ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธ์ศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ข้อมูลเพื่อการประสานราชการ
การจัดการองค์ความรู้
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนปฎิบัติการ 4 ปี (55-59)
ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คำสั่งต่าง ๆ
รายงานการประชุม
บรรยายสรุป
VTR_สำนักงาน
intra_สำนักงาน

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มฯ
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
Profile
การเชื่อมโยงเครือข่าย
ปริมาณธุรกิจ
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
ผู้ตรวจการสหกรณ์

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ฐานข้อมูลกลางสำนักงานสหกรณ์
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
บุคลากร

เงินกองทุนต่าง ๆ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เงินกองทุนอื่น
โครงการ ASPL

นิคมสหกรณ์ในจังหวัด
นิคมสหกรณ์โคกขาม
นิคมสหกรณ์บ้านไร่

กฏหมาย คำสั่งนายทะเบียน
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ คำสั่ง นายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.ฯ
ประกาศ คำสั่ง คพช.
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์

งานบริการของเรา
กระดานข่าวทั่วไป
วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
อ่านข่าวที่ผ่านมา
คำถามที่ถามบ่อย ๆ (FAQ)
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Intranet สมุทรสาคร
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster

Link ที่น่าสนใจ
เว็บสหกรณ์ในจังหวัด
เว็บสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
เว็บสหกรณ์ไทย
ฟังเพลงออนไลน์
ดู Tv ออนไลน์


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  จำนวนผู้เข้าชมเรา

 

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร :::  ..."เครือข่ายเข้มข้น  สหกรณ์เข้มแข็ง"...

  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ     
  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง SAR (Self Assessment Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  นโยบาย หลักเกณพ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

ขอเชิญประชุมข้าราชการประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

ขอเชิญประชุม CPS ประจำเดือน ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

ขอเชิญประชุมติดตามงานประจำเดือน ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ชั้น 4

รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 59  รายละเอียด

รายงานการประชุมข้าราชการประจำเดือนกรกฎาคม 59  รายละเอียด

รายงานการประชุม CPS ประจำเดือนกรกฎาคม 59  รายละเอียด

รายงานการประชุมติดตามงานประจำเดือนกรกฎาคม 59  รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ระดับจังหวัด   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  นายเกรียงวุฒิ ศรีช่วงประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองนกไข่    รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กาหลง จำกัด  เพื่อรับรองงบการเงินและเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558   รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนสิงหาคม  ของกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางหญ้าแพรก  เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   รายละเอียด

   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559   นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  รายละเอียด

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยนายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายณรงค์  การดำริห์  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่  ร่วมจัดโครงการ "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้านิคมสหกรณ์บ้านไร่   รายละเอียด 

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยนายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมจัดโครงการ "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิคมสหกรณ์โคกขาม สมุทรสาคร   รายละเอียด 

   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559  นายศักดิ์ชัย  ไชยพุทธ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  และนายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องเกลือ  1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร  รายละเอียด

   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ พื้นที่แปลงใหญ่ (ฝรั่ง) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธราธร ขันเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เป็นวิทยากร....  รายละเอียด

   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  พร้อมด้วย นายสิทธิพงศ์ สมณกิจ นิติกร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบ้านชมเดือนรีสอร์ท สมุทรสงคราม  รายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

 
 
 
 : วิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด :
          วิถีชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด  ซึ่งอยู่ในความส่งเสริมของนิคมสหกรณ์บ้านไร่  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรสมาชิกในเขตนิคม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง  เช่น   การเลี้ยงกุ้ง  หอย  ปู  ปลา  และปลูกผักพื้นบ้าน  โดยยึดหลักดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินให้คุ้มค่า  ปลูกทุกอย่างที่กิน  และกินทุกอย่างที่ปลูก  นอกจากนี้ยังทำอาชีพเสริมอื่นๆ  เช่น  การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน  ทำให้สมาชิกมีรายได้  พอเพียงแก่การดำรงชีพและอยู่อย่างมีความสุข     

 

   


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ::
บริษัท ที.โอ.ที จำกัด มหาชน สาขาสมุทรสาคร  (สำนักงานชั่วคราว)
โทร.034-412671  Fax 034-412673