สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
อินทราเน็ต กรม ฯ
ค้นหาอีเมล์
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::ตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล >>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแก่เกษตรกร

 

 

 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทางไกลโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

 

 

 

  สสจ.พิจิตร สนับสนุนสหกรณ์บริการทำแผนกลยุทธ์

 

 

 

 

  สสจ.พิจิตร ร่วมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากสภาวะแห้งแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพิจิตร

 

 

  บทความ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสหกรณ์ไทย
โดย ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์  ฉัตรศรีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

   สสจ.พิจิตร ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมชี้แจงสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558/59 ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2558
    กลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำบลรังนก  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  “กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ”
    ผลงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนตุลาคม 2558    ทีมประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรถึงการสถานการณ์น้ำ แนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
รายละเอียด>>>
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
รายละเอียด>>>

 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ”
ในระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2558
รายละเอียด>>> 

บทความ
- เรื่อง  สหกรณ์สังคมคุณธรรม
- เรื่อง  ทรัพยากรบุคคลหัวใจขององค์การ
   โดย  ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์  ฉัตรศรีพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด>>>

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และโรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอตะพานหิน จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558
รายละเอียด>>>

 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ
รายละเอียด>>>

 

 

 

สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร บริจาคข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
รายละเอียด>>>


อ่านข่าวย้อนหลัง ...   

 

   

 

 แบบฟอร์มต่างๆ

 

 


 นายชาญชัย  นิมิตรมงคล

 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 


 

    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th