ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม


จำนวนผู้เข้าชม


ขอเชิญร่วมงาน และจำหน่ายสินค้า
งาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
ณ ตลาดนัดจตุจักร (ใกล้ บขส.เก่า)
>>> คลิกรายละเอียดงาน<<<<

 

 

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ
.. 2557 
---- ส่วนปก หน้าสารบัญ ----
---- เอกสารส่วนที่ 1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-2 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-3 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-2 ----

 

 

   เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...รายละเอียด...

 
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและ
ข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 

เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล
ด้วยข้อมูลเครดิต

 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางเรวดี  สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะทำงาน ประสานงานร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินงานตามโครงการขยายผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะ การเป็นวิทยากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดความรู้ ขยายผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น.  นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด กับเกษตรกรในระดับพื้นที่โดยสร้างความสัมพันธ์การให้ข้อมูลด้านการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ว การรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรภายในจังหวัดอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ณ กลุ่มเกษตรการทำสวน ป่าคลอก ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  9  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต           นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7  พร้อมด้วยคณะฯ
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22  มิถุนายน  2558 เวลา09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกะทู้  นายรณชัย ภูมิครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายชัยอนันท์  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้   นายสมเกียรติ พาหุรัตน์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนายการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  และนายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ได้จัดโครงการฝึกอบรม "ผู้นำชุมชนภาคประชาชน" โดยได้รับเกียรติจาก
นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันอังคารที่  9  มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรม  "ผู้นำ กรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์” ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะ
รัษฎาภูเก็ต จำกัด  ดร.พัลลภ  สิงหเสนี  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ "7  มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558"  โดยมีนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในนามของคณะผู้จัดงาน...อ่านต่อ...  ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7  ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558  ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมฯ และรับนโยบายแผนการปฏิบัติงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558  ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำทีมงานข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมฟังการให้ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จัดโดยคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยจัดทำเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ตามโครงการการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ...อ่านต่อ...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  พฤษภาคม  2558  เวลา  13.00  น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมบริจาคเงินในนามขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต  ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ตร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชาวเนปาล” โดยมีนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น.  นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่  9  เมษายน 2558  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มีการประชุมประจำเดือน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมา เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายรณชัย  ภูครองทอง   สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด  จากการบริโภคข้าวของคนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการซื้อข้าวสารจากแหล่งภายนอกจังหวัดมาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ทางสหกรณ์จึงมองเห็นความสำคัญและประโยชน์โดยตรงคือ ประชาชนได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม  จึงได้มีการเชื่อมโยงแหล่งผลิตข้าวสารผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำข้าวสารของสมาชิกมาจำหน่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิ 100%จากทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งผลิตจากสหกรณ์การเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด...ภาพกิจกรรม...
 
เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2558  นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ
นายรณชัย  ภูครองทอง  เดินทางมาดำรง ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  เวลา 09.00  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมโครงการ “ภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน” ครั้งที่ 6  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำโดย
นายสุมงคล เย็นทรัพย์ศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หาดในทอน ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต...ภาพกิจกรรม...
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 น.  นายภาวัต ศุภสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเคหะรัษฎา ภูเก็ต จำกัด    นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย  นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวสมจิตต์ เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว แจงทางสหกรณ์ฯไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงินยังมีทุนหมุนเวียนกว่า 600 ล้านหลังเงินจำนวนหนี่งที่ฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นยังไม่ได้คืน ...อ่านต่อ...
 
วันเสาร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  09.00-14.00 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยนายชัยณรงค์  หนูจีนเส้ง  เลขานุการและผู้จัดการใหญ่สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อวงการสหกรณ์ไทย  ณ ภาคบริการโลหิต สภากาชาดไทย (สะพานหิน) ...อ่านต่อ...
 
วันพฤหัสบดีที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  18.00  น.  นายพัลลภ  สิงหเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต  ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต  และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ...อ่านต่อ...
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  09.00 น.  ณ สวนป่าบางขนุน  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครบรอบ 99 ปี สหกรณ์ไทย...ภาพกิจกรรม...
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา  09.00  น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (Co-op Market)    สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด   ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดทำโครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีความพร้อมดำเนินการจัดตั้งตลาดเกษตรกร (Co-op Market) ขึ้น โดยมีสหกรณ์เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง และสินค้าที่สมาชิกสหกรณ์มาจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรกรปลอดภัย เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร เป็นต้น ...อ่านต่อ...
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
โดยนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง”
(ฉบับแก้ไข) ได้รับเกียรติจากท่านอิทธิโชติ  กุลรัตนโชติ รองอัยการจังหวัดภูเก็ต...อ่านต่อ...
 
 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกิจการ  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด  และสหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิตจำกัด พร้อมชี้แจงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่...ภาพกิจกรรม...
วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.30  น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด  โดยมีนางสมจิตร  วุฒิสุทธิเมธาวี  ผู้จัดการสหกรณ์ รับฟังคำแนะนำ การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557  เพื่อจัดทำสัญญาการค้ำประกันให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ...ภาพข่าว...
 

วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  07.30  น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจ ของ คสช.  ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับผู้อำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม ...ภาพข่าว...

 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.00  น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด โดยมีนายสุธา  เป็นสุข ประธานกรรมการ นางสาวสุพัตรา  สุดขาว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับทราบปัญหาของการประกอบการรถป้ายเขียว พร้อมทั้งแนะนำ การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ...ภาพข่าว...

เมื่อวันที่  31  มกราคม  2558  เวลา  13.00 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
พร้อมด้วย นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และนิติกร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการและทิศทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูกิจการ (
Roadmap Milestone) ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด   ...อ่านต่อ...

 
เมื่อวันพุธที่  21  มกราคม  2558  เวลา 10.00  น.   ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเงินกู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ...อ่านต่อ...
 
เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  เวลา 07.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจ ของ คสช.   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหนาที่ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม...ภาพข่าวกิจกรรม...
 
เมื่อวันที่ 13  มกราคม 2558  เวลา 13.00 น. นายสุทยุต  พลูสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เข้าร่วมประชุมแก้ไขสถานการณ์ยางพาราตกต่ำ  ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อ.ถลาง จ.ถูเก็ต ...อ่านต่อ...
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 14.00  น.  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันจันทร์ที่12  มกราคม  2558  เวลา11.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Conference) มาตรการยางพารา...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 09.300 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมทางไกลถ่ายทอดอินเตอร์เน็ต (Internet Conference) อบรมวิธีการใช้งานระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  เวลา  10.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  เวาลา 16.00 น. นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด  ณ อาคารสมาคมชาวสวนยาง เพื่อชี้แจงหลักธรรมาภิบาล การควมคุมภายในที่ดี ภารกิจตรวจการสหกรณ์ และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมด้านการบัญชีสหกรณ์
 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  เวลา  14.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2558  เวลา  13.30  น.  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบกระเช้าปีใหม่แก่
นายพัลลภ  สิงหเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่าง
เป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (
Web Conference) โดยมี
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์ เช้าฉ้อง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 

 ข่าวเก่า คลิกที่นี่.....


Time: Date:นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 


นายรณชัย  ภูครองทอง

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ...

 
 
 

 

 ...ประชาสัมพันธ์...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail :