ประเภทสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK

ประเภทสหกรณ์

       สหกรณ์การเกษตร

       สหกรณ์ประมง

       สหกรณ์นิคม

       สหกรณ์ออมทรัพย์

       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       สหกรณ์ร้านค้า

       สหกรณ์บริการ

วิวัฒนาการประเภทสหกรณ์


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์

สารสนเทศการรับจดทะเบียนสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์

แบบเอกสารขอจดทะเบียน          มี 2 วิธี  คือ  โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายสหกรณ์  และโดยคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  (ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายสหกรณ์)

       1. การจัดประเภทสหกรณ์โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายสหกรณ์ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
               (1) ลักษณะที่ 1 ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์หลายฉบับ  เช่น  ประเทศญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  มีกฎหมายสหกรณ์สำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท  เช่น  กฎหมายสหกรณ์การเกษตรสำหรับประเภทสหกรณ์การเกษตร  กฎหมายสหกรณ์ประมงสำหรับประเภทสหกรณ์ประมง  กฎหมายสหกรณ์ปศุสัตว์สำหรับสหกรณ์ปศุสัตว์  กฎหมายสหกรณ์ป่าไม้สำหรับสหกรณ์ป่าไม้  กฎหมายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ  ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา  ซึ่งใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์หลายฉบับก็มีกฎหมายสหกรณ์สำหรับสหกรณ์แต่ละประเภทในทำนองเดียวกัน
               (2) ลักษณะที่ 2  ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์ฉบับเดียว  เช่น  ประเทศไทยและฟิลิปปินส์  มีกฎหมายสหกรณ์ฉบับเดียวใช้บังคับแก่สหกรณ์ทุกประเภท  พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511  และ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2542  ของไทย  มาตรา 33 วรรคสุดท้าย  บัญญัติไว้เหมือนกันว่า  "ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้กำหนดโดยกฎกระทรวง"  ในปัจจุบันเราจึงมีกฎกระทรวง (พ.ศ.2548) ออกตามความใน พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  ใช้บังคับอยู่  โดยกำหนดให้มีสหกรณ์ 7 ประเภท  คือ  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์บริการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ส่วนประเทศฟิลิปปินส์  ประมวลกฎหมายสหกรณ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1990 มาตรา 23  ได้แบ่งประเภทสหกรณ์ไว้ 6 ประเภท  คือ
  • สหกรณ์สินเชื่อ
  • สหกรณ์ผู้บริโภค
  • สหกรณ์ผู้ผลิต
  • สหกรณ์การตลาด
  • สหกรณ์บริการ
  • สหกรณ์เอนกประสงค์
       2. การจัดประเภทสหกรณ์โดยคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์                 
               ประเทศส่วนมากที่ใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์ฉบับเดียวไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยประเภทสหกรณ์ไว้โดยเฉพาะเจาะจง  แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนสหกรณ์ที่จะกำหนดว่าสหกรณ์ที่เสนอขอจดทะเบียนนั้น  ควรจัดให้อยู่ในประเภทใดโดยพิจารณา จากวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ตามที่ปรากฏในร่างข้อบังคับของสหกรณ์นั้นเอง  ในทางปฏิบัติจึงมีระเบียบหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง  การกำหนดประเภทของสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐให้คำแนะนำแก่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์และช่วยเหลือในการยกร่างข้อบังคับสหกรณ์  การกำหนดประเภท สหกรณ์ในกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะยืดหยุ่น  และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนซึ่ง รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ได้เสมอ  สิงคโปร์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้กำหนดประเภทของ สหกรณ์ไว้ในกฎหมาย
 
 <<Previos  || 

หน้าแรก

การจัดตั้งสหกรณ์

Download

Webboard

สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย


ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **