:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::
     Please wait..........

 

 
 
 
 

 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
 

 

 
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นิติกร 
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประชุมสมาชิกสหกรณ์เคหสถานเมืองสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมบรรยายหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ สอ.ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ส่วนหน้า ลงตรวจพื้นที่ รร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมคณะกรรมการ สกก.ท่าเเพ จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ประชุมคณะกรรมการ สกก.ควนโดน จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์อัล-อามีน สตูล จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษต่รชายแดนใต้ ปี 2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
ติดตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนายางทั้งระบบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  
ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการลดต้นทุนเตารมควัน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 
ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอควนโดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ร่วมประชุมเตรียมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ สหกรณ์ในเขอำเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

เดือนมกราคม 2558

โครงการทัศนะศึกษากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 29 มกราคม 2558
ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer วันที่ 5-12 มกราคม 2558
ผู้ตรวจราชการ เขต 6 8 ตรวจเยี่ยม สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล วันที่ 14 มกราคม 2558

เดือนธันวาคม 2557

จัดอบรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 2 จำกัด วันที่ 2 -3 ธันวาคม 2557 

จัดอบรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรทำสวนกำแพง วันที่ 4 ธันวาคม 2557  
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
ประชุมประจำเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล วันที่ 5 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2557

  ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
  ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหมอดินประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุจสตูล จำกัด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำผุดพัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
  ร่วมประชุมสมาชิก สังกัดสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
  ประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  

เดือนตุลาคม 2557

  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ติดตามผลโครงการส่งเสริมอาชีพชายแดนใต้ สกก.ทุ่งหว้า จำกัด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมคณะกรรมการชุทนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จำกัด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดประชุมแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เดือนกันยายน 2557

  วันที่ 17 กันยายน 2557 ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2557 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด
  วันที่ 17 กันยายน 2557 สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล จัดโครงการเสริมสร้างความรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
  วันที่ 16 กันยายน 2557 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด
  วันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6, 8 ตรวจเยี่ยม สกก.ทุ่งหว้า จำกัด
  วันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6, 8 ตรวจเยี่ยม สกก.ท่าเเพ จำกัด
  วันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6, 8 ตรวจเยี่ยมกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สกก.ควนโดน จำกัด
  วันที่ 16 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า “อิ่ม อร่อย กับเราชาวสหกรณ์”
  วันที่ 15 กันยายน 2557 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6, 8 ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด
  วันที่ 15 กันยายน 2557 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6, 8 ติดตามงาน สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล
  วันที่ 15 กันยายน 2557 สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล
  วันที่ 13 กันยายน 2557 ประชุมและติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557
  วันที่ 10 กันยายน 2557 ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
  วันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.  
  วันที่ 2 กันยายน 2557 กิจกรรม "รวมพลคนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
  วันที่ 2 กันยายน 2557 ประชุมทางไกล เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ

 

เดือนสิงหาคม 2557

  วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ประชุมใหญ่ใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.ทุ่งนุ้ย
  วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ
  วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ เข้าประชุมใหญ่ สกย.บ้านควนพัฒนา จำกัด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ประชุมใหญ่ใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สตูล จำกัด
  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1, 2 จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2557
   วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายสุดจิตร หยงสตาร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด
  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุดจิตร หยงสตาร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด
  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 จัดโครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันเกษตรกร
  วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเเพ จังหวัดสตูล 
  วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ร่วมจำหน่ายลำไย ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรชาวภาคเหนือ
  วันที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมในวันเเม่แห่งชาติ  
  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายวีรนันนท์  เพ็งจันทร์) เป็นประธานฯ เปิดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
  วันที่ 6 สิงหาคม 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายวีรนันนท์  เพ็งจันทร์) เป็นประธานประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เดือนกรกฎาคม 2557

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเรือ
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ติดตามมาตรการลดราคาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเเพ   
 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นางสาวพวงเพ็ชร์ พราหมพงษ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเรือ 

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลสาคร จำกัด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาน้อย-ปาเต๊ะพัฒนา จำกัด

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จำกัด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าน้ำเค็มพัฒนา จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนมิถุนายน 2557

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนโครงการเชิงกลยุทธ์”
  วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมออกร้านนิทรรศการในกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่”
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ครั้ง 3/2557

  วันที่ 18 มิถุนายน  2557 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล เยี่ยมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
  วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
  วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 15.45 น.  นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล มอบสัญญาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้กับคณะกรรมการ สกย.น้ำผุดพัฒนา จำกัด
  วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. นายเชาวลิต  สะรอหมาด สหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557
  วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมจัดนิทรรศการ ของสถานีพัฒนาที่ดินสตูล
  วันที่ 5 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557

 

 

 

      กฏหมาย ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรรู้
  พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
  ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ขั้นตอนการขอกู้เงิน กพส.
  ขั้นตอนการขอมาตรฐานสินค้าสหกรณ์

             
  ค่าเบี้ยเลี้ยง             ค่าศึกษาบุตร         ค่าเช่าบ้าน  
 
ค่ารักษาพยาบาล      ใบลาต่าง ๆ          หลักฐานการจัดโครงการ


 นายโอภาส   กลั่นบุศย์
อธิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 
นายวรรณศักดิ์  ไม้จัตุรัส
สหกรณ์จังหวัดสตูล

การปฏิรูประบบราชการ

กรมสรรพากร
สำนักงาน กพร.


สถานการณ์ภาคใต้
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงพลังงาน


     ข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
    
    
ข่าวสารการเกษตร
     ผลผลิตทางการเกษตร
     เศรษฐกิจไทย
     ราคาข้าว
     ราคายางพารา
     ราคาทองคำ
     ปลูกพืช
     การประมง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
1 ถนนภูมิจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร : 074-730-781 โทรสาร 074-711-202