<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน พกจ.
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน
ผลวิเคราะห์

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มงานสหกรณ์
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

เงินกู้ กพส.
ข้อมูลการขอกู้เงินกพส
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
เว็บบอร์ด
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม 5 ส
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


   :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::


   

   

   

 
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (12/06/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (03/06/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) เอกสารแนบท้าย (19/05/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (19/05/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานธุรการ) (01/05/2557)
More detailนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานจัดงานแถลงข่าว "มหกรรมข้าวฮางโลกจังหวัดสกลนคร" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗   อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดเสวนาทางวิชาการในงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสฤษดิ์ สุระเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด ตามโครงการวาระแห่งชาติฯ อ่านต่อ>>


นายภูริทัต สัจจะกานต์ นายอำเภออากาศอำนวย ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จำกัด อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายธวัช ศิริวัธนนุกุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะทำงานวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ฯ
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ในโครงการวาระแห่งชาติฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด  อ่านต่อ>>

นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลในการเสนอขอส่งคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด   อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำพันธุ์ภูพานของอำเภอเจริญศิลป์และ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


อ่านต่อ>>


 

 


ดร.จุมพล  สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th