ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับพึงพอใจมากที่สุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเด่น อันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบมอบรางวัลโครงการกิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๕๗
ให้แก่นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงว่า
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน “กิจกรรม ๕ ส.” ระดับดีเด่น


วันที่  9 กันยายน 2557
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมการจัดทำ KM  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที 4 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด ณ ห้องประชุมสังข์ทองโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนตามกิจกรรมที่กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด
 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วันแรก

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2557 ที่วัดบางแคกลาง ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายระวิ  เตียวประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในอำเภออัมพวา โดยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการสหกรณ์
 

ดูข่าวย้อนหลัง

 

   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
 

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี มีร้านอาหาร มีผลิตผลพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมจำหน่าย
เวลาเปิด - ปิด
... อุทยาน ร.2 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
... พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942