การจัดความรู้ KM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
     Please wait..........

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

  การจัดการความรู้  KM  [สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด]

 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2560
 

กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    ภาคผนวก  สหกรณ์การเกษตรหนองฮี จำกัด  สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์  จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาอาจสามารถ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภูเขาทอง   กลุ่มเกษตรกรทำนานางาม    กลุ่มเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์รอบเมือง 
 
2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัด ปี 2560
     
3. การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด
    
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2559 

กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน (ครั้งที่ 1 )  
     - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน
    ภาคผนวก  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา จำกัด  สหกรณ์สวนยางพาราเสลภูมิ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ 
2. ประชุมคณะทำงานข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด  
     - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตร    ภาคผนวก  รายงานการประชุมคณะทำงาน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2 )  
   - แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรเป้าหมาย  
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2558 
1. วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์  (๒๘/๐๘/๒๕๕๘)
2. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน   (๒๘/๑๑/๒๕๕๗)
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2557 
1.  การจดบันทึกรายงานการประชุม ฯ
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2556  
1.  ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
2.  ประสบการณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
3.  ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
4.  ตัวอย่างสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.  รูปเล่มข้อบกพร่อง
6.  ข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7.  ดอกเบี้ยค้างชำระ
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2555 

1.  จัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
      -  จัดอบรมระบบส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  9  หลักสูตร 
             1.  การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
             2.  หลักการเขียนโครงการ            
             3. 
ความรู้เรื่องเทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
            4. 
การเขียนแผนธุรกิจ
            5.  การกระจายแผนธุรกิจสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
            6.  ธรรมะกับการทำงาน  /  การบันทึก CPD-Card
            7.  การใช้โปรแกรม Power Point การนำเสนอข้อมูล
            8.  การใช้โปรแกรม Publisher  ทำนามบัตร  /  Photoshop
            9.  การใช้โปรแกรม Proshow ตัดต่อวีดีทัศน์

2.  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     -   ข้อมูล  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
(คู่มือเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์  :  CFSAWS : ss)
     -   ข้อมูล  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์)
      -  ข้อมูล  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  (แนวทางการประหยัดพลังงาน)

3. วิเคราะห์และนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (20-09-55) 
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (04-04-55) 

4.  ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการจัดการความรู้
         - 
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
         -  สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จำกัด

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2553 
 สรุป  กรณีตัวอย่างของการจัดการความรู้  ปี  53  ที่ประสบความสำเร็จ   
 สรุป  ผลการนำชุดความรู้ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553   

คู่มือ  
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
   สรุปประเด็น 
เทคนิคการติดตามหนี้ค้างชำระ
   แบบฟอร์ม  บันทึกการติดตามผลและสรุปการนำ  KM  ไปใช้
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2552 
คู่มือ   เทคนิคการส่งเสริมการออมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คู่มือ  
เทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
สรุปรายงานการประชุมการจัดการความรู้ KM  
แบบสรุปตัวอย่างจัดทำรายงานกิจการประจำปี
แบบสรุปตัวอย่างการบันทึกรายงานการประชุม
2.  การจดบันทึกรายงานการประชุม ฯ
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2556  
1.  ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
2.  ประสบการณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
3.  ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
4.  ตัวอย่างสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.  รูปเล่มข้อบกพร่อง
6.  ข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7.  ดอกเบี้ยค้างชำระ
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2555 

1.  จัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
      -  จัดอบรมระบบส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  9  หลักสูตร 
             1.  การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
             2.  หลักการเขียนโครงการ            
             3. 
ความรู้เรื่องเทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
            4. 
การเขียนแผนธุรกิจ
            5.  การกระจายแผนธุรกิจสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
            6.  ธรรมะกับการทำงาน  /  การบันทึก CPD-Card
            7.  การใช้โปรแกรม Power Point การนำเสนอข้อมูล
            8.  การใช้โปรแกรม Publisher  ทำนามบัตร  /  Photoshop
            9.  การใช้โปรแกรม Proshow ตัดต่อวีดีทัศน์

2.  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     -   ข้อมูล  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
(คู่มือเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์  :  CFSAWS : ss)
     -   ข้อมูล  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์)
      -  ข้อมูล  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  (แนวทางการประหยัดพลังงาน)

3. วิเคราะห์และนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (20-09-55) 
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (04-04-55) 

4.  ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการจัดการความรู้
         - 
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
         -  สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จำกัด

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2553 
 สรุป  กรณีตัวอย่างของการจัดการความรู้  ปี  53  ที่ประสบความสำเร็จ   
 สรุป  ผลการนำชุดความรู้ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553   

คู่มือ  
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
   สรุปประเด็น 
เทคนิคการติดตามหนี้ค้างชำระ
   แบบฟอร์ม  บันทึกการติดตามผลและสรุปการนำ  KM  ไปใช้
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2552 
คู่มือ   เทคนิคการส่งเสริมการออมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คู่มือ  
เทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
สรุปรายงานการประชุมการจัดการความรู้ KM  
แบบสรุปตัวอย่างจัดทำรายงานกิจการประจำปี
แบบสรุปตัวอย่างการบันทึกรายงานการประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2560

กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน (2560 )  
     - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน
    ภาคผนวก  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา จำกัด  สหกรณ์สวนยางพาราเสลภูมิ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ 
2. ประชุมคณะทำงานข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด  
     - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตร    ภาคผนวก  รายงานการประชุมคณะทำงาน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2 )  
   - แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรเป้าหมาย  
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2558 
1. วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์  (๒๘/๐๘/๒๕๕๘)
2. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน   (๒๘/๑๑/๒๕๕๗)
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2557 
1.  การจดบันทึกรายงานการประชุม ฯ
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2556  
1.  ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
2.  ประสบการณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
3.  ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
4.  ตัวอย่างสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.  รูปเล่มข้อบกพร่อง
6.  ข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7.  ดอกเบี้ยค้างชำระ
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2555 

1.  จัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
      -  จัดอบรมระบบส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  9  หลักสูตร 
             1.  การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
             2.  หลักการเขียนโครงการ            
             3. 
ความรู้เรื่องเทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
            4. 
การเขียนแผนธุรกิจ
            5.  การกระจายแผนธุรกิจสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
            6.  ธรรมะกับการทำงาน  /  การบันทึก CPD-Card
            7.  การใช้โปรแกรม Power Point การนำเสนอข้อมูล
            8.  การใช้โปรแกรม Publisher  ทำนามบัตร  /  Photoshop
            9.  การใช้โปรแกรม Proshow ตัดต่อวีดีทัศน์

2.  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     -   ข้อมูล  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
(คู่มือเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์  :  CFSAWS : ss)
     -   ข้อมูล  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์)
      -  ข้อมูล  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  (แนวทางการประหยัดพลังงาน)

3. วิเคราะห์และนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (20-09-55) 
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (04-04-55) 

4.  ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการจัดการความรู้
         - 
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
         -  สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จำกัด

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2553 
 สรุป  กรณีตัวอย่างของการจัดการความรู้  ปี  53  ที่ประสบความสำเร็จ   
 สรุป  ผลการนำชุดความรู้ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553   

คู่มือ  
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
   สรุปประเด็น 
เทคนิคการติดตามหนี้ค้างชำระ
   แบบฟอร์ม  บันทึกการติดตามผลและสรุปการนำ  KM  ไปใช้
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2552 
คู่มือ   เทคนิคการส่งเสริมการออมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คู่มือ  
เทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
สรุปรายงานการประชุมการจัดการความรู้ KM  
แบบสรุปตัวอย่างจัดทำรายงานกิจการประจำปี
แบบสรุปตัวอย่างการบันทึกรายงานการประชุม
2.  การจดบันทึกรายงานการประชุม ฯ
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2556  
1.  ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
2.  ประสบการณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
3.  ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
4.  ตัวอย่างสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.  รูปเล่มข้อบกพร่อง
6.  ข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7.  ดอกเบี้ยค้างชำระ
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2555 

1.  จัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
      -  จัดอบรมระบบส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  9  หลักสูตร 
             1.  การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
             2.  หลักการเขียนโครงการ            
             3. 
ความรู้เรื่องเทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม
            4. 
การเขียนแผนธุรกิจ
            5.  การกระจายแผนธุรกิจสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
            6.  ธรรมะกับการทำงาน  /  การบันทึก CPD-Card
            7.  การใช้โปรแกรม Power Point การนำเสนอข้อมูล
            8.  การใช้โปรแกรม Publisher  ทำนามบัตร  /  Photoshop
            9.  การใช้โปรแกรม Proshow ตัดต่อวีดีทัศน์

2.  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     -   ข้อมูล  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
(คู่มือเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์  :  CFSAWS : ss)
     -   ข้อมูล  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์)
      -  ข้อมูล  สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  (แนวทางการประหยัดพลังงาน)

3. วิเคราะห์และนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (20-09-55) 
      - ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  (04-04-55) 

4.  ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการจัดการความรู้
         - 
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)
         -  สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จำกัด

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2553 
 สรุป  กรณีตัวอย่างของการจัดการความรู้  ปี  53  ที่ประสบความสำเร็จ   
 สรุป  ผลการนำชุดความรู้ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553   

คู่มือ  
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
   สรุปประเด็น 
เทคนิคการติดตามหนี้ค้างชำระ
   แบบฟอร์ม  บันทึกการติดตามผลและสรุปการนำ  KM  ไปใช้
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2552 
คู่มือ   เทคนิคการส่งเสริมการออมในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คู่มือ  
เทคนิคการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
สรุปรายงานการประชุมการจัดการความรู้ KM  
แบบสรุปตัวอย่างจัดทำรายงานกิจการประจำปี
แบบสรุปตัวอย่างการบันทึกรายงานการประชุม


 

 

 

 


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

Copyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved