*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงานและโครงการ
  ผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณประจำปี
  ผลการดำเนินการตามคำรับ
       รองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  วารสารสำนักงานฯ

  ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
       * แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๘*
  อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

                  

 

 

 

 

จำนวนอุปกรณ์การตลาดสถาบันเกษตรกร  ในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดของอุปกรณ์การตลาด

   
 

 สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนงานสหกรณ์สู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙๙ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชน์ การณเด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  รายละเอียด (๓๐/๐๑/๒๕๕๘) 

   ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยประธานสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกณ์ ประจำปี พ.ศ.2558  รายละเอียด  (๓๐/๐๑/๒๕๕๘) 
 

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพีรพนธ์ กิจโกศลเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท บรรยายพิเศษ "การบริหารสหกรณ์ ๔D วิธีพอเพียงในสหกรณ์"รายละเอียด  (๒๘/๐๑/๒๕๕๘) 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน ในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘  รายละเอียด  (๒๑/๐๑/๒๕๕๘) 

 

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดแก้ว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เยี่ยมโรงสีข้าวสารสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด พร้อมฟังสรุปขั้นตอนการรับซื้อข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์ รายละเอียด   (๒๑/๐๑/๒๕๕๘) 

 

นายพีรพนธ์ กิจโกศล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาลและการควบคุมภายในที่ดี ในจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   จำนวน ๒๐ สหกรณ์ รายละเอียด   (๒๑/๐๑/๒๕๕๘) 

  เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม เขตที่ ๑๐,๑๑,๑๒ เดินทางประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดแบบยั่งยืน  รายละเอียด   (๒๑/๐๑/๒๕๕๘) 
  กิจกกรรมเสวนาผู้นำสหกรณ์ ในอำเภอเมือง โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ความเข้าใจใหเแก่คณะกรรมการ ประธานกลุ่มสมาชิกแก่นนำและผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์เครดิตยู่เนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียด   (๑๙/๐๑/๒๕๕๘) 
  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาขาดทุนในการดำเนินธุรกิจ ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง จำกัด บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๕  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๖ คน และสมาชิกสหกรณ์จำนวน ๒๐ คน  รายละเอียด   (๑๙/๐๑/๒๕๕๘) 
  กิจกกรรมเสวนาผู้นำสหกรณ์ ในอำเภอศรีสมเด็จ โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมด้วยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ความเข้าใจใหเแก่คณะกรรมการ ประธานกลุ่มสมาชิกแก่นนำและผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียด   (๑๙/๐๑/๒๕๕๘) 
  ท่านสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลักสูตรต่อเนื่อง สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด   (๑๕/๐๑/๒๕๕๘) 
  นายพีรพนธ์  กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 13 มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีอดีตเขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเอนก ถนอมทรัพย์ เป็นวิทยากรร่วมกับนายพีรพนธ์ กิจโกศล    รายละเอียด  (๑๔/๐๑/๒๕๕๘) 
 

นายพีรพนธ์  กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด โดยมีท่านพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม  รายละเอียด  (๑๔/๐๑/๒๕๕๘) 

นายพีรพนธ์  กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสหกรณ์ภาคการเกษตรจำนวน ๓๕ แห่ง  รายละเอียด  (๑๓/๐๑/๒๕๕๘) 
 

นายพีรพนธ์  กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมนาผู้นำสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด หลักสูตร การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์แบบมั่นคงและยั่งยืน ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำน้ำทิพย์ (ผาหมอกมิวาย) ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียด  (๑๒/๐๑/๒๕๕๘)

นายพีรพนธ์  กิจโกศล  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะฯ    ได้เดินทางไปสำนักงานเหล่ากาชาด  เพื่อมอบเงินบริจาควันรวมใจให้กาชาดเป็นจำนวนเงิน  ๑๖,๗๘๐  บาท  พร้อมสิ่งของ ได้แก่  ข้าสาร  น้ำมันพืช  และปลากระป๋อง  มูลค่ากว่า  ๙,๗๒๐  บาท  ซึ่งร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  คณะกรรมการกลางในจังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  รายละเอียด  (๒๒/๑๒/๒๕๕๗) 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดย นายเสฐียนพงษ์ อินเพน นักวิชาการสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต้อนรับสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   (นายพีรพนธ์ กิจโกศล) ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  พร้อมกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าพ่อหลักเมือง และรายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด     (๑๖/๑๒/๕๗)

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดยนายวิรัตน์  ภานนท์  นักวิชาการสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  )นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ)  และหัวหน้าส่งวราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในวันพุธที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ ณ  ห้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (๒๗-๐๑-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวสเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          (๐๓-๑๒-๕๗)
ขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุม ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๘-๑๑-๕๗)
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กข้าวเปลือกขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ ๑  รายละเอียดแนบ ๒ (๒๘-๑๑-๕๗)
ขอบเขตงานก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน  พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  (๑๘-๑๑-๕๗)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  แนบ ๑    แนบ ๒    แนบ ๓  (๑๘-๑๑-๕๗)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  (24-9-57) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ทำความสะอาด (24-9-57)  
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (24-09-57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24-9-57) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด