*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนปี 60
พระบิดาสหกรณ์
คู่มือสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
100 ปี การสหกรณ์ไทย
father

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์

 กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ   พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540
 Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


 


  

...ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต...


 

  
   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จัังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดการเจรจาและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการกระจายผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ (26/4/60)
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันจักรีเพื่่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ   หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม ชั้น 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดทำโครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์ ส่งมอบหนังสือให้แก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีนางจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

          
 
              

 ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง
 ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 แห่ง 
 ร่างเอกสารประกวด  ราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ดCopyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved