สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
กลับหน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณประจำปี
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานกับยุทธศาสตร์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้
ข้อมูลเงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐฯ
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
สารสนเทศสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พรฎ.กลุ่มเกษตรกร
การจัดตั้งสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.

นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ
คำสั่ง
ประกาศ
คำแนะนำ

บริการของเรา
เว็บไซต์หน่วยงาน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ติดต่อ webmaster
แผนผังเว็บไซต์
กระดานข่าว (webboard)


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


    

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มุ่งมั่นฟันฟ่า (Proactive working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives)


   ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการทั่วไป   แอกสารแนบ 
  คู่มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ   
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
 
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   
   

 ดูข่าวย้อนหลัง

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดระนอง ร่วมจัดงาน "ตลาดเกษตรกร" ภายใต้โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer’s Market) ลานอเนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค ๕๗ ภาพกิจกรรม
  นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ให้กับกลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านฝ่ายคลอง เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๗ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดโครงการ “ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๗ ณ ภูธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๗  ณ โรงเรียนบ้านบางเบน หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอนเกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง ภาพกิจกรรม
  นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนา “รวมพลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” เมื่อวันที่  ๑๙ ก.ค. ๕๗  ณ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม 
   นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดกิจกรรม "โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗" ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนอง จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" "คืนความสุขให้คนดี ชิมฟรีตลอดงาน” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ก.ค. ๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม หมู่ ๕ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ร่วมกับคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนิติกร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๖  มิ.ย.๕๗  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
  นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗" เมื่อวันที่  ๗ มิ.ย. ๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายศุภวัชร  ศักดา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายรังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๗  ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลางกลางจังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายรังสรรค์  ตันเจริญ  ปลัดจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  ภาพกิจกรรม
  นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดระนอง” ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่การอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดย นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแก่กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายสนิท ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ในวันที่  ๒๓ พ.ค. ๕๕๗  ภาพกิจกรรม
  นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่  ๓ (เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดระนอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ในวันที่  ๒๑ พ.ค. ๕๗  ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงิน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายรังสรรค์  ตันเจริญ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๗ ภาพกิจกรรม
   นายธรรมศิริ ไชยรัตน์  และ นางจินตนา ฉันทศรัทธาการ ที่ปรึกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๖ ภาพกิจกรรม
  นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ ได้เดินทางมาจังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ ครั้งที่ ๒ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกลุ่มเกษตรกรและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๗ ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  นายไพรมณ์  ยงญาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒และคณะได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด  สำหรับ ณ สิ้นปีบัญชี ๓๑ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำนาปากจั่น เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานประจำปีและแนะนำส่งเสริมการการทำธุรกิจรับฝากเงินของกลุ่มเกษตรกร สำหรับ ณ สิ้นปีบัญชี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๗ ณ วัดสุวรรณคีรี ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๗ ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา  หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางร่วมใจพัฒนา จำกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเงื่อนไขการกู้เงิน และดำเนินการประสานงานกับสหกรณ์เกี่ยวกับโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดชุมชน หมู่ที่ ๗ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด  โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๔-๕ มี.ค. ๕๗  ณ  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด  อ.กระบุรี จ.ระนอง  ภาพกิจกรรม
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงบ้านบางเบน จำกัด เพื่อแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิมไว้  และชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   ณ ที่ทำการสหกรณ์ประมงบ้านบางเบน จำกัด ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  นายวิเชียร  ชาญสตบุตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คง ค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่าน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๕๗  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๗" โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗  ภาพกิจกรรม
  นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗  ภาพกิจกรรม
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม CDC (Trade Mark CDC) ”  เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๗  ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อ.กระบุรี  จ.ระนอง  ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  โดย นางจุฑามาศ สุวรรณบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด เมื่อวันที่  ๑๑ ก.พ. ๕๗  ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกระบุรี  จำกัด ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดระนอง  ร่วมจัดงาน “สหกรณ์แฟร์” จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่  ๘-๑๔ ก.พ. ๕๗ ณ ตลาดภูมิชนก  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายศุภวัชร  ศักดา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๗ ภาพกิจกรรม
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำทรายแดงและกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทรายแดง โครงการ “การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร” จำนวน ๓๕ คน ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหินดาด ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๖-๘ ก.พ. ๕๗ ภาพกิจกรรม 
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานเกษตรกร  อบรมระหว่างวันที่  ๓-๕  ก.พ. ๕๗  ณ  ศาลา ม.๒  ต.บางแก้ว  อ.ละอุ่น จ.ระนอง  ภาพกิจกรรม
  นายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์  นายไพรมณ์ ยงญาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๒ และคณะ ได้ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๗ ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลจปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้ว จำกัด เพื่อรับฟังความต้องการของสมาชิก ในการร่วมทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ ตลอดจนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๗ ณ ตลาดกลาง หมู่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
  นายไพรมณ์  ยงญาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อจัดประชาคมทบทวนแผนและความต้องการของเกษตรกรเป้าหมายภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี ๒๕๕๗   เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๕๗ ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ภาพกิจกรรม
   
 

 oldnews55 

 

  
 
นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายสมศักดิ์  แสนศิริ
สหกรณ์จังหวัดระนอง
รองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดระนอง


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ได้จัดรายการวิทยุ "สหกรณ์สัมพันธ์" เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM คลื่น 100.50 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 09.00 น.จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
15 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โทร.077-811490 e-mail:cpd_ranong@cpd.go.th