*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

  สารสนเทศสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไป  (ย้อนหลัง  5  ปี)
 จำนวนสหกรณ์
       จำนวนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประเภทสหกรณ์
       จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด
 จำนวนสมาชิก
       จำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดจำแนกตามประเภทสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
       จำนวนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
       เปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์กับสหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานสหกรณ์    
       จำนวนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผ่านมาตรฐานจำนกตามประเภทสหกรณ์
ธุรกิจในแต่ละด้าน  ตั้งแต่ ปี 2549 - 2553
  ธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
      แนวโน้มปริมาณธุรกิจทุกประเภทของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       ปริมาณธุรกิจทุกประเภทของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจให้กู้เงินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณนอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจรับจัดการสินค้า/อุปกรณ์มาจำหน่ายของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจการรวบรวมผลผลิตเพื่อขายหรือแปรรูปของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ธุรกิจในแต่ละด้าน  ตั้งแต่ ปี 2549 - 2553
 ธุรกิจของสหกรณ์ในภาคการเกษตร 
      แนวโน้มปริมาณธุรกิจทุกประเภทของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       ปริมาณธุรกิจทุกประเภทของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจให้กู้เงินของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจรับฝากเงินของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจรับจัดหาสินค้า/อุปกรณ์มาจำหน่ายของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจการรวบรวมผลผลิตเพื่อขายหรือแปรรูปของสหกรณ์ในภาคการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจแปรรูปของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด 
       แนวโน้มปริมาณธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ ของสหกรณ์ในภาคการเกษตรของจังหวัดร้อยเอ็ด
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
         จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
         จำนวนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมใหญ่
สินค้าและบริการหลัก
         สัดส่วนธุรกิจหลักของสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด
         สัดส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดรวบรวม 
         สัดส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดแปรรูป
         สัดส่วนของสินค้าที่สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดจัดหามาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกร์อื่น และบุคคลภายนอก
สถานภาพทางการเงิน
 สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์นอกภาคเกษตร
       แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
         แนวโน้มมูลค่าหนี้สินของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
         แนวโน้มมูลค่าทุนรวมของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
 สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ในภาคเกษตร
       แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินของสหกรณ์ในภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
         แนวโน้มมูลค่าหนี้สินของสหกรณ์ในภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
         แนวโน้มมูลค่าทุนรวมของสหกรณ์ในภาคการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
อุปกรณ์การตลาด
       อุปกรณ์การตลาดสหกรณ์ 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

Copyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved