ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
สารสนเทศของสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพในจังหวัด

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ  รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 วันที่ 31 มีนาคม 2558  
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  จัดโครงการหนึ่งจังหวัด หนึ่งความดี เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม วัดบางกะพ้อม
 วันที่ 24 มีนาคม 2558  
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ   สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้มอบหมายให้      นายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์(สมาชิกสหกรณ์) เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 สหกรณ์รวม 100 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ณ วัดคู้ธรรมสถิตติ์  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
 วันที่ 22 มีนาคม 2558  
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ   สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้มอบหมายให้      นายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์(สมาชิกสหกรณ์) เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน ๓ สหกรณ์รวม 100 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ณ สหกรณ์เคหสถานป้อมแก้วมั่นคง จำกัด  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558

วันที่ 19 มีนาคม 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ   สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้มอบหมายให้      นายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์(สมาชิกสหกรณ์) เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของตนในการพัฒนาสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 สหกรณ์รวม 100 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ณ ศาลาวัดบางแก้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

วันที่ 19 มีนาคม 2558

 
  สหกรณ์บริการบางแก้วรวมใจ จำกัด  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  ณ ศาลาการเปรียญวัดบางแก้ว หมู่ที่ 7  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2557  โดยมีนายสุริยา  หรือประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ ฯ และนางสาววารุณี  อินวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

วันที่ 16 มีนาคม 2558

 
  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักราชการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมให้การต้อนรับ  นายธรงค์  ไก่ฟ้า  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่  4  และ  5 ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 13 มีนาคม 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุนันท์  จาดเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆเรื่องร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองและสหกรณ์  ณ ที่ทำการกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 11 มีนาคม 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ   สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนางสาววารุณี อินวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีนายวรินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ศาลาการเปรียญวัดตรีจินดาวัฒนาราม

วันที่ 6 มีนาคม 2558

 
  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยมีคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เข้าร่วมประชุม

วันที่ 3 มีนาคม 2558

 
  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เดืนทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมให้การต้อนรับ
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

วันที่ 19 มีนาคม  2558  
  นายประมาณ  พึ่งอวยผล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ณ วัดบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ 11 มีนาคม  2558

 
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรงคราม

วันที่ 5 มีนาคม  2558

 
  นางสาว่วิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 4 มีนาคม  2558

  นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเจริญสุขาราม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942