<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
Action Plan
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
webboard
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
กิจกรรม 5 ส
การขับเคลื่อนค่านิยม
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


   :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::

 

ประกาศ

  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 ประการคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์" จังหวัดสกลนคร (CDC) ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>

นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด จัดตั้งจุดบริการประชาชนจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวก บริการน้ำดื่ม และผ้าเย็น ให้กับประชาชนที่เดินทางระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด 
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตร
คำตากล้า จำกัด พร้อมมอบนโยบาย แนะนำ ส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การบริหารเงินทุน โดยให้ยึดหลักการสหกรณ์ ตลอดจน อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์และคุณค่าสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด พร้อมมอบนโยบาย แนะนำ ส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การบริหารเงินทุน การให้สวัสดิการแก่สมาชิกฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด ซึ่งได้รับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โครงการลดต้นทุนการผลิตฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


อ่านต่อ>>


 


ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายวรรณศักดิ์  ไม้จัตุรัส
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐๘ ๑๙๖๖ ๘๔๑๒ 
santisok@cpd.go.th


 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th