ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี : ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติจังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
สถานที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการปฏิบัติงาน (กราฟ)
งบประมาณ แต่ละปี
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์
ฐานะการเงินของสหกรณ์
ฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลโครงการต่าง ๆ
ทะเบียนคุมผลการปฏิบัติงานปี 53
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์

บริการของเรา
Webboard (ถาม - ตอบ)
แบบสำรวจ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ติดต่อWebmaster
Link จังหวัดปราจีนบุรี
Link นิคมและสหกรณ์
เช็ค E-mail

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


 
นายชลิต  กำปั่นทอง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1683 6871
e - mail  

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

     1.  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี จำกัด
     2.  สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี  จำกัด


นายสุระกิติ  นาคพัฒน์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1781 5903

e - mail   :  

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

     1.  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ปราจีนบุรี จำกัด
     2.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกวัด  จำกัด


นายชัยวิทย์  บำรุง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร  0 3745 4360  :  มือถือ  08 1761 9980
e - mail   :  

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์บริการตลาดเพื่อชุมชนบางแตน  จำกัด
     2.  สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง  จำกัด


นายสำเนา  ประสาตร์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร  0 3745 4360  :  มือถือ  08 9621 5092
e - mail   :  

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จำกัด
     2.  สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ  จำกัด

 
นางชฎานิจ  แสงเพ็ชร
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร  0 3745 4360  :  มือถือ  08 9250 1979
e - mail   :  

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์  จำกัด
     2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี  จำกัด

 
นางจำลอง  ศรีวิลัย
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร  0 3745 4360  :  มือถือ  08 1875 4681
e - mail   :  

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  ร้านสหกรณ์การค้าปราจีนบุรี  จำกัด
     2.  สหกรณ์การเกษตรกลุ่มสตรีเมืองปราจีนบุรี  จำกัด

 
นางสาวชลฤดี  เผ่าวณิชย์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร. 0 3745 4044 - 6
โทรสาร. 0 3745 4360 มือถือ 08  5386  6812
E -  mail  :
 

 สถานที่รับผิดชอบ

     1. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.2 พัน 1 รอ. จำกัด
     2. ร้านสหกรณ์ศึกษาปราจีนบุรี  จำกัด


นางสาวภาวนา  นิรัติศัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1583 6714
e - mail   : 

 

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ชุมชนน้อมเกล้า  จำกัด
     2.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จำกัด
     3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  จำกัด


นางภาพร  บำรุง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1648 5077
e - mail   : 

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ    

  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ  จำกัด
  2.  สหกรณ์เคหะสถานชุมชนหน้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  จำกัด
  3.  สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา  จำกัด


นางชไมพร  ศรศึก
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1379 9882
e - mail :

 

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 12  จำกัด
     2.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 รอ.  จำกัด
     3.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ากระเบา  จำกัด


นางณภัทร  เตชะชนะชัย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1295 3458
e - mail :

 

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารสื่อสารที่ 2  จำกัด
     2.  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  จำกัด
     3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.พัน 2 พล.ร.2  รอ. จำกัด

 
นายประยุทธ  ประยูรยวง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 0 3745 4044 - 6  โทรสาร. 0 3745 4360
มือถือ  08 6035 3697
E-mail :
Payuth_prr@cpd.go.th

 

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.2 พัน 2 รอ.  จำกัด
     2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.2 พัน 3 รอ.  จำกัด 


นายสุริยนต์  สาหลอด
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร.0 3721 2157  โทรสาร. 0 3745 4360
มือถือ 085-0929346
E-mail :

 

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์สวนป่าเอกชนปราจีนบุรี  จำกัด
     2.  สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี  จำกัด


นายธนู  รัตนเลิศ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร.0 3745 2157  โทรสาร. 0 3745 4360
มือถือ 089-4788786
E-mail :

 

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย  จำกัด
     2.  สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงนนทรี  จำกัด


นายธีรวุฒิ  มุสิกพันธ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1302 7718
e - mail :

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์  เอส  ยู  อี  จำกัด
     2.  สหกรณ์การเกษตรนาดี  จำกัด


นายสมชาย  ฝ่าพิมาย
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 9283 0174
 
e - mail :

 

    สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

     1.  สหกรณ์เคหะสถานบ้านหนองมะยางมั่นคง  จำกัด
     2.  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรปราจีนบุรี  จำกัด


นางพะเยาว์  ดุลย์ประภา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 5922 6476
 
e - mail   : 

 

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ดารามิคประเทศไทย  จำกัด
     2.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเดอสเตอร์  จำกัด
     3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รอ.  จำกัด
     4.  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีมหาโพธิ  จำกัด
     5.  สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม  จำกัด
     6.  สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่ (ปราจีนบุรี)  จำกัด
     7.  สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ  จำกัด


นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
โทร.  0 3745 4044 - 6
โทรสาร 0 3745 4360  :  มือถือ 08 1890 8321
  
e - mail   :  

  สหกรณ์ที่รับผิดชอบ 

     1.  สหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด

 


นายวีระชัย  ศิริวรรณางกูล
ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 3 และ 9


 


E-mail :


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ททท.ภาคกลางเขต8