ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงานและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์/การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม

 

 

 
 
 

 

 
 
   ประกาศจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
 ...ประกาศ... 
 

  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน

 
     เปิดเผยราคากลางการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต
 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 

นางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะ ร่วมบริจาคสิ่งของงานกาชาดประจำปี 2558  ของจังหวัดภูเก็ต 
ในวันพฤหัสบดีที่  4  ธันวาคม  2557    เวลา  13.00  น.  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
 

 นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  มอบหนังสือ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา” ให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนายเริงบพิธ  เพชรคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ
 

นายเริงบพิธ  เพชรคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน/กิจกรรมการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชน กลยุทธ์ที่ 1.1 ผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ  เมื่อวันที่ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายรักษาราษฎร์  โภคะศฤงคาร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุขภูเก็ต จำกัด โดยนายสมเกียรติ  พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นายสุทยุต  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และทีมทำงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุขภูเก็ต จำกัด
...อ่านต่อ...
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับสหกรณ์การเกษตร
ท่าวุ้ง จำกัด จังหวัดลพบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด มาศึกษาดูงานที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการการเงินของสมาชิก สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกและชุมชน...อ่านต่อ...

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง” โดยมีเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม  ในวันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2557  เวลา  10.00 น.–11.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
...อ่านต่อ...
 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่บุตรของสมาชิกของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
ข้าราชการและพนักงานราชการและนำเสนอการวิเคราะห์ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) และประเด็นในระบบ Cpd card ผ่านเครื่องมือต่างๆได้แก่ Swot, Swot Matrix, CPSaws วิเคราะห์การเงิน เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2558 
 

นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุม การซักซ้อมตรวจการ
สหกรณ์
  
ในวันจันทร์ที่17 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต...อ่านต่อ...
 

พิธีเปิดการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อค่ำวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริเวณศูนย์กีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ชีค อาหมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ โอซีเอ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมเข้าร่วมพิธี ...อ่านต่อ...
 

นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในวันศุกร์ที่
14 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมศาลา
ประชาคม (ชั้น1)
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ) ครั้งที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต .. อ่านต่่อ..
 

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ทั้งนี้ตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสนอ
โครงการ 3 ประสาน เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
 

เมื่อเย็นวันที่  10  พฤศจิกายน  2557  ที่เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี อัญเชิญไฟพระฤกษ์
การแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันศุกร์ที่  7  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด "
อุทยานการเรียนรู้
CU Phuket Knowledge Park"
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต
โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตและคณะ แสดงความยินดีกับนายเดชา  อัชรีวงศ์ไพศาล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค8 คณะที่1 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.
 

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2557 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต         
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (
Farmer Market)   โดยมี
นายสมเกียรติ สังขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน
ที่ประชุม
 

เมื่อวันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2557  เวลา  15.00 น.  ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี เปิดงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติสันติสุข”
...อ่านต่อ...
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดท่าเรือ  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม  2557  เวลา  08.00 น. 
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม "ตลาดสินค้าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร Farmer Market"  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับนโยบายแผนการปฏิบัติงานจาก นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 

Time: Date: 

 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

ว่าง

 

รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์
ผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 6,7

 

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ

 

 

...ประชาสัมพันธ์


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail : cpd_phuket@cpd.go.th