สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
กลับหน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณประจำปี
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานกับยุทธศาสตร์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้
ข้อมูลเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐฯ
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรฎ.กลุ่มเกษตรกร
การจัดตั้งสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.

นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
คำแนะนำ

บริการของเรา
เว็บไซต์หน่วยงาน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ติดต่อ webmaster
แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว (webboard)


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


    

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มุ่งมั่นฟันฟ่า (Proactive working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)


   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการทั่วไป   แอกสารแนบ 
  คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ   
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   
   

 ดูข่าวย้อนหลัง

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนอง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ ณ โรงแรมเฮอริเทจ  แกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง  จ.ระนอง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพกิจกรรม 
  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๐ บ้านคอกช้าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ (สารกาแฟและยางแผ่นดิบ) ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ ณ สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๕๘  ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย-เพื่อนบ้าน เพื่อสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘  ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรม ยกระดับและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ รุ่นที่ ๖ และ ๗   ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยชุมชนระนอง เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม ภูธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง ได้เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด  ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายธาดา อธิคมอนันต์ ปลัดอาวุโสอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Co – co Market) โดยมีส่วนราชการต่างๆในจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ ตลาดกลางผลผลิตการเกษตร ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายวัชรา ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นางสาวดวงรัตน์  เฆมพยับ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (บูรณาการกระทรวง) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โครงการฝายคอกช้างแพรกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
  นายวัชรา ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นายสุนทร โนรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สกย.บ้านฝ่ายคลองน้ำจืด เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๘ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม  
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๗ , ๑๕ และ ๒๓ ธ.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  นายสุริยันต์  กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ /๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ภาพกิจกรรม
  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และ ๒ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดระนอง ร่วมจัดงาน "ตลาดเกษตรกร" ภายใต้โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer’s Market) ลานอเนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค ๕๗ ภาพกิจกรรม
  นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ให้กับกลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านฝ่ายคลอง เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๗ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดโครงการ “ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ ณ ภูธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๗  ณ โรงเรียนบ้านบางเบน หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอนเกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง ภาพกิจกรรม
  นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนา “รวมพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” เมื่อวันที่  ๑๙ ก.ค. ๕๗  ณ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม 
   นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดกิจกรรม "โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗" ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนอง จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" "คืนความสุขให้คนดี ชิมฟรีตลอดงาน” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ก.ค. ๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม หมู่ ๕ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนิติกร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๖  มิ.ย.๕๗  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
  นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗" เมื่อวันที่  ๗ มิ.ย. ๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายศุภวัชร  ศักดา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๗  ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลางกลางจังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายรังสรรค์  ตันเจริญ  ปลัดจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
  นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดระนอง” ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่การอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดย นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแก่กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายสนิท ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ในวันที่  ๒๓ พ.ค. ๕๕๗  ภาพกิจกรรม
  นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่  ๓ (เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดระนอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ในวันที่  ๒๑ พ.ค. ๕๗  ภาพกิจกรรม
   
 

 oldnews55 

 

  
 
นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 
นายเจริญ ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดระนอง


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดรายการวิทยุ "สหกรณ์สัมพันธ์" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM คลื่น 100.50 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 09.00 น.จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
15 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โทร.077-811490 e-mail:cpd_ranong@cpd.go.th