ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี : ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน (กราฟ)
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานประจำปี
สถานที่ตั้งสำนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
งบทดลอง

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์
ฐานะการเงินของสหกรณ์
ฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลโครงการต่าง ๆ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

หน่วยงานกรมฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองคลัง
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
หน่วยงานอื่นของกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี

บริการของเรา
Webboard (ถาม - ตอบ)
ตอบแบบสอบถามการให้บริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Link จังหวัดปราจีนบุรี
Link นิคมและสหกรณ์
เช็ค E-mail
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 
ว่าที่ร้อยโท สราวุธ  นาคพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
โทร. 0 3745 4044 ต่อ 16
โทรสาร  0 3745 4360  :  มือถือ  08 1875 4681

 
นางสาวณปภัช  เผ่าวณิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร. 0 3745 4044 ต่อ 16
โทรสาร. 0 3745 4360 มือถือ 08  5386  6812

 


นายชัยรัตน์  ทรงนวรัตน์
นิติกร
โทร. 0 3745 4044 ต่อ 16
โทรสาร 0 3745 4360 : มือถือ 08 1875 4681

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายปราโมทย์  เนตรสว่าง
ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 3 และ 9