สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
กลับหน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้
ข้อมูลเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐฯ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรฎ.กลุ่มเกษตรกร
การจัดตั้งสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.

นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
คำแนะนำ

บริการของเรา
เว็บไซต์หน่วยงาน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ติดต่อ webmaster
แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว (webboard)


   
 
 
 
 
 


    

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มุ่งมั่นฟันฟ่า (Proactive working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)


 

   ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์สหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2559  เอกสารแนบ 
   ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2559  เอกสารแนบ 
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เอกสารแนบ 
   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2558  เอกสารแนบ 
   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2558  เอกสารแนบ 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สตท (8) 33/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์  เอกสารแนบ 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สตท (8) 34/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร  เอกสารแนบ 
   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักสำนักงานฯ เอกสารแนบ
   การขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2558
  คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ   
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 

 ดูข่าวย้อนหลัง

   ๗ กันยายน ๒๕๕๙  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไพรมณ์  ยงญาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดทุน สกต.ระนอง จำกัด ภาพกิจกรรม
   ๓ กันยายน ๒๕๕๙  หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย   นำโดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และคณะฯ  ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร  ภาพกิจกรรม
   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  ภาพกิจกรรม
   ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายไพรมณ์  ยงญาติ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด  ภาพกิจกรรม
   ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙  นางกันต์ฤทัย  เอ่งฉ้วน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมการส่งเสริมแและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดเกลือทะเล ภาพกิจกรรม
   ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านในวง ศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ  ภาพกิจกรรม
  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  โดยนายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดโครงการพัฒนาอาชีพให่แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ภาพกิจกรรม
   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายณัฐกิตติ์  วิเศษสังข์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการรวมกลุ่มรวบรวมมังคุดของเกษตรกร ผู้ปลูกมังคุดบ้านในวง  ภาพกิจกรรม
  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ร่วมสัมมนา"การค้าไทยในอาเซียนและมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA" จังหวัดกระบี่  ภาพกิจกรรม
   ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางกันต์ฤทัย  เอ่งฉ้วน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต OTOP ระดับภาค (ภาคใต้)  ภาพกิจกรรม
   ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  โดยนายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  และนายไพรมณ์  ยงญาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบคุณภาพ)  ภาพกิจกรรม
   ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายจักรวาล  คเชนทร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด ภาพกิจกรรม
   ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จ้งหวัดระนอง  ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ณ วัดหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง  ภาพกิจกรรม
 

 ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  โดยนายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ภาพกิจกรรม

  ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙  นายจักรวาล  คเชนทร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด ภาพกิจกรรม
   ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  จัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ 2559 (พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น)  ภาพกิจกรรม
   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ภาพกิจกรรม
   ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗  ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ 2  ภาพกิจกรรม
  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ เป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส.  ภาพกิจกรรม
   ๒๓ กรกฏาคม  ๒๕๕๙  นายคำรณ  พวงมณี  ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพกิจกรรม
   ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยทีมงาน และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก  ภาพกิจกรรม
   ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยนายเจริญ ทองหลอม ตั้งจุดบริการท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาพกิจกรรม
   ๑๔-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และขบวนการสหกรณ์ ร่วมผลักดันกาแฟระนองสู่การผลิตกาแฟคุณภาพ  ภาพกิจกรรม
   ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๙๙  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ภาพกิจกรรม
  ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ ภาพกิจกรรม
   ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์  ภาพกิจกรรม
   ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ ภาพกิจกรรม
   ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงาน "บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด" ภาพกิจกรรม
   ๕ ก.ค. ๕๙ นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรกะเปอร์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ภาพกิจกรรม 
   ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการเชื่อมโยงการตลาดผู้ผลิตแปลงใหญ่มังคุด จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพกิจกรรม
   วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยนายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จัดโครงการ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจ ชาวแหลมนาว  ภาพกิจกรรม
   วันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง และนายจักรวาล  คเชนทร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ   “แนวทางการเชื่อมโยงตลาดปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ ” ภาพกิจกรรม
    วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางกันต์ฤทัย  เอ่งฉ้วน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ไม้ผล  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภาพกิจกรรม
  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายณัฐกิตติ์  วิเศษสังข์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด ภาพกิจกรรม
   วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๕๙ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สกย.บ้านฝ่ายคลองน้ำจืด ภาพกิจกรรม
    วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอกระบุรี ภาพกิจกรรม
 

 วันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายเจริญ ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้  ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ภาพกิจกรรม

   วันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สหกรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  ภาพกิจกรรม
   วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
   วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จัดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์" จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
   วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  โดย นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง และข้าราชการ  ได้จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิชาการและการตลาด  (MOU)  ภายใต้โครงการ  ๑ หอการค้า ๑  สหกรณ์การเกษตร โดยนายสุริยันต์  กาญจนศิลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานและสักขีพยาน  ภาพกิจกรรม
  ๒ มิย. ๕๙ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ภาพกิจกรรม
   ๒ มิย. ๕๙ นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   ภาพกิจกรรม
   ๑ มิ.ย. ๕๙ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการชำระบัญชีและการสร้าง ความเข้มแข็งในการส่งเสริมสหกรณ์      ภาพกิจกรรม
   ๓๑ พ.ค. ๕๙  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
   ๓๑ พ.ค. ๕๙ นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมคณะร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๖,๗  ครั้งที่ ๒  ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา ภาพกิจกรรม
  ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)   ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภาพกิจกรรม
  ๒๖ พ.ค.๕๙ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  รุ่นที่ ๕ ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายคำรน  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
  ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตผลไม้บ้านในวง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม 
  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตามความก้าวหน้างานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม
  โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม

 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 
  ตรวจสอบและกำกับดูแลสหกรณ์ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ตรวจสอบและกำกับดูแลสหกรณ์ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓๑ มีีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ (ทีมตลาด) พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
  โครงการศึกษาดูงาน  สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว จำกัด วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙    ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตามความก้าวหน้างานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  โครงการอบรม หลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับ และการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
  โครงการงาน “๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย” วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูธารา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 
   โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร "อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี" เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาล "โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ" เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด  ภาพกิจกรรม
  โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่  ๒๘ ม.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม
  ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาลตาม “โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน อำเภอสุขสำราญ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
   โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร "กาแฟดี ที่...ระนอง"  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม

 

โครงการอบรมผู้นำภาคประชาชน ของอำเภอกระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
   โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม
  ศึกษาดูงานตามโครงการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม 
  กิจกรรม "เกี่ยวข้าวกินกุ้ง ที่ทุ่งบางหิน ครั้งที่ ๘" เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการ “สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
 

ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม

 

   โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตกาแฟ จัดทำข้อตกลง (MOU) ซื้อ – ขาย กาแฟ ของจังหวัดระนอง “กาแฟดี...ที่ระนอง" เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
 

 oldnews58 

 

  
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 
นายเจริญ  ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดระนอง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด


 
 
 
 
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
   
 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดรายการวิทยุ "สหกรณ์สัมพันธ์" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM คลื่น 107.25 MHz ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เลขที่ 15 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.077-811490 E-mail:cpd_ranong@cpd.go.th