*_ยินดีต้อนรับสู่ !--- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด_*
     Please wait..........


  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าหมายของสำนักงาน
  โครงสร้างของสำนักงาน
  อัตรากำลังของสำนักงาน
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
  สายตรงสหกรณ์จังหวัด
  บุคลากรสำนักงาน
  ที่ตั้งสำนักงาน
  รายงานประจำปี
  แผนภูมิยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี


  รองนายทะเบียนสหกรณ์
  ผู้ตรวจการสหกรณ์
  ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผู้สอบบัญชี 

  ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
  มาตรฐานสหกรณ์
  ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศสหกรณ์
  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  วิเคราะห์  SWOT 

  ทำเนียบคณะกรรมการกลาง
  คู่มือการกำหนดระเบียบ
  คู่มือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ


 

 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

  ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
  โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส
  อุปกรณ์การตลาด
  ตัวชี้วัดตามแผนงานงบปรมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
  แผนงาน งบประมาณ
  บุคลากร

 เรื่องทั่วไป

  ผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์เพื่อพัฒนาส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
2.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับจังหวัดปี 2560
รายละเอียด
ภาคผนวก รายละเอียด     
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์

 กฏหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542
 พรบ.จัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ   พ.ศ.  2511
 กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
 ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
 คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
 พรบ.ปุ๋ย ฉบับ2 พ.ศ. 2550
 พรบ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540
 Link  ข้อมูลข่าวสาร/Link Website 
  website  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  website  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  website  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


รายงานการประชุม

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 รายงานการประชุมประจำเดือน

 รายงานการประชุมติดตามงานเขต
 รายงานการประชุมกลุ่มงานวิชาการ
 รายงานการประชุมวาระแห่งชาติ


 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
 พยากรณ์อากาศ
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ราคาทองคำ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 แปลไทย-อังกฤษ
 เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
 สถานีกรมอุตุฯร้อยเอ็ด 
รายงานประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

          

 
 รายงานประจำปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  ประจำปีงบประมาณ 2558
              หน้าปก
              สาส์นจากสหกรณ์จังหวัด บทสรุปผุ้บริหาร สารบัญ
              หน้า 1 - 6
              หน้า 7 - 10
              หน้า 11 - 14
              หน้า 15 - 18
              หน้า 19 - 33
              หน้า 34 - 38
              หน้า 39 - 59
              หน้า 60 - 66
              หน้า 67 - 81
              หน้า 82 - 116
              หน้า 117
              หน้า 118
              หน้า 119 - 143
              บรรณานุกรม
 
 รายงานประจำปี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  ประจำปีงบประมาณ 2557

               หน้าปก
                    สาส์นจากสหกรณ์จังหวัด
                    บทสรุปผู้บริหาร
                    สารบัญ
                    ส่วนที่ 1 บทนำ
                           -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์   ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน1    ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน2
                           -  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
                           -  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
                           -  สรุปสถิติที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
                     ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
                           -  ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                                    1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                    2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                                    3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์
                                    4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                                    5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แนบ1  แนบ2  แนบ3  แนบ4  แนบ5  แนบ6  แนบ7  แนบ8  แนบ9  แนบ10  แนบ11 
                                                                             แนบ12
                                    6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                                    7. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                                    8. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
                                    9. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                                  10. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6
                                  11. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
                            สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
                            งบการเงินประจำปีของหน่วยงาน
                     ส่วนที่ 3 อ้างอิง
                            ภาพกิจกรรมเด่น/งานประชาสัมพันธ
                            บรรณานุกรม
                      ปกหลัง
                    

 

    ประจำปีงบประมาณ  2556

                  -  หน้าปก
                 
สารบัญ     
              ส่วนที่  1
         
    ส่วนที่  2
                -  ฝ่ายบริหาร
               -  กลุ่มจัดตั้งฯ
               -  กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
               -  กลุ่มบริหารการจัดการสหกรณ์
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  6
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  7
               -  งบประมาณ
              ส่วนที่  3
               -  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
               -  บรรณานุกรม
               -  ภาพกิจกรรมเด่น

 

 

 


              

    ประจำปีงบประมาณ  2555

             ส่วนที่  1
             ส่วนที่  2
             ส่วนที่  3
   ประจำปีงบประมาณ  2554 
                  -  หน้าปก
                  -  สารบัญ    
              ส่วนที่  1
                 -  ข้อมูลทั่วไป
                 -  ผลงานเด่น
             ส่วนที่  2
               -  ฝ่ายบริหาร
               -  กลุ่มจัดตั้งฯ
               -  กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
               -  กลุ่มบริหารการจัดการสหกรณ์
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  6
               -  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  7
               -  งบประมาณ
            ส่วนที่  3
               -  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
               -  บรรณานุกรม
               -  ภาพกิจกรรมเด่น
    ประจำปีงบประมาณ  2553

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

  นายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   

 นายประยูร อินสกุล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายพีรพนธ์  กิจโกศล
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

      


 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
 กองแผนงาน
 ศูนย์สารสนเทศ
 กองคลัง
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานเลขานุการกรมฯ
 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 สำนักงานจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 สำนักงานพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
 สำนักงานนายทะเบียนและกฏหมาย
 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบ   Cpd_card
  ระบบ   ใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  สำนักงาน
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบ WebApplication
  ระบบ  PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ E-project
  ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ Mygfmis
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรม
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI
  ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
  ห้องสมุดสำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงาน


หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 สหกรณ์ในจังหวัด
  สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด

              

  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  เดลินิวส์
  ผู้จัดการ
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ประชาชาติธุรกิจ
  ฐานเศรษฐกิจCopyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved