ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กรอบภารกิจ
โครงสร้างและอัตรากำลัง
เครื่องหมายราชการ
ที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
บุคลากรหน่วยงาน
โครงการต่างๆ ของสำนักฯ
แผนงาน งบประมาณ
คำรับรอง/ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน Action Plan
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลที่น่าสนใจ
whole value chain network
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดตั้ง Farmers Market

บริการของหน่วยงาน
KM ของหน่วยงาน
knowledge center

เอกสาร download
แบบฟอร์ม download
         เบอร์โทรศัพท์ 0 2628 5152  เบอร์โทรภายใน 214, 222

นายกรกฎ ชยุตรารัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่ม)

 

นางนุช มั่นนาค

 

น.ส.ปรานอม จันทร์ใหม่

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการพิเศษ

 

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการพิเศษ

   
     

 

น.ส.อันธิกา  สารกุล

 

 นายเกรียงไกร ครุฑไทย

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

 

     

 

น.ส.เจษฎาภรณ์ สถาปัตยานนท์

 

นางเนวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

 

 

น.ส.ชัญญา จงทัน

 

 นางสาววรรณพร  บัณฑิตภูวนนท์

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

 

 

   

 

 

น.ส.ยุพา สาลานันท์

 

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

 

 

 

นายนิวัฒน์  สุกดำ

 

น.ส. ศิริวรรณ ชูตรัง

ตำแหน่ง : นวส.ชำนาญการ

 

ตำแหน่ง : นวส.ปฏิบัติการ

 

     

 

นางดุษฎี  แทนเกษม

 

น.ส.จตุพร ศรีนวลจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

 

 

 
                       

 น.ส.ปวีณสมร  ดาวเรือง

 

น.ส.ฌานิทธิ์  จีนทู 

 ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

 

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

 

 


                               

 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    ติดต่อได้ที่   ชั้น 2  อาคาร 1   กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  พระนคร  กรุงเทพฯ  10200     โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2628 9018 , 0 2281 3095  หรือ  http:// webhost.cpd.go.th/spscpd  E-Mail:cpd_cbdo@cpd.go.th