===== Welcome =====
     Please wait..........อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (24/06/2558)
จัดชั้นมาตรฐานสหกรณ์ (23/06/2558)
กลุ่ม กพส.เร่งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในไตรมาตร 3 (22/06/2558)
ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (12/06/2558)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคก (12/06/2558)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรับซื้อใบยาสูบ (12/06/2558)
โครงการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (12/06/2558)
เพชรบูรณ์เร่งประชาสัมพันธ์ (10/06/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ (14/05/2558)
จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (11/06/2558)
ประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน (08/05/2558)
จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ภายใต้วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (14/05/2558)
งานเทศกาลผักและผลไม้ (31/05/2558)
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประมงบ้านระหาร (06/05/2558)
43 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย (01/05/2558)
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (23/04/2558)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2558 (23/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร.กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด (20/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านโคก (23/04/2558)
ติดตามเร่งรัดหนี้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่มีหนี้ค้างชำระเงินกู้ (21/04/2558)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น (17/04/2558)
จัดโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (26/03/2558)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (07/04/2558)
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2558)
รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (10/04/2558)
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2558)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (03/04/2558)
ร่วมบริจาคโลหิตโครงการใจอาสาบริจาคโลหิต (17/04/2558)
ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม แก่เกษตรกร (17/04/2558)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนป่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (17/04/2558)
More detail


 
 

ระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :