สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการ
ผังเว็บไชต์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ประจำปี
บุคลากร

ภารกิจของสำนักงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ชะแวะ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ถามมาตอบไป

ข้องมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักสหกรณ์
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ฐานะการเงินสหกรณ์
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
รายชื่อกลุ่มเกษตรกร
รายชื่อสหกรณ์
ปราชญ์สหกรณ์จังหวัดระยอง

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
แผนที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มอาชีพ

บริการของเรา
การจัดการองค์ความรู้ KM
ติดต่อ webmaster
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ติดต่อ webmaster
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

website สหกรณ์ในจังหวัดระยอง
สกก.เมืองแกลง จำกัด
สกก.ศรีเมือง จำกัด
สกก.บ้านฉาง จำกัด
สกก.บ้านค่าย จำกัด
สกก.นิคมฯระยอง จำกัด
สกก.ปลวกแดง จำกัด
สกก.เมืองระยอง จำกัด
สอ.พนักงานIRPC จำกัด
สอ.สาธารณสุขระยอง จำกัด
สอ.ครูระยอง จำกัด
สหกรณ์ร้านค้าIRPC จำกัด
สหกรณ์เดินรถระยอง จำกัด
สหกรณ์หมู่บ้านพัฒนาผัง2ดอกกราย จำกัด

website กลุ่มอาชีพในจังหวัดระยอง
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา

Link กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2551
พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที20)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดระยอง
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดระยองร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โทร 03 8694 106 โทรสาร 03 8694 108 E-mail : cpd_rayong@cpd.go.th  :::::: xxx ::

     

   

   

      

                        

                                                                                       

 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอืเล็กทรอนิกส์(Pension's Electronic Filing)  Click ที่นี่
 แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเทิดพระเกีตรติ " ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" Click ที่นี่
  ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์  Click ที่นี่ 
 ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ Click ที่นี่ 
 คู่มือการบันทึก CPD CARD  ระบบใหม่ ( ดาวน์โหลดที่นี่กรอกแบบ CPD CARD
 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบ web template   Click ที่นี่ 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพเคลื่อนไหวบทความประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดระยอง  
<<คลิ๊กรายละเอียด>>

            รับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพ

“พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 ส.ค. 2559”เมื่อวันอังคารที่ 23 ส.ค.2559 เวลา 09.39 น.

ณ สนามกอล์ฟวังจันทร์
หมู่1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

<<คลิ๊กรายละเอียด>> 

 

สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัดร่วมกับหน่่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 17 ส.ค. 59
<<คลิกรายละเอียด>>

 <<1

 
                                                              <<ภาพข่าวและกิจกรรมสหกรณ์ทั้งหมด>>

 

 
   คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ที่ 30/2559 ลงวันที่ 11 ส.ค 59 เรื่องมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ตามโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 <<คลิ๊ก>>
   แบบฟอร์มการลงเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 2559 นี้
<<คลิ๊ก>>
   การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 59 <<เอกสารประกอบ>>
   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (prompt pay)"
<<คลิ๊ก>>
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยว และศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 59 ณ นิคมสหกรณ์ชะแวะ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง <<คลิ๊กรูปภาพ>>
 

 แผนการจัดงาน Field day ประจำเดือน ก.ค. 2559 นี้
<<คลิ๊ก>>

                                                                     <<ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>

        ประกาศจังหวัดระยอง
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 2  <<คลิ๊กรายละเเอียด>>  
ประกาศจังหวัดระยอง ลงวัที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง สอบราคาจ้างงานเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา <<คลิกรายละเอียด>>  
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2559           <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2559  <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 ผลการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 1 <<คลิ๊กรายละเอียด>>   
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                    <<คลิ๊กรายละเอียด>>    
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะที่ 2 <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ <<คลิ๊กรายละเอียด>>  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

 <<คลิ๊กรายละเอียด>>

                
                    
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  คลิ๊กรายละเอียด  บัญชีแนบท้ายประกาศ  
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557 / 2558  <<คลิ๊กรายละเอียด>>

 
 
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดระยอง 
 รายงาน Single command ประจำเดือน ก.ค. 2559
 มาตรการที่ 3  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 มาตรการที่ 5  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 รายงาน Single command ประจำเดือน มิ.ย. 2559
 มาตรการที่ 1  การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
 มาตรการที่ 2  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
 มาตรการที่ 3  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 มาตรการที่ 4  เกษตรอินทรีย์
 มาตรการที่ 5  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 มาตรการที่ 6   ธนาคารสินค้าเกษตร

 รายงาน Single command ประจำเดือน พ.ค. 2559  

 มาตรการที่ 1  การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
 มาตรการที่ 2  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
 มาตรการที่ 3  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 มาตรการที่ 4  เกษตรอินทรีย์
 มาตรการที่ 5   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 มาตรการที่ 6   ธนาคารสินค้าเกษตร
                                                                                     <<รายงานทั้งหมด>>

 


 

 สายตรงถึง
สหกรณ์จังหวัดระยอง

นายไชยา บุญญานุภาพ
Tel : 09 0980 4301
E-Mail :chaiya_b@cpd.go.th
038-694106 ต่อ 11


 Link ที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร.038-694-106-7 โทรสาร.038-694-108

เว็บไซด์ : http:webhost.cpd.go.th/rayong 
E-mail : cpd_rayong @cpd.go.th