ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ     

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบโล่ห์เกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ระดับดีเด่น  อันดับที่  1

 

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด 
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียด   แนบท้ายประกาศ
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ  รายละเอียด 
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียด
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2  (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนิติกร  รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) ในตำแหน่งนิติกร รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   รายละเอียด
 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  รายละเอียด

 อ่านข่าวย้อนหลัง

   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
 วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
     

 ดูข่าวย้อนหลัง

   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
 วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
   วันที่  18  มีนาคม  2552
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามโครงการลดภาระหนี้ฯ   อ่านต่อ
     

 ดูข่าวย้อนหลัง

   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
 

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี มีร้านอาหาร มีผลิตผลพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมจำหน่าย
เวลาเปิด - ปิด
... อุทยาน ร.2 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
... พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

   
  - ว่าง -


สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942