*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 รายละเอียดประกอบคำรับรองตัวชี้วัดครั้งที่  2/2559  (ข้าราชการและพนักงานราชการ)
 ข้าราชการ
1. , 2.  ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
3.  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร้อยละ 60 
4. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ภายใน ๓๐ วัน
5. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
6. การส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี
7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
8. การเบิกจ่ายงบประมาณ
9. กำกับเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กำกับเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
10. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. ส่งเสริมให้สหกรณ์มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ
12. การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
13. การบันทึก CPD Card Online
14. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรณีมีปัญหา
15. การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรณีไม่มีปัญหา
พนักงานราชการ
1,3,4,6  ปิดบัญชี 30 วัน/ งบทดลอง/ วิเคราะห์งบทดลอง/ ติดตามเร่งรัดหนี้
2. ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน
5. ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
7. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
8. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

 

 สรุปรายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 ณ วันที่  28  พฤษภาคม  2556
 

 

 

กระบวนงานประจำปี

กระบวนงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556
          -  Action plan  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป)  (06-11-55)
          -  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
          -  แผนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
          -  มาตรฐานบูรณากรม
          -  สมาชิกมีส่วนร่วม 2556
          -  โครงการสายใยรัก
          -  แผนปฏิบัติงาน กพส. 56 แก้ไขใหม่
          -  แผนบริหารจัดการน้ำ
          -  แผนคณะกรรมการกลาง
          -  แผนเกษตรกรรุ่นใหม่
 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๐๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ( ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐ (๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๐ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๐) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ธันวาคม  ๒๕๕๙(๒๕มกราคม ๒๕๖๐)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ธันวาคม  ๒๕๕๙(๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙(๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)
 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙(๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙(๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙(๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๒๐ กันยายน ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๐๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (๐๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๐๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (๐๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๐๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๙  (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๐๑  เมษายน ๒๕๕๙  (๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๐๒  มีนาคม ๒๕๕๙  (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๐๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๐๗  มกราคม ๒๕๕๙  (๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๗/2558 วันที่ ๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๘  (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๖/2558 วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ ๑๓/2558 วันที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๕๘ (๐๙ กันยายน ๒๕๕๘)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๒/2558  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๑/2558  วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๘  (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๑๐/2558  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๙/2558  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ ๘/2558  วันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (15 มิถุนายน ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 7/2558  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 6/2558  วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๘  (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 5/2558  วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘  (๒๘ เมษายน ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 4/2558  วันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘  (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 3/2558  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ( ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 2/2558  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 8/2557   วันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗  (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 7/2557   วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 6/2557   วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
 ( ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 5/2557   วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
  ( ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 3/2557   วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั้งที่ 2/2557   วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ( ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 1/2557   วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ( ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๖ (  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่ ๑๑  ตุลาคม   ๒๕๕๖ (  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๖ (๑๙  กันยายน ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ (๐๙  กันยายน ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (๑๑  มกราคม ๒๕๕๖)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๐๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๕ (๐๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ (๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ (๑๙ กันยายน ๒๕๕๕)   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ (๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕)   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ (๕ เมษายน ๒๕๕๕) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ( ๑๐-๐๑-๕๕)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ( ๒๑-๑๐-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ ๑๖ กันายนยน ๒๕๕๔ ( ๐๕-๑๐-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  ๙  กันายนยน ๒๕๕๔ ( ๐๕-๑๐-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ( ๒๘-๗-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ( ๒๕-๗-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ( ๑๐-๕-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔ ( ๒๑-๔-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ ( ๘-๔-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   (๒๓-๓-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   (๑๖-๓-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓   (๑๑-๑-๕๔)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓   (๒๓-๑๒-๕๓)

 สรุปรายงานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2557

      ครั้งที่ 8/2557  วันที่ 8  ตุลาคม  2557  (15-10-57)
      ครั้งที่ 7/2557  วันที่ 15  สิงหาคม  2557  (22-09-57)
  
   ครั้งที่ 6/2557  วันที่ 18  กรกฎาคม 2557  (06-08-57)  
      ครั้งที่ 5/2557  วันที่ 16  มิถุนายน  2557   (09-07-57)   
      ครั้งที่ 4/2557  วันที่ 19  พฤษภาคม 2557  (09-06-57)                                                                                                                                                                  
      ครั้งที่ 2/2557   วันที่ 17   มีนาคม  2557   (24-03-57)
      ครั้งที่ 1/2557  วันที่ 20   มกราคม  2557   (12-02-57)
      ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 20   ธันวาคม  2556   (12-02-57)
   
  ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 11  พฤศจิกายน  2556 (27-12-56)
            
              

 สรุปรายงานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2556

               
           ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 16  สิงหาคม  2556 (22-08-56)           
           ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 15  กรกฎาคม  2556  (19-07-56 )           
           ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 24  มิถุนายน  2556 (16-07-56 )           
          ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 17 พฤษภาคม  2556 (06-06-56 )           
          ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 19 เมษายน 2556 (29-04-56 )            
           ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 18 มีนาคม 2556 (17-04-56 ) 
           ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 (12-03-56 ) 
           ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 14 มกราคม 2556 (25-01-56 )          
           ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2555 (11-01-56 )        
            ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  (13-12-55 )
                ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2555  (13-12-55 )

 สรุปรายงานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  2555
         
            ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555  (30-08-55 )
            ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555  (10-08-55 )
            ครั้งที่ 6/2555 วันที่  13 มิถุนายน 2555 (17-07-55 )
            ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555   (12-06-55 )
             ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25  เมษายน 2555   (24-05-55 )
             ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21  มีนาคม 2555   (23-04-55 )
             ครั้งที่ 2/2555 วันที่  10  กุมภาพันธ์  2555   (แก้ไขเมื่อ วันที่ 19-03-55 เวลา 10.09 น.)
            ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 มกราคม 2555 (๒๕-๐๑-๕๕) 
            ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 21 ธันวาคม 2554  (แก้ไขเมื่อ วันที่  26-01-55  เวลา  09.27  น.)
              ครั้งที่ 1/2554  วันที่  28  พฤศจิกายน  2554  แก้ไขเมื่อวันที่  9-12-54  เวลา  10.01  น.


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจ

Copyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved