สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงฯพ.ศ.2554
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ประจำปี
บุคลากร

ภารกิจของสำนักงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ถามมาตอบไป

ข้องมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักสหกรณ์
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ฐานะการเงินสหกรณ์
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
รายชื่อกลุ่มเกษตรกร
รายชื่อสหกรณ์
ปราชญ์สหกรณ์จังหวัดระยอง

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
แผนที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มอาชีพ

บริการของเรา
การจัดการองค์ความรู้ KM
ติดต่อ webmaster
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ติดต่อ webmaster
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

website สหกรณ์ในจังหวัดระยอง
สกก.เมืองแกลง จำกัด
สกก.ศรีเมือง จำกัด
สกก.บ้านฉาง จำกัด
สกก.บ้านค่าย จำกัด
สกก.นิคมฯระยอง จำกัด
สกก.ปลวกแดง จำกัด
สกก.เมืองระยอง จำกัด
สอ.พนักงานIRPC จำกัด
สอ.สาธารณสุขระยอง จำกัด
สอ.ครูระยอง จำกัด
สหกรณ์ร้านค้าIRPC จำกัด
สหกรณ์เดินรถระยอง จำกัด
สหกรณ์หมู่บ้านพัฒนาผัง2ดอกกราย จำกัด

website กลุ่มอาชีพในจังหวัดระยอง
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา

Link กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2551
พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที20)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดระยองขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระยองร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โทร 03 8694 106 โทรสาร 03 8694 108 E-mail : cpd_rayong@cpd.go.th  :::::: xxx ::

        

         

        

          

            

                                                                    

 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอืเล็กทรอนิกส์(Pension's Electronic Filing)  Click ที่นี่
 แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเทิดพระเกีตรติ " ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" Click ที่นี่
  ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์  Click ที่นี่ 
 ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ Click ที่นี่ 
 คู่มือการบันทึก CPD CARD  ระบบใหม่ ( ดาวน์โหลดที่นี่กรอกแบบ CPD CARD
 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบ web template   Click ที่นี่ 

 
 
  นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2559 <<คลิีดรายละเอียด>> 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียแปรชิฟิก (Apraca)           <<คลิีดรายละเอียด>>  
  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการค้าระหว่างหอการค้าจังหวัดระยอง กับ สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด<<คลิีดรายละเอียด>> 
  จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง<<คลิีดรายละเอียด>> 
  ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์กรมส่งเสริมสหกรณ์<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  คาราวานสินค้าสหกรณ์จังหวัดระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>
ปลัดกระทรวงเกษตร ตรวจทุเรียนอ่อน และรับฟังปัญหาภัยแล้งที่ระยอง <คลิ๊กรายละเอียด>>

ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
11 เมษายน 2559
       <<คลิ๊กรายละเอียด>>

 

“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
<<คลิ๊กรายละเอียด>>

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ<<คลิ๊กรายละเอียด
  ทำบุญเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนนสชสุดาฯ"<<คลิ๊กรายละเอียด
  คาราวานสินค้าสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่บ้านค่าย
      วันอาทิตย์ที่ 3 เมย.2559 ที่ศาลาบ้านยางขาคีม อ.
บ้านค่าย จ.ระยอง ในงาน "วันมันเทศตำบลตาขัน"<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  วัน field day ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง           <<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมคณะกรรมาการ Single command        <<คลิ๊กรายละเอียด>>

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้างานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2559
<<คลิ๊กรายละเอียด>>

ประชารัฐยางพาราระยอง
<<คลิ๊กรายละเอียด>>

วันสหกรณ์แห่งชาติ 100 ปี สหกรณ์ไทยร้อยใจสหกรณ์ระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>
ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทยร้อยใจสหกรณ์ระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  ประชุมวิชาการสหกรณ์ งาน 100 ปี สหกรณ์ไทย<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทยร้อยในสหกรณ์ระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>
สำรวจความต้องการเงินทุนหมุนเวียนโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมการส่งออกทุเรียนจังหวัดระยอง ปี2559<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมวางแผนการระบายผลไม้สู่ตลาด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมติดตามนโยบายรัฐบาล<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมหารือการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  conference online<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2559<<คลิ๊กรายละเอียด>>
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day<<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาสหกรณ์ดีเด่น บุคคลดีเด่น<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 กิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสหกรณ์ไทยและสวัสดีปีใหม่2559<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   งานกีฬาสีภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2559<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการแก้ไขปัญหาสินค้าราตายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร<<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ Single Command จังหวัดระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ทำบุญประเพณีปีใหม่ 2559<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   โครงการสหกรณ์สอนอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   ปั่นพื่อพ่อ bike for Dad<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 

 ส่งเสริมการออมโครงการออมวันนี้ถึง 100 ปี สหกรณ์ไทย<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   ประชุมคณะกรรมการการจัดงานครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย จังหวัดระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>
   วันปิยมหาราช       <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  วันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินครินทรา บรมราชชนนี                <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
   งานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร        <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
   งาานสัปดาห์สหกรณ์ประจำปี 2558       <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  พืธีเปิดงาน สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ วันที่ 4 กันยายน 2558        <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การสร้างกลไกการแก้ไขและพัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ระดับจังหวัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
อบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  Bike For MoM ปั่นเพื่อแม่<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน พุ่มทอง)จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ พระบรมราชินีนาถ<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดระยอง <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
อบรมยกระดับการบริหารการจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น smart group <<คลิ๊กรายละเอียด>>
ซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อแม่(Biek for mom)<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day )เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จมา <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกระ สมเด็จพระนารายฌ์มหาราช    <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 ประชุมแก้ไขข้อบกพร่อง <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
งานสหกรณ์ แฟร์ 2015<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
งานสหกรณ์มั่งคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  7 มิถุนายน วันกิจกรรมนักเรียน ประจำปี 2558 <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า CDC<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
การประชุมก่อตั้งกลุ่มประมงปากน้ำระยอง <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
ประชุมเรื่องยางพารา<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
ประชุมจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2558<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พ.ค.58<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
พิธีบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2เม.ย. 58<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
ประชุมการพัฒนาคุณภาพและการบริหารการจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระที่นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2558 <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า CDC<<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน <<คลิ๊กรายละเอียด>>
พิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ปัญหายางพาราแบบครบวงจร<<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)รุ่นที่4  <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)รุ่นที่3  <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)รุ่นที่1          <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)รุ่นที่2        <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
   การคุ้มครองระบบสหกรณ์      <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   งานวันมันเทศประจำปี 2558  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง(ฉบับแก้ไข)  <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
  การอบรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer  <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
  โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่  <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
  พัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
  ประชุมคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด         <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
  โครงการประชุมในพื้นที่โครงการพระราชดำริจังหวัดระยองปี 2558 <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณภาพ CDC (ศูนย์กระจายสินค้า)   <<คลิ๊กรายละเอียด>>
พัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
ส่งเสริมเพื่อยกระดับชั้นมาตรฐานสหกรณ์     สกก.น้ำเป็น จำกัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ส่งเสริมเพื่อยกระดับชั้นมาตรฐานสหกรณ์      ก.มะขามคู่<<คลิ๊กรายละเอียด>>  
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2558                       <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งตลาดเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร         <<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงเครื่องข่ายการเงินในระบบสหกรณ์          <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประชาชมโครงการพัฒนาเกษตรกรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพจังหวัดระยอง ปี 58       <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ 2558 <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   ประชุมคณกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  5 ธันวามหาราช 2557
ช่วงเย็น จุดเทียนถวายพระพร       
<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
   5 ธันวามหาราช 2557
ช่วงเช้าลงนามถวายพระพร           
<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
   5 ธันวามหาราช 2557
ช่วงเช้าตักบาตร<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 
   การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการเสริมสร้างความเข็มและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการสหกรณ์ร่วมใจมอบทุนการศึกษา <<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด <<คลิ๊กรายละเอียด>>
พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558<<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน<<คลิ๊กรายละเอียด>>
มหกรรมสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน<<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา (รณรงค์ส่งเสริมการออมแก่นักเรียน)<<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การตรวจการสหกรณ์<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  งานเกษตรรวมใจ บริการประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่2<<คลิ๊กรายละเอียด>>
พิธีถวยพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.เมืองระยอง จำกัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.เพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ระยอง จำกัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ                          <<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการด้านการสหกรณ์<<คลิ๊กรายละเอียด>>
สหกรณ์จังหวัดระยองออกตรวจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร            <<คลิ๊กรายละเอียด>>
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานคืนความสุขสู่ประชาชนวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาเครื่อข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  งานสหกรณ์แฟร์ 2014 ครั้งที่ 10<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557 <<คลิ๊กรายละเอียด>>
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  พิธีวางพานพุ่มวันฉัตรมงคล
  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมใหญ่สหกรณ์บริการเดินรถรวมใจ จำกัด <<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมใหญ่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด     <<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมใหญ่สหกรณ์ประมงระยอง จำกัด          <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเปนพระกุศลสมเด็จพระญาณ  สังวรฯ(100วัน) <<คลิ๊กรายละเอียด>>
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   <<คลิ๊กรายละเอียด>>
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช <<คลิ๊กรายละเอียด>>
สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด ครบรอบ 52 ปี<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด<<คลิ๊กรายละเอียด>>
พิธีทำบูญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็๗พระสงฆราชฯ<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ตามรอยพระราชาที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย   <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 39 สกก.นิคมฯระยอง จำกัด<<คลิ๊กรายละเอียด>> 
  โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประชุมใหญ่สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด    <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   วันพระบิดาแห่งฝนหลวง                  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  วันปิยมหาราช   <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  สร้างอนาคตไทย 2020<<คลิ๊กรายละเอียด>>
    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าชมนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระาชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม้ด็จพระเจ้าอยู่หัว <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร<<คลิ๊กรายละเอียด>>
โครงการสัมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร<<คลิ๊กรายละเอียด>>
  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน<<คลิ๊กรายละเอียด>>
26 กุมภาพันธ์ 2556 วันสหกรณ์แห่งชาติ(ช่วงบ่าย) <<คลิ๊กรายละเอียด>>
26 กุมภาพันธ์ 2556 วันสหกรณ์แห่งชาติ(ช่วงเช้า) <<คลิ๊กรายละเอียด>>
สหกรณ์จังหวัดระยองนำผู้แทนสหกรณ์เข้าพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง<<คลิ๊กรายละเอียด>>

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง>>

 

 

 
  ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 ก.ค. 59<<คลิ๊ก>> 
   การประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ << คลิ๊ก>>
   แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ <<คลิ๊ก>>
 

 มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง<<คลิ๊ก>>

    ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
<<คลิ๊กดูรายละเอียด>>                                                                      
   จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกทังหมดจำแนกตามประเภทสหกรณ์
<<คลิ๊ก>>
  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
<<คลิ๊ก>>
 
   ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด
<<คลิ๊ก>>

ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
<<คลิ๊ก>>

        ประกาศจังหวัดระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ <<คลิ๊กรายละเอียด>>  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

 <<คลิ๊กรายละเอียด>>

                
                    
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  คลิ๊กรายละเอียด  บัญชีแนบท้ายประกาศ  
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557 / 2558  <<คลิ๊กรายละเอียด>> สายตรงถึง
สหกรณ์จังหวัดระยอง

นายไชยา บุญญานุภาพ
Tel : 09 0980 4301
E-Mail :chaiya_b@cpd.go.th
038-694106 ต่อ 11


 Link ที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร.038-694-106-7 โทรสาร.038-694-108

เว็บไซด์ : http:webhost.cpd.go.th/rayong 
E-mail : cpd_rayong @cpd.go.th