ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ทำเนียบบุคลากร
บทบาท อำนาจหน้าที่
แผนงานและงบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งสำนักงาน-แผนที่

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
สารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ, กพส., อุปกรณ์การตลาด
เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์/การกำหนดวงเงินกู้ยืม

เกี่ยวกับสหกรณ์...
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวง ภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง คพช.
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
องค์ความรู้สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา ตอบไป (FAQs)
กระดานข่าว (webboard)
ระบบส่งจดหมาย (E-mail)
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด
ร้องเรียน
แบบสำรวจ
ติดต่อ Webmaster
รายงานการประชุมประจำเดือน
การรับรองรายงานการประชุม

 
 

 

 

 
 
 

 

  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ พ.. 2557 
---- ส่วนปก หน้าสารบัญ ----
---- เอกสารส่วนที่ 1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-2 ----
---- เอกสารส่วนที่ 2-3 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-1 ----
---- เอกสารส่วนที่ 3-2 ----

 

 

 
   ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2
...เอกสารแนบ...
 

  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1  คัน

 
     เปิดเผยราคากลางการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
 

    ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์  

  ระเบียบสหกรณ์ >>>>>> click
  ข้อบังคับสหกรณ์ >>>>> click 
 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ >>>>> click  
 
 

 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

หัวข้อ การปรับตัวของการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์

บรรยายโดย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารสัมมนาเรื่อง สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต
 หนังสือเชิญสัมมนา  download
 กำหนดการสัมมนา download
 
 
 
เมื่อวันพุธที่  21  มกราคม  2558  เวลา 10.00  น.   ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเงินกู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  เวลา 07.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนติดตามภารกิจ ของ คสช.   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเจ้าหนาที่ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม...ภาพข่าวกิจกรรม...
 

เมื่อวันที่ 13  มกราคม 2558  เวลา 13.00 น. นายสุทยุต  พลูสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  เข้าร่วมประชุมแก้ไขสถานการณ์ยางพาราตกต่ำ  ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกร
ทำสวนป่าคลอก อ.ถลาง จ.ถูเก็ต
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 14.00  น.  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 11.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Conference) มาตรการยางพารา
...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม  2558  เวลา 09.300 น. นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมทางไกลถ่ายทอดอินเตอร์เน็ต (Internet Conference) อบรมวิธีการใช้งานระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  เวลา  10.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  เวาลา 16.00 น. นางสาวสุมนา ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง จำกัด  ณ อาคารสมาคมชาว
สวนยาง เพื่อชี้แจงหลักธรรมาภิบาล การควมคุมภายในที่ดี ภารกิจตรวจการสหกรณ์ และ
ช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมด้านการบัญชีสหกรณ์
 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  เวลา  14.00 น.  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์  เช้าฉ้อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ กรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ...อ่านต่อ...
 

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2558  เวลา  13.30  น.  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา  สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต มอบกระเช้าปีใหม่แก่
นายพัลลภ  สิงหเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่าง
เป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (
Web Conference) โดยมี
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมจิตต์ เช้าฉ้อง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

 

 ข่าวเก่า คลิกที่นี่.....


Time: Date: 

 
นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายเสนอ  ชูจันทร์
รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์
ผู้ตรวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 6,7

 

 

นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต


 ...บริการ

 

 

...ประชาสัมพันธ์


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
48/1 ถนนดำรง  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
โทร. 076-211789 ต่อ 1-7  โทรสาร. 076-211789 ต่อ 8
E-mail : cpd_phuket@cpd.go.th