*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
      กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๙
     
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน (ครั้งที่ 1 )  
          - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน
          ภาคผนวก  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา จำกัด  สหกรณ์สวนยางพาราเสลภูมิ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ 
      2. ประชุมคณะทำงานข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด  
         - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตร    ภาคผนวก  รายงานการประชุมคณะทำงาน
      3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2 ) 
         
 - แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรเป้าหมาย 

       วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์*
       * สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๕๘* 
    
 อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์


กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540


Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด


   
:: ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง :::

 

   

ตราสัญลักษณ์
"เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี "

   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

                 

             

     
   
   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559   ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร"  และมอบป้ายให้กับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  จำนวน 25 ร้าน ร่วมด้วย           ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ  สหกรณ์ภาคการเกษตรและสมาชิกเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมทั้งสิ้น  700  คน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด   รายละเอียด (20/6/59)  
   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการวันสหกรณ์นักเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี  มีนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว  รายละเอียดแนบ (8/6/59)
   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานในการประชุม "โครงการพฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง"  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีสหกรณ์เป้าหมายจำนวน 10 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ร่วมมด้วย      ข้าราชการสำนักงานฯ  รายละเอียดแนบ (2/6/59)
   เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทางไกล (Video Conferece)  โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นายพีรพนธ์ กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนสหกรณ์ที่มีร้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  รายละเอียด  (30/5/59)
   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4,5 เป็นประธานในการประชุมติดตามงาน ชี้่แจงการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559   โดยนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมใครั้งนี้  รายละเอียด (30/5/59)
   เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 ให้การอบรมประชาชนผู้ประสงค์จัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม แพะ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมทั้งสิ้น  100  ราย  รายละเอียดแนบ (25/5/59)
   เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมออกให้บริการประชาชนร่วมกับ  หน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาลเป็นประธานเปิดงาน  รายละเอียดแนบ  (19/5/59)
   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีรพนธ์ กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร่้อยเอ็ด  กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทาง"โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์  โดย นายสมเกียรติ  ชัยคณารักษ์กูล หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  ร่วมลงนาม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   นายทรงพล   ใจกริ่ม  เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  สหกรณ์การเกษตรฯ  ศูนย์ข้าวชุมชน 9 ศูนย์  รวม 85  ราย  รายละเอียดแนบ  (19/5/59)
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2559  นายสมชิตร  มณีสาร  ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  เป็นวิทยากรบรรยาย  "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง  ณ  ศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอเชียงขวัญ  บ้านดงเย็น  ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด      ราละเอียดแนบ  (18/5/59)
   
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 
       

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (๒๙/๐๔/๒๕๕๙)  
 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) (๑๒/๐๔/๒๕๕๙)  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  รายละเอียดแนบ   รายชื่อผู้มีสิทธิ(๐๔/๐๔/๒๕๕๙)  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียดแนบ (๒๑/๐๓/๒๕๕๙)
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง  (๑๖-๑๐-๕๘)
เรื่อง ร่างขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมและบ้านพักสหกรณ์จังหวัด  (๒๔-๐๗-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเสนอ ชูจันทร์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ