ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
การกำหนดวงเงิน กู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม


จำนวนผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          .....ส่วนปก.....
          .....สาร์นสหกรณ์ บทสรุป สารบัญ...
          .....ส่วนที่ 1.....
          .....ส่วนที่ 2.....
                            2.1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 
                                   .....ส่วนที่ 1 .....     .....ส่วนที่ 2 .....   
                            2.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์
                            2.3 วาระแห่งชาติ 
                                    .....ส่วนที่ 1 .....     .....ส่วนที่ 2 ..... 
                            2.4 ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                            2.5 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558

          .....ส่วนที่ 3.....
          .....บรรณานุกรม.....

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ
.. 2557 
---- ส่วนปก หน้าสารบัญ ----
---- เอกสารส่วนที่ 1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-2 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-3 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-2 ----

 

 

   เรื่อง ซ่อมแซมรั้วสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...รายละเอียด...

 
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและ
ข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 

เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล
ด้วยข้อมูลเครดิต

 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางสิรญา พาหุบุตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัด  ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบล
เชิงทะเล
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายจำรัส ภูมิภูถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ภูเก็ต จำกัดรายงานผลการดำเนินกิจการประจำปี 2558...ภาพกิจกรรม...
                
 

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด  นางสาวสุมนา  ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 โดยมีบุคลากรของสหกรณ์ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ ได้ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของสมาชิก ตลอดจนสหกรณ์สามารถยกระดับชั้นเป็นชั้น 2 ต่อไป
 

เมื่อวันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2559  เวลา  08.30  น.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สหกรณ์เกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ชั้น 1 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 60 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น.  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และ
เกิดประสบการณ์ตรง ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์เครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจกรรมกลุ่มในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค่าเกษตร (ศพก.) จำนวน 53 ราย ณ สหกรณ์การเกษตร
กะทู้ จำกัด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559  เวลา  09.30  น.  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ บ้านหม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมสหกรณ์อาสาปลูกป่า 84 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมแจกกล้าไม้ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เพื่อนำไปปลูกในบริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง  ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2559  เวลา  07.30  น.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และบุคคลากรในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ big day เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 
เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00  น.  นายประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู  หมู่ที่ 3  ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ และบริการให้คำปรึกษาด้านการสหกรณ์ จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน...ภาาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00  น.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณ ห้องประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันอังคารที่  26  กรกฎาคม  2559  เวลา  16.00  น.  นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่  6 , 7 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรระดับเขตคณะที่ 4 ได้ประเมินการประกวดผลการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  พร้อมนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตในฐานะคณะอนุกรรมการ โดย
นายวันทา ภุมมรารสสุคนธ์ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกและกรรมการฝ่ายจัดการให้การต้อนรับและนำแสนอการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
...ภาพข่าว...
 

ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด(ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครั้งที่ 1/2559 วันที่  22  กรกฎาคม  2559
เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 จำนวน 500,000 บาท          เพื่อนำไปให้สมาชิกกู้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมรถ รายละ 30,000 - 40,000 บาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00  น.  นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายรักษาราษฎร์   โภคะศฤงคาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  และส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนของสหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และ
ธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี  ณ วัดในยาง ตำบลสาคู  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดตั้งกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติ  ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่  16-20  กรกฎาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยได้จัดตั้งจุดบริการพักรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ น้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ ขนมและห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการ ซึ่งบรรยากาศวันแรกของการจัดตั้งศูนย์บริการ  มีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
 

เมื่อวันอังคารที่  12  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ CSR 100 ปี สหกรณ์ไทยปันน้ำใจให้น้องน้อย กิจกรรม มอบทุนให้เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  โดยมีนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต บุคคลากรในหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

วันจันทร์ที่  11  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด
  โดยมี
นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรกร
ทำสวนป่าคลอก
 

เมื่อวันศุกร์ที่  8  กรกฎาคม  2559  เวลา 08.30  น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประชุมซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยว
เฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล  ระหว่างวันที่ 16-20  กรกฎาคม  2559

 

 วันพุธที่  6  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30 น.  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดโครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ณ สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด เพื่อจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน...ภาพกิจกรรม...
 

วันอังคารที่  28  มิถุนายน 2559  เวลา  15.00  น.  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สหกรณ์ชุมชนไม้ขาว จำกัด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 น.  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7  เป็นประธานการประชุม “โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559   ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุมแววราไวย์  โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ผู้แทนจากสหกรณ์ และบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

 

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน 2559  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก  โดยนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ให้ความรู้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกรฯ
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00  น.  ณ หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมา ร่วมงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจ รักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี รวมทั้งเป็นการแสดงพลังแห่งประชารัฐ ในการประกาศเจตนารมณ์ของชาวภูเก็ต ในการพิทักษ์รักษาชายหาด ซึ่งเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันอังคารที่  7  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00  น.  ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2559” โดยมีนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต หน่วยงานของรัฐ เอกชน บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต นักเรียนและบุคคลทั่วไป  จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00 น.  นายวิลาศ  สมาน  ประธานสหกรณ์
ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิล  พิทักษ์คุมพล) ที่ได้เดินทางมาทำภารกิจในจังหวัดภูเก็ตและมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย...ภาพข่าว...
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดตั้งสหกรณ์ของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 10.30 น.  ณ สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจ
ท่องเที่ยวสองวีรสตรี  จำกัด
 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางช้างคู่ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดินทางมาศึกษา
ดูงาน ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด โดยมีนายสิงห์ทอง  เจริญทรัพย์ ประธานสหกรณ์และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ...ภาพข่าว...
 

                  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชมบุญ  กุณฑลรัตน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์  ดังนี้

วันที่  25 เมษายน 2559   สหกรณ์รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด ,สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัดและชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด

                วันที่ 27 เมษายน 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลางจำกัด พร้อมชี้แจงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ...ภาพข่าว...

 

เมื่อวันอังคารที่  26 เมษายน 2559  เวลา  13.00 น.  นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และนางสาวธนภร  สังข์พันธ์
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  22  เมษายน  2559  เวลา  13.30  น.  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คณะวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ถ่ายทอดให้ความรู้ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิธีสหกรณ์” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 50 คน  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เขต 17  นางปาริชาติ  ศรีวิวัฒน์  เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...ภาพข่าว...
          

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิก 3 อำเภอ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด จำนวน 19 กลุ่ม สหกรณ์เกษตรเมืองถลาง จำกัด จำนวน 20 กลุ่ม และสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด จำนวน 20 กลุ่ม รวม 48 กลุ่ม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 21 -30 มีนาคม 2559 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  เพื่อรับทราบปัญหาของสมาชิกที่เกี่ยวกับสหกรณ์ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบนโยบายของทางราชการ ...ภาพกิจกรรม... 
 

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก นางสาวสุมมนา ณ นครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู (ศูนย์เครือข่าย)  ตำบลรัษฏา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต วิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ถ่ายทอดความรู้ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  10  มีนาคม  2559  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต   นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โดยมีกลุ่มเป็นหมายในการเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต
 

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ประธานกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น  รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเลิศ 3 ปีซ้อน ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  18.00  น. โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ...ภาพกิจกรรม...
 

นายโชคดี  อมรวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  08.00 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...ภาพกิจกรรม...
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ร่วมกับสโมสรโรตารีอันดามันภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.00 น.-14.00 น.  ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย โดยมีนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายศรัญยู  เสมา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต  นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมชมการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.30  น.  นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา09.00 น. นายสุทยุต  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนากก ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  13.00  น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์สี่ล้อภูเก็ต จำกัด  นายสุทยุต  พูลสมบัติ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  18  มกราคม พ.ศ.  2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
นายรณชัย ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนางจุฑามาศ  เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตและข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่  10  มกราคม  2559  เวลา  08.00 น.  ณ สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต  นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการ “สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน” เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในโครงการได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. การประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัด  2.  การประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า  3. การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า  4. การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน...ภาพข่าว...
 

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  โดยชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  จัดให้มีบริการรถตุ๊กตุ๊ก รับ-ส่ง เด็กและผู้ปกครอง ฟรี  จำนวน 20 คัน ในวันเสาร์ที่  9  มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00  น. โดยให้บริการเส้นทางจากศาลากลางจังหวัด และสถานที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็กๆและผู้ปกครอง เที่ยวชม และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 

เมื่อวันพุธที่  6  มกราคม  2559  เวลา 13.00 น.  นายรณชัย  ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายประเจียด อักษรธรรมกุล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...ภาพข่าว...

 ข่าวเก่า คลิกที่นี่ >>>>>>


Time: Date:


 

 


นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ...

    
 
 
 
 

    
   

 

 ...ประชาสัมพันธ์... 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail :