*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงานและโครงการ
  ผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณประจำปี
  ผลการดำเนินการตามคำรับ
       รองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  วารสารสำนักงานฯ

  ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
       * แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๘*
  อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

                  

 

 

 

 

จำนวนอุปกรณ์การตลาดสถาบันเกษตรกร  ในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดของอุปกรณ์การตลาด

   
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลสว่างดินแดง อำเภอสว่างดินแดง จังหวัดสกลนคร นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสรมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศิษย์เก่าสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ทุกจังหวัด พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  รายละเอียด (๒๗/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในเขตตรวจราชการที่ 10-14 ณ โรงแรมเดอะ มาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียด (๒๗/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จำนวน 7 สหกรณ์ รายละเอียด ๒๖/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายพนมพร กางสำโรง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสมหมาย ปาระศรี  นักวิชาการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง         ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย  รายละเอียด (๒๖/๐๓/๒๕๕๘) 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุววรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการข้าวอิ่มท้อง ปลากระป๋องอิ่มสุข  รายละเอียด (๒๖/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ได้คัดเลือกพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลางในเขตส่งน้ำของกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง MC -2R และคลอง MC-2R-1L  รายละเอียด (๒๔/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นายรณชัย เวียงกมล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยนายพนมพร กางสำโรง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย รายละเอียด  (๒๔/๐๓/๒๕๕๘) 

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด จัดงานระดมหุ้นจากสมาชิก ซึ่งเป็นวันครบรอบ 38 ปี ของการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด  นายจงรักษ์    ยังพลขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำได้เข้าร่วมกิจกรรมงานระดมหุ้นสหกรณ์ในครั้งนี้ รายละเอียด (๒๔/๐๓/๒๕๕๘) 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ซึ่งมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และการบริการแก่พี่น้องประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   รายละเอียด  (๒๔/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายประยุทธ เกษี ประธานกรรมการ และนายอารีย์ มาตย์วิเศษ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ร่วมกับผู้สื่อข่าวหนังสื่อพิมพ์เดลินิวส์จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวจัดกิจกรรมสนับสนุนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดข่าวสารของสหกรณ์ ฯ     รายละเอียด  (๒๓/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายรณชัย เวียงกมล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายประยุทธ์ หงส์ทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรกมลาสัย จำกัด จังหวัดกาฬสินธุิ์ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข่าวและการตลาดเมล็ดพันธุ์   ของสหกรณ์ฯ รายละเอียด (๒๓/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้ายสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด ได้นำข้าวหอมมะลิบรรจุถุง รวม 1,100 ถุงมามอบให้สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปจัดแสดงและมอบเพื่อขอบคุณพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  รายละเอียด  (๑๖/๐๓/๒๕๕๘) 

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพศิน โกมนวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และชาวอำเภอเชียงขวัญร่วมต้อนรับ   รายละเอียด  (๑๖/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ โดยมีกลุ่มสมาชิกภาคการเกษตรทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 651 กลุ่ม รวม 1,302 คน  จำนวน 6 รุ่น ในระหว่างวันที่ 11- 27 มีนาคม 2558  รายละเอียด (๑๒/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 24 จังหวัด ทั่วประเทศทุกภูมิภาค ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558  รวม 3 วัน  ได้มีการนำสินค้าของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รายละเอียด (๑๒/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซคุณค่า Cooperative Distribution Center (CDC) และนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานพิธี รายละเอียด (๑๑/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมบริจาคเงินจัดทำเป็นต้นกัณฑ์หลอนและนำขนมจีนไปให้บริการแจกจ่ายให้ประชาชน  รายละเอียด (๑๑/๐๓/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  รายละเอียด (๑๐/๐๓/๒๕๕๘) 

 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (นักวิชาการมาตรฐานสินค้า)  (๑๐-๐๓-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวสเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          (๐๓-๑๒-๕๗)
ขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุม ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๘-๑๑-๕๗)
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กข้าวเปลือกขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ ๑  รายละเอียดแนบ ๒ (๒๘-๑๑-๕๗)
ขอบเขตงานก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน  พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  (๑๘-๑๑-๕๗)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  แนบ ๑    แนบ ๒    แนบ ๓  (๑๘-๑๑-๕๗)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  (24-9-57) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ทำความสะอาด (24-9-57)  
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (24-09-57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24-9-57) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด