.::ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
คำสั่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์และอีเมล์สหกรณ์
ติดต่อ Webmaster
ทำเนียบสหกรณ์ปัจจุบัน
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร
แผนกลยุทธสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
เงินทุนนอกงบประมาณ
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
ข้อมูลสหกรณ์จากฐาน Profile
เอกสารเผยแพร่
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
สินค้าสหกรณ์ออนไลน์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่ง E-mail ถึงหน่วยงาน
E-Mail สหกรณ์
ค้นหา E-mail

ระบบฐานข้อมูล Online
คลินิกสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูล POC


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
blogger tracker


   Bookmark and Share

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ : Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
             


 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ อ.เมือง จ.สงขลา 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรนักสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ จังหวัดสงขลา 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดสงขลา" เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดลำพดจินดาราม อ.นาทวี จ.สงขลา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.มหาราช ๑
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด
โครงการสร้างคน สร้างสหกรณ์ และโครงการอบรมหลัก
ธรรมาภิบาล และรับมอบเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด
การประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้และรับมอบเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด
การประชุมโครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และรับมอบเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.มหาราช ๑
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด
การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และรับมอบเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.มหาราช ๑
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดสงขลา" เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ นิคม
สร้างตนเองเทพา อ.เทพา จ.สงขลา   

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด
การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และรับมอบเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.มหาราช ๑
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

นายเสน่ห์  สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด
การประชุมเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

นางสาวปิลันทนา  สุวรรณมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ บรรยายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์
/กลุ่มเกษตรกร  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ  สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานโครงการสงขลาเมืองแห่งการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นายเสน่ห์  สภาพันธ์  สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์"
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.จุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อติดตามงานตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗
จังหวัดสงขลา 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ
ห้องประชุมวิเชียรคีรีชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์" วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเทพา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา

นายเสน่ห์  สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงผลงาน
นักเรียน ในโครงการตามพระราชดำริฯ จังหวัดสงขลา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา มอบทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ  วัดยูงทอง อำเภอบางกล่ำ จังหวัด
สงขลา

 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน
 เปิดการประชุมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย เมื่อวันที่ 
 ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 สงขลา

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ 
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นายเสน่ห์  สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้มอบของ 
ขวัญปีใหม่ ๒๕๕๗...

                 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโรงรมยางพารา   
                ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  
                การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโรงรมยางพารา  
                สปอร์ตวิทยุการออมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
                            ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

                ขอเชิญประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 
                โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                            เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

                " กิจกรรมอบรม Workshop การลงทุน " ฟรี!! สำหรับสมาชิก กบข. 
                ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสสจ. และสสพ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
                ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ
 
                           ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
                ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงานปี 2556
                     ของหน่วยงานส่วนกลาง  
                ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงานปี 2556
                     ของหน่วยงานส่วนกลาง (สสพ.1-2) และส่วนภูมิภาค 
                พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
                การปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการบริการของหน่วยงานบริการในภูมิภาค
                     - ประกาศการปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการบริการของหน่วยงานบริการในภูมิภาค 
                     - คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์

                        

ดร.จุมพล  สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายเสน่ห์  สภาพันธ์
สหกรณ์จังหวัดสงขลาWeb mail
ถามมา-ตอบไป
เข้าระบบอินทราเน็ต
สำหรับบันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ระบบติดตามประเมินผล: กองแผนงาน


Webboard : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารอื่น
ค้นหาทำเนียบผู้บริหารสหกรณ์
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลฐานความรู้

สำนักงานจังหวัดสงขลา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน  อ.เมือง จ.สงขลา 
โทร/โทรสาร  0-7431-1038 , 0-7432-6388-9 0-7432-2306
E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th