*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงานและโครงการ
  ผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณประจำปี
  ผลการดำเนินการตามคำรับ
       รองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  วารสารสำนักงานฯ

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้
  อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมประจำเดือน
 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

                  

   
   นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำรัหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ในวันที่  9  เมษายน  2557  ณ  โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น   ในการประชุมฯครั้งนี้  ผู้แทนสหกรณ์  ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น  150  คน   รายละเอียด     (10/04/2557)
   นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย  นายเสฐียรพงษ์  อินเพน    ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายรณชัย  เวียงกมล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒  ร่วมงานการระดมทุนของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2557  โดยการนำของประธานกรรมการสหกรณ์นายธีธัช  ผลาผล  และนายประยุทธ  หงส์ทอง   ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด  จัดทำโครงการระดมทุนหุ้นจำนวนสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมงานและถือหุ้นเพิ่มกว่า  500  คน  ระดมหุ้นได้จำนวน  5  แสนกว่าบาท            รายละเอียด  (28/03/2557)
   ดร.จุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า  500,000  บาท  ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จำกัด  ในวันที่  25  มีนาคม  2557  ณ  หอประชุมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับ iรายละเอียด  (25/03/2557)
   นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการเปืดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน  หลักสูตร  "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์"  ณ  ห้องประดับเงิน  โรงแรมเพรชรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด   ในวันที่  18  มีนาคม  2557  รายละเอียด  (18/03/57)
   นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกณ์แห่งชาติ  ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสนุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันอาทิตย์ที่  23  กุมภาพันธ์  2557    รายละเอียด   (26/02/57)
 

 

 นายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธนในพิธีเปิด  โครงการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์และการส่งเสริม  Brand  สินค้าสหกรณ์  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธื  2557
ณ  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จำกัด 
 รายละเอียด   (24/02/2557) 

   นางสาวสร้อยทอง  ไชยสงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  จัดอบรมสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวขาวดอกมะลิ  105  ตามดครงการยกระดับการผลิตและกระจายพันธุ์ดีของสถาบัน  ณ ห้องประชุมชั่วคราวสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2557  รายละเอียด  (24/12557)
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายเรืองยุทธ  ฑีฆะสวัสดิ์
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด