ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์สำนักงานเลขานุการกรม
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

นโยบาย
นโยบาย รมว.กษ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ
ประชุมอื่นๆ
บรรยายพิเศษ

แผน/ผล ผู้ตรวจราชการกรม
แผนการตรวจราชการ
ผลการตรวจราชการ

โปรแกรมงาน
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
ระบบบริการภายใน

ปคร.
มติ ครม.
แบบฟอร์ม Template

เรื่องร้องเรียน
ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างหนังสือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
การประชุมผู้บริหารระดับกรม ระดับกระทรวง มติ ครม.
แผน/ผล การตรวจราชการ
กฎ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ
รายงานเรื่องร้องเรียน
การมอบอำนาจ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (สถานะการเบิกจ่าย)
ระดับความพึงพอใจ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 2557
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ปี 2556
โครงการเสมอภาคหญิงชาย

หนังสือเวียน/อื่นๆ
หนังสือเวียน
Download แบบฟอร์ม

เมนูน่าสนใจ
KM Step Up
หน่วยงานราชการ
สถาบันเกษตรกร
ห้องสมุดออนไลน์
Webboard
WebMaster
ผังเว็บไซต์
  

 


ระเบียบวาระการประชุม...

   ปี 2558...
                 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2558 
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2558 
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2558 
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2558 
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2558 
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2558 
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2558 
  ปี 2557...
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 11/2557 
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 10/2557 
                   ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 9/2557 เอกสารแนบ 5.1
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เอกสารแนบ 5.1
                    ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เอกสารแนบ 5.1
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2557 
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2557 
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เอกสารแนบ 3.1 5.1 5.5
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2557
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2557
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2557
 ปี 2556...
                     ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 7/2556
                      ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2556
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 5/2556
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 4/2556

                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 3/2556

                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 2/2556
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 1/2556
 ปี 2555...
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 8/2555
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 7/2555
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 6/2555 
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 5/2555
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 4/2555
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 3/2555
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 2/2555
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 1/2555
 ปี 2554...
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 10/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 9/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 8/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 7/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 6/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 5/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 4/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 3/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 2/2554
                      ระเบียบวาระการประชุม  ครั้งที่ 1/2554

 

 

 


สำนักงานเลขานุการกรม  อาคาร 1 ชั้น 3

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพะยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200

โทรศัพท์ 0 2282 6078  โทรสาร 0 2282 6078  e-mail : cpd_sco@cpd.go.th