..::::::WELLCOME.::.TO.::.PRACHUAPKHIRIKHAN PROVINCIAL COOPERATIVE OFFICE::::::..
     Please wait..........

 
 


ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบุคลากร/อัตรากำลัง
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
การจัดการความรู้ (KM)
งบทดลองประจำเดือน
DOWNLOAD แบบฟอร์มและเอกสารเผยแพร่
ที่ตั้งสำนักงาน
Site_Map
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด(ไม่มี)
โครงการตามแผนงานงบกสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
การกำหนดระเบียบและแก้ไขข้อบังคับ
ปริมาณธุรกิจ
การจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
การจัดขนาดสหกรณ์

คลินิกกฏหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
กฎหมายสหกรณ์
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับ คพช.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติพระบิดาแห่งสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย

โครงการในพระราชดำริ
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
โครงการตามพระราชประสงค์หนองพลับ

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
Link เพื่อนบ้าน
แบบสำรวจต่างๆ
ร้องเรียน
ส่ง E-mail

เว็บหน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์บางสะพาน
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ[TKC]
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
ส่วนราชการภายในจังหวัดผู้ชำระบัญชีและข้อมูลการชำระบัญชี

      รายชื่อผู้ชำระบัญชี
      ผลการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ปี 2551
      รายงานความก้าวหน้าการชำระบัญชี


      

     

           
             นายสุวัฒน์  ขันเชื้อ
              สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                   มือถือ : 09 5372 4434
             E-mail : suwat_kc@cpd.go.th

    
      
  
  
 
 
                     
   
           
               

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สงวนลิขสิทธิ์ 2007 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  73 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร/โทรสาร 0-3261-1344
E-mail: cpd_prachuapkhirikhan@cpd.go.th