ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
• ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
• วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์สำนักงาน
• อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
• ทำเนียบบุคลากร
• โครงสร้างอัตรากำลัง
• สายตรงสหกรณ์/webmaster
• ผังเวบไซต์
• แผน/ผลการปฏิบัติงาน
• แผนที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

สถิติข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
• ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
• ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
• ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
• ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
• ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
• เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
• ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
• หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
• ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
• วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
• ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
• ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
• อุปกรณ์การตลาด
• แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

โครงการสำคัญ
• โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
• สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
• สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
• การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
• ข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ
• สาระน่ารู้
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง
• website สหกรณ์

webborad
• webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ                 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2556 ระดับดีเด่น อันดับที่ 1

        

จังหวัดสมุทรสงครามมอบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานนำร่องที่มีผลการปฏิบัติงาน "กิจกรรม 5ส"
ประจำปีพุทธศักราช 2556 ดีเด่นยอดเยี่ยม

    

การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4,5 (นายวิทยา โตรักษา)
และการส่งมอบรถบรรทุกห้องเย็น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าประมงของสหกรณ์
สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หน้าที่ทำการสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว จำกัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียนวัดแก่นจันทน์

(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)

วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เด็กยุคใหม่หัวใจสหกรณ์

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

STOP   TEEN   MOM  ชุด "เอ-บี"

 

 

เชิญท่องเที่ยวล่องเรือชมหิ่งห้อย ที่อัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นสมุทรสงคราม

แม่กลองดีดอทคอม


   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด 
   ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียด   แนบท้ายประกาศ
   ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ  รายละเอียด 
   ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
   ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด1     รายละเอียด2
   ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป  รายละเอียด
   สำน้กงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  เพืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการตามสิทธิของประชาชนตามพ.ร.บ 2540 นี้ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9   ไว้บริการให้ประชาชนได้ตรวจดูการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  จำนวน 8 แฟ้ม และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  0.4-711517 ,  034-715942,   034-712747 ในวันและเวลาราชการ
   
   
   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
 

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี มีร้านอาหาร มีผลิตผลพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมจำหน่าย
เวลาเปิด - ปิด
... อุทยาน ร.2 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
... พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

   

 อ่านข่าวย้อนหลัง


 

 

        เข้าค้นหาเฟสบุคด้วยคำว่า สำนักงานสมุทรสงครามใหม่
 

เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์สู่ครูผู้สอนของสำนักงาน กศน. โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 4และ5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ ครูของ  กศน.  ในเรื่องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 16 บรรยายความรู้เรื่อง สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ประชาชน จำนวน  100  คน  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 4และ5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 บรรยายความรู้เรื่อง อุดมการณ์  หลักการ  วิธีการสหกรณ์ และคุณค่าของสหกรณ์

 

สมุทรสงครามจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อให้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และสหกรณ์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร และสินค้าที่จำเป็นอื่นๆ ในราคายุติธรรม ช่วยลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชน ได้จัดงาน ณ บริเวณวัดประทุมคณาวาส ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 

คณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด

นายปริญญา  เพ็งสมบัติ   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   พร้อมคณะกรรมการบริหาร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายมงคล  สุขเจริญคณา ที่ปรึกษาสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๗
 

สมุทรสงครามจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร. จุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเจริญรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยมีนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพียงกัน
 

สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด ระดมสมองทำแผนพัฒนาสหกรณ์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557  นายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  จัดทำโครงการศึกษาการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการจัดการและการแก้ไขปัญหาพร้อมกำหนดแนวทางและวางแผนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์และชุมชน  ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบันภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2557  นายระวิ  เตียวประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ บริเวณวัดท้ายหาด  ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 

๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดการจัดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗” ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ๔,๕ ติดตามงานที่แม่กลอง

เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  นายเสนอ ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการ ๔ และ ๕  ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2557 นางสาวเสาวลักษณ์  ชื่นกมล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาตลาดปลาเป็น”ศูนย์ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป   ครบวงจร” ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557  นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และนางอรวรรณ คงเมือง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และคณะทีมงานกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ด้านปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมตรวจเยี่ยมตลาดปลาประมงแม่กลอง พร้อมสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณเพื่อการพัฒนามาตรฐานตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองให้เป็น “ศูนย์ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปครบวงจร”
 

สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยนายสุนันท์ จาดเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
 

ขบวนการสหกรณ์แม่กลอง มอบทุนการศึกษา“กองทุนส่งเสริมการศึกษาภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา”

เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “กองทุนส่งเสริมการศึกษาภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๒ สหกรณ์ ๒ ทุนการศึกษา
 

สหกรณ์เคหสถานบ้านโรงกุ้งมั่นคง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สหกรณ์เคหสถานบ้านโรงกุ้งมั่นคง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  โดยนายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม    ร่วมประชุมเพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดผลดีในการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดไว้
 

กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลลองเขิน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองเขิน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2557  โดยมีนายบุญส่ง อ่วมจันทร์ ประธานกลุ่มเกษตรกร เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้นายสุนันท์ จาดเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมเพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดผลดีในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 31  เมษายน  2557  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
  ดร. จุมพล  สงวนสิน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๕๗ และให้ความรู้เรื่องการรวมกันเป็นสหกรณ์ โดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม     ในการครั้งนี้นายมงคล  สุขเจริญคณา ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้ยื่นหนังสือ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณเพื่อการพัฒนามาตรฐานตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองให้เป็น “ศูนย์ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปครบวงจร”แก่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วย
  ดร. จุมพล  สงวนสิน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามงานเขต 4,5 เมื่อวันที่ 29  เมษายน ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งนี้นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการได้เข้าร่วมประชุมด้วย
  เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2557  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดหนองหว้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที 42 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีนายสุนันท์ จาดเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 พร้อมมอมทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จำนวน 15 ทุน
  เมื่อวันที่ 28  เมษายน  2557  นายมานพ  พุฒดี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี    ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
 

สมุทรสงครามขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สู่ประชาชนและผู้นำชุมชน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยนางถนอมนวล  บุญเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและถ่ายทอดความรู้ ด้านการสหกรณ์แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการเผยแพร่ความรู้และขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2557  นายระวิ  เตียวประเสริญ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 59 พรรษา ณ วัดปทุมคณาวาส  จังหวัดสมุทรสงคราม

สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557   นายวฤทธิเกียรติ  ปั้นทองคำ  ประธานกรรมการสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  โดยมี  นายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ณ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด
  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2557  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหรกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2557  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่  9  เมษายน  2557  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ บริเวณวัดดาวดึงษ์  ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่  6 เมษายน  2557  นางสาวเสาวลักษณ์  ชื่นกมล  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2557  นางสาวเสาวลักษณ์  ชื่นกมล  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 

สหกรณ์การเกษตรสมุทรสงคราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557   สหกรณ์การเกษตรสมุทรสงคราม จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  โดยมี  นางสาววารุณี  อินวรรณ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับ แนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกิจกรรม  5 ส  จังหวัดสมุทรสงคราม    ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส  และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 

สหกรณ์แม่กลองพัฒนาเกษตรกรสมาชิกสู่เกษตรกรปราดเปรื่องด้านสหกรณ์   

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๗  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนากรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์เป็นอย่างดีจนเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการสหกรณ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปได้ โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่พัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมรับการอบรม
  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2557 นายรัชพล  วิทยประพัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  จัดประชุมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรอินทารามร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557  นายอรุณ  อิ่มอุทร  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรอินทาราม  จำกัด  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2556 โดยมีนางสาววารุณี  อินวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้เข้าร่วมประชุม
 

แม่กลองติดตามการฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2557  นางถนอมนวล  บุญเรือง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลนำเสนอผลการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอาชีพสมาชิกภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างต่ำกว่า  500,000  บาท  ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  45  คน
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามมอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานปี 2557

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2557 นายประมาณ  พึ่งอวยผล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2557 ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรไม้ผลสมุทรสงคราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด กลุ่มแปรรูปผลไม้ไทย สังกัดสหกรณ์การเกษตรไม้ผลสมุทรสงคราม จำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด 85 หมู่ 7   ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556  โดยนายชานนท์    สุริยะฉันทนานนท์  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 รายละเอียด

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดคลินิกสหกรณ์ บริการชาวแม่กลอง

เมื่อวันที่ 13  มีนาคม   2557    นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ต.บางขันแตก   อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  รายละเอียด
สหกรณ์บริการบางแก้วรวมใจ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖                
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
  สหกรณ์บริการบางแก้วรวมใจ จำกัด  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  ณ บ้านสมาชิกเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๗  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  ๒๕๕๖  รายละเอียด

สหกรณ์การเกษตรไม้ผล 2557  สหกรณ์การเกษตรไม้ผลจังหวัดสมุทรสงคราม  จำกัด   จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ บ้านสมาชิกเลขที่ 79 หมู่ที่ 3  ตำบลบางสะแก อำเภอ บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2556  รายละเอียด

สหกรณ์แม่กลอง ร่วมจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี 2557”
ดร. จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมฯร่วมกับสหกรณ์ต่างๆจัดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ปี 2557” ขึ้นในระหว่างวันที่4– 8 มีนาคม2557    ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์จากทั่วประเทศ  ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ส่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานจำนวน 5 กลุ่ม   รายละเอียด

ชาวสหกรณ์ร่วมถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องใน  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี     พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  นายเจน  รัตนพิเชฏฐชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมกล่าว สดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๔ สหกรณ์ ๑ กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  รายละเอียด

สหกรณ์แม่กลอง อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพเสริม

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕5๗  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗  เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ของสหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมีมั่นคง จำกัด สหกรณ์การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 255๗  ณ ห้องประชุมรามเกียรติ์  ชั้น ๗ อาคารอิศรสุนทร  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยนางอรสา อินทุยศ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ รายละเอียด

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดของกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต ๔ และ ๕  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับภาคกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมตัวกันเป็นเครือข่าย  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกันละกัน ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรกระทำได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  รายละเอียด 

สหกรณ์สมุทรสงครามนำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการกสิกรรมไร้สารพิษ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม  ๒๕๕๗  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยพาสมาชิกผู้นำในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ นายประมาณ พึ่งอวยผล ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการดังกล่าว ของสหกรณ์เกษตรอัพวา จำกัด  รายละเอียด
แม่กลองขับเคลื่อนวาระแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์ สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายอนุสรณ์  วงศ์พัวพันธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโครงการวิชาการและเปิดบ้านเมธี ๕๖ เทิดไท้องค์ราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน โดยได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  รายละเอียด

สหกรณ์ประมงแม่กลอง ร่วม“โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน”  ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ร่วมกับสมาคมประมงสมุทรสงคราม และสมาคมเรือลากคู่สมุทรสงคราม น้อมเกล้าถวายปลาทูแห้งและอาหารทะเล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสด็จโดยพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี เพื่อรับมอบปลาทูแห้งและสิ่งของอื่นจากผู้แทนองค์กรที่บริจาค และส่งมอบให้กองทัพเรือนำไปส่งยังสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รายละเอียด
สหกรณ์แม่กลอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นางถนอมนวล บุญเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ จัดกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมสหกรณ์ พร้อมแจกของขวัญให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงาน รายละเอียด

ขบวนการสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย  รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 255๖  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม  ๒๕๕๖  โดยนายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม ได้เรียนเชิญนายระวิ      สิริประเสริฐ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖  รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ๔,๕ ติดตามงานที่แม่กลอง

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๖  นายเสนอ ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการ ๔ และ ๕  เข้าร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงาน/โครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียด

สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดคลินิกสหกรณ์ บริการชาวแม่กลอง

เมื่อวันที่ ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๖  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีส่วนราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมผนึกกำลัง เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียด

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ร่วมพิธีวันพ่อ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด  จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์วันพ่อ  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖   ณ อาคารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง   ตำบลแหลมใหญ่  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียด
แม่กลองเผยแพร่วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์สู่เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  นางถนอมนวล  บุญเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนระดับอำเภอทั้ง ๓ อำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม ๓ อำเภอ จำนวน ๙๗๗ คน ร่วมรับฟังแนวทางประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ รายละเอียด

สหกรณ์แม่กลองเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์จำนวน ๒ รุ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  และรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น รายละเอียด
แม่กลองประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จัดประชุมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  คณะทำงานผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๑  กลยุทธ์   ที่ ๑.๑  รายละเอียด 
 

ประมงแม่กลอง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิก พนักงานสหกรณ์ พระภิกษุสงฆ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมบริจาค รายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีวันวชิรวุธ

นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี    วันวชิราวุธ  วางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ ๖  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์นานัปการแก่ประเทศไทย โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมเกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมเกี่ยวกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูประถัมภ์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขต ต.วัดประดู่ และ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน ๕๐ คน รายละเอียด
สหกรณ์แม่กลองร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  เพื่อสร้างองค์ความรู้และกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และผู้แทนของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี  ๒๕๕๖ รายละเอียด
สหกรณ์แม่กลอง หน่วยงานนำร่องกิจกรรม ๕ ส
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ตามนโยบายการดำเนินการตามโครงการกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายรุ่งโรจน์ ศงสนันทน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของสำนักงานฯ ร่วมจัดทำ สะสาง สะดวก สะอาด เพื่อสุขลักษณะ สร้างนิสัย แก่บุคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
แม่กลองประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  คณะทำงานชุดที่ ๕ และ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รายละเอียด
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายรุ่งโรจน์ ศงสนันทน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ – สร้างรอยยิ้มให้ชาวบางคนที

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ที่วัดคริสต์ใน  หมู่ที่ ๒  ต. บางยี่รงค์ อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  นางสาวเยาวดี  กิจถาวร  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในอำเภอบางคนที  โดยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แจกเอกสารหนังสือเกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์ รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับกองแผน กรมส่งเสริมสหกรณ์             
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  นายอาทิตย์  สุกเหลือ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่    กองแผนงาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับดีเด่นอันดับที่ ๑  รายละเอียด

 สนง. สหกรณ์แม่กลองร่วมผลักดัน กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลลองเขิน สู่ดีเด่นระดับชาติ            
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  นายระวิ  เตียวประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  เพื่อแนะนำเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นระดับชาติ ณ. ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำสวนคลองเขิน ต. คลองเขิน อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม รายละเอียด
สารคดี  สร้างชีวิตด้วยแนวคิดสหกรณ์เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารคดีเผยแพร่งานสหกรณ์ โดยทำเป็นสารคดีสั้น “สร้างชีวิตด้วยแนวคิดสหกรณ์” ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. ความยาว 2 นาที จำนวน 20 ตอน โดยได้เข้าถ่ายทำสหกรณ์/กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องคุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือของสินค้าสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ ถึงความเป็นมาในการรวมตัวกันได้อย่างไร และเกิดความมั่นคงในชีวิตอย่างไรในการรวมตัวกันโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ รายละเอียด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  รอบปีบัญชี  2555  ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2556  ให้สมาชิกได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาและกำหนดแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี 2556 ในการนี้  นายสุนันท์  จาดเจริญ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแนะนำ กำกับการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ รายละเอียด

สมุทรสงครามขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  นายรุ่งโรจน์  ศงสนันทน์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์” แก่ทีมเลขานุการและบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๒๓ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเข้าใจวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางสหกรณ์ให้เกิดผลสำเร็จไปในทางเดียวกัน รายละเอียด

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามมอบป้ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2556 นางศุภกาญจน์  จงจุดเทียน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้าแนะนำส่งเสริมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ประมงบางจะเกร็งบางแก้ว จำกัด ในเรื่องโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC พร้อมทั้งได้มอบป้ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC ให้แก่สหกรณ์ด้วย รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของสำนักงานฯ ทั้งหมด ๓๑ คน เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนตามกิจกรรมที่กองแผนงาน  กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้ รายละเอียด
สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด พบปะเยี่ยมเยี่ยนสมาชิก

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  นายชวลิต  จันทร์สวัสดิ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมกับ นายรุ่งธรรม เล็กอุทัย
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด  ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด ณ วัดบางสระแก  
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียด

 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บางนกแขวก จำกัด

วันที่  15  ตุลาคม  2556  สหกรณ์เครดิตยูเนียนบางนกแขวก  จำกัด ได้จัดประชุมสมาชิกชั้นนำ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ เพื่อชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ  ซึ่งไม่มีความเกี่ยวพันหรือทำธุรกิจกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด แต่ประการใด ในการนี้ได้เชิญ นายรุ่งโรจน์  ศงสนันทน์  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงาน ของสหกรณ์ฯ  พร้อมชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์แก่ที่ประชุมด้วย  รายละเอียด

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ – สร้างรอยยิ้มให้ชาวอัมพวา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ที่วัดเจริญรัตนาราม หมู่ที่ ๖ ต.แพรกหนามแดง   อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  นายประมาณ  พึ่งอวยผล  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียด
 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงครามจัดงานพิธีเนืองในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดย นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี รายละเอียด

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่  1  ตุลาคม   2556  นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมารับตำแหน่ง    ซึ่ง นายวิโรจน์  ชลวิริยะกุล   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงครามนำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ     จวนผู้ว่าราชการจังหวัด รายละเอียด
นายนรินทร์  ยิ้มสรวล
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved