===== Welcome =====
     Please wait..........


อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
จุดเทียนชัยถวายพระพร5 ธันวาคม 2557 (30/12/2557)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 5ธ.ค.57 (30/12/2557)
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงและนามถวายพระพร 5 ธันวาคม2557 (30/12/2557)
เพชรบูรณ์จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (30/12/2557)
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 (30/12/2557)
โครงการประชุมชี้แจงนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการ ในการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (15/12/2557)
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" (15/12/2557)
โครงการหมู่บ้าน-หน่ายงานรักษาศิล 5 (15/12/2557)
ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) (15/12/2557)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรตำบลลานบ่า จำกัด (15/12/2557)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่คลองกระจัง (15/12/2557)
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ(อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ) (15/12/2557)
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ระดับจังหวัด (15/12/2557)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล (15/12/2557)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรตำบลลานบ่า จำกัด (17/10/2557)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่คลองกระจัง (14/10/2557)
ร่วมรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ(อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ) ณ อบต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (10/10/2557)
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ระดับจังหวัด (09/10/2557)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” และ”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ” (06/10/2557)
ร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (06/10/2557)
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี (29/09/2557)
โครงการโอท๊อปภูมิภาค ภาคเหนือ (23/09/2557)
โครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน (16/09/2557)
โครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน (02/10/2557)
บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อบต.ห้วยใหญ่ (08/09/2557)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมคืนความสุขสู่ประชาชน (08/09/2557)
ร่วมกิจกรรม Business Matshing ผู้ผลิตข้าวจังหวัดแพร่ พบปะผู้ประกอบการผู้บริโภค (28/08/2557)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (24/08/2557)
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ (20/08/2557)
โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (22/08/2557)
More detailระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :