สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างขององค์กร
อำนาจหน้าที่
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการ
ผังเว็บไซต์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ ประจำปี
งบทดลองประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ภารกิจของสำนักงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
นิคมสหกรณ์ชะแวะ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ถามมาตอบไป

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
ธุรกิจหลักสหกรณ์
ธุรกิจกลุ่มเกษตรกร
ฐานะการเงินสหกรณ์
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
รายชื่อกลุ่มเกษตรกร
รายชื่อสหกรณ์
ปราชญ์สหกรณ์จังหวัดระยอง

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
แผนที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มอาชีพ

บริการของเรา
การจัดการองค์ความรู้ KM
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ติดต่อ webmaster
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

website สหกรณ์ในจังหวัดระยอง
สกก.เมืองแกลง จำกัด
สกก.ศรีเมือง จำกัด
สกก.บ้านฉาง จำกัด
สกก.บ้านค่าย จำกัด
สกก.นิคมฯระยอง จำกัด
สกก.ปลวกแดง จำกัด
สกก.เมืองระยอง จำกัด
สอ.พนักงานIRPC จำกัด
สอ.สาธารณสุขระยอง จำกัด
สอ.ครูระยอง จำกัด
สหกรณ์ร้านค้าIRPC จำกัด
สหกรณ์เดินรถระยอง จำกัด
สหกรณ์หมู่บ้านพัฒนาผัง2ดอกกราย จำกัด

website กลุ่มอาชีพในจังหวัดระยอง
กลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2551
พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที20)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดระยอง
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

                                                       

         

  การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอืเล็กทรอนิกส์ (Pension's Electronic Filing) Click ที่นี่
  แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเทิดพระเกีตรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" Click ที่นี่
  ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์ Click ที่นี่
  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ Click ที่นี่
  คู่มือการบันทึก CPD CARD  ระบบใหม่ ( ดาวน์โหลดที่นี่
  คู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบ web template  Click ที่นี่

รับชมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

   

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นำนักข่าว ช่อง 9 รายการคุยโขมงข่าวเช้า ช่วง เกษตรสร้างชาติ ลงพื้นที่พบชาวสวนผลไม้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ณ สวนโครงการบริหารการจัดทุเรียนปลอดสารพิษ ของนายบัณทูล ศรีชูเปี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง <<รายละเอียด>>

   เปิดแน่ “ตลาดสี่แยกคอมเพล็กซ์” 19 พ.ค. นี้
เมื่อวานนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลไม้ระยองรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) <<รายละเอียด>>
   วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมวางแผนการตลาดผลไม้คุณภาพในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ - ทุเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยองให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวะ  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
   เมื่อวันศุกร์ที่17มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รอง ผวจ.ระยอง ประธานคณะทำงาน นายไชยา บุญญานุภาพ เลขานุการคณะทำงานยกระดับคุณภาพผลไม้ระยอง จัดประชุมคณะทำงาน นำเสนอแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพผลไม้ <<คลิ๊กรายละเอียด>>
  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการประกาศเจตจำนงคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ในการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง"ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต
   วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด  (คลิ๊กรายละเอียด)
   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ ของสหกรณ์บริการประเภทเดินรถ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กรรมการและสมาชิกของสหกรณ์เดินรถระยองสามัคคี จำกัด จำนวน 30 คน  (คลิ๊กรายละเอียด)

   

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายทรงสรรค์ อุนะพำนัก หัวหน้าฝ่ายบริห ารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประชาชน ร่วมในพิธี (คลิ๊กรายละเอียด)

   
   

<<2>> <<1>>

   คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนติดต่อ-สอบถาม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2560 <<คลิ๊ก>>
   การจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2560 <<คลิ๊ก>>

คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ที่ 30/2559 ลงวันที่ 11 ส.ค 59 เรื่องมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ตามโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 <<คลิ๊ก>>

แบบฟอร์มการลงเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 2559 นี้
<<คลิ๊ก>>

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 59 <<เอกสารประกอบ>>
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (prompt pay)"
<<คลิ๊ก>>

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยว และศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 59 ณ นิคมสหกรณ์ชะแวะ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง <<คลิ๊กรูปภาพ>>

 <<ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>


 ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ << รายละเอียด >>
 ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 2 <<คลิ๊กรายละเเอียด>>
 ประกาศจังหวัดระยอง ลงวัที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง สอบราคาจ้างงานเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2559
<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2559
<<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ผลการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 1 <<คลิ๊กรายละเอียด>> 
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ <<คลิ๊กรายละเอียด>>  
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะที่ 2 <<คลิ๊กรายละเอียด>>
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ <<คลิ๊กรายละเอียด>>

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<คลิ๊กรายละเอียด>>

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ คลิ๊กรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557 / 2558 <<คลิ๊กรายละเอียด>>

 

การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดระยอง 
  รายงาน Single command ประจำเดือน ก.ค. 2559
 มาตรการที่ 3 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 มาตรการที่ 5  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  รายงาน Single command ประจำเดือน มิ.ย. 2559
 มาตรการที่ 1  การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
 มาตรการที่ 2  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
 มาตรการที่ 3  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 มาตรการที่ 4  เกษตรอินทรีย์
 มาตรการที่ 5  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 มาตรการที่ 6   ธนาคารสินค้าเกษตร

  รายงาน Single command ประจำเดือน พ.ค. 2559 

 มาตรการที่ 1  การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
 มาตรการที่ 2  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
 มาตรการที่ 3  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 มาตรการที่ 4  เกษตรอินทรีย์
 มาตรการที่ 5   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 มาตรการที่ 6   ธนาคารสินค้าเกษตร

<<รายงานทั้งหมด>>
 
 สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร.038-694-106-7 โทรสาร.038-694-108
เว็บไซต์ : http://webhost.cpd.go.th/rayong
E-mail : cpd_rayong@cpd.go.th

จัดทำโดย : Yaowapa Sriwichai
Graphic Design by : Phinyo All Group