ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
     Please wait..........
ข้อมูลพื้นฐาน
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลทั่วไป
คำสั่ง
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์
เว็บไซต์และอีเมล์สหกรณ์
ติดต่อ Webmaster
ทำเนียบสหกรณ์ปัจจุบัน
การจัดการความรู้(KM)

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
จำนวนสหกรณ์/สมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/คำแนะนำนายทะเบียน
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่ง E-mail ถึงหน่วยงาน
E-Mail สหกรณ์


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
blogger tracker
...................................................................................................................................................

  รวมแบบฟอร์ม Download
  เอกสาร Download

    แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 6006
 
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7131
    ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 7200
    ใบสำคัญรับเงิน 
    หนังสือมอบอำนาจ
 
  แบบใบลาประเภทต่างๆ
    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวและใบลาพักผ่อนประจำปี

เอกสาร Download พนักงานราชการ

    แบบฟอร์มจ้างพนักงานราชการ
    แบบฟอร์มหนังสือลาออกของพนักงานราชการ

 


Webboard : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานจังหวัดสงขลาWeb mail
ถามมา-ตอบไป
เข้าระบบอินทราเน็ต
สำหรับบันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
 139/27  หมู่ 10  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000
โทร/โทรสาร  0-7455-0684
E-mail cpd_sangkhla@cpd.go.th