*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
      กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๙
     
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน (ครั้งที่ 1 )  
          - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน
          ภาคผนวก  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา จำกัด  สหกรณ์สวนยางพาราเสลภูมิ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กกโพธิ์ 
      2. ประชุมคณะทำงานข้าราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด  
         - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตร    ภาคผนวก  รายงานการประชุมคณะทำงาน
      3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2 ) 
         
 - แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรเป้าหมาย 

       วิธีดำเนินการคดีอาญาในกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์*
       * สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒๕๕๘* 
    
 อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์


กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540


Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด


  :: ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง :::

 


                

           

Editor

     
   
   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหนะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    นายจีรศักดิ์ เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเสวนาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ในการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์  ที่ขอสินเชื่อขุดสระน้ำในไร่นา ณ แปลงเกษตร  ของนายอารีย์ มาศวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ (9/12/59)
   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด  "การพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้สู่ตลาดโลก" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายพีรพนธ์   กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ขอการจัดสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน รายละเอียดแนบ  (29/11/59)
   เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดร.วิระโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิตามโครงการ "อุตสาหกรรมร่วมใจช่วยชาวนาไทยขายข้าว" โดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และนางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  ร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแนบ (21/11/59)
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559        นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมจัดรับซื้อข้าวเปลือก และติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าว และเยี่ยมชมตลาดเกษตรกร (co-op Market) ณ สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด รายละเอียดแนบ (17/11/59)
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดย     นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"  รายละเอียดแนบ (14/11/59)
   เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด มอบเงิน จำนวน 160,999 บาท และข้าวเปลือก 9 ตัน ร่วมบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยดุลยเดช รายละเอียดแนบ (9/11/59) 
   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน  รายละเอียดแนบ (8/11/59)
   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศลและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดแนบ (2/11/2559)
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกอำเภอ เข้าตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรที่เปิดจุดรับซื้อข้าวจากสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เปิดจุดรับซื้อข้าวจากสมาชิกสหกรณ์ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด รายละเอียดแนบ (2/11/2559)

   
 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 
       

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
 เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  (๑๑/๑๑/๕๙)  (new)
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ / ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (๒๗-๑๐-๕๙)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน
 (๒๐-๑๐-๕๙)
เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง  (๑๖-๑๐-๕๘)
เรื่อง ร่างขอบเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องประชุมและบ้านพักสหกรณ์จังหวัด  (๒๔-๐๗-๕๘)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาด ๒,๐๐๐ ตันของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๘          (๑๔-๐๑-๕๘)
เรื่อง  ขอเชิญชวนวิจารณ์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒ /๒๕๕๘ ก่อสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ตัน ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า   แนบ ๑     แนบ ๒     แนบ ๓   (๐๙-๐๑-๕๘)

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ