ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
สารสนเทศของสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพในจังหวัด

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ  รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2558

 
  นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มา,ตรฐาน และผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยังยืน" ณ อาคาร B ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2558

  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันฑ์ ณ วัดดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อให้ครู และบุคลากรการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์ การจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนและกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนงาน ตัวชี้วัดของวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 80 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 วันที่ 9 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด และระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ชนิดสินค้าข้าว ปี ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

 วันที่ 9 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมพิธีคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 วันที่ 7 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ หอประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 7 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีนายปัญญา  งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 6 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณวัดเกาะแก้ว ตำบลกระดังงาน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มิถุนายน 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ วัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

วันที่ 19 มีนาคม  2558  
  นายประมาณ  พึ่งอวยผล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ณ วัดบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ 11 มีนาคม  2558

 
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรงคราม

วันที่ 5 มีนาคม  2558

 
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 4 มีนาคม  2558

  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเจริญสุขาราม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942