ยินดีต้อนรับ
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
โครงสร้างอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผังเวบไซต์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ภาพรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ปีทางบัญชีล่าสุด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์/ผู้ตรวจการสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี/ผู้ชำระบัญชี
หลักเกณฑ์ชี้วัด/ผลการจัดมาตรฐาน
ชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลจัดสรรเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
แบบ กพส. 2
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรใน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานการประชุมสำนักงาน
รับรองรายงนการประชุมประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญและโครงการเกี่ยวข้องเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑ์เด่น
สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ
สินค้าเด่น

แบบฟอร์มดาวโหลด
แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดการความรู้(KM)
การจัดการความรู้ (KM)

ข่าวบริการ
สาระน่ารู้
กฎหมาย/ระเบียบ/ คำสั่ง
website สหกรณ์

webborad
webboard

link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

คู่มือปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเด่น อันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก และโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับพึงพอใจ มากที่สุด (90 คะแนนขึ้นไป)

 

จังหวัดสมุทรสงคราม มอบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานนำร่องที่มีผลการปฏิบัติงาน "กิจกรรม 5ส" ประจำปีพุทธศักราช 2557 ดีเด่น
 


วันที่  9 กันยายน 2557
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์หรือเหล็ก  รายละเอียด เอกสารแนบท้ายประกาศ
  ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุด  รายละเอียด
  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
- กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่  - กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง - กลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

 อ่านข่าวย้อนหลัง

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  
  เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน  2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ 

สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายชวลิต จันทร์สวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด กลุ่ม 13  ณ อบต.โรงหีบ  ต.โรงหีบ  อ.บางคนที
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  
  เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน  2557 นายเสนอ  ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรม  เขตตรวจราชการ  เขต  4,5 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2558 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน 2557   นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุนันท์  จาดเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำแผนฟื้นฟูหนี้สมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
  นายวีระยุทธ ทุมทองสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จำกัด ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  
  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายปัญญา  งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางสุทธินันท์ งานเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  เมื่อวันที 24 ตุลาคม 2557 นางสาวเสาวลักษณ์ ชื่นกมล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ จังหวัดสมุทรสงครามในมูลนิธิคุณพุ่ม
  นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
  เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2557 ที่วัดบางแคกลาง ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายระวิ  เตียวประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชนในอำเภออัมพวา โดยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการสหกรณ์ รายละเอียด
 

ดูข่าวย้อนหลัง

 

 ตลาดน้ำอัมพวา วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 .และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิ่งห้อยในยามค่ำคืนได้ ค่าบริการคนละ 60 - 80 บาท  รายละเอียด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" มีความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชา" รายละเอียด
   
 อุทยาน ร. 2 

 ค่ายบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา เป็นที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในมีกลุ่มอาคารทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์และความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2  รายละเอียด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ   รายละเอียด

   
 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ดอนหอยหลอด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) รายละเอียด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ทรายขี้เป็ด” ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร รายละเอียด

   
 ตลาดน้ำท่าคา  ตลาดหุบร่ม
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวนมาขาย รายละเอียด ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมือง ตลาดหุบร่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตลาดเสี่ยงตาย หรือตลาดริมทางรถไฟ ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ต่างหุบร่มที่กางและเก็บสินค้าภายในพริบตา รายละเอียด
   นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 0-3471-1517 ต่อ 101
โทรสาร 0-3471-2747


Untitled Document Untitled Document

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
18/1 ซ.บางประจัน  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
โทรศัพท์  0-3471-2747  0-3471-1517
โทรสาร  0-3471-5942