ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
การกำหนดวงเงิน กู้ยืม
ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
บทความ
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด


จำนวนผู้เข้าชม


  

 

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
และ VTR 100 ปี สหกรณ์ไทย


  

 VTR กิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง ซ่อมแซมรั้วสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...รายละเอียด...

 
 
 
 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2559เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแววราไวย์  โรงแรมเมโทรโพล  อำเภอเมือง   จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการบริการของสหกรณ์บริการเดินรถ”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย มาตรการบังคับใช้กฎหมายสำหรับรถสาธารณะและพัฒนาคุณภาพการบริการของสหกรณ์บริการเดินรถในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก สหกรณ์บริการเดินรถในจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต รวม 70 คน...ภาพข่าว...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม  2559   เวลา  08.30  น.  นางสิรญา พาหุบุตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี  2558  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายจำรัส ภูมิภูถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัดรายงานผลการดำเนินกิจการประจำปี 2558 ...ภาพกิจกรรม...                 

 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และ
คณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 โดยมีบุคลากรของสหกรณ์ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ได้ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของสมาชิก ตลอดจนสหกรณ์สามารถยกระดับชั้นเป็นชั้น 2 ต่อไป

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม 2559  เวลา  08.30  น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สหกรณ์เกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด  ซึ่งเป็นสหกรณ์ชั้น 1 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 60 ราย  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต ...ภาพกิจกรรม...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ตรง ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์เครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมกลุ่มในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค่าเกษตร (ศพก.) จำนวน 53 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ...ภาพกิจกรรม...

 

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559  เวลา  09.30  น.  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ บ้านหม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมสหกรณ์อาสาปลูกป่า 84 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมแจกกล้าไม้ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เพื่อนำไปปลูกในบริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง  ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม  2559  เวลา  07.30  น.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และบุคคลากรในหน่วยงาน  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  big day เพื่อเป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00  น.  นายประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู 
หมู่ที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ และบริการให้คำปรึกษาด้านการสหกรณ์ จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
...ภาาพกิจกรรม...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00  น.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันอังคารที่  26  กรกฎาคม  2559  เวลา  16.00  น.  นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่  6 , 7   ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับเขตคณะที่ 4ได้ประเมินการประกวดผลการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก
 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะคณะอนุกรรมการ โดยนายวันทา ภุมมรารสสุคนธ์ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกและกรรมการฝ่ายจัดการให้การต้อนรับและนำแสนอการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...ภาพข่าว...

 

ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน  พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด (ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครั้งที่ 1/2559 วันที่  22  กรกฎาคม  2559
เวลา 13.30  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 จำนวน 500
,000 บาท   เพื่อนำไปให้สมาชิกกู้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมรถรายละ 30,000-40,000 บาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00  น.  นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายรักษาราษฎร์   โภคะศฤงคาร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
 
และ
ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนของสหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี
  ณ วัดในยาง ตำบลสาคู  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดตั้งกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ในระหว่างวันที่
  16-20  กรกฎาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ  70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยได้จัดตั้งจุดบริการพักรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ น้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ขนมและห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการ ซึ่งบรรยากาศวันแรกของการจัดตั้งศูนย์บริการ
 
มีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อวันอังคารที่  12  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการCSR100ปี สหกรณ์ไทยปันน้ำใจให้น้องน้อย กิจกรรม มอบทุนให้เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ  70 ปี โดยมีนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต บุคคลากรในหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วันจันทร์ที่  11 กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด โดยมี
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกร
ทำสวนป่าคลอก

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายสมศักดิ์
  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประชุม   ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระหว่างวันที่
16-20  กรกฎาคม  2559

 

วันพุธที่  6  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30 น.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
  อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดโครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ณ สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด เพื่อจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน...ภาพกิจกรรม...

 

วันอังคารที่  28  มิถุนายน 2559  เวลา  15.00  น.  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7  พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ   สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและ
ให้กำลังใจ สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2559  เวลา  09.00 น.  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7
  เป็นประธานการประชุม “โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559   ครั้งที่ 2”   ณ ห้องประชุมแววราไวย์  โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสหกรณ์ และบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

 

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  โดย
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ
 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ให้ความรู้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกรฯ

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00  น.  ณ หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมา ร่วมงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจ รักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี รวมทั้งเป็นการแสดงพลังแห่งประชารัฐ ในการประกาสเจตนารมณ์ของชาวภูเก็ต ในการพิทักษ์รักษาชายหาด ซึ่งเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันอังคารที่  7  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00  น.  ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน   “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2559”
โดยมีนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต หน่วยงานของรัฐ เอกชน บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต นักเรียนและบุคคลทั่วไป  จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ...ภาพกิจกรรม...

 

เมื่อวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00 น.  นายวิลาศ  สมาน  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี
(นายอาศิล  พิทักษ์คุมพล) ที่ได้เดินทางมาทำภารกิจในจังหวัดภูเก็ตและมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย
...ภาพข่าว...

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดตั้งสหกรณ์ของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน  2559 เวลา 10.30 น. ณ สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี  จำกัด

 

วันพฤหัสบดี ที่  28  เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางช้างคู่ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาศึกษา
ดูงาน ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด โดยมีนายสิงห์ทอง  เจริญทรัพย์ ประธานสหกรณ์และคณะกรรมการให้การต้อนรับ
...ภาพข่าว...

 

นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  นายชมบุญ  กุณฑลรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์  วันที่  25  เมษายน 2559   สหกรณ์รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด และชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด วันที่  27  เมษายน  2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลางจำกัด พร้อมชี้แจงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ...ภาพข่าว...

                  
 

เมื่อวันอังคารที่  26  เมษายน 2559  เวลา 13.00 น. นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวธนภร สังข์พันธ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก...ภาพข่าว...

 

เมื่อวันศุกร์ที่  22  เมษายน  2559  เวลา  13.30  น.  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

 

 ข่าวเก่า คลิกที่นี่ >>>>>>


Time: Date:


 

 


นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ...

  

...ประชาสัมพันธ์...


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail :