สหกรณ์
     Please wait..........


Home
หน้าหลัก

webboard
ถาม-ตอบ

ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
แผนและผลปฏิบัติงานประจำปีงานประจำปี
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
บุคลากร
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2553
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2554
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555
ผลการปฏิบัติงาน
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2553
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
อุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลทั่วไป
กระดานข่าว
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อ Webmaster
ผังเว็บไซต์
การจัดทำ SWOT ปี 2554

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานกสส.และยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของสหกรณ์
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์โรงเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม/ติดตามนิเทศงาน
รายงานการประชุม
การประชุมติดตามนิเทศแผนงาน/โครงการ
การประชุมนิเทศงานกับสหกรณ์ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวฯ

บริการของเรา
กฎหมายและระเบียบ
งานบริการประชาชน
กลุ่ม กบส.
รวมภาพกิจกรรม
องค์ความรู้ (KM)ปี 2556
องค์ความรู้ (KM) ปี 2557
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

โครงการสำคัญ
โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์ม
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์

สรุปข่าว ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปข่าว


การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดในระดับท้องถิ่นในสถาบันเกษตรกรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลากลางหลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 ค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ " ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มุ่งมั่นฝันฝ่า (Proactive Working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives) "

แบบสำรวจจำนวนกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม รายละเอียด

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  ตามผลผลิต/โครงการ เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม Action plan ปรับปรุงใหม่ (รวมไฟล์แนบ 1 และ 2) (22 ต.ค. 56)   เอกสารแนบ

แบบฟอร์มการทำ Action Plan ปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (21 ต.ค. 56)

                   คำชี้แจง    ไฟล์แนบ 1  ไฟล์แนบ 2

ตัวอย่างจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์ ดาวน์โหลด

รายงานวงเงินกู้ยืมสหกรณ์และวงเงินดำเนินกิจการกลุ่มเกษตรกร รายละเอียด

หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน รายละเอียด

แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือน รายละเอียด

ขอความร่วมมือการจัดทำและบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล รายละเอียด

บันทึกข้อความ  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียด

แบบรายงานความก้าวการดำเนินการตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ คลิกดาว์นโหลด

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ACTION PLAN สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ปี 2556  

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 57 เวลา 11.00 น จังหวัดนราธิวาส โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ชาวนรา ระหว่างวันที่ 12-13 กรฎาคม 57 ซึ่งจัดขึ้น โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 12 หน่วยงาน ณ บริเวณถนนผดุงอาราม ข้างศาลากลางหลังเก่า รายละเอียด 

18 มิย 57 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข) นำทีม โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง รายละเอียด

 12 มิ.ย 57 จังหวัดนราธิวาส โดย สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้บูรณการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนของกระทรวงเกษตรฯ และได้มีการอบรมแก่เกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจร ณ พื้นที่อำเภอตากใบ   รายละเอียด
 

7 มิถุนายน 2557 จังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส  รายละเอียด

    

 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps)

 ภาพถ่ายแผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555

 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปี 2555 

 แผนภูมิเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ ปี 2554

           การวิเคราะห์ SWOT ปี 2554 

  

      
     

        

 
 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-511378   E-mail :
cpd_narathiwat@cpd.go.th