*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงานและโครงการ
  ผลการปฏิบัติงาน
  งบประมาณประจำปี
  ผลการดำเนินการตามคำรับ
       รองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  วารสารสำนักงานฯ

  ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 

เรื่องทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผังเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม
  ติดต่อเรา
  webboard
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  ทดสอบความเร็วเน็ต
  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
       * แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ๒๕๕๘*
  อัคราชดเชยข้าวเปลือก
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ   
::ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่น ฟันฝ่า (Proaetive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative) :::

                  

   

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดย นายเสฐียนพงษ์ อินเพน นักวิชาการสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต้อนรับสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   (นายพีรพนธ์ กิจโกศล) ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  พร้อมกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้าพ่อหลักเมือง และรายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด     (๑๖/๑๒/๕๗)

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดยนายวิรัตน์  ภานนท์  นักวิชาการสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  )นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ)  และหัวหน้าส่งวราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในวันพุธที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ ณ  ห้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด
 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด      นำโดยผู้อำนวยการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  นายรณชัย  เวียงกมล  ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ    ที่ปรึกษาและพนักงานสหกรณ์  ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  ๓๐  คน   รายละเอียด  (๔/๑๒/๕๗)

 

  สำนักงานสหกรร์จังหวัรด้อยเอ็ด  พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๑  ดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่  สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร  หลักสูตร  "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ๑๕๕๘"  อบรมระหว่างวันที่  ๒๕ -๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ สำหรับกลุ่มเกษตกรตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๒๕  คน  รายละเอียดแนบ  (๐๓/๑๒/๕๗)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน  รุ่นแรกในวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่  จำกัด    โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  นายประพัตร  กลิ่นศรีสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๕  และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุม  และสมาชิกสหกรณ์ฯ  ทั้งหมด  ๒๐  คน   รายละเอียด  (๑๐/๑๑/๒๕๕๗)
   เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายอำเภอ  สุวรรณภูมิ  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการในอำเภอสุวรรณภูมิ  ซึ่งนายรณชัย  เวียงกมล  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจ้งเรื่องการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  (๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗)
 

 เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗     นายเสฐียรพงษ์  อินเพน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พนักงานราชการ   และลูกจ้างประจำ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ  "เมืองสะอาด     คนในชาติมีสุข"  (Big  Cleaning  Day)  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา    ๘๗  พรรษา  ณ  บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  ราย ละเอียด (๔/๑๑/๕๗)

 
   

 อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (นักจัดการงานทั่วไป)    
ประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (๒๘/๑๑/๕๗) 
ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ  ครั้งที่  ๑  บัญชีรายชื่อ (๒๔/๑๑/๕๗) 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด   เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (๑๗-๑๑-๕๗)
+ ที่ รอ ๐๐๑๐/ว ๖๔๙    เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ปี ๒๕๕๘  (๒๐/๑๑/๒๕๕๗)
จัดซื้อจ้ดจ้าง
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวสเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด          (๐๓-๑๒-๕๗)
ขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุม ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด (๒๘-๑๑-๕๗)
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ งานซื้อพร้อมติดตั้งไซโลเหล็กข้าวเปลือกขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดแนบ ๑  รายละเอียดแนบ ๒ (๒๘-๑๑-๕๗)
ขอบเขตงานก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน  พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด  (๑๘-๑๑-๕๗)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๗ การก่อสร้างไซโลเหล็กเก็บข้าวเปลือก ขนาดความจุ ๑๐,๐๐๐ ตัน พร้อมโรงคลุมของสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด  แนบ ๑    แนบ ๒    แนบ ๓  (๑๘-๑๑-๕๗)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  (24-9-57) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ทำความสะอาด (24-9-57)  
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (24-09-57)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (24-9-57) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500 ตัน/วัน   แนบ1   แนบ2  แนบ3
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องอบลดความชื่นข้าวเปลือก  ขนาด  500  ตัน/วัน  แนบ1  แนบ2    (10-02-2557)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ (25-09-56)
 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ (25-09-56)


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 
      


 
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


 หน่วยงานในจังหวัด
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด