:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ::
     Please wait..........

หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป้าหมาย

ภารกิจ

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ทำเนียบบุคลากร

แผน ผล งบประมาณประจำปี

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้งสำนักงาน

กระดานถามตอบ

แผนผังเว็บไซต์
   ติดต่อ Web master

ข้อมูลสหกรณ์

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มอาชีพ

โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการตามแผนงานงบประมาณ

อุปกรณ์การตลาด

ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

แผนงาน งบประมาณ

ทำเนียบบุคลากร

รายงานประจำปี

การดำเนินงานตามคำรับรอง

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  แบบฟอร์มดาวโหลด
 

 รายงานผลผู้ตรวจสอบบัญชี


สารสนเทศสหกรณ์

สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

รองนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์

ผู้ชำระบัญชี

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

หลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

การจัดการองค์ความรู้ KM

สินค้าบริโภคสหกรณ์
สินค้าอุปโภคสหกรณ์

โครงการ ASPL

 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มอาชีพในจังหวัดสตูล
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ ประจำปี 25560
  สรุปข้อมูลสำคัญ


1. จำนวนกลุ่มอาขีพ
 2. สถานะกลุ่มอาชีพ
 3. ที่ตั้งและสถานที่ติดต่อปัจจุบัน 
 4. จำนวนสมาชิก 
 5 ข้อมูลด้านทะเบียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม





นายกฤษฎา  วรสถิตย์

สหกรณ์จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 0-74740-470 ต่อ 108 




สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
1 ถนนภูมิจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร : 0-7474-0470  โทรสาร 074-711-202
ติดต่อ Webmaster : cpd_satun@cpd.go.th