ร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและเศรษฐ์กิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์70ปี(9 มิ.ย.59) ณ โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขากกกล้วยนวน (25/08/2559)
จัดโครงการขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ (1สหกรณ์ 1อำเภอ) และกิจกรรมเด็กไทยแก้มใสฯ ณ รร.บ้านดงลึก อ.หล่มสัก (25/08/2559)
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (23/08/2559)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/28/2559)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (28/08/2559)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (28/07/2559)
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน กพส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (06/09/2559)
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (22/07/2559)
More detail