สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
กลับหน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนงาน/โครงการและงบประมาณในแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้
ข้อมูลเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐฯ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรฎ.กลุ่มเกษตรกร
การจัดตั้งสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.

นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
คำแนะนำ

บริการของเรา
เว็บไซต์หน่วยงาน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ติดต่อ webmaster
แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว (webboard)


    

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มุ่งมั่นฟันฟ่า (Proactive working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)


 


 

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2558  เอกสารแนบ 
   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ.2558  เอกสารแนบ 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สตท (8) 33/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์  เอกสารแนบ 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สตท (8) 34/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร  เอกสารแนบ 
   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักสำนักงานฯ เอกสารแนบ
   การขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ประจำปี 2558
  คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ   
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 

 ดูข่าวย้อนหลัง

   ๓๑ พ.ค. ๕๙ นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมคณะร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๖,๗  ครั้งที่ ๒  ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา ภาพกิจกรรม
  ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)   ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภาพกิจกรรม
  ๒๖ พ.ค.๕๙ สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามและตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙  รุ่นที่ ๕ ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายคำรน  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ภาพกิจกรรม
   ๒๔ พ.ค. ๕๙ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
  ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตผลไม้บ้านในวง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม 
  นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตามความก้าวหน้างานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม
  โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม

 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 
  ตรวจสอบและกำกับดูแลสหกรณ์ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ตรวจสอบและกำกับดูแลสหกรณ์ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องในการดำเนินงานสหกรณ์ทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓๑ มีีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ (ทีมตลาด) พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ครั้งที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
  โครงการศึกษาดูงาน  สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำขาว จำกัด วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙    ภาพกิจกรรม
  ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ติดตามความก้าวหน้างานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  โครงการอบรม หลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับ และการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ภาพกิจกรรม
  โครงการงาน “๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย” วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูธารา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม 
   โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร "อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี" เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
  ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาล "โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ" เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด  ภาพกิจกรรม
  โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่  ๒๘ ม.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม
  ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยางพาราของรัฐบาลตาม “โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน อำเภอสุขสำราญ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
   โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร "กาแฟดี ที่...ระนอง"  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ม.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม

 

โครงการอบรมผู้นำภาคประชาชน ของอำเภอกระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
   โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙  ภาพกิจกรรม
  ศึกษาดูงานตามโครงการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม 
  กิจกรรม "เกี่ยวข้าวกินกุ้ง ที่ทุ่งบางหิน ครั้งที่ ๘" เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
  โครงการ “สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ม.ค. ๕๙ ภาพกิจกรรม
 

ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม

 

   โครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตกาแฟ จัดทำข้อตกลง (MOU) ซื้อ – ขาย กาแฟ ของจังหวัดระนอง “กาแฟดี...ที่ระนอง" เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ ภาพกิจกรรม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ภาพกิจกรรม 
   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรฯ  ภาพกิจกรรม
   การจัดประชุมโครงการพัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ภาพกิจกรรม
   ประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ภาพกิจกรรม
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจพอเพียง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
โดยมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรละอุ่น จำกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอกระบุรี  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรด้วยกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 ของ สอ.สาธารณสุขระนอง จก.
ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง  เข้าบันทึกเสียงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 5 ธันวา ปั 2559
ณ  ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง FM.107.25 MHz.
   นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดระนอง  เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  อ.เมือง  จ.ระนอง
 

นายเจริญ  ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม 3 ฝ่าย(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.,กรมส่งเสริมสหกรณ์.,สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

  การประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการ จังหวัดระนอง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ  ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
  นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายวัชรา  ปลอดใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง กยท.บ้านบางนอน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
  นายจักรวาล  เคชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมการจัดอบรมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ต.กะเปอร์ วันที่ 13 พศจิกายน 2558
  วันที่ 12 พ.ย 58 นายจักรวาล  คเชนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1และ นายพงศ์ศักดิ์  เมืองมูสิก  นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุ
ขสำราญ จำกัด
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/2558 ภาพกิจกรรม
 

 oldnews58 

 

  
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 
นายเจริญ  ทองหลอม
สหกรณ์จังหวัดระนอง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด


 


 
  
 

 
 
 
 
 
   
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดรายการวิทยุ "สหกรณ์สัมพันธ์" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM คลื่น 107.25 MHz ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น.

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เลขที่ 15 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.077-811490 E-mail:cpd_ranong@cpd.go.th