*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
      
วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์*
       * แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘*

       * สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๕๘* 
       * แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๘* 
 อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์


กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540


Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด


   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

   
 

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายพีรพนธ์ กิจโกศลเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การเร่งรัดหนี้สินและการดำเนินคดีแก่สถาบันเกษตรกรที่กู้เงินกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด (๐๙/๐๙/๒๕๕๘)
 

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพศิณ โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด   รายละเอียด (๐๙/๐๙/๒๕๕๘)
 

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ผลิตขยายพันธ์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่านทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร   รายละเอียด (๐๒/๐๙/๒๕๕๘)
 

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ กองทุนหมู่บ้านบ้านข่า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลิกสหกรณ์ศุภนิมิตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน  รายละเอียด (๒๘/๐๘/๒๕๕๘)
 

  เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการสำนัหงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปประชุมสัมนาเครือข่ายผู้ร่วมค้า เจรจาธุรกิจข้าวหอมมะลิ  รายละเอียด (๒๘/๐๘/๒๕๕๘)
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ร่างขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมและบ้านพักสหกรณ์จังหวัด  (๒๔-๐๗-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวสเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          (๐๓-๑๒-๕๗)
ขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุม ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๘-๑๑-๕๗)
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กข้าวเปลือกขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ ๑  รายละเอียดแนบ ๒ (๒๘-๑๑-๕๗)
ขอบเขตงานก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน  พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  (๑๘-๑๑-๕๗)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  แนบ ๑    แนบ ๒    แนบ ๓  (๑๘-๑๑-๕๗)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  (24-9-57) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ทำความสะอาด (24-9-57)  
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (24-09-57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24-9-57) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)

นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเสนอ ชูจันทร์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ