..::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี : ยินดีต้อนรับ :::..
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
งบประมาณ
ประวัติสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลังสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล SWOT

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มฯ
ข้อบังคับของสหกรณ์
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลการส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

บริการของเรา
กระดานถามตอบ
โครงการลดการใช้พลังงาน
ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี
ดูหนังฟังเพลงออนไลน์
การไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
E-office ของจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มดาวโหลด
แผนผังเว็บไซต์
link หน่วยงานกรม
ดู TV ผ่านเน็ต
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสารทิศทางกรมฯ
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2555
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2556
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานราชการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
website ของสหกรณ์
KM ของพนักงานราชการ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชมเวปไซด์


 

 
 

 

  สัญญาค้ำประกัน แก้ไข 11/02/2558 (18/02/2558)
  ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนอง (18/02/2558)
  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก (13/02/2558)
  รายงานการประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2558  คลิกรายละเอียด 
  รายงานการประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2558  คลิกรายละเอียด

  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  (http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/Coop55.html)

  คู้มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์  คลิกรายละเอียด

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 28/10/57
  องค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนงานของสหกรณ์จังหวัด 28/10/57

 

 

ฟังข่าวสารขบวนการสหกรณ์ได้ที่ สถานีวิทยุ ลั่นทุ่ง FM.100.5 MHz.


ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2558

  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสำรวจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 07/05/58
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ คลิกรายละเอียด 06/05/58
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีดฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ปีพุทธศักราช 2558 คลิกรายละเอียด 05/05/58

ข่าวประจำเดือนเมษายน 2558

  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกรายละเอียด 28/04/58
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดแหลมคาง จังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 22/04/58
  นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่เงเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผุ้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอธิบดี อดีตอธิบดี และอดีตรองอธิบดี ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิกรายละเอียด 21/04/58   
  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 10/04/58
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 คลิกรายละเอียด 09/04/58
  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญ คลิกรายละเอียด 09/04/58 
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์และผู้นำประชาชน คลิกรายละเอียด 07/04/58
  นายสุชาติ  แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วทำบุญตักบาตร คลิกรายละเอียด 02/04/58
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายนายพงษ์ศักดิ์  อยู่เลห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการ คลิกรายละเอียด 02/04/58
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการพิเศษช้อปทั่วไทย 77 จังหวัด 233 สหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมใจลดค่าครองชีพส่งความสุขสู่ประชาชน 01/04/58
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนเมษายน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ คลิกรายละเอียด 01/04/58

ข่าวย้อนหลัง 2558 2557

 

 

 


นายสุชาติ แก้วสอาด
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

  
  
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ติดต่อเว็บมาสเตอร์

cpd_singburi@cpd.go.th

chanthubthong@gmail.com

036-521336


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
31/4 หมู่ 6 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3652-1336
http://webhost.cpd.go.th/singburee
E-mail : cpd_singburi@cpd.go.th