.::ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลทั่วไป
คำสั่ง
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์และอีเมล์สหกรณ์
ติดต่อ Webmaster
ทำเนียบสหกรณ์ปัจจุบัน
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่ง E-mail ถึงหน่วยงาน
E-Mail สหกรณ์


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
blogger tracker


   Bookmark and Share

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ : Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
             

 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  


วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จัดขึ้นวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดสงขลา ติดตามการซื้อขายยางตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ  


นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท  


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  


นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดสัมมนาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
                ปฏิทินการส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
                รายละเอียดข้อมูล/ความก้าวหน้า แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของสถาบันเกษตรกร จังหวัดสงขลา
                สปอร์ตวิทยุการออมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
                            ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
 
                โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                            เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 
                พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
                การปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการบริการของหน่วยงานบริการในภูมิภาค
                     - ประกาศการปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการบริการของหน่วยงานบริการในภูมิภาค 
                     - คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์

                        

 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายเสน่ห์  สภาพันธ์
สหกรณ์จังหวัดสงขลาWeb mail
ถามมา-ตอบไป
เข้าระบบอินทราเน็ต
สำหรับบันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์


Webboard : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานจังหวัดสงขลา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 139/27  หมู่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000
โทร/โทรสาร  0-7431-1038 , 0-7432-6388-9 0-7432-2306
E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th