ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์
นายเจริญ  ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดพิจิตร
รองนายทะเบียนสหกรณ์

 

อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์

 

 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสหกรณ์

     1. การออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้  ตามมาตรา 17

     2. การเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์  ตามมาตรา  18

      3. การยับยั้งหรือเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  กรณีที่มีการละเมิด  ฝ่าฝืนกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์  ระเบียบหรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  ตามมาตรา 21

     4.  การร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์  กรณีที่กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์เสียหาย  ตามมาตรา  21

     5.  การออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 36  วรรคแรก

     6.  การทำหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  มีอำนาจหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบ  ตามมาตรา  121  วรรคแรก

อำนาจหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

       ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา  16  วรรคสอง  บัญญัติว่าบรรดาอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการดำเนินการอื่นใด  ตามพระราชบัญญัตินี้  นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้

        ดังนั้น  อำนาจหน้าที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้น  จึงมีได้ทุกเรื่องที่เป็นอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์  เมื่อได้รับการมอบอำนาจแล้วย่อมสามารถปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ได้


นายเจริญ ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 


    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th