ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     Please wait..........
เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กรอบภารกิจ
โครงสร้างและอัตรากำลัง
เครื่องหมายราชการ
ที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
บุคลากรหน่วยงาน
โครงการต่างๆ ของสำนักฯ
แผนงาน งบประมาณ
คำรับรอง/ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน Action Plan
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด

ข้อมูลที่น่าสนใจ
whole value chain network
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดตั้ง Farmers Market

บริการของหน่วยงาน
KM ของหน่วยงาน
knowledge center

เอกสาร download
แบบฟอร์ม download 

 

 

 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์

                                   ชื่อ             นายกรกฎ ชยุตรารัตน์
                                   ตำแหน่ง      นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                                   โทรศัพท์     02 628 5152   ภายใน 214 , 222
                                   E-Mail        - @ cpd.go.th

 


        
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นางนุช  มั่นนาค
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวชัญญา  จงทัน
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาววรรณพร  บัณฑิตภูวนนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail

นางสาวเจษฎาภรณ์  สถาปัตยานนท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวยุพา  สาลานันท์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นายนิวัฒน์  สุกดำ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวศิริวรรณ  ชูตรัง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวอัจฉรา  สุขเสวก
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาววิไลลักษณ์  ว่าวทอง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
02 628 5152  ภายใน 214 , 222
  - @cpd.go.th

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นางสาววรินทร  โยธารักษ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
02 628 5152  ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
 
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางดุษฎี  แทนเกษม
นักวิชาการสหกรณ์
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวปวีณสมร  ดาวเรือง
นักวิชาการเกษตร
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
นางสาวฌานิทธิ์  จีนทู 
นักวิชาการสหกรณ์
02 628 5152   ภายใน 214 , 222
 - @cpd.go.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
E-Mail
 
นายสมบูรณ์  สุขสอาด
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2
02 628 5152   ภายใน 214  , 222
 - @cpd.go.th


 

                               

 สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    ติดต่อได้ที่   ชั้น 2  อาคาร 1   กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  พระนคร  กรุงเทพฯ  10200     โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2628 9018 , 0 2281 3095  หรือ  http:// webhost.cpd.go.th/spscpd  E-Mail:cpd_cbdo@cpd.go.th