ประเภทสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK

ประเภทสหกรณ์

       สหกรณ์การเกษตร

       สหกรณ์ประมง

       สหกรณ์นิคม

       สหกรณ์ออมทรัพย์

       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       สหกรณ์ร้านค้า

       สหกรณ์บริการ

วิวัฒนาการประเภทสหกรณ์


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์

สารสนเทศการรับจดทะเบียนสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์

แบบเอกสารขอจดทะเบียน          ปัจจุบันเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 กำหนดไว้ 7 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์ประมง
3. สหกรณ์นิคม
4. สหกรณ์ร้านค้า
5. สหกรณ์บริการ
6. สหกรณ์ออมทรัพย์
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

          ประเภทสหกรณ์  คือ  กลุ่มสหกรณ์ที่มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวกัน  เช่น  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  กลุ่มสหกรณ์ประมง  กลุ่มสหกรณ์นิคม  กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า ฯลฯ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัํญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

 วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์   

          ความคาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการที่มีนัยสำคัญในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกของสหกรณ์  เช่น  วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์การเกษตร  ได้แก่  การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก  การรวมกันซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค  การรวมกันขายและหรือแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพื่อขายหรือการตลาด  ซึ่งรวมทั้งการคัดขนาดหรือคุณภาพผลผลิต  การเก็บรักษาการขนส่ง ฯลฯ  ทั้งนี้  รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น  เช่น  บริการน้ำเพื่อการเกษตร  บริการใช้เครื่องจักรกล  หรืออุปกรณ์ร่วมกัน  บริการส่งเสริมแนะนำทางวิชาการ  เป็นต้น
 
 วัตถุประสงค์รองของสหกรณ์  
 
       การจัดให้มีสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก  การส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรมและวัฒนธรรม  การดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ฯลฯ  วัตถุประสงค์รองของสหกรณ์นี้มุ่งไปในด้านกิจกรรมทางสังคม  หรือมิติทางสังคมของสหกรณ์  ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักมุ่งไปในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมิติทางเศรษฐกิจ
 

       สหกรณ์ทุกประเภทสามารถกำหนดวัตถุประสงค์รองเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ได้  โดยไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทของสหกรณ์  เฉพาะวัตถุประสงค์หลักเท่านั้นที่เป็นกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทสหกรณ์  ทั้งนี้เพราะว่าสหกรณ์เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการอันดีเป็น (need)  อย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน  เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจหรือวิสาหกิจบนพื้นฐานของการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของการกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์จึงแตกต่างกัน  การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจรูปอื่น  เช่น  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือรัฐวิสาหกิจ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างกว้างขวาง  ดังคำกล่าวที่ว่า  "จากไม้จิ้มฟันยันเรือรบ"  ส่วนรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  หรือตามนโยบายของรัฐบาล

 

           ประมวลโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

       1. เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านสหกรณ์ของรัฐบาลว่าจะเน้นการส่งเสริมสหกรณ์ประเภทใด  ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรด้านต่าง ๆ
       2. เพื่อประโยชน์แก่การรวมตัวของสหกรณ์ในทางยืน (vertical integration)  คือการตั้งชุมนุมสหกรณ์  หรือสหพันธ์ หรือสหภาพสหกรณ์ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ  ในกรณีชุมนุมสหกรณ์หรือสหพันธ์สหกรณ์ซึ่งเป็นการรวมกันทางธุรกิจหรือวิสาหกิจ  สมาชิกจะต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกันเท่านั้น   แต่ในกรณีสันนิบาตสหกรณ์หรือสหภาพสหกรณ์สมาชิกไม่จำกัดว่าต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน  เพราะว่าเป็นการรวมกันในด้านอุดมการณ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  และความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการและด้านความสัมพันธ์ภายในขบวนการสหกรณ์ของชาติและกับรัฐบาล  ขบวนการสหกรณ์ต่างประเทศ  รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและบุคคลหรือสถาบันต่าง ๆ
       3. เพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสถิติของสหกรณ์แต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ  เพื่อศึกษา  วิจัย  และทำรายงานความก้าวหน้าของสหกรณ์แต่ละประเภทประจำปี  อันจะเป็นประโยชน์แก่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอย่างแท้จริง
       4. เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
       5. สำหรับประเทศที่ยังใช้ระบบสหกรณ์ที่รัฐอุปถัมภ์  เพื่อประโยชน์แก่การวางแผนถ่ายโอนอำนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของรัฐในการส่งเสริม  การกำกับแนะนำและการตรวจสอบสหกรณ์ให้แก่ขบวนการสหกรณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมและความเจริญก้าวหน้าในการพึ่งตนเองและการปกครองตนเองได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท  จนในที่สุดรัฐจะมีอำนาจหน้าที่เพียงรับจดทะเบียนสหกรณ์และควบคุมดูแลให้สหกรณ์ดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการสหกรณ์เท่านั้น  เช่นเดียวกับการควบคุมดูแลห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือองค์การธุรกิจที่เน้นการแสวงหากำไรจากการลงทุนนั่นเอง  สหกรณ์และองค์การธุรกิจรูปอื่นในภาคเอกชนก็จะมีความเป็นอิสระเช่นเดียวกัน
 
|| Next>> 

หน้าแรก

การจัดตั้งสหกรณ์

Download

Webboard

สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย


ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **