*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

  

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                                                                           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

แผนงานพื้นฐาน (Function)

 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
    กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

        - กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

        - กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
                                   1. Action Plan60
                                   2. ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น
        - กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
                                   1. โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
                                   2. โครงการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ
                                   3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560
        - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง  พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร) 
 แผนงานพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
 ผลผลิต พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
          - กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน   
 แผนงานพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรการวางแผนทางการเงินของสมาชิก
 ผลผลิต พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรการวางแผนทางการเงินของสมาชิก
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรการวางแผนทางการเงินของสมาชิก
           - กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรการวางแผนทางการเงินของสมาชิก  

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                                    1. โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                                    2. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        - กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร 
         - กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
         - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ (พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
          - กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
                             1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
                             2. โครงการ ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ - รวมขายของกลุ่มเกษตรกร
                                    3. โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
                                    1. โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
                                    2. โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร พร้อมสู่ AEC
 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
    กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
        - กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
        - กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์/ โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล / ชำระบัญชี 
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง
    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
        - กิจกรรมรอง ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร NEW (2/05/60)

แผนงานบูรณาการ

 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
        - กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจCopyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved