ประเภทสหกรณ์ === >> สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
     Please wait..........
header_OKOKOK

ประเภทสหกรณ์

       สหกรณ์การเกษตร

       สหกรณ์ประมง

       สหกรณ์นิคม

       สหกรณ์ออมทรัพย์

       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       สหกรณ์ร้านค้า

       สหกรณ์บริการ

วิวัฒนาการประเภทสหกรณ์


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์

สารสนเทศการรับจดทะเบียนสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์

แบบเอกสารขอจดทะเบียน         สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนำเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน  สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจำและสม่ำเสมอตามที่สหกรณ์กำหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจำเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบำบัดปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทำกิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก
 
 
          การรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเี่นี่ยน เป็นการรวมคนจากย่านชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์

       สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก คือ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด" จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยู่ในรูปย่อยของประเภท "สหกรณ์ออมทรัพย์" และต่อมาได้รับการกำหนดให้เป็นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
 
  ความหมายของตราสัญลักษณ์เครดิตยูเนี่ยน  
 
          สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก  องค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ดังนี้
 

 
รูปโลก :

เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้  เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นองค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก

 

 
ภาพเงาคน 4 คน :

แสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ  ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนรวม  เหตุที่แสดงเป็นภาพเงาก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึง  ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายประจำชาติ  เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับใช้และบริการแก่คนทุกคนทั่วโลก
 

 
ภาพมือคู่ :

แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือ ตนเองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  เมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ก็เท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้สะสมเงินร่วมกัน  และให้บริการเงินกู้ซึ่งกันและกันตามจำนวนเงินทุนที่มี  ในฐานะที่เป็นสมาชิกเราก็คือเจ้าของกิจการและมีส่วนในการกำกับควบคุมนโยบายเพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรของเรา
 

 
มือ ครอบครัว และรูปโลก :

มือ ครอบครัวและรูปโลก คือ เครื่องหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสัญญาลักษณ์ ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตามหลักวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน  จะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต่างๆ  ในทุกชาติทุกภาษา  หัวใจสำคัญ คือ  ความเป็นสากลและการแสดงภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในลักษณะที่สามารถหลับตาเห็นภาพรายละเอียดได้ทันที
 
 
  หลักการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
          หลักการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนี้  กำหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือกัน  คุณค่าของความยุติธรรม  ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง   แม้การปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก   แต่หัวใจของการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง  ที่แสดงออกโดยการทำงานร่วมกัน  เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตนเองและชุมชน

             หลักแห่งประชาธิปไตย
                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดรับสมาชิกทุกคน  ที่เห็นคุณประโยชน์และประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สมาชิกมีสิทธิมีเสียงเสมอภาคกัน  (หนึ่งคนหนึ่งเสียง)  และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินสะสม/ค่าหุ้น

             หลักแห่งการบริการสมาชิก
                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ   หลังจากที่จัดสรรเงินสำรองตามข้อบังคับและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกแล้ว  ส่วนเหลือมที่เหลือคงเป็นของสมาชิก  เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก

             หลักแห่งการบริการสังคม
                สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคนและสังคม  เสริมสร้างความยุติธรรมแก่มวลสมาชิกและชุมชนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและดำเนินงานอยู่

          สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จะให้ความสำคัญและให้บริการแก่ทุกคนที่เห็นคุณค่า  และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมการตัดสินใจต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนโดยส่วนรวมด้วย
 
  หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 
          ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548 กำหนดว่า “สมาชิกสหกรณ์อาจประกอบด้วยบุคคลทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง โดยให้กำหนดคุณสมบัติไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์” เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับท้องที่ดำเนินงานและกรอบคุณสมบัติสมาชิก สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ในระดับปฐมภูมิ ดังนี้

                1. ท้องที่ดำเนินงาน หมายถึง การกำหนดพื้นที่หรืออาณาเขตที่สหกรณ์สามารถเปิดรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

                2. กรอบคุณสมบัติของสมาชิก ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ข้างต้น จะกำหนดลักษณะของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไว้ 3 ประเภท แต่สหกรณ์จะต้องระบุไว้เมื่อแรกตั้งสหกรณ์ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยให้ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

                     2.1 กรณีกำหนดกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิลำเนาเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน ให้มีสมาชิกได้ทุกสาขาอาชีพ แต่ให้จำกัดท้องที่ดำเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกไว้ไม่เกินระดับชุมชนหรือระดับอำเภอ เพื่อมิให้ สหกรณ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีท้องที่ดำเนินงานซ้ำซ้อนกัน อันจะบังเกิดผลเสียจากการแข่งขันกันรับสมาชิกและการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มุ่งแสวงหาผลกำไรจนเกิดผลกระทบต่อระบบสหกรณ์โดยรวม

                     2.2 กรณีกำหนดกรอบคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหลักของสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิกจะต้องกำหนดให้เป็นผู้ประกอบอาชีพหลักเช่นเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ การกำหนดท้องที่ดำเนินงานอาจจะกำหนดได้เท่าที่จำเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามการประกอบอาชีพหลักที่กำหนดหรือองค์กรนั้นๆ

                     2.3 กรณีกำหนดกรอบคุณสมบัติตามวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคม เช่น เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณ์จะต้องกำหนดกรอบคุณสมบัติของสมาชิกตามวงสัมพันธ์ดังกล่าวในข้อบังคับให้ชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดท้องที่ดำเนินงานจึงอาจจะกำหนดได้เท่าที่จำเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามวงสัมพันธ์ดังกล่าว

         ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอคำแนะนำและสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค

หน้าแรก

การจัดตั้งสหกรณ์

Download

Webboard

สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย


ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **