สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิ/กราฟปฏิบัติงานประจำปี
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
Download
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
อินทราเน็ต กรม ฯ
ค้นหาอีเมล์
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ร่วม กับ สสจ.พิจิตร “จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
รายละเอียด>>>
 

  สสจ.พิจิตร มอบเกียรติบัตรส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ
รายละเอียด>>>

 

 

 

 ขบวนการสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558
รายละเอียด>>>

 

 

 

  สสจ.พิจิตร ติดตามการรวบรวมข้าว

รายละเอียด>>>

 

 

 

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี   จำกัด
อ่านต่อ>>>

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมงานเปิดตลาดเกษตรและตลาดชุมชน
อ่านต่อ>>>

 

    สกจ.พิจิตร และคณะ ร่วมยินดีกับ รอง ผวจ.พิจิตร
อ่านต่อ>>>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ประกาศ ราคากลาง
    

อ่านข่าวย้อนหลัง ...   

 

เรื่องน่ารู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่ผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557” รุ่นที่ 2 (14/08/2557)
ข่าวย้อนหลัง>>

   

 

 แบบฟอร์มต่างๆ


 นายชาญชัย  นิมิตรมงคล

 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 


 

    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th