ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธ์ศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ข้อมูลเพื่อการประสานราชการ
การจัดการองค์ความรู้
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนปฎิบัติการ 4 ปี (55-59)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คำสั่งต่าง ๆ
รายงานการประชุม
บรรยายสรุป
VTR_สำนักงาน
intra_สำนักงาน

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผุ้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ทำเนียบสหกรณ์
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
Profile
การเชื่อมโยงเครือข่าย
ปริมาณธุรกิจ
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กล่มเกษตรกร
จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
จดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณการส่งเสริม
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
บุคลากร

เงินกองทุนต่าง ๆ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนอื่น
โครงการ ASPL

นิคมสหกรณ์ในจังหวัด
นิคมสหกรณ์โคกขาม
นิคมสหกรณ์บ้านไร่

กฏหมาย คำสั่งนายทะเบียน
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง นายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ฯ
ประกาศ คำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์

งานบริการของเรา
กระดานข่าวทั่วไป
วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
อ่านข่าวที่ผ่านมา
คำถามที่ถามบ่อย ๆ (FAQ)
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Intranet สมุทรสาคร
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster

Link ที่น่าสนใจ
เว็บสหกรณ์ในจังหวัด
เว็บสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บสหกรณ์ไทย
ฟังเพลงออนไลน์
ดู Tv ออนไลน์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  จำนวนผู้เข้าชมเรา

 

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร :::  ..."เครือข่ายเข้มข้น  สหกรณ์เข้มแข็ง"...

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ     
  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  

 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง SAR (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  นโยบาย หลักเกณพ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

ขอเชิญประชุมข้าราชการประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

ขอเชิญประชุม CPS ประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

ขอเชิญประชุมติดตามงานประจำเดือน ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน 59  รายละเอียด

รายงานการประชุมข้าราชการประจำเดือนเมษายน 59  รายละเอียด

รายงานการประชุม CPS ประจำเดือนเมษายน 59  รายละเอียด

รายงานการประชุมติดตามงานประจำเดือนมีนาคม 59  รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 59 นายจิรายุ สุคนธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด ณ ศาลากาญจนภิเษก วัดใหญ่บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง  รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์สร้างเครือข่ายความรู้ เรื่องกฏหมายค้ำประกันใหม่ให้กับผู้แทนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  โดยมีนายทนา  ต้องโพนทอง นิติกรชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายอภิเศรษฐ์ บูรณ์ชนะ ,นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ,นายธราธร ขันเทศ และนายสิทธิพงศ์ สมณกิจ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ตามแผนเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จำกัด   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 59 เวลา 10.00 น. คณะทำงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่คณะอาจารย์โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 36 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 นายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม เขต 4,5 ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานตามนโยบาย เรื่องการชำระบัญชี ยกระดับชั้นสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4  รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 59 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เรื่องเกลือที่หอการค้าแต่งตั้งเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ดูแลกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร  รายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 : วิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด :
          วิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด  ซึ่งอยู่ในความส่งเสริมของนิคมสหกรณ์บ้านไร่  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรสมาชิกในเขตนิคม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  เช่น   การเลี้ยงกุ้ง  หอย  ปู  ปลา  และปลูกผักพื้นบ้าน  โดยยึดหลักดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินให้คุ้มค่า  ปลูกทุกอย่างที่กิน  และกินทุกอย่างที่ปลูก  นอกจากนี้ยังทำอาชีพเสริมอื่นๆ  เช่น  การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน  ทำให้สมาชิกมีรายได้  พอเพียงแก่การดำรงชีพและอยู่อย่างมีความสุข     

 

   


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ::
บริษัท ที.โอ.ที จำกัด มหาชน สาขาสมุทรสาคร  (สำนักงานชั่วคราว)
โทร.034-412671  Fax 034-412673