ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
การกำหนดวงเงิน กู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม


จำนวนผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          .....ส่วนปก.....
          .....สาร์นสหกรณ์ บทสรุป สารบัญ...
          .....ส่วนที่ 1.....
          .....ส่วนที่ 2.....
                            2.1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 
                                   .....ส่วนที่ 1 .....     .....ส่วนที่ 2 .....   
                            2.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์
                            2.3 วาระแห่งชาติ 
                                    .....ส่วนที่ 1 .....     .....ส่วนที่ 2 ..... 
                            2.4 ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                            2.5 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558

          .....ส่วนที่ 3.....
          .....บรรณานุกรม.....

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ
.. 2557 
---- ส่วนปก หน้าสารบัญ ----
---- เอกสารส่วนที่ 1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-2 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-3 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-2 ----

 

 

   เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...รายละเอียด...

 
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและ
ข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 

เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล
ด้วยข้อมูลเครดิต

 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  13.00  น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์สี่ล้อภูเก็ต จำกัด  
นายสุทยุต  พูลสมบัติ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  18  มกราคม พ.ศ.  2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
นายรณชัย ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนางจุฑามาศ  เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตและข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่  10  มกราคม  2559  เวลา  08.00 น.  ณ สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต  นายรณชัย  ภูครองทอง
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการ “สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน” เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในโครงการได้แบ่ง
ผู้เข้ารับการอบรมเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. การประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัด  2.  การประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า  3. การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า  4. การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน...ภาพข่าว...
 

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
โดยชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  จัดให้มีบริการรถตุ๊กตุ๊ก รับ-ส่ง
เด็กและผู้ปกครอง ฟรี  จำนวน 20 คัน ในวันเสาร์ที่  9  มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00  น. โดยให้
บริการเส้นทางจากศาลากลางจังหวัด และสถานที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็กๆและ
ผู้ปกครอง เที่ยวชม และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 

เมื่อวันพุธที่  6  มกราคม  2559  เวลา 13.00 น.  นายรณชัย  ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายประเจียด อักษรธรรมกุล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ 2559 แก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะเข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยเส้นทางการปั่นจักรยานของจังหวัดภูเก็ต กำหนดเป็น “เส้นทางสิริมงคล” ซึ่งมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งได้กำหนดจุดพัก ณ วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร
...ภาพกิจกรรม...
 

นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวธนภร สังข์พันธ์   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ครั้งที่ 9/2558
ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก
 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  พร้อมคณะได้ร่วมพิธี
วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ณ เวทีกลางสะพานหิน
 อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
 

นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.
 
เมื่อวันศุกร์ที่  4  ธันวาคม 2558  เวลา  09.00  น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  
นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ ร่วมบริจาคสิ่งของ “งานเทศกาลของดีเมืองภูเก็ต” ประจำปี พ.ศ.2559
   
 

ในวันพุธที่  2  ธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา 09.30 น. นายรณชัย ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
พร้อมคณะ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช
ณ บริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ 1 ตำบลราไวย์  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา  08.30  น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก 
นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ให้ความรู้แก่เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและนำประโยชน์จากพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร
ให้มีรายได้ที่ดีขึ้น ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  16  พฤศจิกายน  2558  เวลา 17.00 น.  ณ เขตชุมชนชาวเลสะปำ  หมู่ที่ 3
ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต   นางสาวสุมนา  ณ นคร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดภูเก็ต
“ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น”  เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน 2558  เวลา09.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกู้กู  โดยนายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ...ภาพข่าว...
 
เมื่อวันพุธที่  พฤศจิกายน 2558  เวลา  13.00  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดฯ ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้  เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจตามความสามารถของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความ
เข้มแข็งให้สหกรณ์และเกษตรกร ในด้านการเงิน การค้า การลงทุน และเครือข่ายด้านวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้มีอำนาจ
ต่อรอง การเพิ่มปริมาณด้านธุรกิจ และช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และเกิดนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนารูปแบบดำเนินธุรกิจ ...ภาพข่าว...
 

วันอาทิตย์ที่  1  พฤศจิกายน  2558  เวลา  14.00  น.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเสวนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประธานกลุ่มฯ สมาชิกแกนนำของสหกรณ์ชุมชนไม้ขาวจำกัด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำสหกรณ์สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ที่ทำการสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  9  ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู และตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  ...อ่านต่อ...
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในวันอังคารที่  15  กันยายน  2558  เวลา  09.00 - 12.00 น. โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมงานทำบุญและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  ...ภาพข่าวกิจกรรม...
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ  ระดับจังหวัดภูเก็ต  เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.. 2558   เมื่อวันจันทร์ ที่  14  กันยายน  2558 เวลา 13.00 . โดยนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดภูเก็ต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของกรมส่งเสริมสหกรณ์   ปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรทำส่วนป่าคลอกได้รับการพิจารณาให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดและจะส่งเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ...ภาพข่าว...
 

นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรม  เขตตรวจราชการ 6,7 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในเขต6และ7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์   ณ โรงแรมคาทีน่าภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2558   ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางเรวดี  สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะทำงาน ประสานงานร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินงานตามโครงการขยายผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะ การเป็นวิทยากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดความรู้ ขยายผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น.  นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด กับเกษตรกรในระดับพื้นที่โดยสร้างความสัมพันธ์การให้ข้อมูลด้านการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ว การรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรภายในจังหวัดอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ณ กลุ่มเกษตรการทำสวน ป่าคลอก ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  9  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต           นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7  พร้อมด้วยคณะฯ
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22  มิถุนายน  2558 เวลา09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกะทู้  นายรณชัย ภูมิครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายชัยอนันท์  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้   นายสมเกียรติ พาหุรัตน์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนายการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และนายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ได้จัดโครงการฝึกอบรม "ผู้นำชุมชนภาคประชาชน" โดยได้รับเกียรติจาก
นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันอังคารที่  9  มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรม  "ผู้นำ กรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์” ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะ
รัษฎาภูเก็ต จำกัด  ดร.พัลลภ  สิงหเสนี  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ "7  มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558"  โดยมีนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในนามของคณะผู้จัดงาน...อ่านต่อ...  ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7  ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558  ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมฯ และรับนโยบายแผนการปฏิบัติงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558  ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำทีมงานข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมฟังการให้ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดยคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยจัดทำเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ตามโครงการการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  พฤษภาคม  2558  เวลา  13.00  น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมบริจาคเงินในนามขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต  ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ตร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชาวเนปาล” โดยมีนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น.  นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่  9  เมษายน 2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มีการประชุมประจำเดือน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมา เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายรณชัย  ภูครองทอง   สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด  จากการบริโภคข้าวของคนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการซื้อข้าวสารจากแหล่งภายนอกจังหวัดมาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ทางสหกรณ์จึงมองเห็นความสำคัญและประโยชน์โดยตรงคือ ประชาชนได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม  จึงได้มีการเชื่อมโยงแหล่งผลิตข้าวสารผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำข้าวสารของสมาชิกมาจำหน่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิ 100%จากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งผลิตจากสหกรณ์การเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด...ภาพกิจกรรม...
 

 ข่าวเก่า คลิกที่นี่ >>>>>>


Time: Date:


 

 


นายรณชัย  ภูครองทอง

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ...

    
 
 

    
   

 

 ...ประชาสัมพันธ์... 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail :