<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
Action Plan
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
webboard
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
กิจกรรม 5 ส
การขับเคลื่อนค่านิยม
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


   :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::

 

ประกาศ
 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ประการคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และร่วมจัดฐานเรียนรู้และนิทรรศการ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร สกลนคร และนางยุพดี สารทอง ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
อ่านต่อ>>

นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสกลนคร คณะทำงานมาตรการที่ ๖ ธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ กลุ่มส่งเสิรมสหกรณ์ ๑ นำคาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดคาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตลาดหน้าเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


อ่านต่อ>>


 


ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายวรรณศักดิ์  ไม้จัตุรัส
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐๘ ๑๙๖๖ ๘๔๑๒ 
santisok@cpd.go.th


 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th