.::ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
คำสั่ง
จัดซื้อจัดจ้าง
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์และอีเมล์สหกรณ์
ติดต่อ Webmaster
ทำเนียบสหกรณ์ปัจจุบัน
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร
แผนกลยุทธสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
เงินทุนนอกงบประมาณ
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
ข้อมูลสหกรณ์จากฐาน Profile
เอกสารเผยแพร่
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
สินค้าสหกรณ์ออนไลน์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่ง E-mail ถึงหน่วยงาน
E-Mail สหกรณ์
ค้นหา E-mail

ระบบฐานข้อมูล Online
คลินิกสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูล POC


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
blogger tracker


   Bookmark and Share

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ : Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives
             

 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดสัมมนาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหาดใหญ่
พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนของสหกรณ์ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา 


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศรีเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรสหกรณ์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ จังหวัดสงขลา 


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯเทพา จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเทพา จำกัด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมทำแผนกลยุทธ์ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณเวทีสี่แยกพระพุทธฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่  


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์และกำหนดเป้าหมายแนวทางวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สปริงวิลลารีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา  


นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ เป็นประธานการแสดงผลงานนิทรรศการนวัตกรรมสหกรณ์ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรีชั้น ๔ อบจ.สงขลา  


นายเสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ"ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง" วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยน ขีช
รีสอร์ท  


นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๕๗ 
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


 
                รายละเอียดข้อมูล/ความก้าวหน้า แนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของสถาบันเกษตรกร จังหวัดสงขลา
                สปอร์ตวิทยุการออมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
                            ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

                โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                            เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

                ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของสสจ. และสสพ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
                ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ
 
                           ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
                ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงานปี 2556
                     ของหน่วยงานส่วนกลาง  
                ผลคะแนนการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ระดับหน่วยงานปี 2556
                     ของหน่วยงานส่วนกลาง (สสพ.1-2) และส่วนภูมิภาค 
                พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
                การปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการบริการของหน่วยงานบริการในภูมิภาค
                     - ประกาศการปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการบริการของหน่วยงานบริการในภูมิภาค 
                     - คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์

                        

 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายเสน่ห์  สภาพันธ์
สหกรณ์จังหวัดสงขลาWeb mail
ถามมา-ตอบไป
เข้าระบบอินทราเน็ต
สำหรับบันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ระบบติดตามประเมินผล: กองแผนงานWebboard : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารอื่น
ค้นหาทำเนียบผู้บริหารสหกรณ์
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลฐานความรู้

สำนักงานจังหวัดสงขลา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน  อ.เมือง จ.สงขลา 
โทร/โทรสาร  0-7431-1038 , 0-7432-6388-9 0-7432-2306
E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th