<<:::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร:::>>
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ประวัติเมืองสกลนคร
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผน/ผลประจำปี
Action Plan
งบประมาณ
ประชุมประจำเดือน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติงาน

Link Website
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการลดภาระหนี้

ข้อมูลองค์กร/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่หน่วยงาน
โครงสร้างอัตรากำลัง
บุคลากรกลุ่ม/ฝ่าย
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคคลากร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ผลโครงการ OTOP

บริการของเรา
webboard
KM : การจัดการความรู้
สมุดเยี่ยม
กิจกรรม 5 ส
การขับเคลื่อนค่านิยม
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
จัดซื้อจัดจ้าง
Download เอกสาร
ติดต่อWebMaster

กฏหมายสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบคำสั่งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
การจดทะเบียนสหกรณ์
การแก้ไขข้อบังคับ
การแก้ไขระเบียบสหกรณ์

ลิงค์เว็บไซต์ในจังหวัด
เว็บไซต์สหกรณ์ในจังหวัด
หน่วยงานราชการในจังหวัด

เกี่ยวกับเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
รายงานผ่านระบบ

ระบบร้องเรียน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   :: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ค่ะ :: :: xxx ::นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขและติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องและข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เดินทางมารายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่
๑๖ มีนาคม ๑๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ผู้แทนจากบริษัทไทยเพร ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มาม่า) ลงพื้นที่แปลงพริกภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
อ่านต่อ>>


นายธำรงค์ ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
สกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่ว และสถานีสูบน้ำ (โครงการลำน้ำพุง) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ บ้านเหล่าละโมง ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมแปลงพริกของสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด และชมนิทรรศการ การพัฒนาข้าวหอมดอกฮัง ภายใต้โครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์การเกษตร ตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


ดร.วิณโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกพริก เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดสกลนคร บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์" จังหวัดสกลนคร (CDC) ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด จัดตั้งจุดบริการประชาชนจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวก บริการน้ำดื่ม และผ้าเย็น ให้กับประชาชนที่เดินทางระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตร
คำตากล้า จำกัด พร้อมมอบนโยบาย แนะนำ ส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การบริหารเงินทุน โดยให้ยึดหลักการสหกรณ์ ตลอดจน อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์และคุณค่าสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด พร้อมมอบนโยบาย แนะนำ ส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การบริหารเงินทุน การให้สวัสดิการแก่สมาชิกฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด ซึ่งได้รับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย โครงการลดต้นทุนการผลิตฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อเข้าแนะนำส่งเสริม/ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จำกัด เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อเข้าแนะนำส่งเสริม/ตรวจเยี่ยม ร้านสหกรณ์ครูสว่างแดนดิน จำกัด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงานเกษตรสมัยใหม่ีสำหรับมันสำปะหลังเพื่อสู้ภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ แปลงสาธิตมันสำปะหลัง ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑๙ พื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และร่วมจัดฐานเรียนรู้และนิทรรศการ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร สกลนคร และนางยุพดี สารทอง ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสกลนคร คณะทำงานมาตรการที่ ๖ ธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ กลุ่มส่งเสิรมสหกรณ์ ๑ นำคาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดคาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณตลาดหน้าเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ จุดบริการหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร และปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด
อ่านต่อ>>


นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร
อ่านต่อ>>


นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชายา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕, ๑๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมแจ้งนโยบายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


น.ส.ธัญญวดี สุริรมย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในห้วงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยประชุมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมโครงการสร้างองค์กรการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชการดำริฯ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ประธานฯ ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยาง/รวบรวมยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกลาง-บ้านชาด จำกัด
อ่านต่อ>>


นายสฤษดิ์ สุระเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ มอบหมายให้นางจุฬาภรณ์ เพิ่มทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธิเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อ/รวบรวมยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราวาริชภูมิ จำกัด
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยาง/รวบรวมยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราวาริชภูมิ จำกัด
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อยาง/รวบรวมยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราอำเภอนิคมน้ำอูน จำกัด
อ่านต่อ>>


 นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายสงวน ธรรมภิบาล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการฯ สกก.วานรนิวาส จำกัด มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ และรับนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


 นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


 นายสุริยา บุญเค้า ประธานกรรมการสหกรณ์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตมูลสัตว์อัดเม็ด เร่งทำการผลิตมูลสัตว์อัดเม็ดซึ่งมีส่วนผสมจากมูลสัตว์ แกลบดิน แกลบดำ น้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
อ่านต่อ>>


 นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กล่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ พร้อมข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ และสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด แสดงความยินดีกับนายบรรลือ สัมฤทธิ์ นายอำเภอวานรนิวาส ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ>>


 นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดอบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดสงบอารมณ์ ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
อ่านต่อ>>


 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
อ่านต่อ>>


 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในการชี้แจงโครงการ "สหกรณ์สอนอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด
อ่านต่อ>>


 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมจันทสาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


 นายนิยม มุลเมืองแสน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


 ว่าที่ ร.ตงประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ น.ส.ธัญญวดิ สุริรมย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อ.ภูพาน  จ.สกลนคร 
อ่านต่อ>>


 นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานชี้แจงโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Famer  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์บ้านท่าเยี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 อ่านต่อ>>


นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมบริจาคสิ่งของโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง" ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้จัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด
 อ่านต่อ>>


 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์โคเนื้อ ระดับกลางน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ฯ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการ ตามแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ร่วยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอเจริญศิลป์ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ พร้อมรับนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และอวยพรปีใหม่
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้การรับรองมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์โคเนื้อระดับกลางน้ำ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ สำรวจและจัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสมคิด ศรีลาวงศ์ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ มอบหมายให้นางสาวภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ มอบหมายให้ นางสาวภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโคยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์
อ่านต่อ>>


นายนคร ศิริปัญญานันท์ นายอำเภอคำตากล้า ประธานในพิธีกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช เทิศไท้องค์ราชัน โดยมีสหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เกิดข้อบกพร่อง (จกบ.) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกยน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ พร้อมคณะ ร่วมกับสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด ได้จัดโครงการ "ฟาร์มดี นมดี ที่ภูพาน" เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๘ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดอบรมหลักสูตร "การมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ กำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายนิยม มุลเมืองแสน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีนายธานี ก่อบุญ ประธานเครือข่ายฯ
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงาน ร่วมงานสาธิตการผลิตพริกดาวล้อมเดือน ปลอดภัยตามมาตรฐาน Thai GAP เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หมู่บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ตำบลสร้างค้อ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันสาธิตการผลิตแตงโมปลอดภัย ตามมาตรฐาน Thai GAP" เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านบะฮีวิทยาคม ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทสรังสี (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าประเมินโรงเรียนที่เข้าประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
 อ่านต่อ>>


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายฉลาด วรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความเข้าใจการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสหกรณ์นำไปสู่การปฏิบัติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค ชุดที่ ๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าประเมินโรงเรียนที่เข้าประกวด "โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘"
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิด "โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์สกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัด "ตลาดเกษตร ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดิน จังหวัดสกลนคร" ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั่งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาจาโร
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑
จัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
ปีบัญชี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบเครื่องวัดความชื้นในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดสกลนคร แก่กลุ่มข้าวฮาง  จำนวน ๘ กลุ่ม
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และนายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนองปลิง
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะออกติดตามสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ขบวนการสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน" เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการส่วนลดร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อ่านต่อ>>


นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘" โดยมีประชาชนที่มาร่วมงานได้นำคูปองส่วนลด ๑๐% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาใข้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อนมวาริชเป็นจำนวนมาก
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘" จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในที่ประชุมเพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘"
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเกษตรกร เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต ๒๕๕๘/๕๙" ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศาลาอนุสรณ์ทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประธานที่ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้มีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธีการสหกรณ์ต้นแบบ
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เน้นการสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อ่านต่อ>>


นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินไปสู่การปฏิบัติ
อ่านต่อ>>


นายฉลาด วรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษฯ เขต ๑ ประธานในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดรายยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติไปสู่การปฏิบัติ
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จัดโครงการฝึกอบรม "ผู้นำชุมชนภาคประชาชน" ในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ เมืองสกลนคร และโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ประธานที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง  
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานและมอบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร 
ประธานเปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์" (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)  
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ เรื่องสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครอ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนครประธานการประชุมโครงการ "การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร"
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และทีมงาน ได้เข้าไปตรวจการสหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
อ่านต่อ>>


นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานพิธิเปิดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓ ณ สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานพิธิเปิดโครงการ "ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ - ๑๔" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม M.J Majestic Hotel จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๒
อ่านต่อ>>


กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๑
อ่านต่อ>>


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๘ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์" ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร 
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมพิธีมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฟังเทศน์มหาชาติ โดยพระครูสิริธรรมภาณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม
 
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ออกติดตามสหกรณ์ที่เข้าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการ สหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน"
ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน  ๔ สหกรณ์
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง "ขนมเปียกปูน" โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงหลวง สังกัด สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวฮางโลกจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒ โดยมีนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้างฮางด้วย
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบบรรจุภัณฑ์ข้าวฮางตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวและเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวพัฒนา จำกัด 
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงาน "ตลาดนัดเกษตรกรและตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดินจังหวัดสกลนคร"  
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานเปิด "ตลาดนัดเกษตรกรและตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดิน จังหวัดสกลนคร"
 อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบบรรจุภัณฑ์ข้าวฮางตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวและเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจำปา สังกัดสหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จำกัด 
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งฯ และนายสดิษฐชัย หาญมนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบบรรจุภัณฑ์ข้าวฮางตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวและเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนางอย-โพนปลาโหล สังกัดสหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด 
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการจัดงานแถลงข่าว "งานมหกรรมข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร" ครั้งที่ ๒ โดยมีบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะร่วมรับฟังนโยบายในด้านการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในจังหวัดสกลนครด้วย 
อ่านต่อ>>


นายไกรราศ แก้วดี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระฉายาลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มดดยสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด
อ่านต่อ>>


นางสุวรรณ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์วาอุโส และนายไพโรจน์ สีสด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔  ติดตามการดำเนินโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มดดยสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด
 อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และบุคลากรในสังกัด ร่วมออกบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดแจ้งแสงอรุณ บ้านนาดี ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 
อ่านต่อ>>


 นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวและเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อม ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวัสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
 
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จำกัด
 
อ่านต่อ>>


นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้บ้านงิ้ว ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
อ่านต่อ>>


นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายอภิศักดิ์ แสนเสน นักวิชาการสหกรณ์  เข้าแนะนำส่งเสริมการเรียนการสอนคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จินทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ หมื่นคืนชีวิตโคกระบือ อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์และนายสฤษดิ์ สุระเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกรคม ๒๕๕๘ ณ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร   อ่านต่อ>>


นายธานี ก่อบุญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมีนายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมดังกล่าวฯ  อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๘
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครสู่ความเข้มแข็ง"
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์      ครั้งที่ 2  อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ครั้งที่ 1 อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบเช็คเงินดอกเบี้ยชดเชยให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ปีที่ 2)  อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมออกบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
อ่านต่อ>>


นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร พร้อมด้วยนายสฤษดิ์ สุระเสียง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
อ่านต่อ>>


นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนครและคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับฟื้นฟูการดำเนินกิจการสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะได้เข้าตรวจการสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
อ่านต่อ>>


สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบกระปุกออมสินแพะ โครงการออมทรัพย์ ออมความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริฯ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ประชาชน อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงนาเกษตรกร อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด
อ่านต่อ>>


นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนองปลิง
อ่านต่อ>>


นาสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการทำบุญทอดกฐินสามัคคี คณะสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
อ่านต่อ>>

นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อ่านต่อ>>

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Conference โครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพาราของสหกรณ์
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดการประชุมและมอบเงินสนับนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนพร้อมใบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
อ่านต่อ>>

นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สหกรณ์ ประธานเปิดการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว จังหวัดสกลนคร 
อ่านต่อ>>

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้มอบกระปุกออมสินให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.ค็อกนีสไทย ตามโครงการส่งเสริมการออมฯ
อ่านต่อ>>

นายทองชัย ฟองชน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรส่องดาว จำกัด เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านพอกใหญ่
อ่านต่อ>>

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ณ อำเภอสุกุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและวิทยากรด้านการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายศิวกร ประมูลจักโก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และข้อเสนอแนะของประชาชนฯ
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีมอบปัจจัยการแปรรูปข้าวฮาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานโครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการเพราะปลูกของชาวนา
อ่านต่อ>>

นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และคณะทำงานฯ อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ฯ
อ่านต่อ>>

นางยุพดี สารทอง ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกับนางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกรณีเงินสดขาดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าวัด จำดั
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดงาน "การประกวดมิสคาวบอย งานมหกรรมข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงาน "เกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี" และ "มหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วย
ใจเดียวกัน" อ่านต่อ>>


นางสาวภูชิษา สอนศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิด "มหกรรมข้าวฮางโลกและเทศกาลกินปลาเข็งยักษ์ จังหวัดสกลนคร" อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายลำไยจากภาคเหนือสู่ผู้บริโภค จังวหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นางสิริวัศยา มุสิกา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระบบสหกรณ์ในโรงเรียน" ให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต ๑ จำนวนว ๗๕ คน อ่านต่อ>>


นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดเสวนาทางวิชาการในงานรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสฤษดิ์ สุระเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด ตามโครงการวาระแห่งชาติฯ อ่านต่อ>>


นายภูริทัต สัจจะกานต์ นายอำเภออากาศอำนวย ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จำกัด อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายธวัช ศิริวัธนนุกุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะทำงานวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ฯ
อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด อ่านต่อ>>


นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ร่วมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลในการเสนอขอส่งคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ณ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำพันธุ์ภูพานของอำเภอเจริญศิลป์และ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอวานรนิวาส ประธานพิธีโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และท้องถิ่นสัญจร ณ ศาลาประชาคมบ้านแสงเจริญ
ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส อ่านต่อ>>


นางสุวรรณ สุขเกษม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัดอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสฤษดิ์ สุระเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ประชุมปรึกษาหารือและกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง จำกัด
อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ นำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง อำเภอบ้านม่วง เข้าศึกษาดูสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จก. จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายไพโรจน์ สีสด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ นำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง อำเภอบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจข้าวฮางบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการออม โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๒ แห่ง และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตระเวนชายแดนฯ
จำนวน ๘ แห่ง อ่านต่อ>>


นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ ได้บรรยายโครงการอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด
อ่านต่อ>>


นายสัมฤทธิ์ พุฒิศรี นายอำเภอเมืองสกลนคร ได้เปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน"
อ่านต่อ>>


นายไกรลาศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย อ่านต่อ>>


นายสุวิช ภู่มาลี นายอำเภอนิคมน้ำอูน ร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด โดยมีนายสฤษดิ์ สุระเสียง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบัญชีในสหกรณ์นักเรียน จำนวน ๒ โครงการ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเขียนข่าว ในหัวข้อเรื่อง "หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น" อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการข้าวผ่านระบบสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหารือกับฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ>>


นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ระดับจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ ๑ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การโคนมวาริชภูมิ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์นม UHT และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านอูนโคก อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการสัมมนา "สันนิบาตสหกรณ์ฯ พบสหกรณ์สมาชิก" ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จก. และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จก. อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ อ่านต่อ>>


นายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมงาน ๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกุสุมาลย์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม จำกัด เพื่อเข้าแนะนำส่งเสริมและรับทราบปัญหา รวมถึงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรจัดรูป
ที่ดินพอกใหญ่ จำกัด
อ่านต่อ>>


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนคุณหญิงจันทิมา
พึ่งบารมี อ. ภูพาน จ.สกลนคร อ่านต่อ>>


นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ อ่านต่อ>>


นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แก่ผู้แทนสหกรณ์ อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ครั้งที่ ๓ อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานพิธีเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบกลุ่มจังหวัด)
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลภูพาน ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานในพิธีการแถลงข่าว "เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่อาเซียน" ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓
อ่านต่อ>>


นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ ประธานการประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ มีจังหวัดที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ จังหวัด อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเร่งรัดการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนสหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนคร ประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสุระศักดิ์ บุญชาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่านต่อ>>


นายสุระศักดิ์  บุญชาญ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  อ่านต่อ>>


นายวัชระ ฉัตรเท นายอำเภอวานรนิวาส ประธานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และท้องถิ่นสัญจร โดย นางยุพดี สารทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว และขอพร
ข้าราชการบำนาญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวัน
ขั้นปีใหม่ไทย
อ่านต่อ>>


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายธานี ก่อบุญ ประธานการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยมีนายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ในโครงการพระราชดำริฯ
อ่านต่อ>>


นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม  คำยิ่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
อ่านต่อ>>


นายนภดล  วรกัลป์ นายอำเภอกุดบาก ประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ>>


นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด รายยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑)
อ่านต่อ>>


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานประชุมโครงการขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม CDC  (Trade Mark CDC ) จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่านต่อ>>


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เเดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ นายสมบัติ เมฆทรงกลด พร้อมคณะร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย หมู่ที่ ๖ ต.พังโคน อ.พังโคน จ. สกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสุระศักดิ์ บุญชาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานร่วมน้ำใจไทสกล คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ. สกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต ๑๐, ๑๑, ๑๒ ประธานที่ประชุมโครงการ "การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตามระบบ CPS ข้าราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์กับคณะกรรมการสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีสหกรณ์ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดสามัคคีศรีดารม ต. นาโพธิ์  อ.กุสุมาลย์             จ. สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี หมู่ที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด         เฝ้ารับเสด็จ   คลิ๊กรายละเอียด


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดป้ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด เมื่อวันที่ที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จ   คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ โดยนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีจันทร์ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด

นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคต จำกัด ประธานในที่ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานพิธีมอบรางวัล "สุดยอดเด็กดี มีเงินออม" ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในแบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ  เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการประชุมสามฝ่ายเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องราชาวดี ชั้น ๖ โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนกันยายน  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บึงคันบึงสะพาน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น ๓  คลิ๊กรายละเอียด

นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพื่อพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม และคำสั่งอนุกรรมการตามยุทธศาสต์ ฯ  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม พิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม และคำสั่งอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสำราญ เชื้อสุจริต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้แก่ข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


รศ.เปรม บุญเรือง ผู้แทนมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจำประเทศไทย - ลาว ประธานพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์" ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร             คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้        นายบุญพร้อม  คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมตรวจสอบโรงสีคลังสินค้ากลางเก็บรักษาข้าวสารของจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๖        ณ  อำเภอเมือง อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพังโคน       
คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้        ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและ   ส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมนักเรียนฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด และสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด   คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ประชุมพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๖   โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมพิจารณายกร่างโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้ายการ  สหกรณ์  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "สหประกันชีวิต
มั่นคง มั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อวันข้างหน้า"  เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กูล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม     คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ประธานเปิดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์แต่ละประเภท เพื่อเป็นอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหยาดพระพิรุณ     คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร        คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและเป็นวิทยากร การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวนศน์ จังหวัดสกลนคร
 คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร   มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทีมงาน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖  คลิ๊กรายละเอียด


นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฟาร์มดี นมดี ที่ภูพาน  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวต้อนรับที่ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพังโคน จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทีมงาน จัดประชุมโครงการศึกษาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม ศูนย์ 3 วัย บะหว้า จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม      โรงเรือนกลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านหนองกุง อ. เมือง จ. สกลนคร  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เข้าอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" (ทักษะการฟัง) ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


 นางจินตนา ฉันทศรัทธาการ จนท.ศบร.พร้อมคณะ ได้มาตรวจ ติดตามงานระบบ การส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพี.ซี.แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง" เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดวางศิลากฤษ์อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  คลิ๊กรายละเอียด


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล     อ. เต่างงอย จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เข้าอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" (ทักษะการฟัง) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๖" เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอดิศร์ใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขสกลนคร จำกัด   คลิ๊กรายละเอียด


ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร ผอ. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมโครงการปฏิบัติการเครือข่ายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน"   ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗   พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผอ.กสส. ๑ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมฯ (สภากาแฟ) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับจังวหวัด เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ บุญชาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนมอบแว่นตาพระราชทานให้กลุ่มสมาชิกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด อ.กุสุมาลย์ จ. สกลนคร          คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน" เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประชุมตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) การวิเคราะห์ข้อมูลฯ  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายพัณณ์เดชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมงานในพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานจัดงานวันสงกรานต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการส่งเสริมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q Shop)เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบให้นายบุญพร้อม คำยิ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมพัฒนา Smart Farmer" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด คลิ๊กรายละเอียด


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๑๑ ประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต. จังหวัดสกลนคร คลิ๊กรายละเอียด


นายทศเทพ เทศวานิชย์ ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ ได้ติดตามโครงการบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์ (แปลงหญ้า) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด     คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร         คลิ๊กรายละเอียด


นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ฯพณฯ ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินมาพบปะสมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกร เพื่อมอบปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด


ฯพณฯ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดการประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น        คลิ๊กรายละเอียด


นายสมบัติ เมฆทรงกลด สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ. เมือง      จ.สกลนคร  คลิ๊กรายละเอียด

 

 

 


 


ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐๘ ๑๗๑๗ ๔๐๗๗
E-mail :
yongyut@cpd.go.th


 

 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เลขที่ ๔๐๑ ถนน สกล - นาแก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐                                 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑ โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๖๗๑
E-mail :
cpd_sakonnakhon@cpd.go.th