*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์

 กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ   พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540
 Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด
ปี  2560

 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (๑๒-๐๔-๖๐)
  รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๐๖-๐๓-๖๐)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒๑-๐๒-๖๐)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ (๑๙-๐๑-๖๐)
  รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ (๐๗-๑๒-๕๙)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙ (๐๕-๑๑-๕๙)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (๐๗-๑๐-๕๙)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๒๕-๐๘-๕๙)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ (๒๑-๐๗-๕๙)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๖/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (๑๗-๐๖-๕๙)
 รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๒๐-๐๕-๕๙)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  /๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๙ (๐๗-๐๔-๕๙) 
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๕๙ (๑๐-๐๓-๕๙)  (หน้า ๑๖-๒๒)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒  มีนาคม ๒๕๕๙ (๑๐-๐๓-๕๙)  (หน้า ๑-๑๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (๑๒-๐๒-๕๙)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๗ มกราคม  ๒๕๕๙  (๑๙-๐๑-๕๙)

ปี  2558
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘ (๑๑-๑๒-๕๘)

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ (๑๖-๑๑-๕๘)

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๒๑-๑๐-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๙/๒๕๕๘ 
ลงวันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๕๘ (๑๕-๐๙-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘ (๑๓-๐๘-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๗/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (๒๘-๐๗-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (๒๗-๐๖-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ (๒๗-๐๕-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ (๒๘-๐๔-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ (๓๐-๐๓-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ (๒-๐๒-๕๘)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๘ มกราคม  ๒๕๕๘ (๓๐-๐๑-๕๘)

ปี  2557
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๙/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ (๑๑-๑๒-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๘/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗ (๑๐-๘-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ (๑๖-๘-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๖/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗ (๑๖-๗-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๕/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ (๑๓-๔-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  /๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗ (๑๓-๔-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗ (๒๑-๔-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  /๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ (๑๒-๓-๕๗)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ (๓-๒-๕๗)

ปี 2556
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ (๒๗-๑๒-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (๑๒-๑๑-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ (๒๖-๑๑-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (๒๕-๐๘-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ (๐๙-๐๘-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ (๐๔-๐๗-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ (๑๐-๐๖-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖ (๑๔-๐๖-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ (๒๖-๐๔-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ (๑๒-๐๓-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (๑๒-๐๒-๕๖)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๑๔  มกราคม ๒๕๕๖ (๒๕-๐๑-๕๖)

ปี 2555
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๕๕ (๑๘-๑๒-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๕ (๐๙-๑๑-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๕ (๐๗-๐๙-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๖  สิงหาคม ๒๕๕๕ (๑๙-๐๘-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ (๐๕-๐๗-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕ (๐๘-๐๖-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๕  เมษายน ๒๕๕๕ (๐๔-๐๕-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (๐๘-๐๓-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (๑๖-๐๒-๕๕)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๑๑-๐๑-๕๔)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๐๙-๑๒-๕๔)
รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (๐๗-๑๑-๕๔)


 


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved