สหกรณ์
     Please wait..........


Home
หน้าหลัก

webboard
ถาม-ตอบ

ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผนและผลปฏิบัติงานประจำปีงานประจำปี
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
บุคลากร
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2553
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2554
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ผลการปฏิบัติงาน
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลทั่วไป
กระดานข่าว
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ Webmaster
ผังเว็บไซต์
การจัดทำ SWOT ปี 2554

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานกสส.และยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์โรงเรียน

ข่าวสารราชการ
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 53
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม/ติดตามนิเทศงาน
รายงานการประชุม
การประชุมติดตามนิเทศแผนงาน/โครงการ
การประชุมนิเทศงานกับสหกรณ์ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวฯ

บริการของเรา
กฎหมายและระเบียบ
งานบริการประชาชน
กลุ่ม กบส.
รวมภาพกิจกรรม
องค์ความรู้ (KM)ปี 2556
องค์ความรู้ (KM) ปี 2557
องค์ความรู้(KM) ปี 2558
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

โครงการสำคัญ
โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์

สรุปข่าว ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปข่าว


การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดในระดับท้องถิ่นในสถาบันเกษตรกรค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ " ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่นฝันฝ่า (Proactive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives) "

 

  รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดประกาศ เอกสารแนบประกาศ ดาว์นโหลดใบสมัคร 

ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสประจาปี ๒๕๕๘ รายละเอียด

คู่มือประชาชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดาว์นโหลด

ทะเบียนคุมการประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน เอกสารแนบ
แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกใน สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผล ผลิต/โครงการ เอกสาร แนบ


 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จผู้นำชุมชน ณ  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  รายละเอียด

1 กรกฎาคม 58 คณะอนุกรรมการภารกิจที่ 3 จชต ประกอบด้วยท่านขจรศักดิ์ สิงโตกุล ประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมคณะ และ ท่านเขตคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 6,8 ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา รอง ผวจ นราธิวาส กล่าวต้อนรับ
รายละเอียด
 

ช่วงบ่าย 18 มิ.ย. 58 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6,8 นายคำรณ พวงมณี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าสัมมนา ครูเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส รายละเอียด

 

  18 มิถุนายน 58 ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 6,8 นายคำรณ พวงมณี ประชุมติดตามผลการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดงานของสิ้นไตรมาส 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมได้มอบ อินทผาลัม แก่บุคคลากรทุกคน ต้อนรับเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นอันประเสริฐยิ่ง ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก รายละเอียด

 

 สหกรณ์อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด  จำกัด

 รายงานความก้าวหน้า

 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps)

 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)

 ภาพถ่ายแผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555

 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555 

 แผนภูมิเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ ปี 2554

           การวิเคราะห์ SWOT ปี 2554 

 

  

      
     

         


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-511378   E-mail :
cpd_narathiwat@cpd.go.th