<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน พกจ.
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน
ผลวิเคราะห์

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มงานสหกรณ์
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

เงินกู้ กพส.
ข้อมูลการขอกู้เงินกพส
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
เว็บบอร์ด
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
แสดงความคิดเห็น
กิจกรรม 5 ส
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมออกบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
อ่านต่อ>>


นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ สุระเสียง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
อ่านต่อ>>


นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนครและคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับฟื้นฟูการดำเนินกิจการสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะได้เข้าตรวจการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
อ่านต่อ>>


สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบกระปุกออมสินแพะ โครงการออมทรัพย์ ออมความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ประชาชน อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงนาเกษตรกร อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด
อ่านต่อ>>


นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนองปลิง
อ่านต่อ>>


นาสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการทำบุญทอดกฐินสามัคคี คณะสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
อ่านต่อ>>

นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อ่านต่อ>>

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Conference โครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพาราของสหกรณ์
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดการประชุมและมอบเงินสนับนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
อ่านต่อ>>

นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สหกรณ์ ประธานเปิดการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว จังหวัดสกลนคร 
อ่านต่อ>>

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้มอบกระปุกออมสินให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.ค็อกนีสไทย ตามโครงการส่งเสริมการออมฯ
อ่านต่อ>>

นายทองชัย ฟองชน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรส่องดาว จำกัด เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านพอกใหญ่
อ่านต่อ>>

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ณ อำเภอสุกุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและวิทยากรด้านการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายศิวกร ประมูลจักโก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และข้อเสนอแนะของประชาชนฯ
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีมอบปัจจัยการแปรรูปข้าวฮาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานโครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการเพราะปลูกของชาวนา
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และคณะทำงานฯ อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ฯ
อ่านต่อ>>

นางยุพดี สารทอง ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกับนางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีเงินสดขาดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าวัด จำดั
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงาน "การประกวดมิสคาวบอย งานมหกรรมข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงาน "เกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี" และ "มหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วย
ใจเดียวกัน" อ่านต่อ>>


นางสาวภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิด "มหกรรมข้าวฮางโลกและเทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ จังหวัดสกลนคร" อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายลำไยจากภาคเหนือสู่ผู้บริโภค จังวหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นางสิริวัศยา มุสิกา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระบบสหกรณ์ในโรงเรียน" ให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๑ จำนวนว ๗๕ คน อ่านต่อ>>


นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดเสวนาทางวิชาการในงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสฤษดิ์ สุระเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด ตามโครงการวาระแห่งชาติฯ อ่านต่อ>>


นายภูริทัต สัจจะกานต์ นายอำเภออากาศอำนวย ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จำกัด อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายธวัช ศิริวัธนนุกุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะทำงานวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ฯ
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด อ่านต่อ>>


นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลในการเสนอขอส่งคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำพันธุ์ภูพานของอำเภอเจริญศิลป์และ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอวานรนิวาส ประธานพิธีโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และท้องถิ่นสัญจร ณ ศาลาประชาคมบ้านแสงเจริญ
ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส อ่านต่อ>>


นางสุวรรณ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัดอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสฤษดิ์ สุระเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ประชุมปรึกษาหารือและกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง จำกัด
อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ นำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง อำเภอบ้านม่วง เข้าศึกษาดูสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จก. จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ นำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง อำเภอบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจข้าวฮางบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการออม โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๒ แห่ง และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตระเวนชายแดนฯ
จำนวน ๘ แห่ง อ่านต่อ>>


นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้บรรยายโครงการอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
อ่านต่อ>>


นายสัมฤทธิ์ พุฒิศรี นายอำเภอเมืองสกลนคร ได้เปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน"
อ่านต่อ>>


นายไกรลาศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย อ่านต่อ>>


นายสุวิช ภู่มาลี นายอำเภอนิคมน้ำอูน ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด โดยมีนายสฤษดิ์ สุระเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบัญชีในสหกรณ์นักเรียน จำนวน ๒ โครงการ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเขียนข่าว ในหัวข้อเรื่อง "หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น" อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการข้าวผ่านระบบสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือกับฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ>>


นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ระดับจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การโคนมวาริชภูมิ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นม UHT และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านอูนโคก อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการสัมมนา "สันนิบาตสหกรณ์ฯ พบสหกรณ์สมาชิก" ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จก. และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จก. อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ อ่านต่อ>>


นายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด เพื่อเข้าแนะนำส่งเสริมและรับทราบปัญหา รวมถึงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรจัดรูป
ที่ดินพอกใหญ่ จำกัด
อ่านต่อ>>


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนคุณหญิงจันทิมา
พึ่งบารมี อ. ภูพาน จ.สกลนคร อ่านต่อ>>


นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ อ่านต่อ>>


นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แก่ผู้แทนสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ครั้งที่ ๓ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานพิธีเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบกลุ่มจังหวัด)
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลภูพาน ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานในพิธีการแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่อาเซียน" ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓
อ่านต่อ>>


นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ ประธานการประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ มีจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ จังหวัด อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเร่งรัดการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนสหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสุระศักดิ์ บุญชาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสุระศักดิ์  บุญชาญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  อ่านต่อ>>


นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอวานรนิวาส ประธานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และท้องถิ่นสัญจร โดย นางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว และขอพร
ข้าราชการบำนาญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวัน
ขั้นปีใหม่ไทย
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายธานี ก่อบุญ ประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมีนายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ในโครงการพระราชดำริฯ
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
อ่านต่อ>>


นายนภดล  วรกัลป์ นายอำเภอกุดบาก ประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด รายยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานประชุมโครงการขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม CDC  (Trade Mark CDC ) จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เเดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ นายสมบัติ เมฆทรงกลด พร้อมคณะร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย หมู่ที่ ๖ ต.พังโคน อ.พังโคน จ. สกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสุระศักดิ์ บุญชาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานร่วมน้ำใจไทสกล คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ. สกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต ๑๐, ๑๑, ๑๒ ประธานที่ประชุมโครงการ "การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตามระบบ CPS ข้าราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์กับคณะกรรมการสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีสหกรณ์ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดสามัคคีศรีดารม ต. นาโพธิ์  อ.กุสุมาลย์             จ. สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี หมู่ที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด         เฝ้ารับเสด็จ   คลิ๊กรายละเอียด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดป้ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด เมื่อวันที่ที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จ   คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีจันทร์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด

นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคต จำกัด ประธานในที่ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานพิธีมอบรางวัล "สุดยอดเด็กดี มีเงินออม" ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในแบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการประชุมสามฝ่ายเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องราชาวดี ชั้น ๖ โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนกันยายน  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บึงคันบึงสะพาน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น ๓  คลิ๊กรายละเอียด

นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม และคำสั่งอนุกรรมการตามยุทธศาสต์ ฯ  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม พิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม และคำสั่งอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสำราญ เชื้อสุจริต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้แก่ข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


รศ.เปรม บุญเรือง ผู้แทนมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจำประเทศไทย - ลาว ประธานพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์" ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร             คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้        นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมตรวจสอบโรงสีคลังสินค้ากลางเก็บรักษาข้าวสารของจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๖        ณ  อำเภอเมือง อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพังโคน       
คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้        ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและ   ส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมนักเรียนฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด   คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ประชุมพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖   โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้ายการ  สหกรณ์  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "สหประกันชีวิต
มั่นคง มั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อวันข้างหน้า"  เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กูล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม     คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ประธานเปิดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์แต่ละประเภท เพื่อเป็นอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหยาดพระพิรุณ     คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร        คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและเป็นวิทยากร การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวนศน์ จังหวัดสกลนคร
 คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร   มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  คลิ๊กรายละเอียด


นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟาร์มดี นมดี ที่ภูพาน  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวต้อนรับที่ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพังโคน จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน จัดประชุมโครงการศึกษาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม ศูนย์ 3 วัย บะหว้า จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม      โรงเรือนกลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านหนองกุง อ. เมือง จ. สกลนคร  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เข้าอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" (ทักษะการฟัง) ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


 นางจินตนา ฉันทศรัทธาการ จนท.ศบร.พร้อมคณะ ได้มาตรวจ ติดตามงานระบบ การส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพี.ซี.แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง" เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดวางศิลากฤษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  คลิ๊กรายละเอียด


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล     อ. เต่างงอย จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เข้าอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" (ทักษะการฟัง) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๖" เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอดิศร์ใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขสกลนคร จำกัด   คลิ๊กรายละเอียด


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมโครงการปฏิบัติการเครือข่ายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน"   ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗   พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กสส. ๑ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมฯ (สภากาแฟ) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังวหวัด เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ บุญชาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนมอบแว่นตาพระราชทานให้กลุ่มสมาชิกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร          คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) การวิเคราะห์ข้อมูลฯ  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานในพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานจัดงานวันสงกรานต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop)เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด คลิ๊กรายละเอียด


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๑๑ ประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต. จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายทศเทพ เทศวานิชย์ ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ ได้ติดตามโครงการบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์ (แปลงหญ้า) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด     คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร         คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ฯพณฯ ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินมาพบปะสมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกร เพื่อมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ฯพณฯ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดการประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น        คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ. เมือง      จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน "สภากาแฟ" หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


การเซ็นสัญญาอุดหนุนการทำวิจัย โครงการ "การบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์" (แปลงหญ้า)ของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียนฯ จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖      ณ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ. กุสุมาลย์           จ. สกลนคร   คลิ๊กรายละเอียด


นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมสัมมนาแนวทางบูรณาการงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น    คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามมิ่งเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พาสื่อมวลชน (มูลนิธิปิดทองหลังพระ) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗    กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มฯ อ. กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายกฤษณ์สีวะรา จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร      คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กพส. พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของทหารที่ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๔ ภุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ จังหวัดสกลนคร     คลิ๊กรายละเอียด


นายสุระศักดิ์ บุญชาญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ออกติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงหญ้าสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบริการตรวจวัสายตาประกอบแว่นฟรี เมื่อวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในพื้นที่   อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กจส. พร้อมทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ผู้บริการรถตู้ให้เช่า เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บ้านม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการ "แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนท์โฮเทล จ. มุกดาหาร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Sport day เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิตการตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาจาโร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสุระศักดิ์ บุญชาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมชี้แจงคณะทำงานติดตามฯ   เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน อย.  เมื่อวันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๕๖ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองพอกน้อยแปรรูปปลา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ปลัดจังหวัดสกลนคร      เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้และติดตามการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ และนางนิลุมล เทพล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์  คลิ๊กรายละเอียด


นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาวัฒนา อ. ส่องดาว จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์โคนม      วาริชภุมิ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบให้นายสุระศักดิ์ บุญชาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ ส.ป.ก.  เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินสกลนคร   คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบให้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กสส.๑ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ (สภากาแฟ)  เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร                คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบรางวัลการประเมินผลการบริหารจัดการ กพส. ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคลาสสิค        คามิโอ จ. ระยอง  คลิ๊กรายละเอียด

นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด

นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๔   มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ประชุมหารือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด

นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ข้าราชการในสำนักงานสกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๕               คลิ๊กรายละเอียด

รองศาสตราจารย์เปรม บุญเรือง ผู้แทนมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจำประเทศไทย-ลาว พร้อมคณะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มาศึกษาดูงานสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  คลิ๊กรายละเอียด

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙   ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ วัดกลางโพธิ์ชัย ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร    คลิ๊กรายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด

 

 

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านพอกใหญ่
อ่านต่อ>>

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ณ อำเภอสุกุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  อ่านต่อ>>


คณะกรรมการระดับจังหวัดสกลนคร เข้าประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
  อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและวิทยากรด้านการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 อ่านต่อ>>

นายศิวกร ประมูลจักโก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และข้อเสนอแนะของประชาชนฯ
อ่านต่อ>>

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีมอบปัจจัยการแปรรูปข้าวฮาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ>>

อ่านต่อ>>


 

 


นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร


 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th