<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
Action Plan
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน พกจ.
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน
ผลวิเคราะห์

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มงานสหกรณ์
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
webboard
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
กิจกรรม 5 ส
การขับเคลื่อนค่านิยม
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แบ่งตามสายสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2550/2551

ชื่อ - สกุล
ระดับ

โทรศัพท์

 Email

จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  1
   
10
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
 
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน  จำกัด
นายไพบูลย์     คำจันทร์ดี
จบ.ตบ7

 ไม่มี

  ไม่มี

31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม  จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
   
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรพังโคน  จำกัด
1. น.ส.นันทนา   จันทร์ศรีทอง
นว.ตบ3
   
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรส่องดาว  จำกัด
2. น.ส. ธิดารัตน์   ยะตะโคตร
นว.ตบ
   
31 ธ.ค.
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ  จำกัด
3. น.ส. พัชราภรณ์   จันตะเสน
นว.ตบ
   
30 เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง  จำกัด
4. น.ส. ผกามาศ   มือกุศล
นว.ตบ.
   
30 ก.ย.
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จำกัด
 
   
31 ธ.ค.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี  จำกัด
 
   
30 มิ.ย.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคำสะอาดสุทธาวาสมั่นคง  จำกัด
   
31 ธ.ค.
สหกรณ์ไทยรวมทุน  จำกัด
 
   
12
กลุ่มเกษตรกร
 
   
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 
   
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาด่านม่วงคำ
 
   
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาแมดนาท่ม
 
   
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แมดนาท่ม
 
   
30 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตองโขบ
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าโพนค้อ
         
อำเภอสว่างแดนดิน
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสว่างแดนดิน
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกสี
         
28 ก.พ.
กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง
         
28 ก.พ.
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อน
         
28 ก.พ.
กลุ่มเกษตรกรทำนาตาลเนิ้ง
         
28 ก.พ.
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูง
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาทรายมูล
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์   Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  2
   
11
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี        
31  มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วง  จำกัด
น.ส. นิจติยา   เจริญพงษ์สกุล
จบ.ตบ7
 ไม่มี  ไม่มี  
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย  จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี        
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส  จำกัด
1.นาง กรรธิมา    ผลาจันทร์
นว.ตบ4
     
31 มี.ค.
สหกรณืการเษตรคำตากล้า  จำกัด
2. น.ส. นันทพัทธ์   ปทุมวัน
นว.ตบ
     
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่  จำกัด
3. น.ส. กฤษณา   เหมะถุลิน
นว.ตบ
     
30 มิ.ย.
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสองคอน จำกัด
4. น.ส. พัชรี   กิ่งพรมภู
นว.ตบ
     
31 ธ.ค.
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร  จำกัด
5. น.ส. ผดุงรัตน์   ศรีนา
นว.ตบ
     
31 ธ.ค.
ร้านสหกรณ์สกลนคร  จำกัด
 
     
31 ธ.ค.
สหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง  จำกัด
 
     
30 ก.ย.
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่  3  จำกัด
       
31 ธ.ค.
ร้านสหกรณ์บ้านอีเลิศ
   
3
กลุ่มเกษตรกร
         
อำเภออากาศอำนวย
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาบะหว้า
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาอากาศ
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนงาม
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์   Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  2 .1
   
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
   
4
31 มี.ค. .
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอพังโคน  จำกัด
นางกรรธิมา  ผลาจันทร์
นว.ตบ4
 ไม่มี  ไม่มี
30 เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินห้วยงูเหลือม จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
   
31 ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรดงบาก  จำกัด
1. น.ส. พัชรี  กิ่งพรมภู
นว.ตบ
   
31 ธ.ค.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนทอน  จำักัด
2. น.ส. ผดุงรัตน์  ศรีนา
นว.ตบ
   
9
กลุ่มเกษตรกร
3. น.ส. นันทพัทธ์   ปทุมวัน
นว.ตบ
   
อำเภอโพนนาแก้ว
4. น.ส. กฤษณา   เหมะถุลิน
นว.ตบ
   
31 มี.ค.
กลุ่มเษตรกรทำนานาแก้ว
 
   
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือ
 
   
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแก้ว
         
อำเภอเจริญศิลป์
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งแก
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกศิลา
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกศิลา
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เจริญศิลป์
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์   Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  3
   
12
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี        
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรรวาริชภูม  จำกัด
นางพชรลักษณ์   เจริญสุข นว.ตบ7ว  ไม่มี  ไม่มี  
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร  จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี        
30 มิ.ย.
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร  จำกัด
1.น.ส. ธัญณิชา     เพ็ชรกุล นว.ตบ 5      
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรเต่างอย  จำกัด
2. นางวนิดา       อาจวิชัย นว.ตบ      
31 มี.ค.
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด
3. น.ส.นงนุช   ยะพลหา นว.ตบ      
31 ธ.ค.
สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่  จำกัด
4. น.ส. ธัญรัตน์    ส่งเสริม นว.ตบ      
31 ม.ค.
ร้านสหกรณ์สถาบันราชภัฎสกลนคร  จำกัด
         
31 ต.ค.
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพอกใหญ่สามัคคี  จำกัด
         
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรโคกศรีสุพรรณ  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์เดินรถสว่างแดนดิน  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์บริการหัตถกรรมโนนหอม  จำกัด
       
6
กลุ่มเกษตรกร
         
อำเภอภูพาน
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาสร้างค้อ
         
31 ธ.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกภู
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกภู
         
อำเภอเต่างอย
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงทวาย
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาจันทร์เพ็ญ
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาตาล
         
 
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์   Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
   
5
สหกรณ์
1. น.ส.นงนุช   ยะพลหา นว.ตบ    
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป่าไม้ภูพาน จำกัด
2. น.ส. ธัญรัตน์    ส่งเสริม นว.ตบ      
30 มิ.ย.
สหกรณ์ผู้ใช้นำ้อุ่มเหม้า-ฝั่งแดง จำกัด
3. นางวนิดา  อาจวิชัย นว.ตบ       
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรดอนเขือง  จำกัด
         
30 เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรหนองหอย  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์กลุ่มอาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสกลนคร  จำกัด
       
12
กลุ่มเกษตรกร
         
อำเภอวานรนิวาส
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาขัวก่าย
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาวานรนิวาส
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนานาซอ
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีวิชัย
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงใต้
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงคอนสวรรค์
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาคอนสวรรค์
         
อำเภอกุดบาก
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำสวนกุดบาก
         
.
อำเภอพรรณานิคม
         
31 ธ.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บะฮี
         
31ธ.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เชิงชุม
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างมิ่ง
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์   Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  4
   
19
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี        
สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์  จำกัด
นายวิษณุ   ชินะกุล นว.ตบ 6

 ไม่มี

 ไม่มี

 
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภูพาน จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี        
สหกรณ์ผู้ใช้นน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนงามท่า จำกัด
1.นางจุฬาภรณ์   เพิ่มทอง นว.ตบ      
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สกลนคร จำกัด
2. น.ส. นพวรรณ  แก้วเวียงเดช นว.ตบ      
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพรรณาสามัคคี จำกัด
3. น.ส. จีรภา    ยงค์บรรทม นว.ตบ      
สหกรณ์การเกษตรภูพาน  จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอส่องดาว จำกัด
         
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนสกลนคร จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรหนองชาดทรายทองพัฒนา  จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรโนนสวรรค์  จำกัด
         
ร้านสหกรณ์ครูสว่างแดนดิน จำกัด
         
สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสกลนคร จำักัด
         
สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองหารสามัคคี  จำกัด
         
สหกรณ์โคนมสตรีเจริญศิลป์  จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์
         
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าผาง  จำกัด
         
สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยสกลนคร  จำกัด
         
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำไฮหย่อง  จำกัด
       
11
กลุ่มเกษตรกร
         
อำเภอกุสุมาลย์ 
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาล
         
กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียง
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาอุ่มจาน
         
อำเภอวาริชภูมิ
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาวาริชภูมิ
         
กลุ่มเกษตรกรทำไร่วาริชภูมิ
         
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วาริชภูมิ
         
กลุ่มเกษตรกรทำไร่คำบ่อ
         
กลุ่มเกษตรกรทำสวนวาริชภูมิ
         
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคำบ่อ
         
กลุ่มเกษตรกรทำนาค้อเขียว
         
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปลาโหล
         
 
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์   Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  5
   
14
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี        
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรกุดบาก  จำกัด
นายจัตตุพร   แสนภูวา นว.ตบ 6      
30 มิ.ย.
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำตาลเลียน  จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี        
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอภูพาน  จำกัด
1.น.ส. สุพัตรา   ขัดจำปา นว.ตบ      
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอกุดบาก  จำกัด
2. น.ส. สิทธิพร    นันแพง นว.ตบ      
31 มี.ค.
สหกรณ์หมู่บ้านห้วยหิน  จำกัด
         
30 เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรหนองแวง  จำกัด
         
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรนาคูนนาดี  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรเหล่าสุขสันต์  จำกัด
         
30 เม.ย.
สหกรณ์ (สกย.) ยางพาราวาริชภูมิ  จำกัด
         
30 เม.ย.
สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือสร้างคู่  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรชุมชนนาจาน  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์ออทรัพย์ค่ายกฤษณ์สีวะรา  จำกัด
         
31 ธ.ค..
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจันทร์เพ็ญ จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์สมาพันธ์เกษตรอากาศอำนวย  จำกัด
   
11
กลุ่มเกษตรกร
         
อำเภอเมือง
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนางิ้วด่อน
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตกรทำนาโคกก่อง
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลาย
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตกรทำนาเหล่าปอแดง
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์หนองลาด
         
อำเภอคำตากล้า
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาคำตากล้า
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรทำนาหนองบัวสิม
         
อำเภอบ้านม่วง
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหลัว
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสะอาด
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกวั่ง
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงหม้อทองใต้
         
 
ชื่อ - สกุล
ระดับ
 โทรศัพท์  Email
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สายสอบที่  6
   
18
สหกรณ์
ผู้สอบบัญชี        
31 มี.ค.
สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ รพช.อำเภอสว่าแดนดิน จำกัด
นางจิตรตา   ทองคำ
จบ.ตบ 6
     
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สกลนคร  จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
     
30 มิ.ย.
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบนน้ำบ้านเหล่าละโมง  จำกัด
1.นางสุกานดา   เกตุงาม
นว.ตบ
     
31 มี.ค.
สหกรณ์การเกษตรกรเขตจัดรูปที่ดินน้ำอูน จำกัด
2. นางนวลปรางค์    บัวผัน
นว.ตบ
     
31 ธ.ค.
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสว่าง จำกัด
3. น.ส. วรางคนาง   ศรีพันลม
นว.ตบ
     
31 มี.ค.
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าวัด จำกัด
 
     
31 ม.ค.
สหกรณ์การเกษตรหนองหมากแซว จำกัด
 
     
31 ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรหนองหลวง จำกัด
 
     
31 ส.ค.
สหกรณ์บริการตลาดนัดอ้อมแก้ว  จำกัด        
 
     
30 มิ.ย.
สหกรณ์คลัสเตอร์ผ้าครามสกลนคร จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สกลนคร จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์เคริตยู่เนี่ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จำกัด
         
31 มี.ค.
สหกรณ์เกษตรนิคมน้ำอูน  จำกัด
         
31 มิ.ย.
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านแร่  จำกัด
         
31 มี.ค.
สหกรณ์กองทุนยางพาราอำเภอนิคมน้ำอูน จำกัด
         
30 ธ.ค.
สหกรณ์การเกษตรท่าแร่บูรณกิจสกลนคร  จำกัด
         
31 ธ.ค.
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี  จำกัด
   
11
กลุ่มเกษตรกร
         
อำเภอพังโคน
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาพังโคน
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาแร่
         
31 มี.ค.
กลุ่มกษตรกรทำนาไฮ่หย่อง
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงไข่
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นผึ้ง
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แร่
         
31 ม.ค.
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ต้นผึ้ง
         
อำเภอส่องดาว
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาส่องดาว
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรปทุมวาปี
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตรกรทำนาวัฒนา
         
31 มี.ค.
กลุ่มเกษตกรทำนาท่าศิลา

 


ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


-ว่าง-


 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th