*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงานและโครงการ
  ผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณประจำปี
  ผลการดำเนินการตามคำรับ
       รองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  วารสารสำนักงานฯ

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้
  อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมประจำเดือน
 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

                  

   
    เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2557   นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดอ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดและพบปะสหกรณ์์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยะลา  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  43  คน  จากตัวแทนสหกรณ์  ในจังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียด  (26/06/57)
   นายวิรัตน์  ภานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์  และนายอุเทน  มหาราช  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นผู้แทน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสมศักดิ์  จังตระกุลและมอบกระเช้าดอกไม้  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2557  ณ  จวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  
 

 นายเชษฐา  ไพศาล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นใหม่สู่ฤดูการผลิตของจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่  6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในจังหวัดร้อยเอ็ด   ทุกหน่วยงาน     รายละเอียด   (7/05/2557) 

 

 นางสาวสร้อยทอง  ไชยสงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  ในวันที่  29  เมษายน  2557  ณ  สหกรร์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  25  คน   ประกอบด้วยตัวแทนสหกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคูดินทราย  บ้านเหม้าหนองวิทยา    รายละเอียด   (30/04/ 2557)

 

นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม  CDC  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  35  คน  ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์  ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1-7 โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพงษ์  วิวัฒน์เกษมชัย  พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด  และ   นางบุญเกิด  ภานนท์  ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรเกษตรวิสัย  จำกัด  เป็นวิทยากร    รายละเอียด    (29/04/2557)

   นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำรัหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ในวันที่  9  เมษายน  2557  ณ  โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น   ในการประชุมฯครั้งนี้      ผู้แทนสหกรณ์  ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น  150  คน    รายละเอียด     (10/04/2557)
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด