*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........

 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  วิสัยทัศน์
  โครงสร้าง อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
  สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
  ทำเนียบบุคลากร
  ที่ตั้งสำนักงาน
  แผนงาน/โครงการ ปี60

 เรื่องทั่วไป

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ข้อมูลหลัก-ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชี
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                      
  นายทะเบียนสหกรณ์และ                                                                        
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด

 
 ชื่อ..นายวินิจ  สกุนินนท์
 ตำแหน่ง..ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
 เบอร์โทร..08 0003 7674
 
   ชื่อ..นายบุญเลิศ  ทองสุข
 ตำแหน่ง..รองประธานฯ คนที่ 1
 เบอร์โทร..08 7326 2601
   ชื่อ..นายวินัย  ภูมิภาค
 ตำแหน่ง..รองประธานฯ คนที่ 2
 เบอร์โทร..08 0197 9069
   ชื่อ..นายวิชัย  ทวินันท์
 ตำแหน่ง..เลขานุการ
 เบอร์โทร..08 3352 3073
 ชื่อ..นายทองดา  สีนินสิทธิ์
 ตำแหน่ง..เหรัญญิก
 เบอร์โทร..08 6229 0198
 ชื่อ..นายหลอม  ดวนขัน
 ตำแหน่ง..ประชาสัมพันธ์
 เบอร์โทร..08 4758 6257
 
 ชื่อ..นายผัน  ชมพูวิเศษ
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 7227 8310
 ชื่อ..นายเยื้อน  เฉลยพจน์
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08  3143 6566
   ชื่อ..นายทองลาน  ชำระสี
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 4543 6151
   ชื่อ..นายสุเพียบ  พานทอง
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 6047 3829
   ชื่อ..นายเรือง  คำบุดดี
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 6128 3633
   ชื่อ..นายทองใส  มาคำ
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..09 0768 7107
   ชื่อ..นายกันยา  มานะดี
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 7863 8054
   ชื่อ..นายสังเวียน  วงษ์จีน
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 7223 4951
   ชื่อ..นายสุทัศน์  พลหาญ
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 5745 9235
   ชื่อ..นายทองอินทร์  แสนสนอง
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 7981 5259
   ชื่อ..นายวิสิทธิ์  ชนโนราชย์
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 4516 8428
   ชื่อ..นายเกรียงไกร  ปราบมนตรี
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..
   ชื่อ..นายถวิล  ชัยจันลา
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 0010 6548
   ชื่อ..นายพรมมา  อินธิพันธ์
 ตำแหน่ง..กรรมการ
 เบอร์โทร..08 7342 0832

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 เว็บไซด์และอีเมล์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจCopyright 2001 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 98 ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-511036
โทรสาร 043-514447

- All Rights Reserved