<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน พกจ.
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน
ผลวิเคราะห์

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มงานสหกรณ์
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

เงินกู้ กพส.
ข้อมูลการขอกู้เงินกพส
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
เว็บบอร์ด
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม 5 ส
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน


   :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::


   

   

   

 
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (เจ้าพนักงานธุรการ) (22/04/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (21/04/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการ) เอกสารแนบท้าย (08/04/2557)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการ) (03/04/2557)
รายงานการประชุมยกร่างโครงการ/กิจกรรมเพิ้อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ (13/03/2557)
More detail


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว และขอพร
ข้าราชการบำนาญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวัน
ขั้นปีใหม่ไทย
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายธานี ก่อบุญ ประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมีนายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ในโครงการพระราชดำริฯ
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
อ่านต่อ>>


นายนภดล  วรกัลป์ นายอำเภอกุดบาก ประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด รายยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)
อ่านต่อ>>


อ่านต่อ>>


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th