..::: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี : ยินดีต้อนรับ :::..
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
แผนงานและโครงการแต่ละปี
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
งบประมาณ
ประวัติสำนักงาน
ที่ตั้งสำนักงาน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลังสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
แผนภูมิเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล SWOT

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มฯ
ข้อบังคับของสหกรณ์
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
รายชื่อกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลการส่งเสริมของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในจังหวัด
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

บริการของเรา
กระดานถามตอบ
โครงการลดการใช้พลังงาน
ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี
ดูหนังฟังเพลงออนไลน์
การไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
E-office ของจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มดาวโหลด
แผนผังเว็บไซต์
link หน่วยงานกรม
ดู TV ผ่านเน็ต
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนการให้บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสารทิศทางกรมฯ
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2555
ข่าวประจำปีงบประมาณ 2556
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พนักงานราชการ
การจัดการองค์ความรู้ KM
website ของสหกรณ์
KM ของพนักงานราชการ

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

      


                                                                                       

                            

 

 

  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

    การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 12/01/58

  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  26/12/57

     ตารางกำหนดการดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
     ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  (http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/Coop55.html)

  คู้มือการแก้ไขระเบียบสหกรณ์  คลิกรายละเอียด

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 28/10/57
  องค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนงานของสหกรณ์จังหวัด 28/10/57

 

 

ฟังข่าวสารขบวนการสหกรณ์ได้ที่ สถานีวิทยุ 105.30 FM อสมท. สิงห์บุรี

 

 ข่าวประจำเดือนมกราคม 2558

  นายสุชาติ แก้วสอาด สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี 27/01/2558
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 CPD SPORTDAY 2015 คลิกรายละเอียด 24/01/2558

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด จัดทำโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เพื่อให้สหกรณ์มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด 8/01/2558
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนมกราคม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ คลิกรายละเอียด 5/01/2558 

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คลิกรายละเอียด  22/12/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" คลิกรายละเอียด 19/12/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมขบวนการในสหกรณ์ ร่วมมอบสิ่งของให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในเทศกาลงานกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 20 12/12/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 5/12/2557 

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 คลิกรายละเอียด 5/12/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โครงการพัฒนาบ้านไผ่ดำ คลิกรายละเอียด 3/12/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสีสัน Campus Tour  ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 2/12/2557

ข่าวประจเดือนพฤศจิกายน 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" คลิกรายละเอียด 21/09/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เลห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทางการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี  คลิกรายละเอียด 20/10/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสมศิริ จิตรไพศาลศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละะอียด 20/10/2557

 

นานนางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกรายละเอียด 19/10/2557

 

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ คลิกรายละเอียด 14/10/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 คลิกรายละเอียด 13/10/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและนางเรณู หาบุผา ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 คลิกรายละเอียด 12/10/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมออกรายการ คลิกรายละเอียด 12/10/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนฤศจิกายน 2557 โดยมีนางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 10/10/2557

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบริหารสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกและสร้างมูลค่าเพิ่มสถาบัน คลิกรายละเอียด 28/10/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตลาดเกษตรและการเพาะปลูกพืชทดแทนฤดูแล้ง โดยมี นายชโลธร  ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยรับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เร้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ประชุมโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเม็ลดพันธุ์ดีโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2558 ณ สหกรณ์กาเกษตรท่าช้าง จำกัด วันที่ 24 ตุลาคม 2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา คลิกรายละเอียด 23/10/2557

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกรายละเอียด 20/10/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมีนางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 08/10/2557

  สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร คลิกรายละเอียด 07/10/2557

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนกันยายน 2557 คลิกรายละเอียด 24/09/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" คลิกรายละเอียด 17/09/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น คลิกรายละเอียด 16/09/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คลิกรายละเอียด 09/09/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายศักดิ์ดา  เทพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม คลิกรายละเอียด 06/09/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน คลิกรายละเอียด  02/09/2557 

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" คลิกรายละเอียด 21/08/2557

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ คลิกรายละเอียด 12/08/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet Video Conference คลิกรายละเอียด 08/08/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คลิกรายละเอียด 05/08/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการร่วมกิจกรรม เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี คลิกรายละเอียด 01/08/2557

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ คลิกรายละเอียด 29/07/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรสร้างความสามัคคีปรองดองในเทศกาลเข้าพรรษา  คลิกรายละเอียด  22/07/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  คลิกรายละเอียด 17/07/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน " กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" คลิกรายละเอียด 12/07/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุม Video Conference  คลิกรายละเอียด  09/07/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนกรกฎาคม 2557 คลิกรายละเอียด 09/07/2557

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมออกรายการให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อสมท. MCOT Radio Network 105.3 MHz คลิกรายละเอียด 04/07/2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีนางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 02/07/2557

  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คลิกรายละเอียด 02/07/2557

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" คลิกรายละเอียด 25/06/2557

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน คลิกรายละเอียด 22/06/57

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คลิกรายละเอียด 20/06/57

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีประชุมทางไกล Internet Video Conference คลิกรายละเอียด 20/06/57

  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ คืนความสุขให้คนในชาติ คืนความสุขให้ชาวนาสิงห์บุรี คลิกรายละเอียด 19/06/57

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ คลิกรายละเอียด 16/06/57 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายศักดิ์ดา  เทพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม คลิกรายละเอียด 16/06/57

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรค่ายบางระจัน คลิกรายละเอียด 13/06/57

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทาง คลิกรายละเอียด 12/06/57

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 คลิกรายละเอียด 11/06/57 

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ลูกหลานวีรชนรู้รักสามัคคี สิงห์บุรีรักกัน” คลิกรายละเอียด 10/06/57 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนางสาวนลินี  สาระกูล  สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ คลิกรายละเอียด 07/06/57 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยมี นางสาวนลินี  สาระกูล(สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี) คลิกรายละเอียด 06/06/57 

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมติดตามงานการประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ อำเภออินทร์บุรี คลิกรายละเอียด 05/06/57 

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้ากองพระราชพิธี สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดการ คลิกรายละเอียด 04/06/57

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 โดยมี นางสาวนลินี  สาระกูล(สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี)  คลิกรายะเอียด 3/06/57 

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดสามัคคีธรรม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2557 โดยมีนางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

  นางสาวนลินี  สาระกูล สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยศูนย์สารสนเทศถ่ายทอดเสียงผ่านระบบ(Internet Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายศักดิ์ดา  เทพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง หมู่ที่ 4 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

   

นางสาวนลินี สาระกูล เดินทางมาราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท เพื่อแนะนำตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรี โดยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี นางสาวนลินี  สาระกูล(สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

ข่าวประจำเดือนเมษายน 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดปลาไหล ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี) ร่วมเป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 จัดกิจกรรมการทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ยืนต้น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิกรายละเอียด 01/04/2557 

ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2557

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดแจ้งพรหมนคร ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาขยายเวลาการชำระหนี้ เงินกองทุนสงเคราะห์ฯ ในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 16 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 6 มีนาคม 2557

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนมีนาคม โดยมี นายนายพงษ์ศักดิ์ อยู่เล่ห์ (รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 โดยจัดให้มีการวางพานพุ่มหน้าพระรูปพระบิดาการสหกรณ์ไทย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองสิงห์บุรี จำกัด

  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จัดประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายศักดิ์ดา  เทพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี

 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายทวีศักดิ์  อสุชีวะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ออกพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการ คลิกรายละเอียด 19/02/57

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  อยู่เล่ห์ (รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในวันที่ 1 มกราคม 2557ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  
  

 

 

  
  
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


ติดต่อเว็บมาสเตอร์

cpd_singburi@cpd.go.th

chanthubthong@gmail.com

036-521336


Copyright 2001 -


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
31/4 หมู่ 6 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3652-1336
http://webhost.cpd.go.th/singburee
อีเมล์ :

- All Rights Reserved