*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

  

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 1. แผนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือด้านหนี้สิน

 แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

 โครงการ พักหนี้เกษตรกรรายย่อย

 กิจกรรมหลัก พักหนี้เกษตรกรรายย่อย

     กิจกรรมรอง ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 2. แผนปฏิบัติงาน สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

 กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร

     กิจกรรมรอง อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

3. แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

     กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (รวมอำนวยการส่วนภูมิภาค)

         1. Action Plan/งบอำนวยการ

               2. กสส.1

        3. กสส.2

        4. กสส.3

                5. กสส.4

        6. กสส.5

                7. กสส.6

         8. กสส.7

     กิจกรรมรอง พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น

     กิจกรรมรอง พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

     กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 

     กิจกรรมรอง  มาตรการ กำกับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์   

     กิจกรรมรอง พนักงานราชการ

     กิจกรรมรอง การจัดตั้งสหกรณ์ชุมนุม

     กิจกรรมรอง เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

    กิจกรรมรอง โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาดและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ค้างชำระเงินทุนอื่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/ รายตัว

      กิจกรรมรอง  มาตรการ  ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง  
      กิจกรรมรอง การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง  การยกระดับชั้นสหกรณ์   (ใหม่)
      กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ใหม่)
        กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (ส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่)  (ใหม่) 
      กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง (ธนาคารสินค้าเกษตร)  (ใหม่)
      กิจกรรมรอง เกษตรอินทรีย์  (ใหม่)
       กิจกรรมรอง  การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ใหม่)
       กิจกรรมรอง สนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q shop) ของสหกรณ์ (ใหม่)

 กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

     กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

   
  
   
 

 ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมรอง พัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

     กิจกรรมรอง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

     กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาดสหกรณ์ประมง

     กิจกรรมรอง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

     กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op Market)

     กิจกรรมรอง สร้างความเข้มแข็งในระบบการเงินของสหกรณ์

 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

     กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง
 โครงการ สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 
 กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

 กิจกรรมรอง สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ปรับปรุง)  / ยุทธศาสตร์ที่ 2   

 

  หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

Copyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved