ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลทั่วไป
คำสั่ง
ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์และอีเมล์สหกรณ์
ติดต่อ Webmaster
ทำเนียบสหกรณ์ปัจจุบัน
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่ง E-mail ถึงหน่วยงาน
E-Mail สหกรณ์


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
blogger tracker
...................................................................................................................................................

   รวมแบบฟอร์ม Download

   ฝ่ายบริหารทั่วไป

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

https://www.moac.go.th 


 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

139/27 ม.10 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

โทรศัพท์/โทรสาร 074 550 684

. . : Songkhla Province Cooperative Office : . .