สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK


Google

ค้นหานอกเว็บ
ค้นหาภายในเว็บ 

 

*** กรุณาใช้โปรแกรม INTERNET EXPLORER ในการเข้าเว็ปไซต์นี้ จึงจะสามารถเปิดลิงค์ได้ ***

  การดำเนินธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายของสหกรณ์
 

คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

  แนวทางการจดทะเบียนจำนองของกรมที่ดิน
   การจดทะเบียนจำนองตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 
   กำชับการปฏิเสธคำขอการจดทะเบียนจำนองฯ 
  ข้อแนะนำ การใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกัน และว่าด้วยจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 
  การจัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายสหกรณ์และการรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามแผนที่กำหนด 
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระบบการจัดการข้อบกพร่อง (ประชุม Conference 12/01/2558)    
  การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
  คำอธิบายกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์  
  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส่งรายงานการตรวจสอบต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
  ภารกิจกลุ่มตรวจการสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พื้นที่ 2   
  ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จำกัด  
  การลงทุนตามโครงการศูนย์ธุรกิจบริการชุมชนสหกรณ์ร่วมกับบริษัทเอกชน 
  แผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)  
  การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ หนังสือ / เอกสารแนบ 1 / เอกสารแนบ 2-1 / เอกสารแนบ 2-2   
  แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
  การดำเนินธุรกิจจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายของสหกรณ์ 
  การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ 
   ระบบการตรวจการสหกรณ์ 
  การขยายวงเงินและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

แบบรายงานที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคต้องรายงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 

 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่
  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2557 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ

คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2556 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 702/2556 ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ 
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 701/2556 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 201/2556 แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์จากข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 202/2556 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ 
ยกเลิก
คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ขอบเขตการออกคำสั่งตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเลิก

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   / ฉบับเต็ม ยกเลิก
                                                                                                                                              | อ่านทั้งหมด |

 

ศึกษาข้อหารือ และคำวินิจฉัย

นายดวงดีฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการแทนนายโชค ไม่ดี ซึ่งลาออกในวาระที่ 2 ปีที่ 1 จะนับวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร และนายดวงดีฯ จะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในคราวถัดไปได้หรือไม่

สมาชิกของสหกรณ์ขาดสมาชิกภาพเป็นเวลานาน ซึ่งสหกรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิได้รับทราบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดมารับเงินค่าหุ้นคืน สหกรณ์จะสามารถโอนค่าหุ้นดังกล่าวไปเป็นทุนสำรองได้หรือไม่

การนำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยหรือไม่

สหกรณ์จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ 2 วัน จะกระทำได้หรือไม่

สหกรณ์จะรับจำนำหุ้นของสมาชิกหรือยินยอมให้สมาชิกนำหุ้นมาเป็นหลักประกันการกู้เงินจากสหกรณ์ได้หรือไม่

 | อ่านทั้งหมด |

กรณีศึกษาปัญหาข้อกฎหมาย

เรื่องล่าสุด
06 - การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
05 - ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าหรือไม่
04 - อายุความการดำเนินคดีแพ่ง
03 - แนวทางดำเนินการกรณีพนักงานสหกรณ์กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์
02 - สหกรณ์สามารถเรียกหลักประกันการทำงานจากพนักงานของสหกรณ์ ได้ในกรณีใดบ้าง

อ่านเรื่องก่อนหน้า |
  

 

 


ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **