สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เขต 17,18 ปี 59 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559


     สสจ.พิจิตร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


    15 กรกฎาคม 2559 สสจ.พิจิตรจัดการศึกษาดูงานฯหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด    วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

    16-20 กรกฎาคม 2559 สสจ.พิจิตร จับมือ สหกรณ์ จัดจุดบริการเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด 16-20 กรกฎาคม 2559


    14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด 14 กรกฎาคม 2559


     ชี้แจงโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ59
    สกจ.พิจิตร ร่วมประชุม คกก.สกก.โพทะเล เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59    สกจ.พิจิตร เยี่ยมชมนิทรรศการสหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จำกัด ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559     สกจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559


    ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ  เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี 2559 อำเภอสามง่าม   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุม “โครงการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพดี” จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี 2559 อำเภอวชิรบารมี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559


    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี 2559 อำเภอบางมูลนาก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุม “โครงการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพดี” จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559


    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field  Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี 2559  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

     ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เขต 17,18 ปี59 ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field  Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี 2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559


     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรท้ายทุ่ง จำกัด  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  จัดประชุม “โครงการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพดี” จังหวัดพิจิตร ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
     โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” เดือนมิถุนายน 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559
    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

    ประชุม คกก.กลางกลุ่มเกษตรกรจังหวัด 4/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในปี 2559 และคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด

    นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะ ร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และโรงเรียนวัดหนองหลวง จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนวัดหนองหลวง

     สสจ.พิจิตร สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2559
     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ประชุมทางไกล โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร     วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


     โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” วันที่ 24 พฤษภาคม 2559     วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2559    วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนัดเกษตรกร      วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์    วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ  และรับฟังนโยบายจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


     วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร


 

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. 
นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2559

 

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เดินทางมารับตำแหน่ง     วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดพิจิตร      วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


     วันที่ 18-26 เมษายน 2559 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดพิจิตร ดำเนินการตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอโพทะเล และอำเภอบางมูลนาก จำนวน 2 แห่ง

    วันที่ 21 เมษายน 2559 นายณรงค์ บัวทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม


 

  วันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559


 

     วันที่ 1 เมษายน 2559 นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559อ่านข่าวย้อนหลัง ...   

 

   

 

 แบบฟอร์มต่างๆ

 

 

     
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th