ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
สารสนเทศของสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพในจังหวัด

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

 

  

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  การคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ และเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด

  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง รายละเอียด   เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ  รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

   วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุนันท์ จาดเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและปลอดการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวจิตรา พรหมชุติมา  ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสงครามและผู้ประกอบการแพปลา จำนวน 9 แพปลา ร่วมลงนาม MOU
   วันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายสุรินทร์ วัทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2559 "กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2559  เวลา  13.30 น. นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย  นายรัชพล วิทยประพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  (Single Command) ครั้งที่  6/2559  ณ  ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร  การดำเนินงานแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  (Zoning) การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์
  เมื่อวันที่  21 มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรมเอสดี  อเวนิว  กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "สนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  Q Shop ของสหกรณ์" ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ในเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์  สามารถพัฒนาร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร  สามารถขึ้นทะเบียนเป็นร้าน  Q shop ได้
 

เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2559 นายสุรินทร์  วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  ประจำปีงบประมาณ  2559  ณ บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข  ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้  ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ พร้อมทั้งเล่นเกมแจกรางวัลด้วย

  วันที่  15 มิถุนายน 2559 นายสุริทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด  โดยมี ผจก.นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ โดยสหกรณ์แห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงร้านค้าให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์ Q-Shop และศูนย์  CDC พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งขณะนี้ปุ๋ยได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนปุ๋ยตาม พ.ร.บ ปุ๋ย แล้ว
  วันที่  10 มิถุนายน 2559  นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าสำรวจพื้นที่  พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรแปลงส้มโอ  ที่เข้าร่วม  โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา


เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559 เวลา  07.30 น. นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย  ข้าราชการและพนักงานราชการ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  และเวลา  09.00 น. ร่วมกิจกรรม "โครงการขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  70 ปี  ณ  คลองส่งน้ำ 1L - 2R - 19L - 1R บ้านสะพานหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำพล อังคภากรณ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  โรงเรียนและหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม  ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้การสหกรณ์ การจัดทำบัญชี และการแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนแล้วยังมีการตอบปัญหาชิงรางวัล ซึ่งรองผู้ว่าฯ  ให้ความสมใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองด้วย

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 


นายสุรินทร์  วทัญญู
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942