สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
กลับหน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณประจำปี
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานกับยุทธศาสตร์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้
ข้อมูลเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐฯ
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรฎ.กลุ่มเกษตรกร
การจัดตั้งสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.

นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
คำแนะนำ

บริการของเรา
เว็บไซต์หน่วยงาน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ติดต่อ webmaster
แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว (webboard)


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


    

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มุ่งมั่นฟันฟ่า (Proactive working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)


                ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดระนอง 

                   

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2558  เอกสารแนบ 
   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2558  เอกสารแนบ 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สตท (8) 33/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์  เอกสารแนบ 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สตท (8) 34/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร  เอกสารแนบ 
   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักสำนักงานฯ เอกสารแนบ
   การขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2558
   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการทั่วไป   แอกสารแนบ 
  คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ   
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   
   

 ดูข่าวย้อนหลัง

  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจพอเพียง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
โดยมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรละอุ่น จำกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอกระบุรี  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรด้วยกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 ของ สอ.สาธารณสุขระนอง จก.
ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง  เข้าบันทึกเสียงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 5 ธันวา ปั 2559
ณ  ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง FM.107.25 MHz.
   นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง  เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  อ.เมือง  จ.ระนอง
 

นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม 3 ฝ่าย(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.,กรมส่งเสริมสหกรณ์.,สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

  การประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการ จังหวัดระนอง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
  นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายวัชรา  ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง กยท.บ้านบางนอน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
  นายจักรวาล  เคชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมการจัดอบรมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ต.กะเปอร์ วันที่ 13 พศจิกายน 2558
  วันที่ 12 พ.ย 58 นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1และ นายพงศ์ศักดิ์  เมืองมูสิก  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุ
ขสำราญ จำกัด
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2558 ภาพกิจกรรม
   เปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" จังหวัดระนอง วันที่ 14 กันยายน 2558 ภาพกิจกรรม
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดอบรมโครงการสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์และประชาสัมพันธ์ผลงานสหกรณ์ผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ภาพกิจกรรม
   งานผลไม้ประจำปี ทุเรียนดีบ้านในวง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ภาพกิจกรรม
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จัดอบรมโครงการ “วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์” จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในวงไปทัศนศึกษาดูกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ภาพกิจกรรม
   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558  นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ  จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ภาพกิจกรรม
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สกย.บ้านฝ่ายคลองน้ำจืด  ภาพกิจกรรม
   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำกัด มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนอง
  เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิ.ย.๕๘ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ได้เดินทางมาจังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง และเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอกระบุรี ภาพกิจกรรม
  นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเจรจาการค้ากับกลุ่มผู้ค้า ผู้ซื้อสินค้าของจังหวัดระนอง กับ จังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2558” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียน ภาพกิจกรรม 
  นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมอนุกรรมการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ภาพกิจกรรม 
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้เข้าตรวจเยี่ยมและชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว  จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘ ณ ที่ทำการของสหกรณ์  ภาพกิจกรรม
   เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ ณ อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
   นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด  ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสุวรรณดี เชื่องช้าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกาะช้าง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะช้าง หมู่ ๒ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จัดงาน ช๊อบ ชวน ชิม สินค้าตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดระนอง ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลกรของสหกรณ์ โดยมีนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.  ๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การรวบรวม การจำหน่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายยางพาราจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ก้องวัลเลย์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด และตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม) เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๕๘ ณ ที่ทำการของสหกรณ์การเกษตรกะเปอร์ จำกัด อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดโครงการอบรมประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มในสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยมีท่านสหกรณ์จังหวัดระนอง นายเจริญ ทองหลอม เป็นประธานและวิทยากร ณ ห้องศูนย์เรียนรู้โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนิคมผัง ๔ หมู่ ๔ ต.ปจร. อ.กระบุรี จ.ระนอง  ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนอง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ ณ โรงแรมเฮอริเทจ  แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง  จ.ระนอง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม 
  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๐ บ้านคอกช้าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ (สารกาแฟและยางแผ่นดิบ) ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ ณ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๕๘  ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย-เพื่อนบ้าน เพื่อสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘  ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรม ยกระดับและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ รุ่นที่ ๖ และ ๗   ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยชุมชนระนอง เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม ภูธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด  ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายธาดา อธิคมอนันต์ ปลัดอาวุโสอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co – co Market) โดยมีส่วนราชการต่างๆในจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ตลาดกลางผลผลิตการเกษตร ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายวัชรา ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นางสาวดวงรัตน์  เฆมพยับ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โครงการฝายคอกช้างแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายวัชรา ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นายสุนทร โนรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สกย.บ้านฝ่ายคลองน้ำจืด เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๘ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม  
   
 

 oldnews55 

 

  
 
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 
นายเจริญ  ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดระนอง
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดรายการวิทยุ "สหกรณ์สัมพันธ์" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM คลื่น 107.25 MHz ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เลขที่ 15 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000         เบอร์โทรศัพท์ 077-811490