สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
Untitled Document
เกี่ยวกับ สนง.สหกรณ์จังหวัด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
จรรยาบรรณ/ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
แผนงาน/ผลงาน/โครงการ/งบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนภูมิ/กราฟปฏิบัติงานประจำปี
แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
สหกรณ์ในโรงเรียน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
อุปกรณ์การตลาด
แผนงานงบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
การสหกรณ์ในประเทศไทย
นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม ฯ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อมูลชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร
หลักเกณฑ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน
อุปกรณ์ตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร
พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ , คำสั่ง , คำแนะนำ นทส.
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง ของ คพช.
ข้อบังคับ/ระเบียบ

บริการของเรา
การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดสรรช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ
โครงการพักชำระหนี้
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาและขั้นตอนการขอความเห็นชอบระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ร้องเรียน
กระดานถามตอบ
ติดต่อwebmaster
Download
แบบฟอร์ม

Linkที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพิจิตร
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
ค้นหา เว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
อินทราเน็ต กรม ฯ
ค้นหาอีเมล์
จังหวัดพิจิตร
แผนผังเว็บไซต์  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร :::: xxx ::

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ประกาศ ราคากลาง
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ   ด้านการสหกรณ์ในสถานศึกษาของจังหวัดพิจิตร รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดชั้นสมาชิกและการจัดทำข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยตาราง Clapts รุ่นที่ 4 แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร    รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจง  “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่ผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557” รุ่นที่ 2  รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมงาน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
 

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดชั้นสมาชิกและการจัดทำข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยตาราง Clapts
 รุ่นที่ 3 รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบราคาปัจจัยการผลิต ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58  รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
    เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ 12 - 14  กรกฎาคม 2557  รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
     เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการประชุมชี้แจง  “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร”  รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่ผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557” รุ่นที่ 1  รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit
    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายละเอียด
https://www.facebook.com/cpd.phichit

อ่านข่าวย้อนหลัง ...

 

   

เรื่องน่ารู้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่ผู้นำกลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557” รุ่นที่ 2 (14/08/2557)
ข่าวย้อนหลัง>>

 นายชาญชัย  นิมิตรมงคล

 สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 
    
   
   
   
   

 

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร   ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 2  

 ตำบลท่าหลวง  ถนนพิจิตร-ตะพานหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000 

โทรศัพท์/โทรสาร 056611384 , 056613542  E-mail : cpd_phichit@cpd.go.th