ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับพึงพอใจมากที่สุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเด่น อันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบมอบรางวัลโครงการกิจกรรม ๕ ส. ประจำปี ๒๕๕๗
ให้แก่นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแสดงว่า
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน “กิจกรรม ๕ ส.” ระดับดีเด่น


วันที่  9 กันยายน 2557
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ณ ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายเจน รัตนพิเชษฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิด และมอบป้ายโครงการให้แก่ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
  เมื่อวันที 27 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกณณ์การเกษตรบางคนที จำกัด กลุ่่ม 4 และ 25 ณ โรงเรียนบ้านยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสที่ท่านมาเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหา การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกณณ์การเกษตรบางคนที จำกัด กลุ่่ม 5 และ 22 ณ ศาลารอรถ หมู่ 2 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุนันท์  จาดเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางสาววารุณี อินวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพรีแพค จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัทพรีแพคประเทศไทย จำกัด รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกณณ์การเกษตรบางคนที จำกัด กลุ่ม 14 และ 24 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นางสาวบุษราภรณ์ ดลโสภณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางฉันทนา ดวงแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสกหรณ์การเกษตรสมุทรสงคราม จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตกอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมการจัดทำ KM  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด กลุ่ม 6, 7, 19, 20 และ 23 ณ วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา และศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที 4 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดนัดเกษตรกร Farmer Market ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตลาดนัดเกษตรกร โดยมีนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม  
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด ณ ห้องประชุมสังข์ทองโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนตามกิจกรรมที่กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วันแรก

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  เมื่อวันที 24 ตุลาคม 2557 นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นกมล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ จังหวัดสมุทรสงครามในมูลนิธิคุณพุ่ม
  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
  เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2557 ที่วัดบางแคกลาง ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายระวิ  เตียวประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในอำเภออัมพวา โดยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการสหกรณ์ รายละเอียด
 

ดูข่าวย้อนหลัง

 

   อุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2
 

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์ และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี มีร้านอาหาร มีผลิตผลพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมจำหน่าย
เวลาเปิด - ปิด
... อุทยาน ร.2 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
... พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942