ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์สำนักงานเลขานุการกรม
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน

นโยบาย
นโยบาย รมว.กษ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ
ประชุมอื่นๆ
บรรยายพิเศษ

แผน/ผล ผู้ตรวจราชการกรม
แผนการตรวจราชการ
ผลการตรวจราชการ

โปรแกรมงาน
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
ระบบบริการภายใน

ปคร.
มติ ครม.
แบบฟอร์ม Template

เรื่องร้องเรียน
ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างหนังสือ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
การประชุมผู้บริหารระดับกรม ระดับกระทรวง มติ ครม.
แผน/ผล การตรวจราชการ
กฎ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ
รายงานเรื่องร้องเรียน
การมอบอำนาจ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
ตัวชี้วัดตามแผนงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (สถานะการเบิกจ่าย)
ระดับความพึงพอใจ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 2557
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ปี 2556
โครงการเสมอภาคหญิงชาย

หนังสือเวียน/อื่นๆ
หนังสือเวียน
Download แบบฟอร์ม

เมนูน่าสนใจ
KM Step Up
หน่วยงานราชการ
สถาบันเกษตรกร
ห้องสมุดออนไลน์
Webboard
WebMaster
ผังเว็บไซต์
  

 


 

   ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
   ครั้งที่ 7/2558 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
    ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
   ครั้งที่ 5/2558 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
   ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
   ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
   ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
    ครั้งที่ 1/2558 วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

 


สำนักงานเลขานุการกรม  อาคาร 1 ชั้น 3

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพะยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200

โทรศัพท์ 0 2282 6078  โทรสาร 0 2282 6078  e-mail : cpd_sco@cpd.go.th