*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนปี 60
พระบิดาสหกรณ์
คู่มือสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
100 ปี การสหกรณ์ไทย
father

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์

 กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ   พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540
 Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ


  

...ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต...


 

  
   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมระหว่างผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการบริษัทเทสโก้โลตัส และสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตและแปรรูปข้าว จำนวน 4 แห่ง เพื่อปรึกษาหารือในการขยายช่องทางการผลิตแลการตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ (23/3/60) 
   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรร์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2560 อบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้แก่สมาชิกธนาคารข้าว ของสถาบันเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด         อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 35 ราย  รายละเอียดแนบ (20/3/60)
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จำกัด ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 37 ราย            รายละเอียดแนบ (20/3/60)
   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการต้อนรับนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผุ้แทนจากกรมต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาปกิบัติราชการในการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 3 ณ ตำบลดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งใหญ่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ (12/3/60)
   เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้แก่สมาชิกธนาคารข้าวของสถาบันเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ (3/3/60)
 

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูลย์    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการวางพานพุ่ม ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน รายละเอียดแนบ (27/2/60)

          
 
       

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ดCopyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved