===== Welcome =====
     Please wait..........อ่านข่าวย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (14/07/2558)
จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (10/07/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของ สก.เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด (06/07/2558)
ดำเนินการจัดประชุมการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14/07/2558)
ประชุมแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามบัญชานายกรัฐมนตรี (02/07/2558)
ดำเนินการจัดประชุมการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14/07/2558)
วังโป่ง อบรม-ศึกษาดูงาน พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (30/06/2558)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (24/06/2558)
จัดชั้นมาตรฐานสหกรณ์ (23/06/2558)
กลุ่ม กพส.เร่งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในไตรมาตร 3 (22/06/2558)
ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลนาซำ (12/06/2558)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคก (12/06/2558)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรับซื้อใบยาสูบ (12/06/2558)
โครงการให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก (12/06/2558)
เพชรบูรณ์เร่งประชาสัมพันธ์ (10/06/2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองไผ่ (14/05/2558)
จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (11/06/2558)
ประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน (08/05/2558)
จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ภายใต้วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (14/05/2558)
งานเทศกาลผักและผลไม้ (31/05/2558)
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ประมงบ้านระหาร (06/05/2558)
43 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย (01/05/2558)
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (23/04/2558)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2558 (23/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร.กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด (20/04/2558)
ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านโคก (23/04/2558)
ติดตามเร่งรัดหนี้กับสมาชิกสหกรณ์ ที่มีหนี้ค้างชำระเงินกู้ (21/04/2558)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น (17/04/2558)
จัดโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ณ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด (26/03/2558)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (07/04/2558)
More detail


 
 

ระบบฐาน ข้อมูลสำนักงาน

USER NAME :

PASSWORD :