สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
อินทราเน็ต กรม ฯ
ค้นหาอีเมล์
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::

 ตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล >>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  สสจ.พิจิตร ร่วมตรวจเยี่ยมภัยแล้ง ในอำเภอบึงนาราง และอำเภอโพธิ์

 

 

 

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559สสจ.พิจิตร ร่วมตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 

 

  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์”

 

 

 

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรอำเภอโพทะเล

 

 

 

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ขบวนการสหกรณ์พิจิตร เตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 59

 

 

 

  เมื่อวันที่ 7 และ 11 มกราคม 2559สสจ.พิจิตร จัดโครงการสหกรณ์สอนอาชีพฯ

 

 

 

  สสจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสา

 

 

 

 

  สสจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

 

 

 

  สสจ.พิจิตร จัดประชุมอนุกรรมการข้าวฯ ปีการผลิต 2558/59

 

 

   

อ่านข่าวย้อนหลัง ...   

 

   

 

 แบบฟอร์มต่างๆ

 

 


 นายชาญชัย  นิมิตรมงคล

 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 


 

    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th