ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธ์ศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ข้อมูลเพื่อการประสานราชการ
การจัดการองค์ความรู้
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนปฎิบัติการ 4 ปี (55-59)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คำสั่งต่าง ๆ
รายงานการประชุม
บรรยายสรุป
VTR_สำนักงาน
intra_สำนักงาน

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
Profile
การเชื่อมโยงเครือข่าย
ปริมาณธุรกิจ
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ผู้ตรวจการสหกรณ์

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ฐานข้อมูลกลางสำนักงานสหกรณ์
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
บุคลากร

เงินกองทุนต่าง ๆ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนอื่น
โครงการ ASPL

นิคมสหกรณ์ในจังหวัด
นิคมสหกรณ์โคกขาม
นิคมสหกรณ์บ้านไร่

กฏหมาย คำสั่งนายทะเบียน
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง นายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ฯ
ประกาศ คำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์

งานบริการของเรา
กระดานข่าวทั่วไป
วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
อ่านข่าวที่ผ่านมา
คำถามที่ถามบ่อย ๆ (FAQ)
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Intranet สมุทรสาคร
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster

Link ที่น่าสนใจ
เว็บสหกรณ์ในจังหวัด
เว็บสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บสหกรณ์ไทย
ฟังเพลงออนไลน์
ดู Tv ออนไลน์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  จำนวนผู้เข้าชมเรา

 

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร :::  ..."เครือข่ายเข้มข้น  สหกรณ์เข้มแข็ง"...

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ     
  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  

 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง SAR (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  นโยบาย หลักเกณพ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

ขอเชิญประชุมข้าราชการประจำเดือน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

ขอเชิญประชุม CPS ประจำเดือน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

ขอเชิญประชุมติดตามงานประจำเดือน ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 59  รายละเอียด

รายงานการประชุมข้าราชการประจำเดือนพฤษภาคม 59  รายละเอียด

รายงานการประชุม CPS ประจำเดือนพฤษภาคม 59  รายละเอียด

รายงานการประชุมติดตามงานประจำเดือนพฤษภาคม 59  รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพโดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559  สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 3  ณ บ้านสมาชิกสหกรณ์คุณวาสนา เอี่ยมไกรวงษ์ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์โคกขาม 1 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดการอบรม   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2559 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายอภิเศรษฐ์ บูรณ์ชนะ นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม และนายสิทธิพงศ์ สมณกิจ ได้เข้าตรวจสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร จำกัด   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายจำลอง ขวัญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการมะนาว ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด   รายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 : วิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด :
          วิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด  ซึ่งอยู่ในความส่งเสริมของนิคมสหกรณ์บ้านไร่  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรสมาชิกในเขตนิคม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  เช่น   การเลี้ยงกุ้ง  หอย  ปู  ปลา  และปลูกผักพื้นบ้าน  โดยยึดหลักดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินให้คุ้มค่า  ปลูกทุกอย่างที่กิน  และกินทุกอย่างที่ปลูก  นอกจากนี้ยังทำอาชีพเสริมอื่นๆ  เช่น  การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน  ทำให้สมาชิกมีรายได้  พอเพียงแก่การดำรงชีพและอยู่อย่างมีความสุข     

 

   


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ::
บริษัท ที.โอ.ที จำกัด มหาชน สาขาสมุทรสาคร  (สำนักงานชั่วคราว)
โทร.034-412671  Fax 034-412673