ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี : ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติจังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
สถานที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน (กราฟ)
งบประมาณ แต่ละปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์
ฐานะการเงินของสหกรณ์
ฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลโครงการต่าง ๆ
ทะเบียนคุมผลการปฏิบัติงานปี 53
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
Webboard (ถาม - ตอบ)
แบบสำรวจ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ติดต่อWebmaster
Link จังหวัดปราจีนบุรี
Link นิคมและสหกรณ์
เช็ค E-mail


 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 805/2557 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2557
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
นางฐิติรัตน์  ศรีวิลัย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 5
โทรสาร  0 3745 4360  :  มือถือ  08 1875 4681

 
นางสาวณปภัช  เผ่าวณิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร. 0 3745 4044 - 5
โทรสาร. 0 3745 4360 มือถือ 08  5386  6812

ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 806/2557 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2557
เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


นายชัยรัตน์  ทรงนวรัตน์
นิติกร
โทร. 0 3745 4044 - 5
โทรสาร 0 3745 4360 : มือถือ 08 1875 4681
นายปราโมทย์  เนตรสว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 3 และ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ททท.ภาคกลางเขต8