*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
      
* แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘*
       * สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๕๘* 
       * แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๘* 
 อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

จำนวนอุปกรณ์การตลาดสถาบันเกษตรกร  ในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดของอุปกรณ์การตลาด

   
 

 

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.35 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ร่วมกับฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด ณ บริเวณกองทุนหมู่บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด (๒๗/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายรณชัย เวียงกมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2557 ของสหกรณ์เครดิยยูเนี่ยนไตรภูมิคณาจารย์ รายละเอียด (๒๗/๐๕/๒๕๕๘) 

 

   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ นายรณชัย เวียงกมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอ 3 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง   รายละเอียด (๒๗/๐๕/๒๕๕๘)
 

  

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.55 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ร่วมกับฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด กลุ่มสมาชิกที่ 9 ณ บริเวณศาลาวัดบ้านเล้า ตำบลหนองแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    รายละเอียด (๒๗/๐๕/๒๕๕๘) 

 

  

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.14 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จตุรพักตรพิมาน จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณารับรองการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558     รายละเอียด (๒๗/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายจงรักษ์ ยังพลขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 พร้อมด้วย นายเผด็จ มูลรัฐตน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน     รายละเอียด (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

  

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.05 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เป็นผู้แทนมอบ โดยมีนายศีลธรรม ใบเจียม และนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเงิน 300,000 บาท ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมอบกผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  รายละเอียด  (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ท่านสมใจ เพชรศรีนวล รองเจ้าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทนได้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบชลประธานและการผลิตข้าวพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2558 ตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สป.ป. ลาว  รายละเอียด (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี       ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุมใหญาสามัญ  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ โดยมีนายประพัตน์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมด้วยนางสาวอัญชนา อมรรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญาสามัญประจำปี    รายละเอียด (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการผลิตไฟ้ฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   รายละเอียด  (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 9.35 นายอดุลย์ ภูกาบิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ร่วมกับฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด โดยประชุมกลุ่มสมาชิกที่ 39 บ้านดินดำ ตำบลดินดำ ณ ศาลาวัดบ้านดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์   รายละเอียด (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.15 นายวิรัตน์ ภานนท์       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์      นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเกษตรวิสัย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกิจกรรมโครงการระดมหุ้น เพิ่มเงินฝากสหกรณ์ ณ บริเวณสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  รายละเอียด (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 

 

  นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดให้มีโครงการการส่งเสริมสหกรณ์ 4 D วิธีพอเพียง  เพื่อกำหนดมาตรฐาน 4 D เพื่อให้ความสำคัญให้ประชาชนในชาติได้นำหลักสหกรณ์ไปปรับใช้กับชีวิต ครอบครัว สังคม ให้พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้กระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีทิศทางการดำเนินงานในทางเดียวกัน  รายละเอียด (๒๕/๐๕/๒๕๕๘) 

 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวสเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          (๐๓-๑๒-๕๗)
ขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุม ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๘-๑๑-๕๗)
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กข้าวเปลือกขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ ๑  รายละเอียดแนบ ๒ (๒๘-๑๑-๕๗)
ขอบเขตงานก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน  พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  (๑๘-๑๑-๕๗)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  แนบ ๑    แนบ ๒    แนบ ๓  (๑๘-๑๑-๕๗)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  (24-9-57) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ทำความสะอาด (24-9-57)  
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (24-09-57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24-9-57) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด