<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน พกจ.
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน
ผลวิเคราะห์

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มงานสหกรณ์
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
webboard
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
กิจกรรม 5 ส
การขับเคลื่อนค่านิยม
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


   :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::
 

ประกาศ

เรื่อง  การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ในการแปรรูปข้าวฮาง อ่านต่อ>>

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวฮาง อ่านต่อ>>

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างจัดบรรจุภัณฑ์ข้าวฮาง (งบจังหวัด) อ่านต่อ>>นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค ชุดที่ ๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าประเมินโรงเรียนที่เข้าประกวด "โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘"
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิด "โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัด "ตลาดเกษตร ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดิน จังหวัดสกลนคร" ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั่งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาจาโร
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


อ่านต่อ>>


 

 


นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร


 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th