ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
คำสั่ง
จัดซื้อจัดจ้าง
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กระดานข่าว
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์และอีเมล์สหกรณ์
ติดต่อ Webmaster
ทำเนียบสหกรณ์ปัจจุบัน
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตรกร
แผนกลยุทธสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
เงินทุนนอกงบประมาณ
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์-กลุ่ม
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
ข้อมูลสหกรณ์จากฐาน Profile
เอกสารเผยแพร่
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
สินค้าสหกรณ์ออนไลน์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่ง E-mail ถึงหน่วยงาน
E-Mail สหกรณ์
ค้นหา E-mail

ระบบฐานข้อมูล Online
คลินิกสหกรณ์
ระบบฐานข้อมูล POC


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
blogger tracker
.......................................................................................................
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
.......................................................................................................
        • แบบฟอร์ม Profile สหกรณ์
        • แบบสัญญายืมเงินทดรองราชการ
        • แบบขออนุมัติซ่อม

        • แบบขอลาพักผ่อนประจำปี
        • แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว     
        • แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
        • แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๐)
        • แบบขอเบิกพัสดุ (แบบ ฝพด.13)
        • แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
        • แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
       
 
• เอกสารสำหรับเผยแพร่ (เกี่ยวกับสหกรณ์)
           - จะจัดตั้งสหกรณ์ได้อย่างไร
           - อุดมการณ์สหกรณ์
           - สหกรณ์ 6 ประเภท
           - สหกรณ์ฉบับเยาวชน (ติดต่อสำนักงานโดยตรง)
             (เมืองฟักทอง และแก๊งตะขบ)
           - ชุมชนเข้มแข็ง (ติดต่อสำนักงานโดยตรง)
           - คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ติดต่อสำนักงานโดยตรง)
        • แบบฟอร์มสำหรับการฝึกอบรม
           - แบบฟอร์มรับลงทะเบียน
           - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
           - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอก)
           - แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรม
           - แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
           - แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากร
           - แบบฟอร์มหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
           - แบบฟอร์มตอบรับวิทยากร
           - แบบฟอร์มประวัติวิทยากร
           - แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม
           - แบบ checklist การจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม
        • แบบฟอร์มการกู้เงินสหกรณ์ข้าราชการฯ
           - คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ
           - แบบ ส.1/1 (คำขอเงินกู้สามัญ)
           - แบบ ส.2/1 (หนังสือเงินกู้สามัญ)
           - แบบ ส.3 (หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ)
           - ดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้เงินสามัญทั้งฉบับ

.......................................................................................................
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
.......................................................................................................
• แบบฟอร์มการตรวจการสหกรณ์
• แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง

.......................................................................................................
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์
.......................................................................................................
• คู่มือปฏิบัติโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     คู่มือปฏิบัติการ   โครงการ   แบบ กปก. 1-3 
     รายงาน แบบ กปก.3(ธันวาคม51 - พฤษาคม 52)
     งานนำเสนอ
  
     ผลการดำเนินงานโครงการฯ(แบบ กปก.3) 
  07/01/2552
• แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 2.4 รายได้ของสหกรณ์-
   ภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ  2550


แบบฟอร์ม
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์
    คำขอกู้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
    คำขอกู้ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
    คำขอกู้ธุรกิจสินเชื่อ
    คำขอกู้สหกรณ์รวมทุกธุรกิจ
    คำขอกู้สหกรณ์ลงทุนในทรัพย์สิน
    แบบขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    แบบขอผ่อนผันการชำระหนี้
  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
   
คำขอกู้พร้อมแผนธุรกิจ
    ตัวอย่างคำขอกู้_เอกสารหมายเลข 1-3
    ตัวอย่างแผนการดำเนินธุรกิจ
    ตัวอย่างรายงานประชุม

.......................................................................................................
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
.......................................................................................................
• ใบสั่งซื้อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย

 


Webboard : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารอื่น
ค้นหาทำเนียบผู้บริหารสหกรณ์
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลฐานความรู้

สำนักงานจังหวัดสงขลา

Web mail
ถามมา-ตอบไป
เข้าระบบอินทราเน็ต
สำหรับบันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ระบบติดตามประเมินผล: กองแผนงาน


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 139/27  หมู่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000
โทร/โทรสาร  0-7431-1038 , 0-7432-6388-9 0-7432-2306
E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th