ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
อุปกรณ์การตลาด
สารสนเทศของสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพในจังหวัด

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

 

  

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  การคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ และเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด

  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง รายละเอียด   เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ  รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ ลิลา) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้มอบรางวัลให้กับกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2559 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ หมู่ 4 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 แก่ผู้แทนโรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
  วันที่  26  กันยายน  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์  ที่ปรับเปลี่ยนอาชีพอันเนื่องจากผลกระทบ  IUU  ของสมาชิกสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ด้านบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ(การเลี้ยงปลากะพง) โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
  วันที่ 22 ก.ย.2559 เวลา 14.30 น นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัด ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรคลองเขิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มอาชีพ ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีการทำขนมขาย ทั้งนี้ได้พบปะและสำรวจความต้องการของกลุ่มเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในอุปกรณ์ต่างๆ
  วันที่  29 สิงหาคม  2559 เวลา  13.30 น. นายสุรินทร์ วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจเยี่ยมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด ซึ่งปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้รับจดทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เรียบร้อยแล้ว
  วันที่  29 สิงหาคม  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนายสุรินทร์ วทัญญู จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจปลูกไทย...ในแบบพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันที่  23  สิงหาคม  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่16 จังหวัดเพชรบุรี เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ณ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) และโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
  วันที่  22  สิงหาคม  2559  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ตรง ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธูรกิจแบบสหกรณ์ และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
  วันที่  22 สิงหาคม  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล  ให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการทำประมง IUU  โดยได้จัดอบรมการทำปลากรอบให้กับสมาชิกของกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำปลากรอบ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้
  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 น.ส.วารุณี อินวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิประจำปี 89,341.18 บาท
   เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2559 นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคกเกตุ  ตำบลปลายโพงพาง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม
   

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2559  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์  สนับสนุนให้สมาชิกไม่ทำประมง IUU พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการแก้ไขปัญการทำประมง  IUU ด้วยวิธีการสหกรณ์  ณ  สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง  - บางแก้ว จำกัด

  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2559  นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่ามพิธีเปิดโครงการพิทักษ์สายน้ำแม่กลอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ คลองสายใหญ่  หมู่ที่ 1  ตำบลนางตะเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม
  วันที่  10 สิงหาคม 2559 นายสุรินทร์ วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เขตตรวจราชการ 4,5 ครั้งที่ 3/2559 ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามและคณะหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต้อนรับการตรวจติดตามงาน/โครงการ ของนายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ   เกษตรกรผู้ทำน้ำตาลมะพร้าว และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในเกษตรแปลงใหญ่และงานตามภารกิจของกระทรวงฯ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธาน  นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม จำนวน  5 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมบ้านชมเดือน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2559 นางศุภกาญจน์ จงจุดเทียน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปลาชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน    ม. 10 ต. บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
  วันที่ 5 สิงหาคม  2559 นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ  และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นางศุภกาญจน์  จงจุดเทียน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ร่วมพิธีเปิดงานรวมพลคนคู่แฝดเทิดไท้องค์ราชินีจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ  อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จันและพิพิธภัณฑ์เรือ ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล  จำนวน  300 ต้น  ด้วย
  วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนายรัชพล วิทยประพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกไม่ทำการประมง  iuu โดยนำสมาชิก สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด มาศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่านา จังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิกของสหกรณ์ให้มีความเข้าใจการประมง iuu  และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ประมง เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนตรวจราชการ  โดยมีนายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าการเกษตร ณ โรงแรมรอแยล (รัตนโกสินทร์) กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า ให้มีการพัฒนาเครือข่ายของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้ผลิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายมนตรี  กลัดสมบูรณ์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และนางสาวนาตยา พูลทั่วญาติ ผู้จัดการสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนฯ ติดตามการปฏิบัติงานทั้ง 6 นโยบาย และพิจารณาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละนโยบาย สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารไส้เดือน) ในที่ประชุมทราบ
  วันที่ 13 กรกฎาคม  2559 นายรัชพล วิทยประพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ณ โรงสีข้าวชุมชน ต.แพรกหนามแดง ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
  วันที่  13  กรกฎาคม  2559  นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ  ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม ณ ท่าน้ำเทศบาลตำบลบางนกแขวก ต.บางนกแขวก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยปล่อยกุ้งก้ามกรามขนาด 7-9 ซม. จำนวน 1,300,000 ตัว
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ภายหลังพิธีเปิด ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ คณะอาจารย์และนักเรียน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่รอบวิทยาลัยฯ
  วันที่ 11 กรกฎาคม  2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 11 กรกฎาคม  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา  09.00 น. นายธนพร  ศรียากูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายสุนันท์ จาดเจริญ และนายรัชพล วิทยประพัฒน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด
  วันที่ 7 กรกฎาคม  2559  นางสาววารุณี  อินวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ  2559 ณ หมู่  9 ต.บางคนที  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
  วันที่  5 กรกฏาคม  2559 นายสุรินทร์ วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ รวม  9 สหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสหกรณ์และฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  วันที่  4 กรกฎาคม  2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน และพัฒนาการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานให้มีแนวทางที่จะพัฒนากลุ่มให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต
  วันที่  28 มิถุนายน  2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุนันท์ จาดเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและปลอดการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวจิตรา พรหมชุติมา  ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสงครามและผู้ประกอบการแพปลา จำนวน 9 แพปลา ร่วมลงนาม MOU
  วันที่  27 มิถุนายน  2557 นายสุรินทร์ วัทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2559 "กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2559  เวลา  13.30 น. นายสุรินทร์  วทัญญู  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย  นายรัชพล วิทยประพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  (Single Command) ครั้งที่  6/2559  ณ  ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร  การดำเนินงานแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  (Zoning) การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์
  เมื่อวันที่  21 มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรมเอสดี  อเวนิว  กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "สนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  Q Shop ของสหกรณ์" ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ในเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์  สามารถพัฒนาร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร  สามารถขึ้นทะเบียนเป็นร้าน  Q shop ได้
 

เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2559 นายสุรินทร์  วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์  ประจำปีงบประมาณ  2559  ณ บริเวณวัดจันทร์เจริญสุข  ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้  ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ พร้อมทั้งเล่นเกมแจกรางวัลด้วย

  วันที่  15 มิถุนายน 2559 นายสุริทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด  โดยมี ผจก.นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ โดยสหกรณ์แห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงร้านค้าให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์ Q-Shop และศูนย์  CDC พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งขณะนี้ปุ๋ยได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนปุ๋ยตาม พ.ร.บ ปุ๋ย แล้ว
  วันที่  10 มิถุนายน 2559  นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าสำรวจพื้นที่  พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรแปลงส้มโอ  ที่เข้าร่วม  โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา


เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559 เวลา  07.30 น. นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย  ข้าราชการและพนักงานราชการ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  และเวลา  09.00 น. ร่วมกิจกรรม "โครงการขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  70 ปี  ณ  คลองส่งน้ำ 1L - 2R - 19L - 1R บ้านสะพานหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2559 นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำพล อังคภากรณ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ  โรงเรียนและหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม  ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้การสหกรณ์ การจัดทำบัญชี และการแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนแล้วยังมีการตอบปัญหาชิงรางวัล ซึ่งรองผู้ว่าฯ  ให้ความสมใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองด้วย

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 


นายสุรินทร์  วทัญญู
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942