Download - ร่างข้อบังคับสหกรณ์
     Please wait..........
header_OKOKOK

คู่มือปฏิบัติงาน

ร่างข้อบังคับสหกรณ์

ร่างระเบียบสหกรณ์

กฎหมายสหกรณ์

ตัวอย่างหนังสือ

แบบรายงานต่างๆ


  • สหกรณ์การเกษตร
 • สหกรณ์กองทุนสวนยาง  
 • ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
 • สหกรณ์นิคม
 • สหกรณ์ประมง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 • สหกรณ์ร้านค้า
 • สหกรณ์บริการ(ทั่วไป)
 • สหกรณ์บริการ (เคหสถาน)
 • สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร
 • สหกรณ์บริการเดินรถ

   

   


 • คู่มือปฏิบัติงาน

  สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย

  ร่างข้อบังคับสหกรณ์

  ร่างระเบียบสหกรณ์

  ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

  ทำเนียบ/ทะเบียนสหกรณ์

  Webboard ถามตอบปัญหา

  Download

  ผังเว็บไซต์ (Site Map)


  ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
  ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
  โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
  E-mail :
  cpd_rlo@cpd.go.th

  ** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **