สหกรณ์
     Please wait..........


Home
หน้าหลัก

webboard
ถาม-ตอบ

ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผนและผลปฏิบัติงานประจำปีงานประจำปี
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
บุคลากร
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2558
ผลการปฏิบัติงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลทั่วไป
กระดานข่าว
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ Webmaster
ผังเว็บไซต์
การจัดทำ SWOT ปี 2554

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานกสส.และยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์โรงเรียน

ข่าวสารราชการ
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 53
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม/ติดตามนิเทศงาน
รายงานการประชุม
การประชุมติดตามนิเทศแผนงาน/โครงการ
การประชุมนิเทศงานกับสหกรณ์ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวฯ

บริการของเรา
กฎหมายและระเบียบ
งานบริการประชาชน
กลุ่ม กบส.
รวมภาพกิจกรรม
องค์ความรู้ (KM)ปี 2556
องค์ความรู้ (KM) ปี 2557
องค์ความรู้(KM) ปี 2558
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

โครงการสำคัญ
โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์

สรุปข่าว ประจำปีงบประมาณ 2553


การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดในระดับท้องถิ่นในสถาบันเกษตรกรค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ " ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่นฝันฝ่า (Proactive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives) "

 


ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด

จังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดจ้างโครงการเก็บกักน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและไฟใหม้พรุบาเจาะ 1.คำสั่งจังหวัดนราธิวาส 2.การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง(รายละเอียด1) (รายละเอียด2) (รายละเอียด3) (รายละเอียด4)   3.ขออนุเคราะห์ให้วิศวกร 4.เงื่อนไขการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (รายละเอียด1) (รายละเอียด2) (รายละเอียด3) 5.รายงานขออนุมัติจัดจ้างงานก่อสร้าง

  รายละเอียด

ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสประจาปี ๒๕๕๘ รายละเอียด

คู่มือประชาชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดาว์นโหลด

ทะเบียนคุมการประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน เอกสารแนบ
แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกใน สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผล ผลิต/โครงการ เอกสาร แนบ     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วยวิธีการสหกรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และเยาวชน ในพื้นที่ 65 หมู่บ้าน  รายละเอียด
  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส จัดจุดบริการประชาชน จุดพักรถและศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
 
 
 


วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน ในส่วนของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รายละเอียด

 

3 มิถุนายน 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) อำเภอเมือง นราธิวาส จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน รายละเอียด

 สหกรณ์อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด  จำกัด

 รายงานความก้าวหน้า

 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps)

 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)

 ภาพถ่ายแผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555

 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555 

 แผนภูมิเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ ปี 2554

           การวิเคราะห์ SWOT ปี 2554 

 

  

      
     

        
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-511378   E-mail :
cpd_narathiwat@cpd.go.th