:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::
     Please wait..........

หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป้าหมาย

ภารกิจ

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากร

แผน ผล งบประมาณประจำปี

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้งสำนักงาน

กระดานถามตอบ

แผนผังเว็บไซต์
   ติดต่อ Web master

ข้อมูลสหกรณ์

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการตามแผนงานงบประมาณ

อุปกรณ์การตลาด

ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน งบประมาณ

ทำเนียบบุคลากร

รายงานประจำปี

การดำเนินงานตามคำรับรอง

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  แบบฟอร์มดาวโหลด
 

 รายงานผลผู้ตรวจสอบบัญชี


สารสนเทศสหกรณ์

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

รองนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์

ผู้ชำระบัญชี

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

หลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้ KM

สินค้าบริโภคสหกรณ์
สินค้าอุปโภคสหกรณ์

โครงการ ASPL

 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::

 

    

    

            แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 


   ifographics  ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี 

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด>>

ประกาศจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด>>
 

   สตูล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๓ (๙ กันยายน ๒๕๕๙)
 

 สตูล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ (๒ กันยายน ๒๕๕๙)

 

 สตูล จัดประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน (๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙)

   สตูล รวมใจปั่นจักรยาน ครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
 

 สตูล เพิ่มองค์ความรู้สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

 

 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสตูล ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  ประชุมคณะทำงานแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด (๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)
  โครงการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการและผู้นำสหกรณ์ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ (หนี้ค้างและดอกเบี้ยค้าง) (๒๑ กรกฎาคม ๕๙)
  ประชุมกลุ่มอาชีพและเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ (๑๕ กรกฎาคม ๕๙)
  ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในเขตตรวจราชการ ๖, ๘ (๑๓ กรกฎาคม ๕๙)
  ประชุมให้ความรู้ การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๑๑ กรกฎาคม ๕๙)
  ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) และขับเคลื่อนค่านิยมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
  โครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับชั้นสหกรณ์ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)
  โครงการ ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน (๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)
  ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)
  เบิกจ่ายเงินกู้ ให้สหกรณ์ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
  อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
และปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 
  โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้า (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
  กิจกรรมกาแฟยามเช้า (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
  อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
และปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
  ประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
  ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
  โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
 

อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
และปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 

อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
และปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
 

  อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
และปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
  ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับชั้นสหกรณ์
  อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ปี 2558/2559
และปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ
 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสตูล (๒๘ มกราคม ๒๕๕๙)  

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล นำคาราวานสินค้าร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) (๒๖ มกราคม ๒๕๕๙) 

 

มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ 2559 

 

ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

ประชุมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)  

   
 


พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการกู้เงิน กพส.

ขั้นตอนการขอมาตรฐานสินค้าสหกรณ์                                                                                                          

พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

กฎหมายภายใต้ พรบ.สหกรณ์

ระเบียบ,คำสั่ง,ประกาศ ของ คพช.
   


ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าศึกษาบุตร 

ค่าเช่าบ้าน

ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                 

ใบลาต่างๆ

หลักเกณฑ์การจัดโครงการ

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 นายนอรดีน   เจะแล
สหกรณ์จังหวัดสตูล
โทรศัพท์  08-1817-2377
E-mail : nuradeen@cpd.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
1 ถนนภูมิจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร : 074-730-781 โทรสาร 074-711-202
ติดต่อ Webmaster : cpd_satun@cpd.go.th