*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
      กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๖๐
     
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         ภาคผนวก  สหกรณ์การเกษตรหนองฮี จำกัด   
         สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์ จำกัด   
         กลุ่มเกษตรกรทำนาอาจสามารถ   
         กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภูเขาทอง 
         กลุ่มเกษตรกรทำนานางาม 
        กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รอบเมือง 

   2. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัด ปี 2560
     3. การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
         
 

   วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์*
   * สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๕๘* 
    
 อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์


กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540


Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด


  :: ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง :::


 


 

     
   
   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด โดยนางบุญเกิด    ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯพร้อมด้วยคณะ ร่วมการส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ น้ำดื่ม เงินสด ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ซึ่งนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้กับตัวแทนจากกองทัพบก เพื่อนำส่งไปยังพี่น้อง ชาวใต้ต่อไป รายละเอียดแนบ (11/1/60)

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณาภพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วม เพื่อรับฟังคำ ชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 (งบกลุ่มจังหวัด)จำนวนกว่า 229,500,000 บาท รายละเอียดแนบ (6/1/60)

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร จำนวน 19,500,000 บาท ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียดแนบ (27/412/59)
   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการทำแผนธุรกิจและการจัดหาตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร สหกรณ์และผู้ประกอบการ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ สหกรณ์ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ร่วมทั้งสิ้น 140 ราย รายละเอียดแนบ (27/12/59)
   
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 
       

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  (๑๑/๑๑/๕๙)  (new)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ / ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (๒๗-๑๐-๕๙)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน
 (๒๐-๑๐-๕๙)
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง  (๑๖-๑๐-๕๘)
เรื่อง ร่างขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมและบ้านพักสหกรณ์จังหวัด  (๒๔-๐๗-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่................

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างไซโลเก็บข้าวสารเป่าลมเย็นเพื่อรักษาความหอมของข้าวหอมมะลิ ความจุ ๑,๒๐๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์และโรงคลุม (๓๐.๒๐.๑๕.๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่.................. ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ