===== Welcome =====
     Please wait..........

ระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :

อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (31/05/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (31/05/2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกต.ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด (30/05/2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ณ สอ."วัจนะรัตน์" เพื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (29/05/2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31ธ.ค. 58 ของสหกรณ์การเกษตร ลาดแค จำกัด (27/05/2559)
ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ CDC (26/05/2559)
ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาดสหกรณ์ประมง (25/05/2559)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (12/05/2559)
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (12/60/2559)
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน และร่วมกันทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ (31/03/2559)
โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 59 แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าเลา (12/12/2558)
โครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (16/03/2559)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ บูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ (16/03/2559)
โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ (15/01/2559)
พื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ศรีเทพและวิเชียรบุรี (12/01/2559)
โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 59 แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าเลา (24/12/2558)
จัดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารการจัดการยางพารา ให้กับสมาชิกสหกรณ์ยางพาราวังชมภู จำกัด (18/12/2558)
จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (17/12/2558)
ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"วันนี้ 11 ธค 58 (11/12/2558)
ติดตามการจัดเก็บข้อมูลการผลิตและการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ (17/11/2558)
ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพติดตามการใช้คูปองเดลินิวส์ (17/11/2558)
“สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (07/09/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 3 (03/09/2558)
ร่วมรับข้าวสารตามโครงการข้าวโครงการเพื่อชุมชน (01/09/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2 (01/09/2558)
โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมอบทุนการศึกษา มอบชุดนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน (29/08/2558)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (24/08/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบูรณ์ จำกัด (21/08/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหะเพชรบูรณ์ จำกัด (10/08/2558)
จัดกิจกรรมสารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพลำ (06/08/2558)
More detail