ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม


จำนวนผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ
.. 2557 
---- ส่วนปก หน้าสารบัญ ----
---- เอกสารส่วนที่ 1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-2 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-3 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-2 ----

 

 

   เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...รายละเอียด...

 
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและ
ข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 

เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล
ด้วยข้อมูลเครดิต

 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 

 

 
 
 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
โดยนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง”
(ฉบับแก้ไข) ได้รับเกียรติจากท่านอิทธิโชติ  กุลรัตนโชติ รองอัยการจังหวัดภูเก็ต...อ่านต่อ...
 
 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  19  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 13.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกิจการ  ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด  และสหกรณ์บริการเทศบาลตำบลวิชิตจำกัด พร้อมชี้แจงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่...ภาพกิจกรรม...
 
วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.30  น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด  โดยมีนางสมจิตร  วุฒิสุทธิเมธาวี  ผู้จัดการสหกรณ์ รับฟังคำแนะนำ การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557  เพื่อจัดทำสัญญาการค้ำประกันให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ...ภาพข่าว...
 

วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  07.30  น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจ ของ คสช.  ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกับผู้อำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม ...ภาพข่าว...
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.00  น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์บริการแท็กซี่ภูเก็ต จำกัด โดยมีนายสุธา  เป็นสุข ประธานกรรมการ นางสาวสุพัตรา  สุดขาว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้รับทราบปัญหาของการประกอบการรถป้ายเขียว พร้อมทั้งแนะนำ การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ...ภาพข่าว...
 

 เมื่อวันที่  31  มกราคม  2558  เวลา  13.00 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
พร้อมด้วย นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และนิติกร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการและทิศทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูกิจการ (
Roadmap Milestone) ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด   ...อ่านต่อ...
 
 เมื่อวันพุธที่  21  มกราคม  2558  เวลา 10.00  น.   ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ป่าคลอก นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเงินกู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด
...อ่านต่อ...
 
เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  เวลา 07.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจ ของ คสช.   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหนาที่ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม...ภาพข่าวกิจกรรม...
 
เมื่อวันที่ 13  มกราคม 2558  เวลา 13.00 น. นายสุทยุต  พลูสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เข้าร่วมประชุมแก้ไขสถานการณ์ยางพาราตกต่ำ  ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อ.ถลาง จ.ถูเก็ต ...อ่านต่อ...
 
 เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 14.00  น.  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 
นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 09.300 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมทางไกลถ่ายทอดอินเตอร์เน็ต (Internet Conference) อบรมวิธีการใช้งานระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์...อ่านต่อ...
 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  เวลา  10.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์
...อ่านต่อ...
 

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  เวาลา 16.00 น. นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด  ณ อาคารสมาคมชาวสวนยาง เพื่อชี้แจงหลักธรรมาภิบาล การควมคุมภายในที่ดี ภารกิจตรวจการสหกรณ์ และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมด้านการบัญชีสหกรณ์
 

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  เวลา  14.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2558  เวลา  13.30  น.  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบกระเช้าปีใหม่แก่นายพัลลภ  สิงหเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่าง
เป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (
Web Conference) โดยมี
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์ เช้าฉ้อง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
 

นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะ ร่วมบริจาคสิ่งของงานกาชาดประจำปี 2558  ของจังหวัดภูเก็ต 
ในวันพฤหัสบดีที่  4  ธันวาคม  2557    เวลา  13.00  น.  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
 

 นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  มอบหนังสือ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา” ให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนายเริงบพิธ  เพชรคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ
 

นายเริงบพิธ  เพชรคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน/กิจกรรมการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชน กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ  เมื่อวันที่ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุขภูเก็ต จำกัด โดยนายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นายสุทยุต  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และทีมทำงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุขภูเก็ต จำกัด
...อ่านต่อ...
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับสหกรณ์การเกษตร
ท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด มาศึกษาดูงานที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการการเงินของสมาชิก สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกและชุมชน...อ่านต่อ...

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” โดยมีเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม  ในวันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา  10.00 น.–11.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
...อ่านต่อ...
 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่บุตรของสมาชิกของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
ข้าราชการและพนักงานราชการและนำเสนอการวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) และประเด็นในระบบ Cpd card ผ่านเครื่องมือต่างๆได้แก่ Swot, Swot Matrix, CPSaws วิเคราะห์การเงิน เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2558 
 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุม การซักซ้อมตรวจการ
สหกรณ์
  
ในวันจันทร์ที่17 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต...อ่านต่อ...
 

พิธีเปิดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อค่ำวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริเวณศูนย์กีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ชีค อาหมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ โอซีเอ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมเข้าร่วมพิธี ...อ่านต่อ...
 

นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันศุกร์ที่
14 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมศาลา
ประชาคม (ชั้น1)
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ) ครั้งที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต .. อ่านต่่อ..
 

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้ตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสนอ
โครงการ 3 ประสาน เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
 

เมื่อเย็นวันที่  10  พฤศจิกายน  2557  ที่เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี อัญเชิญไฟพระฤกษ์
การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  7  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด "
อุทยานการเรียนรู้
CU Phuket Knowledge Park"
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต
โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะ แสดงความยินดีกับนายเดชา  อัชรีวงศ์ไพศาล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค8 คณะที่1 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.
 

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2557 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต         
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (
Farmer Market)   โดยมี
นายสมเกียรติ สังขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน
ที่ประชุม
 

เมื่อวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2557  เวลา  15.00 น.  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี เปิดงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติสันติสุข”
...อ่านต่อ...
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดท่าเรือ  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม  2557  เวลา  08.00 น. 
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร Farmer Market"  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับนโยบายแผนการปฏิบัติงานจาก นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 

Time: Date:


 

 


นายรณชัย  ภูครองทอง

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ...

 
 
 
 

 

 ...ประชาสัมพันธ์... 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail :