ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
การกำหนดวงเงิน กู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์พ.ศ.2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม


จำนวนผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          .....ส่วนปก.....
          .....สาร์นสหกรณ์ บทสรุป สารบัญ...
          .....ส่วนที่ 1.....
          .....ส่วนที่ 2.....
                            2.1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 
                                   .....ส่วนที่ 1 .....     .....ส่วนที่ 2 .....   
                            2.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์
                            2.3 วาระแห่งชาติ 
                                    .....ส่วนที่ 1 .....     .....ส่วนที่ 2 ..... 
                            2.4 ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                            2.5 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558

          .....ส่วนที่ 3.....
          .....บรรณานุกรม.....

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ
.. 2557 
---- ส่วนปก หน้าสารบัญ ----
---- เอกสารส่วนที่ 1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-2 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-3 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-2 ----

 

 

   เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...รายละเอียด...

 
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและ
ข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 

เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกล
ด้วยข้อมูลเครดิต

 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดตั้งสหกรณ์ของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 10.30 น.  ณ สหกรณ์บริการแท็กซี่มิเตอร์และธุรกิจ
ท่องเที่ยวสองวีรสตรี  จำกัด
 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางช้างคู่ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดินทางมาศึกษา
ดูงาน ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด โดยมีนายสิงห์ทอง  เจริญทรัพย์ ประธานสหกรณ์และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ...ภาพข่าว...
 

                  นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชมบุญ  กุณฑลรัตน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์  ดังนี้

วันที่  25 เมษายน 2559   สหกรณ์รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด ,สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัดและชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด

                วันที่ 27 เมษายน 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลางจำกัด พร้อมชี้แจงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ...ภาพข่าว...

 

เมื่อวันอังคารที่  26 เมษายน 2559  เวลา  13.00 น.  นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และนางสาวธนภร  สังข์พันธ์
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  22  เมษายน  2559  เวลา  13.30  น.  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับนายสมศักดิ์  สุภาจรูญ ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คณะวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ถ่ายทอดให้ความรู้ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิธีสหกรณ์” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 50 คน  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เขต 17  นางปาริชาติ  ศรีวิวัฒน์  เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...ภาพข่าว...
          

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 จัดโครงการประชุมกลุ่มสมาชิก 3 อำเภอ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด จำนวน 19 กลุ่ม สหกรณ์เกษตรเมืองถลาง จำกัด จำนวน 20 กลุ่ม และสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด จำนวน 20 กลุ่ม รวม 48 กลุ่ม จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 21 -30 มีนาคม 2559 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  เพื่อรับทราบปัญหาของสมาชิกที่เกี่ยวกับสหกรณ์ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบนโยบายของทางราชการ ...ภาพกิจกรรม... 
 

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก นางสาวสุมมนา ณ นครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ...ภาพกิจกรรม...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู (ศูนย์เครือข่าย)  ตำบลรัษฏา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต วิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ถ่ายทอดความรู้ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  10  มีนาคม  2559  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต   นางสาวสุมนา  ณ นคร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โดยมีกลุ่มเป็นหมายในการเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต
 

ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ประธานกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพิธีมอบโล่รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น  รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเลิศ 3 ปีซ้อน ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  18.00  น. โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ...ภาพกิจกรรม...
 

นายโชคดี  อมรวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา  08.00 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...ภาพกิจกรรม...
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ร่วมกับสโมสรโรตารีอันดามันภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.00 น.-14.00 น.  ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต สภากาชาดไทย โดยมีนายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ พนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายศรัญยู  เสมา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต  นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมชมการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระครอบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.30  น.  นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา09.00 น. นายสุทยุต  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนากก ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันอังคารที่  9  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  13.00  น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์สี่ล้อภูเก็ต จำกัด  นายสุทยุต  พูลสมบัติ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   พร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมรถบริการจังหวัดภูเก็ต ...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันจันทร์ที่  18  มกราคม พ.ศ.  2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
นายรณชัย ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนางจุฑามาศ  เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตและข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์...ภาพข่าว...
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่  10  มกราคม  2559  เวลา  08.00 น.  ณ สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต  นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการ “สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน” เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในโครงการได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. การประดิษฐ์พวงกุญแจจากลูกปัด  2.  การประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า  3. การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า  4. การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน...ภาพข่าว...
 

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  โดยชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  จัดให้มีบริการรถตุ๊กตุ๊ก รับ-ส่ง เด็กและผู้ปกครอง ฟรี  จำนวน 20 คัน ในวันเสาร์ที่  9  มกราคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00  น. โดยให้บริการเส้นทางจากศาลากลางจังหวัด และสถานที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็กๆและผู้ปกครอง เที่ยวชม และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 

เมื่อวันพุธที่  6  มกราคม  2559  เวลา 13.00 น.  นายรณชัย  ภูครองทอง  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายประเจียด อักษรธรรมกุล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...ภาพข่าว...

 ข่าวเก่า คลิกที่นี่ >>>>>>


Time: Date:


 

 


นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ...

    
 
 

    
   

 

 ...ประชาสัมพันธ์... 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail :