*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 

  

...ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต...


 

  
   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดยนางสาวนิตยา คำมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายดนูปกรณ์ มาศเกษม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จำกัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  รายละเอียดแนบ
   เมื่อวันที่ 19 พฟษภาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายอดุลย์ ภูกาบิน และเจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทางการเกษตร (field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเขวาชี หมู่มี่ 3 ต.เสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ (22/5/60)
   เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ประจำปี 2560 โดยมีนาย  พีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมด้วยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงินทั้งสิ้น 24,300,000 บาท  รายละเอียดแนบ (8/5/60)
   เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ทหารและเกษตรกรเข้าร่วม รายละเอียดแนบ (4/5/60)
          
 
              

  

 ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง
 ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางเก็บข้าวเปลือก ขนาด 500 ตัน จำนวน 10 ฉาง งานบริการก่อสร้างยุ้งฉางและอาคารบริการทางการเกษตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด 2,000 ตัน จำนวน 2 แห่ง ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด  ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมพร้อมลานตากและพัดลมเป่าเย็น จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 500 ตัน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ร่างประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 แห่ง 
 ร่างเอกสารประกวด  ราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


Copyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved