ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆวันที่  9 กันยายน 2557
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558  
  นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประมาณ  พึ่งอวยผล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายสุนันท์  จาดเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ณ ห้องระชุมสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558  
  นายรัชพล  วิทยประพัฒน์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมโครงการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ โดยมี ตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558  
  นายปัญญา  งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ของสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์กู้ไปประกอบอาชีพและเพื่อรวบรวมผลผลิตเพื่อจัดการขาย โดยมีนางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอีก 8 คน เข้าร่วมประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  
  นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอิศรสุนทรโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม 
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ของสหกรณ์ ร่วมประชุม  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการดำเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนของสหกรณ์
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางถนอมนวล บุญเรือง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดอบรมโครงการสัมมนา “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง”(ฉบับแก้ไข) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ รวม ๖๐ คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558  
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินส้มโอขาวใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุุทรสงคราม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสุชล สุขเกษม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2558
  นายปัญญา  งานเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ "กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านศีล 5"  ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึงกิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ ถือศีล การถวายสังฆทาน ฟังบรรยายธรรม
 

ดูข่าวย้อนหลัง

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942