สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิ/กราฟปฏิบัติงานประจำปี
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
Download
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
อินทราเน็ต กรม ฯ
ค้นหาอีเมล์
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดชั้นสมาชิกและการจัดทำข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยตาราง Clapts 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด
รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit

 

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit

 

   7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดพิจิตร
   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปากดง จัดงาน
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit

    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1/2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมงาน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
 

   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมดูกิจกรรมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้มะม่วงส่งออกและตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโพทะเล  จำกัด เมื่อวันที่  28 เมษายน  2557
รายละเอียด

 

 

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด  จัดโครงการประชุมเสวนาการสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์   ปี  57  ครั้งที่  2  ณ  สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียด

 

   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
ณ โรงแรมโอฆะนคร อ.เมือง จ.พิจิตร
เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารเงิน กพส.

รายละเอียด

 

   พิธีรดน้ำขอพร ปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสหกรณ์จังหวัด  และกรรมการสหกรณ์
รายละเอียด

 

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมงาน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20 มีนาคม 2557   นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ วัดไตรยางวนาราม (ยางสามต้น)
รายละเอียด

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับคลื่อน
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายละเอียด

 

 

 

  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด

 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง เมื่อวันที่ 28-31 มกราคม 2557
รายละเอียด
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดการประชุมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2557  รายละเอียด
 

 สำนักงานสหกรร์จังหวัดพิจิตร ร่วมงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนมกราคม 2557 ณ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล   จ.พิจิตร
รายละเอียด

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557  รายละเอียด
 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เครือข่ายระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร   
รายละเอียด

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ร่วม"งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2556"

รายละเอียด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  จัดการประชุมเสนาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ครั้งที่  1  ณ  โรงแรมโอฆะนคร  อำเภอเมือง  

จังหวัดพิจิตร   

รายละเอียด

  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ตรวจเยี่ยม

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองหญ้าปล้องและกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านยางตะพาย  สังกัดสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี  จำกัด

รายละเอียด

  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ตรวจเยี่ยม

สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี  จำกัดและสหกรณ์การเกษตรสามง่าม  จำกัด 

รายละเอียด

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 

ณ  สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร

(หลังใหม่)

  รายละเอียด

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปี  ๒๕๕๖ 

ณ  วัดบุญยืน   อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน 

  รายละเอียด

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   

จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/

โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  (ชั้น  2   ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

  รายละเอียด

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  

เข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาในงาน"สร้างอนาคตไทย  2020" 

ณ  เทศบาลนครนครสวรรค์

รายละเอียด

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ร่วมงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รายละเอียด

 

 

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์   บำรุงสุข   สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม  ประจำเดือนตุลาคม  2556  ณ  วัดเครือเขาโค้ง  หมู่ที่  4   ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด

รายละเอียด

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   จัดโครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร" ณ ห้องประชุมระเบียงทอง    โรงแรมโอฆะนคร  อำเภอเมือง   
จังหวัดพิจิตร

รายละเอียด

 


 

 

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กำหนดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในศุกร์ที่  13 มิถุนายน  2557  

อ่านข่าวย้อนหลัง ...

 

   


 นายชาญชัย  นิมิตรมงคล

 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 
    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th