ภาษีอากรและค่าธรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ที่ควรรู้
     Please wait..........
header_OKOKOK


       เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ กฎหมายได้บัญญัติหลักเกณฑ์ทางภาษี ที่เป็นการส่งเสริมต่อระบบสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ไว้หลายเรื่อง

        สหกรณ์หลายแห่งและสมาชิกบางส่วนยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตน หรือยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง สำนักนายทะเบียนและกฎหมายจึงได้รวบรวมข้อมูล และ เรื่องหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีอากร ที่สหกรณ์และสมาชิกได้รับการยกเว้นหรือไม่ได้รับการยกเว้นทางภาษี เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และของสมาชิกสหกรณ์
       โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
ลิขสิทธิ์ ของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ชั้น 4  อาคาร 1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4286, โทรสาร 0 2282 5042
E-mail :
cpd_rlo@cpd.go.th

** เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 8.0 ความละเอียด 1024 x 768 pixels **