ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงานและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แบบประเมินสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์/การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster

 

 

 

 

 

 ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมฯ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

 เอกสารส่วนที่ 1   <<<<<<Click>>>>>>>>>

 เอกสารส่วนที่ 2   <<<<<<Click>>>>>>>>>

 
 

 

 
 

  เปิดเผยราคากลางการซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  

 

 

 รายงานผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 รายละเอียดส่วนที่ 1
 รายละเอียดส่วนที่ 2
 รายละเอีดยส่วนที่ 3
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  นายสุกรี  พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 – 7 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ต่อไป

 
            เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2556  นายประยูร  อินสกุล  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7  ได้ติดตามงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด   เมื่อวันที่ 
15  กรกฏาคม  2556   เวลา 09.00 น.     ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

  ภาพข่าวกิจกรรม ทั้งหมด


Time: Date: 

 
นายวินัย กสิรักษ์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายสุกรี พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 6,7

 

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ

 

 

 

...ประชาสัมพันธ์


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail : cpd_phuket@cpd.go.th