ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ


วันที่  9 กันยายน 2557
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 วันที่ 18 ธันวาคม  2557  
  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี จัดหาทุนสำหรับโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อเด็กนักเรียน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๖,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๙๙ บาท โดยมีพลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธี ณ  สำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด   จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ 17 ธันวาคม  2557  
  เมื่อวันที่  ๑๗-๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๗ นายวีระยุทธ ทุมทอง  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการและพนักงานราชการ  ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งจะมาศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบการทำงานเพื่อเป็นแนวทางการทำงานด้านต่าง  ๆ  ได้แก่ ระบบ CPS การส่งเสริมสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติในระบบสารสนเทศ การร่วมมือความสามัคคีในการประสานงานของข้าราชการ
 วันที่ 14 ธันวาคม  2557  
  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสาววรางคณา  ปฏิสนธิ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญงาน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เกิดการบริหารจัดการร่วมกัน สร้างความก้าวหน้าและความสำเร็จสู่กลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองเขิน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ 12 ธันวาคม  2557  
  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้มอบหมายให้นางสาววรางคณา  ปฏิสนธิ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญงาน  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองเขิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายในกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองเขิน ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 วันที่ 9 ธันวาคม 2557  
  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของสหกรณ์ เพื่อรับทราบสถานภาพทั่วไป สถานภาพทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด จำนวน ๒๐ คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 วันที่ 8 ธันวาคม  2557  
  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร Smart Farmer ด้านเกษตรผสมผสาน ของนายสุชล  สุขเกษม เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๗ ต จอมปลวก อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
  วันที่ 3 ธันวาคม 2557  
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์  วงศ์พัวพันธุ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จัดอบรมโครงการจัดอบรมโครงการให้ความรู้ และส่งเสริมเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการประชาชนเชิงรุกลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้นเวลา  ๑๙.๐๐ น.  ร่วมถวายเครื่องสักการะ (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
  นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายปัญญา  งานเลิศ      ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมเปิดโครงการ”ลงแขก ลงคลอง” เพื่อคนแม่กลองเป็นสุข  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ วัดโตนดราย หมู่ ๑  ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 

ดูข่าวย้อนหลัง

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นางสาววิลาวัณย์  ศรีประเสริฐ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942