สหกรณ์
     Please wait..........


Home
หน้าหลัก

webboard
ถาม-ตอบ

ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผนและผลปฏิบัติงานประจำปีงานประจำปี
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
บุคลากร
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2553
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2554
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการปฏิบัติงาน
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลทั่วไป
กระดานข่าว
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ Webmaster
ผังเว็บไซต์
การจัดทำ SWOT ปี 2554

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานกสส.และยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์โรงเรียน

ข่าวสารราชการ
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 53
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม/ติดตามนิเทศงาน
รายงานการประชุม
การประชุมติดตามนิเทศแผนงาน/โครงการ
การประชุมนิเทศงานกับสหกรณ์ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวฯ

บริการของเรา
กฎหมายและระเบียบ
งานบริการประชาชน
กลุ่ม กบส.
รวมภาพกิจกรรม
องค์ความรู้ (KM)ปี 2556
องค์ความรู้ (KM) ปี 2557
องค์ความรู้(KM) ปี 2558
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

โครงการสำคัญ
โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์

สรุปข่าว ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปข่าว


การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดในระดับท้องถิ่นในสถาบันเกษตรกรค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ " ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่นฝันฝ่า (Proactive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives) "

 

ประกาศจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด

ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 11 /07/2559 จากห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 เป็น ห้องประชุมหลวงปริวรรตวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  คร้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  ประกาศรายชื่อ ครั้งที่1  เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ ครั้งที่1 

จังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดจ้างโครงการเก็บกักน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและไฟใหม้พรุบาเจาะ 1.คำสั่งจังหวัดนราธิวาส 2.การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง(รายละเอียด1) (รายละเอียด2) (รายละเอียด3) (รายละเอียด4)   3.ขออนุเคราะห์ให้วิศวกร 4.เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (รายละเอียด1) (รายละเอียด2) (รายละเอียด3) 5.รายงานขออนุมัติจัดจ้างงานก่อสร้าง

  รายละเอียด

ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสประจาปี ๒๕๕๘ รายละเอียด

คู่มือประชาชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดาว์นโหลด

ทะเบียนคุมการประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน เอกสารแนบ
แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกใน สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผล ผลิต/โครงการ เอกสาร แนบ     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดจุดบริการประชาชน จุดพักรถและศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559  รายละเอียด

 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน ในส่วนของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รายละเอียด
 
 
 

3 มิถุนายน 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) อำเภอเมือง นราธิวาส จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน รายละเอียด

 

12 พ.ค. 59 สนง.สหกรณ์จังหวัด ร่วมกิจกรรมเพื่อบริการคลีนิคสหกรณ์ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา อำเภอสุไหงโก-ลก นำทีมโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ และ นายสุรพร พร้อมมูล รายละเอียด

 สหกรณ์อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด  จำกัด

 รายงานความก้าวหน้า

 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps)

 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)

 ภาพถ่ายแผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555

 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555 

 แผนภูมิเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ ปี 2554

           การวิเคราะห์ SWOT ปี 2554 

 

  

      
     

        
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-511378   E-mail :
cpd_narathiwat@cpd.go.th