*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงานและโครงการ
  ผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณประจำปี
  ผลการดำเนินการตามคำรับ
       รองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  วารสารสำนักงานฯ

  ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
       * แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๘*
  อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

                  

 

 

 

 

จำนวนอุปกรณ์การตลาดสถาบันเกษตรกร  ในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดของอุปกรณ์การตลาด

   
 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆฯ รายละเอียด (๒๔/๐๒/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและตรวจบัญชีสหกรณ์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้คุ้มครองระบบสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘   โดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและนางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการทั้งสองหน่วยงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  ฯ รายละเอียด  (๒๐/๐๒/๒๕๕๘) 

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีรพนธ์ กิจโกศล เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดทางบัญชี 31 ตุลาคม 2557 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบ                     รายละเอียด  (๑๗/๐๒/๒๕๕๘) 

 

 

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมระดมเงินฝากออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘         รายละเอียด  (๑๖/๐๒/๒๕๕๘) 

 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการระดมสมองและรวบรวมองค์ความรู้ในการกำหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง และวิธีป้องกันการแก้ไขข้อบกพร่อง และวิธีการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด   รายละเอียด   (๐๕/๐๒/๒๕๕๘) 

 

 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 กมราคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียด   (๐๕/๐๒/๒๕๕๘) 

 

 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนงานสหกรณ์สู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙๙ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชน์ การณเด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  รายละเอียด (๓๐/๐๑/๒๕๕๘) 

 

 ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยประธานสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกณ์ ประจำปี พ.ศ.2558    รายละเอียด  (๓๐/๐๑/๒๕๕๘) 
 

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพีรพนธ์ กิจโกศลเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท บรรยายพิเศษ "การบริหารสหกรณ์ ๔D วิธีพอเพียงในสหกรณ์"รายละเอียด  (๒๘/๐๑/๒๕๕๘) 

 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า    (๒-๐๓-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวสเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          (๐๓-๑๒-๕๗)
ขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุม ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๘-๑๑-๕๗)
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กข้าวเปลือกขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ ๑  รายละเอียดแนบ ๒ (๒๘-๑๑-๕๗)
ขอบเขตงานก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน  พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  (๑๘-๑๑-๕๗)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  แนบ ๑    แนบ ๒    แนบ ๓  (๑๘-๑๑-๕๗)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  (24-9-57) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ทำความสะอาด (24-9-57)  
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (24-09-57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24-9-57) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด