ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กรอบภารกิจ
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
บุคลากรหน่วยงาน
โครงการต่างๆ ของสำนักฯ
แผนงาน งบประมาณ
คำรับรอง/ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน Action Plan
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลที่น่าสนใจ
whole value chain network
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดตั้ง Farmers Market

บริการของหน่วยงาน
KM ของหน่วยงาน
knowledge center

เอกสาร download
แบบฟอร์ม download
เอกสารสัมมนา/ฝึกอบรม 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2

 

                                        ชื่อ               นายกรกฎ ชยุตรารัตน์
                                        ตำแหน่ง       นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                                        โทรศัพท์       02 628 5152   ภายใน 214 , 222
                                        E-Mail
        korakot@ cpd.go.th

 

บุคลากร

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นางนุช  มั่นนาค
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
nuch@cpd.go.th
 
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวชัญญา  จงทัน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
chatya@cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาววรรณพร  บัณฑิตภูวนนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
sayfon1819@hotmail.com
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นายสุวิทย์  เลื่องยศลือชากุล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222                                     
suwit_ly@cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail   
นางสาวเจษฎาภรณ์  สถาปัตยานนท์                                   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
jedsadaporn_ada@cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นายนิวัฒน์  สุกดำ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
niwat_su@cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
siriwan_ch@cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นางสาววิไลลักษณ์  ว่าวทอง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
02 628 5152  ภายใน 214 , 222
wilailak_wo@cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นางสาวปวีณสมร  ดาวเรือง
นักวิชาการเกษตร
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
pornnapin_dur@cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นางสาวฌานิทธิ์  จีนทู 
นักวิชาการสหกรณ์
02 628 5152   ภายใน 214 ,222                              
chanit_jt@cpd.go.th

          

                               

 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ติดต่อได้ที่   ชั้น 2  อาคาร 1   กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  พระนคร กรุงเทพฯ  10200     โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2628 9018 , 0 2281 3095  หรือ 
http://webhost.cpd.go.th/spscpd  E-Mail:cpd_cbdo@cpd.go.th