Download - ร่างระเบียบสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK

คู่มือปฏิบัติงาน

ร่างข้อบังคับสหกรณ์

ร่างระเบียบสหกรณ์

กฎหมายสหกรณ์

ตัวอย่างหนังสือ

แบบรายงานต่างๆ


          

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

       คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

       เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

       เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

       เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

       ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

     ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

     เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

       ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

       ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร) 03/08/59   

       ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร)  

       ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

       ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

       ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

       ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย

       ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก

       ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก

       ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

       ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

       ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  

       ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ

       ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

       ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์

       ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

       ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

       ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

       ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

       ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

       ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)

 

 


คู่มือปฏิบัติงาน

สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย

ร่างข้อบังคับสหกรณ์

ร่างระเบียบสหกรณ์

ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

ทำเนียบ/ทะเบียนสหกรณ์

Webboard ถามตอบปัญหา

Download

ผังเว็บไซต์ (Site Map)


ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **