สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิ/กราฟปฏิบัติงานประจำปี
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
Download
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
อินทราเน็ต กรม ฯ
ค้นหาอีเมล์
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมงาน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20 มีนาคม 2557   นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ วัดไตรยางวนาราม (ยางสามต้น)
รายละเอียด

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับคลื่อน
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียด

 

  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด

 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง เมื่อวันที่ 28-31 มกราคม 2557
รายละเอียด
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดการประชุมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2557  รายละเอียด
 

 สำนักงานสหกรร์จังหวัดพิจิตร ร่วมงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนมกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล   จ.พิจิตร
รายละเอียด

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557  รายละเอียด
      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร    รายละเอียด

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ร่วม"งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2556"

รายละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  จัดการประชุมเสนาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ครั้งที่  1  ณ  โรงแรมโอฆะนคร  อำเภอเมือง  

จังหวัดพิจิตร   

รายละเอียด

  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ตรวจเยี่ยม

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองหญ้าปล้องและกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านยางตะพาย  สังกัดสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี  จำกัด

รายละเอียด

  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ตรวจเยี่ยม

สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี  จำกัดและสหกรณ์การเกษตรสามง่าม  จำกัด 

รายละเอียด

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 

ณ  สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร

(หลังใหม่)

  รายละเอียด

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปี  ๒๕๕๖ 

ณ  วัดบุญยืน   อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน 

  รายละเอียด

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   

จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/

โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  (ชั้น  2   ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

  รายละเอียด

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  

เข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาในงาน"สร้างอนาคตไทย  2020" 

ณ  เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียด

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ร่วมงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รายละเอียด

 

 

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม  ประจำเดือนตุลาคม  2556  ณ  วัดเครือเขาโค้ง  หมู่ที่  4   ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด

รายละเอียด

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดโครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร" ณ ห้องประชุมระเบียงทอง    โรงแรมโอฆะนคร  อำเภอเมือง   
จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

 


 

 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กำหนดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในวันศุกร์ที่  4 เมษายน  2557  เวลา  09.00 น. 

อ่านข่าวย้อนหลัง ...

 

   


 นายชาญชัย  นิมิตรมงคล

 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 
    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th