ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์สำนักงานเลขานุการกรม
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

นโยบาย
นโยบาย รมว.กษ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ
ประชุมอื่นๆ
บรรยายพิเศษ

แผน/ผล ผู้ตรวจราชการกรม
แผนการตรวจราชการ
ผลการตรวจราชการ

โปรแกรมงาน
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
ระบบบริการภายใน

ปคร.
มติ ครม.
แบบฟอร์ม Template

เรื่องร้องเรียน
ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างหนังสือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
การประชุมผู้บริหารระดับกรม ระดับกระทรวง มติ ครม.
แผน/ผล การตรวจราชการ
กฎ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ
รายงานเรื่องร้องเรียน
การมอบอำนาจ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (สถานะการเบิกจ่าย)
ระดับความพึงพอใจ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 2557
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ปี 2556
โครงการเสมอภาคหญิงชาย

หนังสือเวียน/อื่นๆ
หนังสือเวียน
Download แบบฟอร์ม

เมนูน่าสนใจ
KM Step Up
หน่วยงานราชการ
สถาบันเกษตรกร
ห้องสมุดออนไลน์
Webboard
WebMaster
ผังเว็บไซต์

 

 เลขที่คำสั่ง

 เรื่อง

 วันที่ลงนาม

 เอกสาร

 185/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  (แก้ไขเพิ่มเติม)
   6 พ.ค. 2558  

103/2558

มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ    9 มี.ค. 2558  

70/2558

กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2/2558
ลงวันที่ 5 มกราคม 2558)
  10 ก.พ. 2558  

67/2558

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   9 ก.พ. 2558  

66/2558

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   9 ก.พ. 2558  

65/2558

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   9 ก.พ. 2558  

35/2558

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)   27 ม.ค. 2558  

2/2558

กำหนดมอบอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 439/2557
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และที่ 533/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557)
  5 ม.ค. 2558  
  540/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   3 ธ.ค. 2557  
  533/2557 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  (แก้ไขเพิ่มเติม)
  1 ธ.ค. 2557  
  440/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตตรวจราชการ
(เพิ่มเติม)
 8 ต.ค. 2557  
 439/2557 กำหนดมอบอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 34/2557
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ 285/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
 8 ต.ค. 2557  
 424/2557 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 412/2555 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555)
 29 ก.ย. 2557  
 423/2557 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 412/2555 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2555)
 29 ก.ย. 2557  

304/2557

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

22 ก.ค. 2557

 

303/2557

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

22 ก.ค. 2557

 
  285/2557 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

17 ก.ค. 2557

 
  117/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 10 เม.ย. 2557  
  34/2557 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 587/2556
ลงวันที่
5 พฤศจิกายน 2556)
 4 ก.พ. 2557  
  22/2557  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
21 ม.ค. 2557  
 629/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 21 พ.ย. 2556  
 628/2556 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส.
21 พ.ย. 2556  
 608/2556 มอบอำนาจการอนุญาตและรับทราบการเดินทางไปทัศนศึกษา
ต่างประเทศ
14 พ.ย. 2556  
  590/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   5 พ.ย. 2556  
  587/2556 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี             
กรมส่งเสริมสหกรณ์
  5 พ.ย. 2556  
  525/2556 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  10 ต.ค. 2556  
 507/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  27 ก.ย. 2556  
 292/2556 มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 623/2548 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548)

12 มิ.ย. 2556

 
 291/2556 มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 339/2548 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548)

 12 มิ.ย. 2556

 
 257/2556 มอบอำนาจการลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน

29 พ.ค. 2556

 
 201/2556

มอบอำนาจการอนุมัติการจ่ายเงิน  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ 487/2542 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2542 และที่ 267/2555  ลงวันที่ 18

มิถุนายน 2555)

23 เม.ย. 2556

 
 191/2556

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

11 เม.ย. 2556

 
 36/2556

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

29 ม.ค. 2556

 
 35/2556

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

29 ม.ค. 2556

 
 565/2555 มอบอำนาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ    26 พ.ย. 2555  
 556/2555 กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  (แก้ไขเพิ่มเติม)

15 พ.ย. 2555  
 528/2555

กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  (แก้ไขเพิ่มเติม)
 8 พ.ย. 2555  
 485/2555

มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  (ยกเลิกคำสั่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 15/2554 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554)

 12 ต.ค. 2555  
 412/2555  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 84/2555 ลงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2555)
31 ส.ค. 2555  
 411/2555  มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 122/2553

ลงวันที่  13 มีนาคม 2553)
31 ส.ค. 2555  
 289/2555

มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (ยกเลิก

คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 191/2553  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553)

 26 มิ.ย. 2555  
 287/2555 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 25 มิ.ย. 2555  
 267/2555

มอบหมายการอนุมัติการจ่ายเงิน  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ 211/2552  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552)
 18 มิ.ย. 2555  
 189/2555  มอบอำนาจให้อนุญาตข้าราชการสังกัดส่วนกลางที่มีสำนักงาน

ในส่วนภูมิภาคเดินทางไปราชการ   (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ 111/2546  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546)
18 เม.ย. 2555  
 124/2555  มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 5 มี.ค. 2555  
 123/2555  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 5 มี.ค. 2555  
 84/2555 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 440/2554 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554)
17 ก.พ. 2555  
 83/2555 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์

(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 439/2554 ลงวันที่ 30 สิงหาคม

2554)   

17 ก.พ. 2555  
 82/2555

มอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ 478/2550 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550)
17 ก.พ. 2555  
 72/2555

มอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 250/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และ

ที่ 522/2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553)
16 ก.พ.2555  
 61/2555  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 4/2554 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 ที่ 302/2554

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)

 9 ก.พ. 2555  
 49/2555

กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่งที่ 99/2546 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์

2546 และที่ 515/2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553)
 9 ก.พ. 2555  
 567/2554 หลักเกณฑ์การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 2 พ.ย. 2554  
 490/2554

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 22 ก.ย. 2554  
 470/2554

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 14 ก.ย. 2554  
 440/2554 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 

และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

30 ส.ค. 2554  
 439/2554

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ

สหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับ

กองทุนพัฒนาสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 124/2553

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553)
30 ส.ค. 2554  
 408/2554  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน

เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ และการบริหารวงเงินงบประมาณ การเลื่อน

ค่าตอบแทนของพนักงานราชการสหกรณ์  (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม

สหกรณ์ที่ 350/2550  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550)

19 ส.ค. 2554  
 397/2554 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

11 ส.ค. 2554  
 375/2554 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 4 ส.ค. 2554  
 308/2554 มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน  6 ก.ค. 2554  
 302/2554 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  4 ก.ค 2554  
 136/2554 มอบอำนาจให้อนุญาตพนักงานขับรถยนต์ไปปฏิบัติราชการ  21 มี.ค. 2554  
 107/2554 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 1 มี.ค. 2554  
 81/2554

มอบอำนาจในการบริหารงบประมาณ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม

สหกรณ์ที่ 686/2548 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548)

11 ก.พ. 2554  
 42/2554 มอบหมายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน  20 ม.ค. 2554  
 15/2554

มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  (ยกเลิกคำสั่งกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 96/2546 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ที่ 649/2546

ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546  และที่ 18/2553 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553)

 12 ม.ค. 2554  
 4/2554

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ยกเลิกคำสั่งกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 524/2552 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ที่ 132/2553

ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และที่ 426/2553 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553)
 7 ม.ค. 2554  

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขานุการกรม  อาคาร 1 ชั้น 3

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพะยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200

โทรศัพท์ 0 2282 6078  โทรสาร 0 2282 6078  e-mail : cpd_sco@cpd.go.th